Top

Lipsa calităţii procesuale pasive a Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar în acţiunile având ca obiect recunoaşterea dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate

Secţia civilă – decizia civilă nr. 625/26.09.2008
Tip: Decizie
Nr./Dată: 625 (26.09.2008)
Autor: Tribunalul Alba -sectia civila

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub dosar nr. 2394/176/02.05.2007, reclamata T. F. a solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană A. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia Locală V. de fond funciar prin hotărâre judecătorească:

– să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei pentru suprafaţa de 0,86 ha. teren situat în V., jud. A., punerea în posesie a reclamantei şi obligarea pârâtei Comisia Judeţeană A. să elibereze titlu de proprietate cu privire la terenul în litigiu.

Judecătoria Alba Iulia, prin sentinţa civilă nr. 1986/2008 pronunţată în dosar nr. 2394/176/2007 a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei Locale de fond funciar V. şi a respins acţiunea reclamantei formulată împotriva acestei pârâte ca fiind făcută împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost respinsă acţiunea formulată de reclamanta T. F. în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeţeană A. şi nu s-au acordat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Conform adeverinţei nr. 5382/10.03.1998, lui D. C. i s-a atribuit parcela cu nr. top. 686/23 V., în suprafaţă de 8.623 mp., prin reforma agrară din 1922.

Prin înscrisul aflat la fila 6 s-a reţinut de prima instanţă că parcela cu nr. top. 680/23 – titular D. C. a fost transcrisă în CF. 5814, împreună cu parcela cu nr. top. 686/22, titular minor B..

Potrivit extrasului de carte funciară depus în extenso, cele două parcele sunt transcrise în stare neschimbată – respectiv parcela de sub A+1 nr. top. 686/22 arabil de 8632 mp. proprietar minor B. în cotă de 1/1 părţi şi parcela de sub A+2 nr. top. 686/23 arabil în suprafaţă de 8632 mp. proprietar D. C. în cotă de 1/1 părţi.

S-a mai reţinut că aceste topografice s-au dezmembrat în câte două loturi fiecare cu nr. topo noi:

– parcela cu nr. topo 686/22/1 arător de 6364 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/22/2 arător de 2268 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/23/1 arător de 8200 mp.,

– parcela cu nr. topo 686/23/2 arător de 432 mp..

De asemenea, din analiza extrasului de carte funciară s-a tras concluzia asupra proprietăţii iniţial deţinute de D. C. – nr. top. 686/23 – dezmembrat în 686/23/1 şi 686/23/2 s-au întabulat două titluri de proprietate în favoarea numiţilor P.O. şi M. I..

În această situaţie, instanţa de fond a apreciat că nu se poate reconstitui parcela solicitată de petentă cu nr. top. 686/22/1 de sub A+5 din CF. 5814 V . întrucât acesta aparţine proprietarului tabular B., faţă de care aceasta nu justifică drept de moştenire.

În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a comisiei locale, prima instanţă, faţă de prevederile art. 51 şi 53 alin. 2 din Legea 18/1991 a considerat că aceasta este admisibilă întrucât recunoaşterea dreptului de proprietate în favoarea unui petent şi respectiv eliberarea titlului de proprietate sunt în competenţa comisiei judeţene.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta T. F., aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând în principal casarea hotărârii, cu trimitere spre rejudecare şi în subsidiar modificarea iar în urma rejudecării, admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi obligarea pârâtelor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren solicitată, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate.

În expunerea motivelor de recurs se arată că excepţia invocată a fost admisă fără respectarea dispoziţiilor legale, deoarece faţă de capătul de cerere vizând punerea în posesie a contestatoarei cu privire la terenul solicitat, comisia locală are calitate procesuală pasivă.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, soluţia judecătoriei este nelegală deoarece respingerea contestaţiei s-a făcut faţă de împrejurarea că imobilul nu i se cuvine fiind reconstituit în favoarea unor terţi care nu au nimic în comun cu antecesorul său şi, mai mult, anularea titlurilor de proprietate nu se poate face cât timp nu au nici un drept de proprietate asupra imobilului în litigiu.

Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate prin prisma celor solicitat dar şi a prevederilor art. 304 Cod procedură civilă, Tribunalul reţine următoarele:

Potrivit art. 8 alin. 2 din Legea 18/1991 se arată că de prevederile acestuia beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în Cooperativa Agricolă de Producţie sau cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către aceasta, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite, precum şi în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora.

Prin moştenitori – legea are în vedere atât pe moştenitorii legali, cât şi pe cei testamentari, întrucât legea nu distinge.

În speţa de faţă, reclamanta T. F. nu a făcut dovada calităţii de moştenitor după proprietarul tabular B. în ceea ce priveşte imobilul cu nr. top. 686/22/1, iar pentru celelalte imobile care au aparţinut antecesorului acesteia D. C. au fost eliberate titluri de proprietate în favoarea numiţilor P. O. şi M. I..

Susţinerea recurentei că fără a-i fi reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 0,86 ha. nu poate ataca titlurile de proprietate este nefondată deoarece atunci când din probele dosarului rezultă că plângerea este întemeiată, poate fi reconstituit dreptul de proprietate pe vechiul amplasament pentru că de astfel de cereri nu se poate cerceta şi analiza dreptul de proprietate respectiv legitimitatea îndreptăţirii terţului.

Compararea dreptului de proprietate se va putea realiza doar ulterior, în cadrul unei acţiuni în revendicare, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod procedură civilă, în cadrul căreia se va stabili care titlu este preferabil.

Urmare a acestor considerente, în baza art. 312 Cod procedură civilă, Tribunalul va respinge ca nefondat recursul de faţă.

Etichete: , , ,

Titlu de proprietate. Actiune in rectificare

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13550 (14.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 13550 din 14 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca nefondata, cererea formulata de reclamantul Primarul comunei T in contradictoriu cu paratii Comisia judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Iasi si AI, prin care s-a solicitat modificarea titlului de proprietate nr.144057/02.07.2002, emis de catre Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Iasi, pe numele AI pentru o suprafata de 2,14 ha in comuna T, judetul Iasi, prin reconstituirea dreptului de proprietate.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, prin titlul de proprietate nr. 144057/02.07.2002 emis pe numele AI, s-a reconstituit paratului suprafata de 2 ha 1400 mp pe teritoriul satului T , comuna T, jud Iasi, . Prin actiunea formulata, reclamantul a solicitat rectificarea titlului de proprietate in sensul maririi suprafetei de 2,14 ha la 2,50 ha prin adaugarea diferentei de 0,36 ha in T.47, parcela 527/19/4, conform anexei de validare 2 A pe comuna T, jud.Iasi.

Instanta a retinut ca actiunea in rectificare presupune probarea existentei unei erori materiale la emiterea actului administrativ a carui analiza e dedusa judecatii, iar finalitatea actiunii consta in corectarea erorilor intervenite, in sens formal, fara afectarea substantei sau intinderii insusi a dreptului recunoscut. Or, in prezenta cauza s-a solicitat marirea suprafetei trecute in titlu, conform anexei de validare; cum reconstituirea dreptului de proprietate pe o suprafata mai intinsa nu presupune o analiza formala, ci o analiza de fond, inclusiv sub aspectul amplasamentului terenului, calea procesuala aleasa de reclamant este gresita.

Potrivit art.27 din Legea 18/1991 raportate la dispozitiile art.5 lit.i din HG 890/2005 „comisiile locale (…)pun in posesie prin delimitare in teren persoanele indreptatite sa primeasca terenul, completeaza fisele de punere in posesie a acestora dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute si inmaneaza titlul de proprietate” .
Conform art.36 alin 1 din din HG 890/2005 pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat in anexa nr. 20.
In consecinta, instanta a apreciat ca ii revine Comisiei locale T de Fond Funciar obligatia de a sesiza Comisia Judeteana Iasi cu intreaga documentatie prevazuta de art.36 alin 1 din din HG 890/2005 , pentru a se emite in favoarea paratului un nou titlu de proprietate pentru diferenta de suprafata de 0,36 ha validata, urmand ca organul administrativ central sa analizeze corectitudinea actelor intocmite, inclusiv sub aspectul vechiului amplasament, in conditiile in care reclamantul insusi invoca ca acesta ar fi situat pe raza teritorial administrative a altei comune , respectiv D, teritoriu ce nu intra in competenta legala a Comisiei Locale T.

Avand in vedere ca in privinta titlului de proprietate nr. 144057/02.07.2002 nu s-a probat existenta vreunei erori materiale susceptibila de indreptare pe calea actiunii in rectificare, iar pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata suplimentara in favoarea paratului este necesar intocmirea intregii documentatii prevazute de art.36 din HG 890/2005 si inaintarea acesteia Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi in vederea eliberarii titlului de proprietate, instanta a respins actiunea formulata.

Etichete: , , , ,

Titlu de proprietate – constatarea nulitatii absolute partiale

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11524 (21.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 11524 din 21 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata reclamanta VM, prin care aceasta a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu paratii TV, AZ, LV, Comisia judeteana Iasi de fond funciar, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate 116620 din 21.12.2003, emis in favoarea paratelor persoane fizice pentru terenul in suprafata de 540 mp, situat in Iasi, str. Movila Pacuret nr. 1. Prin aceeasi sentinta a respins cererea de interventie in interes personal si in interesul paratelor a numitei PA, care precizase ca detine suprafata de 1399 mp potrivit contractului de vanzare 3907/1999 si suprafata de 0,84 mp potrivit contractului de vanzare-cumparare 23100/1994.
Pentru a dispune in acest sens, instanta a retinut ca autorul reclamantei VG (in prezent decedat) a detinut teren in suprafata de 540 m2 in Iasi, str. Movila Pacuret nr. 1, teren expropriat prin Decretul 327/1986; in calitate de mostenitoare a defunctului VG, reclamanta a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate, in baza sentintei civile 12633/2001 emitandu-se ordinul 86/2003, fiindu-i eliberat ulterior titlul de proprietate nr. 18665/2004 pentru terenul solicitat.
S-a mai retinut ca petentele TV si AY (in prezent decedata) au beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul in suprafata de 2800 mp in soseaua Pacurari nr. 114, eliberandu-se titlul de proprietate 116620/1993, iar potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3907 si incheiat in anul 1999, PA a dobandit 1399 mp de la MV si MR, care la randul lor au dobandit terenul de la TV.
Instanta a apreciat ca din concluziile expertizei si a suplimentului la raportul de expertiza rezulta indubitabil ca exista contrarietate intre inscrierile din cartea funciara, vecinatatile din titlul paratelor, in raport de actele de proprietate, schitele cu vechiul amplasament, unele inscrisuri avand o valabilitate indoielnica. S-a retinut ca prin compararea planurilor de situatie, modificarile intervenite in timp nu au afectat amplasamentul si numerotarea strazilor, paratele si intervenienta ocupand amplasamentul terenului ce a apartinut autorului reclamantei fapt confirmat si de oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si inscrisurile depuse de Comisia Municipala Iasi.
In ceea ce priveste cererea de interventie formulata de PA in interes personal si al paratelor, instanta a respins-o ca neintemeiata, apreciind ca exista dovezi certe ca intervenienta si paratele ocupa amplasamentul terenului apartinand reclamantei.

Etichete: , ,

Anulare titlu de proprietate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 10943 (09.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 10943 din 9 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte cererea prin care reclamanta AM a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratelor Comisia jud. pt. aplic. Lg. 1871991 Iasi si Comisia com. pt. aplic. Lg. 1871991 Dobrovat sa-i completeze suprafata de teren deja atribuita cu diferenta solicitata si neatribuita, conform mentiunilor din registrul agricol, obligarea paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/1991 Iasi, in sensul mentionarii corecte a vecinatatilor pentru terenurile din tarlaua 25, parcelele 27/8 si 26/6, obligarea paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/991 Iasi sa-i elibereze si sa transmita comisiei locale de fond funciar Dobrovat, in vederea inmanarii catre ea a titlului de proprietate pentru suprafata de 0,99 ha teren situat pe raza comunei Dobrovat.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a invocat prevederile art. 1169 Cod civil, potrivit carora cel care face o afirmatie inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca. De asemenea, s-a facut referire la art. 55 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata, modificata si completata, care prevede ca: „ (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative contrare propriei hotarari, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile”, precum si ale art. 36 alin 1 teza a I – a din HG nr. 890/2005, care arata ca titlurile sunt emise in baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor.
Din coroborarea documentatiei care a stat la baza emiterii titlului de proprietate cu raportul de expertiza tehnica topometrica efectuat in cauza, ale carui concluzii nu au fost contestate de nici una dintre parti, instanta a retinut ca intemeiat capatul de cerere cu privire la indreptarea erorilor materiale privind vecinatatile parcelelor 27/8 si 26/6 din tarlaua 25 si l-a admis ca atare, dispunandu-se inscrierea corecta a acestora asa cum au fost precizate in raportul de expertiza intocmit, pe care instanta de judecata si l-a insusit.
In ceea ce priveste cererea reclamantei de a i se completa titlul de proprietate deja emis cu diferenta de suprafat, s-a aratat ca hotararea Comisiei judetene care a stat la baza emiterii acestui titlu de proprietate si prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru suprafata de 2,46 ha teren, nu a fost atacata de parata; pe de o parte, instanta a retinut ca potrivit art. 51 din Legea 18/1991 cu modificarile ulterioare, Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale, iar conform art. 27 alin. 7 din Hotararea nr. 890/2005, „dupa analizare, Comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile, va valida sau invalida propunerile, in termen de 30 de zile de la primire si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile comisiilor locale (….).
Din textele legale citate, reiese ca legal competenta de emitere a hotararii privind solutionarea propunerilor comisiilor locale revine de drept Comisiei judetene de Fond funciar, iar obiectul investirii instantei il poate constitui exclusiv plangerea impotriva hotararii Comisiei Judetene ( art.53 din legea 18/1991). In cazul refuzului Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi de a solutiona propunerile Comisiei locale, reclamantul are la dispozitie mijloacele procesuale pentru obligarea la indeplinirea sarcinilor legale; or reclamanta nu a probat urmarea cailor obligatorii, adresandu-se direct instantei.
Pe de alta parte, rectificarea este definita lingvistic ca fiind actiunea de corectare, corijare, indreptare, remediere. De esenta rectificarii este faptul ca aceasta presupune exclusiv indreptarea unor erori materiale, fara ca prin aceasta sa se poata schimba intinderea dreptului sau conditiile de exercitiu ale acestuia. Or, in conditiile in care se invoca diferenta dintre suprafata validata si suprafata pentru care s-a emis titlul de proprietate, cererea nu poate avea ca obiect rectificarea titlului, Legea 169/1997 prevazand sanctiunea juridica a nulitatii pentru reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea unor persoane neindreptatite; prin urmare va respinge ca neintemeiat acest capat de cere.
Instanta a respins si solicitarea reclamantei de obligare a paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/991 Iasi sa-i elibereze si sa transmita comisiei locale de fond funciar Dobrovat, in vederea inmanarii catre ea a titlului de proprietate pentru suprafata de 0,99 ha teren situat pe raza comunei Dobrovat asa cum rezulta din adresa nr. 1224/30.06.2005 in urma cererii pe care a formulat-o i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 4802772002 pe care aceasta nu l-a ridicat.

Etichete: , ,