Top

Lipsa calităţii procesuale pasive a Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar în acţiunile având ca obiect recunoaşterea dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate

Secţia civilă – decizia civilă nr. 625/26.09.2008
Tip: Decizie
Nr./Dată: 625 (26.09.2008)
Autor: Tribunalul Alba -sectia civila

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub dosar nr. 2394/176/02.05.2007, reclamata T. F. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Locală V. de fond funciar prin hotărâre judecătorească:

– să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei pentru suprafaţa de 0,86 ha. teren situat în V., jud. A., punerea în posesie a reclamantei şi obligarea pârâtei Comisia Judeţeană A. să elibereze titlu de proprietate cu privire la terenul în litigiu.

Judecătoria Alba Iulia, prin sentinţa civilă nr. 1986/2008 pronunţată în dosar nr. 2394/176/2007 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei Locale de fond funciar V. şi a respins acţiunea reclamantei formulată împotriva acestei pârâte ca fiind făcută împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta T. F. în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeţeană A. şi nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Conform adeverinţei nr. 5382/10.03.1998, lui D. C. i s-a atribuit parcela cu nr. top. 686/23 V., în suprafaţă de 8.623 mp., prin reforma agrară din 1922.

Prin înscrisul aflat la fila 6 s-a reţinut de prima instanţă că parcela cu nr. top. 680/23 – titular D. C. a fost transcrisă în CF. 5814, împreună cu parcela cu nr. top. 686/22, titular minor B..

Potrivit extrasului de carte funciară depus în extenso, cele două parcele sunt transcrise în stare neschimbată – respectiv parcela de sub A+1 nr. top. 686/22 arabil de 8632 mp. proprietar minor B. în cotă de 1/1 părţi şi parcela de sub A+2 nr. top. 686/23 arabil în suprafaţă de 8632 mp. proprietar D. C. în cotă de 1/1 părţi.

S-a mai reţinut că aceste topografice s-au dezmembrat în câte două loturi fiecare cu nr. topo noi:

– parcela cu nr. topo 686/22/1 arător de 6364 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/22/2 arător de 2268 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/23/1 arător de 8200 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/23/2 arător de 432 mp..

De asemenea, din analiza extrasului de carte funciară s-a tras concluzia asupra proprietăţii iniţial deţinute de D. C. – nr. top. 686/23 – dezmembrat în 686/23/1 şi 686/23/2 s-au întabulat două titluri de proprietate în favoarea numiţilor P.O. şi M. I..

În această situaţie, instanţa de fond a apreciat că nu se poate reconstitui parcela solicitată de petentă cu nr. top. 686/22/1 de sub A+5 din CF. 5814 V . întrucât acesta aparţine proprietarului tabular B., faţă de care aceasta nu justifică drept de moştenire.

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a comisiei locale, prima instanţă, faţă de prevederile art. 51 şi 53 alin. 2 din Legea 18/1991 a considerat că aceasta este admisibilă întrucât recunoaşterea dreptului de proprietate în favoarea unui petent şi respectiv eliberarea titlului de proprietate sunt în competenţa comisiei judeţene.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta T. F., aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând în principal casarea hotărârii, cu trimitere spre rejudecare şi în subsidiar modificarea iar în urma rejudecării, admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtelor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren solicitată, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate.

În expunerea motivelor de recurs se arată că excepţia invocată a fost admisă fără respectarea dispoziţiilor legale, deoarece faţă de capătul de cerere vizând punerea în posesie a contestatoarei cu privire la terenul solicitat, comisia locală are calitate procesuală pasivă.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, soluţia judecătoriei este nelegală deoarece respingerea contestaţiei s-a făcut faţă de împrejurarea că imobilul nu i se cuvine fiind reconstituit în favoarea unor terţi care nu au nimic în comun cu antecesorul său şi, mai mult, anularea titlurilor de proprietate nu se poate face cât timp nu au nici un drept de proprietate asupra imobilului în litigiu.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma celor solicitat dar şi a prevederilor art. 304 Cod procedură civilă, Tribunalul reţine următoarele:

Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea 18/1991 se arată că de prevederile acestuia beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în Cooperativa Agricolă de Producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora.

Prin moştenitori – legea are în vedere atât pe moştenitorii legali, cât şi pe cei testamentari, întrucât legea nu distinge.

În speţa de faţă, reclamanta T. F. nu a făcut dovada calităţii de moştenitor după proprietarul tabular B. în ceea ce priveşte imobilul cu nr. top. 686/22/1, iar pentru celelalte imobile care au aparţinut antecesorului acesteia D. C. au fost eliberate titluri de proprietate în favoarea numiţilor P. O. şi M. I..

Susţinerea recurentei că fără a-i fi reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 0,86 ha. nu poate ataca titlurile de proprietate este nefondată deoarece atunci când din probele dosarului rezultă că plângerea este întemeiată, poate fi reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament pentru că de astfel de cereri nu se poate cerceta şi analiza dreptul de proprietate respectiv legitimitatea îndreptăţirii terţului.

Compararea dreptului de proprietate se va putea realiza doar ulterior, în cadrul unei acţiuni în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, în cadrul căreia se va stabili care titlu este preferabil.

Urmare a acestor considerente, în baza art. 312 Cod procedură civilă, Tribunalul va respinge ca nefondat recursul de faţă.

Etichete: , , ,