Top

APEL CIVIL – MINORI ŞI FAMILIE. Modificarea sentinţei instanţei de fond pentru neexercitarea rolului activ. Art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita sub nr. 300/269/2010, reclamanta V E a chemat în judecata pe pârâtul N C, solicitând sa-i fie încredintata spre crestere si educare minora N M, obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întretinere în favoarea minorei si obligarea pârâtului la restituirea alocatiei de stat pentru minora pe care o încaseaza din 2007 si pâna la zi.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca din relatia de concubinaj pe care a avut-o cu pârâtul a rezultat minora M, relatie care nu mai exista de la sfârsitul anului 2006.

În prezent minora este eleva în clasa I, locuieste cu reclamanta care s-a ocupat în permanenta de cresterea si educarea acesteia. Cum pârâtul încaseaza alocatia de stat pentru minora chiar de la despartirea în fapt a partilor, solicita sa-i fie restituita alocatia pe o perioada de 3 ani – respectiv ianuarie 2007 la zi precum si pe viitor.

Fata de aceste motive, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

Pârâtul, desi legal citat, nu s-a prezentat în fata instantei pentru a-si formula aparari si nu a formulat întâmpinare.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.455/11.03.2010, Judecatoria Oltenita a admis actiunea în parte introdusa de reclamanta V E împotriva pârâtului N C.

A încredintat spre crestere si educare pe minora N M, mamei V E.

A obligat pe pârâtul N C la 100 lei lunar pensie întretinere pentru minora de la 19.01.2010 pâna la majoratul copilului.

A respins capatul de cerere privind restituirea alocatiei de stat.

Pentru a solutiona astfel, instanta de fond a retinut posibilitatile materiale ale parintilor, comportamentul acestora fata de copil înainte si dupa despartirea în fapt, legaturile de afectiune stabilite între aceasta si mama sa, cea care s-a ocupat în permanenta de cresterea si educarea ei, vârsta copilului si faptul ca este fetita si nu în ultimul rând interesul acesteia, precum si faptul ca pârâtul mai are un copil minor în întretinerea sa.

În ceea ce priveste capatul de cerere privind restituirea alocatiei de stat încasata de pârât, a retinut ca reclamanta nu a facut dovada acestor încasari.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamanta V E (calificat apel prin încheierea din 20.05.2010), criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, motivat de faptul ca i-a fost respins capatul de cerere privind obligarea pârâtului la restituirea alocatiei de stat pentru minora în conditiile în care nu i s-au solicitat probe pe aspectul încasarii acestei alocatii de stat de catre pârât, situatie în care ar fi solicitat efectuarea unei adrese catre DASPC de pe lânga Primaria comunei P pentru a dovedi aspectele invocate.

La termenul de judecata din 10.06.2010, tribunalul, în raport de solicitarile cuprinse în cererea de apel, a dispus efectuarea unei adrese catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Calarasi pentru a se comunica cine este titularul dosarului de alocatie întocmit pentru minora M, fiica partilor si cine a încasat alocatia pentru aceasta în perioada ianuarie 2007- la zi.

Prin adresa nr.5987/17.06.2010 Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Calarasi a comunicat ca intimatul pârât este reprezentantul legal în dosarul privind alocatia de stat a minorei si ca a beneficiat de acest drept de la întocmirea dosarului din septembrie 2002 si pâna în prezent, conform fisei de plati pe care a anexat-o.

Analizând actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata în raport de motivul de apel invocat, tribunalul constata ca acesta este întemeiat urmând a fi admis.

Astfel, în mod nelegal si nejustificat instanta de fond fara a administra vreun probatoriu concludent în privinta acestuia a dispus respingerea capatului de cerere privind restituirea de catre pârât a alocatiei încasate pentru minora M, încalcând astfel dispozitiile art.129 alin.5 C.p.civ care consacra rolul activ al judecatorului dar si cele ale art.138 pct.4 C.p.civ întrucât proba solicitata în apel nu a fost ceruta în conditiile legii din cauza lipsei de pregatire a reclamantei, situatie în care instanta trebuia sa procedeze la administrarea probei din oficiu în vederea pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice cu privire la toate aspectele deduse judecatii.

Cum în apel s-a facut dovada sustinerilor apelantei privind încasarea de catre intimat a alocatiei de stat pentru minora si vazând si situatia de fapt retinuta în sentinta atacata privitor la data despartirii în fapt a celor doi parinti ai acesteia (anul 2006), tribunalul apreciaza întemeiat apelul declarat urmând a-l admite.

Urmeaza a schimba în parte sentinta apelata si numai cu privire la modul de solutionare a capatului de cerere privind alocatia de stat pentru minora si rejudecând urmeaza a admite în tot actiunea formulata de catre reclamanta împotriva pârâtului.

Urmeaza a obliga pe pârât catre reclamanta la restituirea sumei de 1520 lei reprezentând alocatia de stat cuvenita pentru minora N M pentru perioada 01.01.2007-iunie 2010, încasata de pârât.

Urmeaza a mentine celelalte dispozitii ale sentintei.

Etichete:

Apel civil.Sesizarea judecătoriei cu o cauză de contencios administrativ.Nelegalitatea constatării cererii ca fiind inadmisibilă

Prin sentinţa civilă nr. 889 din 6 iunie 2007, Judecătoria Urziceni a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamanta G.E. prin care a solicitat obligarea Primarului Municipiului Urziceni să pună la dispoziţia acesteia lista completă a terenurilor intravilane aflate în domeniul privat al Municipiului Urziceni.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că acţiunea reclamantei bazată pe dreptul comun este inadmisibilă, atâta timp cât aceasta are la dispoziţie calea procedurilor speciale prevăzute de Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 544/2004. Împotriva acestei soluţii, în termen legal, motivat a declarat apel reclamanta arătând că în mod eronat instanţa de fond a respins acţiunea sa ca inadmisibilă, aceasta cel mult putând fi respinsă ca neîntemeiată, dacă, analizând fondul cauzei, se ajungea la această concluzie.

Apelul este fondat.

Extinderea cazurilor de inadmisibilitate la alte situaţii decât cele strict reglementate de lege echivalează cu împiedicarea accesului la justiţie sau cu denegarea de dreptate.

În cazul în speţă, instanţa de fond a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, neobservând faptul că prin natura obiectului său şi în intenţia reclamantei, acţiunea de faţă este de contencios administrativ, reclamanta solicitând obligarea unei autorităţi publice locale să-i pună la dispoziţie anumite informaţii de interes public, respectiv lista completă a terenului intravilan aflat în domeniul public al municipiului Urziceni.

O astfel de acţiune, în condiţiile art.22 din Legea nr. 544/2004, este de competenţa instanţei de contencios administrativ iar îndreptarea greşită a acesteia către o altă instanţă se soluţionează potrivit instituţiei declinării competenţei, reglementată de art. 158 Cod procedură civilă.

Aşa fiind, pentru aceste considerente, în baza art.297 alin. 2 Cod procedură civilă, urmează a admite ca fondat apelul declarat de apelanta G.E. împotriva sentinţei civile nr. 889 din 6 iunie 2007, pronunţată de Judecătoria Urziceni, pe care urmează a o anula şi a trimite cauze spre judecare Tribunalului Ialomiţa, instanţă competentă s-o soluţioneze.

Decizia nr. 108 A din 8 octombrie 2007.

Etichete: