Top

Plg. contrav.

Sentinţa civilă 905/24.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.12.2008 sub nr.5996/327/2008, petentul …………, în contradictoriu cu intimata ……… Tulcea, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 0598758/03.12.2008.

În fapt, petentul contestă că ar fi condus cu viteza înregistrată de radar, învederând faptul că în data de 03.12.2008, în localitatea Isaccea era prezent fenomenul meteorologic de ceaţă, astfel că în conformitate cu Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005, proba cu înregistrarea aparatului radar nu este o probă concludentă.

În drept, îşi întemeiază plângerea formulată pe dispoziţiile OG 2/2001.

În susţinerea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului- verbal seria CC nr. 0598758/03.12.2008- f.4, dovada de circulaţie -f.5, copia C.I. petent- f.6, Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

La data de 19.01.2009, intimata a înaintat la dosar copia pplângerii contravenţionale depuse şi la intimată şi a depus înscrisuri în susţinerea celor consemnate în procesul-verbal contestat, respectiv- fotografii-f.27, buletin de verificare metrologică nr. 0163866/12.09.2008-f.22, atestat pentru autorizarea desfăşurării activităţii de utilizare şi exploatare a aparatului radar SPEEDOPHOT PHYTON II, CAMERĂ VIDEO ŞI APARATURĂ VIDEO- f.22, certificatul de aprobare de model nr. 090/31.03.1995- f.29-31.

Instanţa la termenul de judecată din data de 10.02.2009 a încuviinţat pentru petent proba testimonială cu un martor, conform cererii în probatoriu formulată de petent în chiar cuprinsul plângerii contravenţională, iar la fila 39 şi 37 s.a depus adresa de răspuns emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. …………. petentul ………..a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 486 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 121 alin.1 din HG 1391/2006.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de 03.12.2008, ora 09,56, în localitatea Isaccea, petentul a condus autoturismul cu nr de înmatriculare TL 06 SMS pe str. Avram Iancu, cu viteza de 108 Km/h, înregistrat de aparat radar SPEEDOPHOT0421-001/94.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că nu sunt incidente cazurile de nulitate absolută şi expresă, prev. de art. 17 OG 2/2001, ce pot fi invocate din oficiu de către instanţă.

Petenta nu invocă alte cazuri de nulitate relativă.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 102 alin.3 lit. e din OUG 195/2002 republicată, care prevăd că constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentului trebuie probată cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. În cauză, aparatul radar cu care s-a făcut înregistrarea face parte din categoria cinemometrelor la care se referă Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005 emise de Biroul Român de Metrologie Legală şi publicat în M.O. 1102 bis/07.12.2005.

Conform art. 4.4. din aceste norme de metrologie, măsurările efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe dacă măsurările au fost efectuate în condiţii de ceaţă.

Condiţiile meteorologice de la data şi locul săvârşirii faptei contravenţionale sunt probate în cauză cu adresele nr. 6129/16.12.2008- f.37 şi nr. 723719.02.2009- f-39, cu însăşi fotografiile invocat de intimată în susţinerea actului de sancţionare contestat- f.27 din care rezultă că la momentul efectuării înregistrării de viteză de către aparatul radar erau condiţii de ceaţă, astfel că premisa legii regăsindu-se se aplică şi ipoteza legii, aceea că măsurările efectuate în aceste condiţii nu pot constitui probe.

Susţinerile intimatei că în fapt fenomenul de ceaţă nu a avut intensitatea care să determine erori la înregistrarea vitezei de către aparatul radar nu îşi găsesc suport în norma de metrologie, atâta timp cât aceasta nu distinge în ce priveşte densitatea fenomenului de ceaţă. Or, instanţa nu poate face distincţii de genul celor invocate de intimată, atâta timp cât această distincţie nu îşi găseşte fundamentul şi justificarea în norma de metrologie.

Etichete: