Top

Desfacere căsătorie

Sentinţa civilă nr. 114/22.01.2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoiei Moinesti, reclamantul O.P., in contradictoriu cu parata O.E., a solicitat desfacerea căsătoriei , parata sa revină la numele avut anterior căsătoriei,cu cheltuieli de judecata.

Acţiunea a fost legal timbrata cu TT de 39 lei, 1X0,3 lei.

In motivare reclamantul a precizat ca starea sănătăţii sale este foarte grava,fiind diagnosticat cu mai multe boli grave iar parata nu ii acorda asistenta ,neglijandu-l in mod constant.

Reclamantul a precizat ca a promovat acţiunea pendente pentru a putea angaja o persoana care sa ii acorde ajutorai necesar unei persoane aflata in condiţia sa.

In dovedire s-a solicitat incuviintare probei cu acte,martori.

Parata a formulat intampinare cerere reconventionala solicitând respingerea acţiunii de divorţ.

In motivare parata a precizat ca solicitarea de a divorţa nu aparţine reclamantului ci unor colegi ai acestuia, colegi cu care reclamantul isi petrece timpul, consumând băuturi alcoolice.

Parata a menţionat ca incearca sa-si refacă relaţiile matrimoniale si sa aibă grija de reclamant insa acesta refuza in mod constant iar de un an de zile locuieşte la copii sai.

Pe cale reconventionala parata a solicitat majorararea pensiei de intretinere la care reclamantul a fost obligat prin hotărâre judecătoreasca.

In drept s-au invocat prevederile art 115- 119 cod proc. Civ.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte, martori.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Părţile din prezenta cauza , O.E., O.P.s-au căsătorit in data de 12.03.1967, cu ultimul domiciliu comun in localitate Moinesti, jud. Bacău.

Din căsătoria pârtilor nu au rezultat copii minori.

Reclamantul a invocat in sprijinul acţiunii de divorţ, împrejurarea ca parata nu ii acorda asistenta, nu isi îndeplineşte obligaţiile gospodăreşti, astfel incat solicita desfacerea căsătoriei întrucât intenţionează sa isi angajeze personal care sa ii acorde ajutorul necesar.

Potrivit actelor medicale depuse la dosarul cauzei ( scrisoare medicala, billet ieşire din spital), reclamantul a fost diagnosticat cu multiple boli, actulamente beneficiind de pensie.

Examinând declaraţiile testimoniale instanţa apreciază ca motivele invocate de reclamant pentru a se dispune desfacerea căsătoriei nu sunt verosimile, dimpotrivă el fiind singura persoana vinovata de vătămarea relaţiilor matrimoniale.

Astfel, martorul propus de insusi reclamantul din prezenta cauza a declarat faptul ca nu cunoaşte motivele pentru care acesta vrea sa divorţeze, singurul lucur pe care insusi reclamantul i 1-a relatat ar fi acela ca parata nu i-ar acorda îngrijirea necesara.

Aserţiunile reclamantului si reluate de martorul Silisteanu Dumitru sunt contrazise de martorii propuşi de parata, din a căror declaraţie rezulta ca singurul vinovat pentru vătămarea relaţiilor matrimoniale , este reclamantul.

Martorul C.N. a precizat ca parata a avut tot timpul grija de reclamant, inclusiv prin asigurarea asistentei medicale a aacestuia.

Toţi martorii audiaţi au declarat ca reclamantul are o conduita agresiva fata de parata, pe fondul exagerat al consumului de alcool. Dealtfel, martorul R.C. a afirmat ca reclamantul este un adevărat pericol public întrucât obişnuieşte sa consume băuturi alcoolice cu prietenii sai in locuinţa sa.

De menţionat este faptul ca martorii au arătat ca parata a încercat tot posibilul pentru a reveni in fostul domiciliu comun si sa-si reia relaţiile familiale insa totul a rămas fara efect data fiind atitudinea ostila a reclamantului.

Concluzionând, instanţa apreciază ca atitudinea reclmantului si acţiunile sale sunt vădit influenţate atât de consumul de băuturi alcoolice dar si de persoane aflate in preajma sa.

Având in vedere ca reclamantul nu a făcut dovada imposibilităţii continuării căsătoriei din cauze imputabile paratei, pe care legea le prevede in art 38 alin 1 cod fam pentru admisibilitatea acţiunii de divorţ, instanţa va respinge cererea de chemare in judecata.

Din analiza textului de lege a art 38 cod fam. Rezulta ca temiul divorţului consta in îndeplinirea cumulativa a trei condiţii: existenta unor motive temenice, aceste motive sa fi vătămat grav raporturile dintre parti iar imposibilitatea continuării căsătoriei sa existe pentru cel care cere desfacerea căsătoriei.

Asa cum reiese din materialul probatoriu administrat in cauza, culpa pentru vătămarea relaţiilor matriminioale aparţine in exclusivitate soţului reclamant iar dreptul romanesc nu admite concepţia divorţului remediu conform căreia pronunţarea divorţului nu este condiţionată de culpa unuia din soţi ci doar de imposibilitatea continuării căsătoriei pentru cel puţin unul din soţi.

In decizia de îndrumare nr. 10 /1974, instanţa suprema a statuat in mod imperativ ca divorţul nu se poate pronunţa daca s-a stabilit doar culpa soţului reclamant,iar paratul nu a solicitat desfacerea căsătoriei pe cale reconventionala, întrucât nu este indeplnita condiţia imposiblitatii continuării căsătoriei pentru motive temeinice.

Cu privire ca cererea reconventionala formulata de parata, instanţa apreciază ca se impune majorarea pensiei de întreţinere , pensie stabilita prin hotărârea judecătoreasca 947/ 2006 a Judecătoriei Moinesti, dat fiind ca atât veniturile reclamantului dar si starea de nevoie a creditorului acestei pensii, au crescut.

Instanţa apreciază ca sunt întrunite condiţiile textului de lege a art 86 alin 1, 41 cod fam. ce instituie obligaţia reciproca de întreţinere dintre soţi.

Asa cum rezulta din adeverinţa medicala de la fl. 54 dosar, parata suferă de diverse afecţiuni, printre care neoplsam rectal, boala varicoasa, HTA, iar din cuponul de pensie de la fl.52, veniturile reclamantului s-au majorat la suma de 944 lei.

Pe cale de consecinţa, instanţa va majora pensia de întreţinere pentru pârâta Opincă Elena de la 100 lei lunar la suma de 200 lei lunar, începând cu 26.06.2008 şi până la încetarea stării de nevoie.

Va sista începând cu aceeaşi dată efectele sentinţei civile 947/2006 a Judecătoriei Moinesti.

Va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: