Top

Somatie de plata

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 3288/270/2010 – somatie plata –

Înreg. 18.05.2010

SENTINTA CIVILA NR. 2531

Sedinta publica din data de 14.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cererii de emitere a unei somatii de plata formulata de creditoarea …….. în contradictoriu cu debitorul …….

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta, constatând ca s-a solicitat de catre creditoare judecarea cauzei si în lipsa conform art. 242 al.2 cod procedura civila, considera cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 3288/270/2010 creditoarea ……., a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri care sa contina o somatie de plata privind creanta pe care pe are asupra debitorului, …….., si anume pentru suma de 2262,76 lei din care 1413,96 lei reprezentând contravaloarea energiei termice furnizate in baza conventiei nr. 324 încheiata la data de 01.11.2006, si 848,80 lei reprezentând penalitati de întârziere.

In motivarea cererii creditoarea a aratat ca obligatia de plata a debitorului s-a nascut ca urmare a încheierii conventiei pe perioada nedeterminata privind furnizarea energiei termice pentru încalzire si apa calda menajera. In baza acestor raporturi contractuale, ………… s-a obligat sa furnizeze debitorului energie termica, debitorul asumându-si, la rândul sau, obligatia de a plati contravaloarea facturilor aferente fiecarei luni in termen de 15 de zile de la data primirii facturilor, potrivit dispozitiilor art. 14 din conventie. De asemenea, creditoarea a precizat ca

si-a îndeplinit obligatiile de furnizare a energiei termice, emitând, în acest sens, prin posta, facturile de plata a contravalorii acesteia, debitorul neîndeplinindu-si obligatia de plata pâna în acest moment.

In drept, creditoarea a aratat ca întelege sa-si întemeieze cererea pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata.

Cererea de chemare în judecata este scutita de plata taxei judiciare de timbru, potrivit dispozitiilor H.C.L. nr. 67/6.11.2003.

Debitorul, ……, desi legal citat, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat la judecata.

In cauza, instanta a administrat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri, în cadrul careia au fost depuse la dosar, în fotocopie, anexa privind situatia facturile neachitate si a majorarilor (f. 5-8), notificare (f. 9), factura (f. 10).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Din înscrisurile depus la dosar instanta retine ca intre parti s-a încheiat conventia nr. 324/01.11.2006, în temeiul careia creditoarei, ……., îi incumba obligatia de furnizare a energiei termice pentru încalzire si apa calda menajera la consumatori, debitorului revenindu-i obligatia de a plati contravaloarea facturilor aferente fiecarei luni in termen de 15 de zile de la data primirii facturilor, potrivit dispozitiilor art. 14 din conventie. Astfel, instanta apreciaza ca în cauza între parti s-au nascut raporturi juridice specifice contractului de prestari servicii, in modalitatea prevazuta de art. 969 C. civ.

Sub aspectul conditiilor de admisibilitate a cererii, în drept, instanta retine ca, în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. 1 din OG nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Asadar, numai în situatia în care aceste conditii sunt întrunite, o cerere având ca obiect somatie de plata devine admisibila si isi justifica existenta paralela cu actiunea ce poate fi promovata conform dreptului comun.

In speta, între creditoare si debitor a fost încheiata o conventie de furnizare de energie termica pentru încalzire si apa calda menajera la consumatori, fiind emise facturi reprezentând contravaloarea consumului realizat, astfel cum a fost calculata de creditoare.

Specificul derularii contractului si regulile stabilite pentru emiterea si transmiterea facturilor exclud insa posibilitatea creditoarei de a-si întemeia cererea pe procedura speciala a somatiei de plata, deoarece nu pot fi îndeplinite conditiile de admisibilitate cuprinse in art. 1 din OG nr. 5/2001, mai sus aratate.

Intr-adevar, clauzele contractuale nu prevad modalitatea de asumare sau determinare (în acceptiunea art. 1 din O.G. nr. 5/2001) a cuantumului facturilor si nici nu au cum, cat timp este încheiat un contract tip, de adeziune, utilizat pentru toti consumatorii.

Totodata, facturile existente nu sunt însusite de catre debitor în modalitatile prevazute de OG nr. 5/2001, în primul rând prin semnatura si, fiind vorba despre o procedura speciala, simpla necontestare de catre client, printr-o sesizare adresata creditoarei, a cuantumului respectivelor facturi nu este suficienta. Daca s-ar considera altfel, existenta acestei proceduri speciale a somatiei de plata nu ar mai avea nici o justificare, cât timp, o asemenea atitudine procesuala a debitorului ar putea fi valorificata cu succes pe calea dreptului comun.

Or, diferenta dintre somatia de plata si actiunea de drept comun nu consta în facilitatea achitarii unei taxe judiciare de timbru fixe si de multe ori mai reduse, ci este data de posibilitatea conferita unor creditori de valorificare cu celeritate a unor creante certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti.

Pe cale de consecinta, având în vedere cele mai sus mentionate, nefiind întrunite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, instanta va respinge ca inadmisibila cererea având ca obiect somatie de plata, creditoarea având posibilitatea de a uza de procedura dreptului comun pentru realizarea creantei sale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge cererea creditoarei .. cu sediul în …..în contradictoriu cu debitorul ….., domiciliat în ……..

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, astazi 14.09.2010.

Etichete: