Top

Plângere contraventionala

Dosar nr.1246/179/2010

Domeniu alocat : Contraventii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1061/28.10.2010

Titlu: Plângere contraventionala

Prin cererea adresata acestei instante la data de 19 august 2010 si înregistrata sub nr. 1246/179/2010 , petenta SC P.T.SRL a formulat plângere contraventionala împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AA nr. 15417 emis la data de 05.08.2010 de Comisariatul RBDD al Garzii de Mediu , solicitând anularea acestuia.

În fapt , petenta a sustinut ca la data de 05.08.2010 în urma unui control efectuat de Comisariatul Garzii de Mediu al RBDD a fost sanctionata cu suma de 10.000 lei pentru ca nu ar fi respectat îndatoririle din Notificarea nr.15890 din 21.07.2010 eliberata de ARDDD pentru proiectul construire piscina la Sat de Vacanta Gura Portitei si ar fi construit piscina la mai putin de 200 m de malul marii .

În motivarea plângerii , a fost invocata nulitatea procesului verbal ca urmare a încalcarii dispozitiilor imperative ale art.16 din Ordonanta 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , sustinându-se ca potrivit dispozitiilor art.16 , procesul verbal de constatare a contraventiei trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei , orei si locului în care a fost savârsita .

SC P.T.SRL a învederat ca instanta va observa cu usurinta ca procesul verbal de contraventie nu cuprinde data si ora savârsirii contraventiei mentionându-se data si ora la care se încheie de fapt procesul verbal .

S-a mai învederat ca la data controlului nu se efectua nici un fel de lucrare de constructie sau altele asemenea în ceea ce priveste piscina care era functionala , fiind clienti care o foloseau la acel moment , lucrarile încheindu-se de mult .

S-a mai aratat ca în cuprinsul procesului verbal de contraventie este precizata o data , 05.08.2010 , respectiv data controlului , nicidecum data efectiva a savârsirii faptei contraventionale ce a fost în final retinuta ca si contraventie , iar

Conform art.17 , lipsa mentiunii datei savârsirii contraventiei si nu a constatarii acesteia , atrage nulitatea procesului verbal , nulitate ce poate fi constatata si din oficiu .

Cu privire la încadrarea juridica a faptei , care în opinia agentului constatator ar fi contraventie , aceasta este gresita , întrucât, în fapt , organul constatator retine ca si contraventie nerespectarea conditiilor din notificarea nr.15890 din 21.07.2010 eliberata de ARBDD pentru proiectul construire piscina la sat de vacanta Gura Portitei fara a preciza care anume din conditiile din notificare nu a fost respectata , în notificare precizându-se în mod clar chiar de catre emitent ca realizarea proiectului construire piscina ce se va realiza în satul de vacanta Gura Portitei se va face fara acord de mediu adica într-o procedura simplificata , nicaieri , în cuprinsul notificarii nefacându-se precizarea ca ar avea obligatia de a amplasa piscina la o distanta de 200 m de malul marii .

A mai învederat petenta ca articolul 16 alin.1 din OUG 202/2002 , în baza caruia s-a dispus sanctionarea , nu impune ca distanta minima de malul marii sa fie de 200 m. ci face vorbire de o distanta cuprinsa între 100 si 300 de metri iar OUG 202/2002 prevede si exceptii potrivit carora se pot ridica constructii , chiar si constructii definitive sau temporare sub aceasta limita .

Fata de cele expuse , s-a solicitat admiterea plângerii si anularea procesului verbal atacat .

În probatoriu , petenta a aratat ca întelege sa se foloseasca de proba cu înscrisuri , martori , expertiza si orice alta proba a carei necesitate ar rezulta din dezbateri , depunând la dosar în copie procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AA nr. 15417/05.08.2010 .

Comisariatul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulata de petenta SC P.T. SRL învederându-se ca la data de 05.08.2010 în urma controlului tematic efectuat de comisarii CRBDD TL , în zona statiunea Gura Portitei apartinând SC P. T.SRL s-a constatat ca societatea a solicitat acord de mediu de la ARBDD , pentru a construi o piscina , nu a asteptat sa i se analizeze cererea si a construit piscina pe malul marii fara a respecta legislatia de mediu si implicit notificarea ARBDD TL nr. 15890/21.07.2010 prin care i s-a comunicat ca realizarea acestui proiect se va face cu respectarea mai multor conditii , respectiv : obiectivul va fi amplasat în incinta satului de vacanta Gura Portitei , tarla 83 , Cc 560,562,563 , la o distanta de aproximativ 200 m de malul marii , conform planului prezentat , tipului de proprietate . Petenta nu a respectat nici art.22 din aceeasi notificare , respectiv faptul ca titularul obiectivului are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului când intervin elemente noi sau cu privire la orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora si a construit piscina la 50 m de malul marii în neconcordanta , nerespectând notificarea si OUG 202/2002 , HG 749/2004 , iar în notificarea ARBDD este specificat în clar faptul ca nerespectarea prevederilor atrage dupa sine raspunderea materiala , contraventionala sau penala .

S-a învederat ca la fata locului s-au facut poze si s-a încheiat raportul de inspectie , ca urmare , s-a încheiat procesul verbal de sanctionare prin care SC P.T.SRL a fost amendata cu suma de 10.000 lei , conform OUG 202/2002 , art.77 , alin.1 lit.e „ constituie contraventie si se sanctioneaza nerespectarea de catre persoanele juridice a regimului impus de zonele de protectie „.

Cu privire la temeinicia procesului verbal , s-a mentionat ca acesta este întocmit în conformitate cu OG 2/2001 , republicata , fiind temeinic si legal , iar motivele invocate în plângere nu sunt pertinente , apararile neavând un suport legal .Data la care s-a savârsit contraventie este data de 05.08.2010 ora 15 , respectiv data la care s-a descoperit fapta , când comisarii GNM au fost la fata locului la Gura Portitei si au constatat ca piscina nu a fost amplasata în mod corespunzator , fapta fiind descrisa si în raportul de inspectie nr.213 , mentionat si în procesul verbal de sanctionare , au fost completate toate rubricile , data , ora , fapta , semnaturile , nume , prenume , neexistând motive de nulitate conform OG 2/2001 , obiectiunile sunt trecute , contravenientul a recunoscut fapta , contestând la obiectiuni faptul ca nu este deacord cu încadrarea faptei la prevederile legale .

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria AA nr. 15417 încheiat la 05 august 2010 petenta SC P.M. SA a fost sanctionata contraventional cu amenda în suma de 10.000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art.77 alin.1 lit.a din OUG 202/2002 aprobata prin Legea 280/2003 , retinându-se ca în urma controlului efectuat la SC P.T. SRL în data de 05.08.2010 s-a constatat ca Piscicola Tour SRL nu a respectat conditiile din Notificarea nr.15890/21.07.2010 eliberata de ARBDD pentru proiectul „ construire piscina” în sat de vacanta Gura portitei si a construit piscina pe alt amplasament pe plaja la mai putin de 200 m de malul marii Negre – apreciindu-se ca se afla la circa 50 m – în fâsia de protectie de 150 m încalcând astfel prevederile art.16 alin.1 din OUG 202/2002 aprobata de Legea 280/2003 cu modificarile ulterioare .

În baza dispozitiilor art.34 al.1 din OG nr.2/2001 , instanta a analizat legalitatea si temeinicia procesului verbal atacat verificând si sanctiunea aplicata .

Din punct de vedere al legalitatii procesului verbal de contraventie , instanta constata ca la întocmirea acestuia au fost respectate dispozitiile art.16 si 17 din OG 2/2001 , vizând mentiunile ce în mod obligatoriu trebuie sa fie cuprinse în procesul verbal.

Astfel , data si ora savârsirii faptei este considerata data la care s-a efectuat controlul , respectiv 05 august 2010 , ora 15.00 , iar locul savârsirii este P.T.SRL – Jurilovca , totodata fiind descrisa si fapta contraventionala , în sensul ca SC PT SRL nu a respectat conditiile din Notificarea nr.15890/21.07.2010 eliberata de ARBDD pentru proiectul „ construire piscina” în sat de vacanta Gura portitei si a construit piscina pe alt amplasament pe plaja la mai putin de 200 m de malul marii Negre – apreciindu-se ca se afla la circa 50 m – în fâsia de protectie de 150 m.

În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal instanta constata ca în procesul verbal de contraventie se mentioneaza ca fapta retinuta în sarcina petentei , asa cum a fost mentionata mai sus , încalca prevederile art.16 alin.1 din OUG 202/2002 si contravine dispozitiilor art.77 alin.1 lit.e din acelasi act normativ.

Petenta a sustinut ca se retine ca si contraventie nerespectarea conditiilor din Notificarea nr. 15890/21.07.2010 eliberata de ARBDD pentru proiectul construire piscina la sat de vacanta Gura Portitei , fara a preciza care anume din conditiile din notificare nu le-a respectat .

Analizând înscrisul intitulat Notificare , instanta retine ca a fost emis urmare a solicitarii petentei pentru proiectul „ construire piscina „ si face referire numai la aceasta constructie , cu mentiunea ca obiectivul este amplasat în incinta Satului de vacanta Gura Portitei , Tarla 83, Cc 560,562,563 la o distanta de aproximativ 200 m. de malul marii , iar în procesul – verbal de contraventie se mentioneaza ce conditie din Notificare nu a respectat petenta , a construit piscina pe alt amplasament pe plaja la mai putin de 200 m de malul marii Negre – apreciindu-se ca se afla la circa 50 m – în fâsia de protectie de 150 m .

Articolul 16 alin.1 din OUG 202/2002 prevede ca în scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din zonele situate în apropierea tarmului, se delimiteaza pe toata lungimea litoralului o fâsie de teren lata de 100 – 300 m masurati de la linia cea mai înaintata a marii, în functie de latimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de constructii definitive. Aceasta interdictie se aplica, de asemenea, constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescaresti, precum si caravanelor sau structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare.

Potrivit dispozitiilor art.77 alin.1 lit.e din OUG 202/2002 constituie contraventie în domeniul gospodaririi integrate a zonei costiere si se sanctioneaza dupa cum urmeaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice si de la 8.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice pentru nerespectarea de catre persoanele fizice/juridice a regimului impus în zonele de protectie;

De asemenea aparatorul petentei a aratat ca în apropierea tarmului Marii Negre exista o zona cu regim special denumita generic zona costiera , zona ce cuprinde plaja si zona imediat limitrofa acesteia si care se întinde pe o latime de maxim 300 de metri si ca în aceasta zona cu regim special nu sunt interzise cu desavârsire constructiile temporare sau permanente , aspect prevazut de dispozitiile art.14 alin.2, 3 art.16 alin.1 , ultima teza , art.28 alin.2 din OUG 202/2002 , care arata în mod clar ca în zona costiera , chiar si pe plaja se pot ridica constructii , astfel ca ridicarea unei constructii –piscina în zona costiera nu reprezinta o atingere a regimului impus în aceasta zona .

Instanta retine ca sustinerea este întemeiata în parte , fata de dispozitiile art.16 alin.2 din OUG 202/2002 care stipuleaza ca , constructiile indispensabile securitatii sau serviciilor publice pot face exceptie de la prevederile alin. (1), în baza unui studiu de impact iar realizarea de constructii noi pe fâsia de teren delimitata conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale pentru turism, al autoritatii publice centrale pentru lucrari publice, transporturi si locuinta si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor.

SC P.T.SRL Jurilovca nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor prevazute de aliniatul 2 al art.16 , pentru a fi îndrituita a construi piscina pe fâsia de teren de protectie de 150 m.

Fata de dispozitiile legale sus mentionate instanta retine ca petenta a construit piscina la circa 50 m . de malul marii în fâsia de teren de protectie de 150 m. în care sunt interzise orice fel de constructii definitive , provizorii sau transportabile cu exceptiile mentionate de art.16 alin.1 din OUG 202/2002.

Având în vedere considerentele expuse mai sus instanta constata ca plângerea petentei nu este fondata si pe cale de consecinta urmeaza a o respinge ca atare .

Etichete: