Top

Somatie de plata

R O M A N I A

INSTANTA

Asupra cauzei de fata;

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B, sub numarul 2010 in data de 16.07.2010, creditoarea S.C. Compania de Utilitati Publice S.A. B (S.C. C.U.P. S.A.) a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitorului AO pentru suma 399,71 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate in perioada 31.05.2008-30.04.2010, pentru suma de 259,77 lei, reprezentand penalitati de intarziere de 0,1% pe zi calculate la debitul datorat pana la data introducerii actiunii, 16.07.2010, precum si pentru plata de penalitati in cuantum de 0,1% pe zi calculate in continuare pana la data achitarii integrale a debitului. Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 40,50 lei, reprezentand contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivare, creditoarea a aratat ca a prestat servicii in valoare de 399,71 lei in domeniul salubritate debitorului AO. Desi debitorul s-a angajat sa achite facturile in termen de 30 de zile de la scadenta sub sanctiunea calcularii de penalitati, acesta nu le-a achitat in termen, motiv pentru care i-au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 259,77 lei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001 si art. 1073 si urmatoarele Cod civil.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: fisa analitica privind situatia debitului si a penalitatilor de intarziere (f. 5), fisa de cont pentru operatii diverse (f. 5-7), facturi (f. 8-26), contract nr. 4807/05.01.2010 (f. 27-30).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria 299-197-4/P.V. din 16.07.2010– fila 4) si 1,50 lei timbru judiciar.

Debitorul, legal citat, nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

La termenul din data de 17.08.2010, creditoarea a depus la dosar o noua fisa analitica privind situatia debitului si a penalitatilor de intarziere si a aratat ca isi restrange pretentiile, in sensul ca nu mai solicita debitele aferente perioadei mai 2008 – decembrie 2009, luni care nu sunt cuprinse in contractul incheiat intre parti, sumele solicitate in prezent fiind de 74,68 lei debit principal si 65,22 lei penalitati de intarziere si fiind calculate pentru perioada 30.01.2010 – 30.04.2010.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

La data de 05.01.2010, intre parti a intervenit contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 4807, prin care debitorul s-a obligat sa achite contravaloarea facturilor in termen de 15 zile, sub sanctiunea penalitatilor calculate potrivit dispozitiilor art. 14 din contract.

In perioada 30.01.2010 – 30.04.2010, creditoarea a furnizat debitorului servicii de salubrizare si, deoarece acesta nu si-a achitat obligatiile care ii reveneau, s-a acumulat un debit de 74,68 lei la care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum de 65,22 lei.

Potrivit art. 9 lit. h) din contract, debitorul avea posibilitatea de a contesta facturile atunci cand constata incalcarea prevederilor contractuale.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al creantei deoarece existenta sa rezulta din prevederile contractului incheiat de debitor cu S.C. C.U.P. S.A. B coroborate cu facturile emise de creditoare.

Caracterul lichid al debitului principal solicitat rezulta din coroborarea dispozitiilor contractuale cu facturile si cu fisa analitica privind situatia debitului si a penalitatilor de intarziere, in fisa analitica fiind prezentate toate sumele datorate pentru perioada 30.01.2010 – 30.04.2010, valoarea totala a debitului principal fiind de 74,68 lei.

In ceea ce priveste caracterul lichid al penalitatilor de intarziere, acesta rezulta din coroborarea prevederilor contractuale (art. 14) care fac trimitere la nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare (nivel stabilit de art. 120 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003, republicata), coroborate cu facturile si cu fisa analitica privind situatia debitului si a penalitatilor de intarziere, valoarea penalitatilor fiind de 65,22 lei la data de 01.08.2010.

De asemenea, creanta este exigibila, deoarece suma solicitata este aferenta perioadei 30.01.2010 – 30.04.2010, termenul de scadenta mentionat pe fiecare factura este de 15 de zile, scadenta pentru suma aferenta ultimei luni indicate in actiune fiind implinita pe 15 mai 2010.

Din contract rezulta ca facturarea se face in functie de numarul de persoane din care este formata familia.

Data scadentei facturilor este mentionata pe acestea, iar debitorul ar fi avut posibilitatea contestarii valorii facturilor, a datei scadentei sau a altor elemente daca ar fi constatat incalcarea unor prevederi ale contractului incheiat cu creditoarea (art. 9 lit. h) din contract).

In ceea ce priveste cererea creditoarei de obligare a debitorului la plata de penalitati de intarziere in continuare pana la data achitarii integrale a debitului, instanta urmeaza sa o admita, apreciind ca sunt intrunite si cu privire la acestea conditiile prevazute de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Astfel, caracterul cert al acestor penalitati de intarziere decurge din contractul incheiat intre parti in care este prevazuta sanctionarea debitorului in acest mod in cazul intarzierilor la plata facturilor cu mai mult de 30 de zile. In ceea ce priveste caracterul lichid, acesta rezulta tot din prevederile contractuale care fac trimitere la nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, respectiv 0,1% pe fiecare zi de intarziere (art. 120 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003, republicata). Caracterul exigibil al acestor penalitati decurge din art. 14 alin. 2 din contractul nr. 4807/05.01.2010 incheiat intre parti, care prevede ca penalitatile se datoreaza incepand cu cea de-a 31-a zi dupa data emiterii, si din neindeplinirea de catre debitor a obligatiei sale de a achita facturile restante, intrucat pentru fiecare zi de intarziere la efectuarea platii devin exigibile noi penalitati de 0,1% pe zi raportat la debitul restant, pana la achitarea integrala a debitului.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitorului, in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea, asa cum a fost modificata, si va obliga debitorul sa plateasca catre creditoare suma de 74,68 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate in perioada 30.01.2010 – 30.04.2010, conform situatiei facturilor din perioada 05.01.2010-01.08.2010, suma de 65,22 lei, reprezentand penalitati de intarziere de 0,1% pe zi calculate la debitul datorat pana la data de 01.08.2010, precum si penalitati in cuantum de 0,1% pe zi calculate in continuare pana la data achitarii integrale a debitului.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitorul si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 40,50 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (chitanta seria 299-197-4/P.V./16.07.2010 – fila 4) .

Etichete: