Top

Pretentii

Sentinţa civilă nr.572

Sedinţă publică din 23.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….. sub dosar nr…., reclamanta ………… a chemat în judecată pe pârâta …….., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de …… lei reprezentând contravaloarea cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, instanţa a învederat că pârâta, în calitate de membru al ……., nu şi-a mai achitat cotele de contribuţie lunare datorate asociaţiei, mai mult de … de zile de la termenul stabilit, deşi a fost înştiinţată în repetate rânduri atât verbal, cât şi în scris, având de achitat un debit în cuantum total de ……. lei.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.50 al.1 din Legea nr.230/2007.

În conformitate cu dispoziţiile art.50 al.2 din Legea nr.230/2007 cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar liste de plată (f.3-5) şi statutul asociaţiei (f.12-21).

Pârâta nu a depus întâmpinare, însă s-a prezentat în instanţă, recunoscând pretenţiile reclamantei şi depunând la dosar următoarele înscrisuri: chitanţa nr……… (f.11) şi carte de identitate seria …………. (f.11).

În şedinţa publică din data de … reclamanta a precizat că înţelege să îşi modifice cererea în sensul reducerii pretenţiilor de la … lei la … lei, susţinerile sale fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată.

În cauză instanţa a încuviinţat, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, pârâta ………, proprietară a apartamentului nr.., este membră a …………… din Municipiul Tulcea.

În această calitate, pârâtei îi incumba obligaţia de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce îi revenea la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data afişării.

Potrivit calculelor efectuate iniţial de către reclamantă, pârâta avea de achitat un debit în valoare totală de ……….. lei, reprezentând cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei. Ca urmare a achitării de către pârâtă a sumei de ………..lei prin chitanţa nr. ……….. (f.11), reclamanta şi-a redus pretenţiile, solicitând instanţei să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de ………………. lei.

În drept, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007 asociaţia de proprietari are dreptul să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Instanţa reţine că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea.

În cauza dedusă judecăţii, creanţa reclamantei rezultă din listele de plată, nefiind contestată de către pârâtă.

Astfel, prezentându-se în instanţă, pârâta a recunoscut că datorează reclamantei suma de …….. lei cu titlu de cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, făcând dovada că a achitat o parte din debit, respectiv suma de …….. lei. Totodată, pârâta a mai precizat că va achita şi restul debitului, în rate lunare.

Instanţa constată, aşadar, că pârâta a achiesat total la pretenţiile reclamantei, recunoscând în întregime pretenţiile reclamantei.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa, apreciind întemeiată cererea reclamantei, astfel cum a fost modificată, o va admite, urmând a dispune obligarea pârâtei la plata sumei …..lei cu titlu de cote de contribuţie la cheltuielile asociaţiei.

În ceea ce priveşte cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, instanţa o va respinge ca neîntemeiată întrucât reclamanta nu a făcut dovada efectuării acestor cheltuieli.

Etichete: