Top

Impartire bunuri comune

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3840/270/2009 împ. bunuri comune

înreg. 24.06.2009

Sentinta civila nr. 803

Sedinta publica din data de 10.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte –…

Grefier – ….

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamanta ….., împotriva pârâtului ….., având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat … care substituie avocat … pentru reclamanta, pârâtul personal.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantei depune delegatie de substituire si arata ca nu are alte cereri de formulat.

La interpelarea instantei, pârâtul arata ca masina este la reprezentanta la Galati, a avut accident, depune dovada cheltuielilor cu vânzarea apartamentului, nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii, atribuirea în lotul pârâtului a celor trei autoturisme, depune onorariu avocat cu chitanta nr. 36/2009 în suma de 2500lei.

Pârâtul arata ca tot ce s-aluat în casa a fost cumparat de el,reclamanta are pretentii la lucruri pe care nu a cheltuit nimic, lasa la aprecierea instantei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 24.06.2009 sub nr.3840/270/2009 reclamanta … domiciliata în ….., judetul Bacau a chemat în judecata pe pârâtul ….., domiciliat în ……., judetul Bacau, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna împartirea bunurilor comune realizate în timpul casatoriei.

Cererea a fost timbrata cu 19 lei taxa judiciara de timbru si 3 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca la desfacerea casatoriei reclamanta a plecat împreuna cu cele doua fiice din locuinta comuna si la plecare a luat conform întelegerii mai multe bunuri de folosinta îndelungata, pârâtul ramânând în posesia celorlalte bunuri din locuinta.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri, martori, interogatoriu si expertiza, anexând în copie contractul de împrumut si contractul de vânzare cumparare al apartamentului.

Pârâtul formuleaza întâmpinare si cerere reconventionala, aratând ca pe lânga bunurile solicitate prin actiunea principala mai sunt si alte bunuri ramase în posesia reclamantei. Sub aspect reconventional, solicita ca reclamanta sa aduca la masa de împartit mai multe bunuri mobile aflate în posesia sa. Pârâtul solicita o cota de 80% din valoarea apartamentului.

În drept sunt invocate dispozitiile art. 671 si urmatoarele din Cod procedura civila precum si art. 115-119 Cod procedura civila.

Fata de întâmpinarea-cerere reconventionala, reclamanta a formulat întâmpinare-reconventionala prin care solicita ca pârâtul sa aduca la masa de partajat bunurile ramase în posesia acestuia. Totodata solicita ca lotul ei sa fie majorat cu 1/2 din contravaloarea ratelor platite de aceasta dupa noiembrie 2007, data despartirii în fapt.

Instanta a încuviintat si au fost administrate probele cu acte, interogatorii si martori.

Din analiza materialului probatoriu administrat în cauza,prin încheierea din 04.11.2010 instanta a retinut în fapt urmatoarele:

Reclamanta si pârâtul au fost casatoriti, casatoria acestora fiind desfacuta prin divort conform sentintei civile nr. 3649/15.11.2007 a Judecatoriei Onesti (filele 10-12 dosar).

La termenul din 14.01.2010 pârâtul a renuntat la capatul de cerere privind cota majorata. Partile au solicitat un termen în vederea încheierii unei tranzactii, însa la termenul din 11.03.2010 au solicitat suspendarea cauzei deoarece au gasit un cumparator pentru apartament si pâna la încheierea actelor dureaza mult timp.

Potrivit contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2342/13.08.2010 de Biroul Notarial Lex Voluntatis Onesti, partile au vândut apartamentul bun comun.

În aceste conditii, reclamanta si-a restrâns actiunea cu privire la apartament si bunuri mobile cu exceptia autoturismelor, respectiv autoturism marca Fiat cu nr. înmatriculare …. si autoturism Dacia papuc cu nr. înmatriculare …….

Dupa repunerea cauzei pe rol, pârâtul nu s-a mai prezentat în instanta, nu si-a mai sustinut cererea, iar aparatorul acestuia arata ca a reziliat contractul de reprezentare judiciara cu pârâtul.

La filele 40-41 dosar se gasesc declaratiile pârâtului date în fata notarului public Blagan Iosif, prin care arata situatia a doua autoturisme … si …. Primul autoturism a fost dezmembrat iar o parte din piese au fost vândute, iar cel de-al doilea a fost vândut SC ….. SRL. Declaratiile au fost date pentru radierea autovehiculelor din evidentele fiscale ale Primariei Onesti.

La solicitarea instantei Serviciului Public Comunitar Regim Permise de conducere si Înmatriculare a vehiculelor Bacau, prin adresa nr. 62582/15.10.2010 a comunicat cartile de identitate pentru autoturismele solicitate la împartit.

În temeiul art. 6735 Cod procedura civila instanta a retinut ca sotii au dobândit în timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune:

– autoturism marca Dacia papuc cu nr. de înmatriculare ….;

– autoturism marca Fiat cu nr. de înmatriculare …..

Cotele de partajat retinute au fost de 1/2 pentru fiecare.

La termenul din 10.02.2011 reclamanta si-a majorat masa bunurilor comune prin includerea în masa de partajat a autoturismului marca Dacia 1300 înmatriculat sub nr. ……

Potrivit art. 6737 Cod procedura civila „în cazul în care, dupa pronuntarea încheierii prevazute de art. 6736 alin. 1, dar mai înainte de pronuntarea hotarârii de împarteala se constata ca exista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse împartelii, fara ca, privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri, sa fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanta va putea da o noua încheiere, care va cuprinde, dupa caz, si coproprietarii sau bunurile omise. În aceleasi conditii, instanta poate, cu consimtamântul tuturor coproprietarilor, sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare în masa de împartit”.

Cum asupra acestui bun nu a avut loc o dezbatere contradictorie si pârâtul nu a negat existenta acestuia, ci doar a precizat prin declaratia data la notar ca l-a dezmembrat, instanta a modificat încheierea din 04.11.2010 si a retinut la masa bunurilor comune si autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare BC-05-SUM.

Expertul tehnic judiciar auto – ing. .. a stabilit ca valoarea totala a bunurilor comune este de 11400 lei, valoarea autoturismelor fiind calculata la valoarea voucer – ului stabilit prin Ordinul nr. 772/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor.

Expertul a propus a singura varianta în care cele trei autovehicule sa fie cuprinse în lotul pârâtului.

Instanta apreciaza ca echitabila propunerea expertului având în vedere ca acestea au ramas în posesia pârâtului dupa divort.

Fata de cele expuse,în temeiul art. 36 Cod familie, instanta va admite în parte actiunea reclamantei.

Se va lua act ca pârâtul a renuntat la judecarea cererii reconventionale.

Se va dispune partajarea conform expertizei ing. …..

Pentru înstrainarea apartamentului bun comun s-au facut mai multe cheltuieli (primarie,agenti imobiliari, asociatie de proprietari, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si notarul public), cheltuieli suportate de pârât.

Aceste cheltuieli sunt în suma de 6324 lei si reclamanta trebuie sa suporte 1/2 din aceasta suma.

Va fi obligata reclamanta sa achite pârâtului cheltuieli de judecata în suma de 2912 lei reprezentând cota parte din cheltuielile pentru înstrainarea apartamentului, compensând taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si onorarii avocati.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta ….domiciliata în ….., jud. Bacau împotriva pârâtului …. domiciliat în …… jud. Bacau.

Ia act de renuntarea pârâtului la judecarea cererii reconventionale.

Dispune împartirea bunurilor comune si iesirea din indiviziune a partilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. …, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei ….. si se compune din suma de 5700 lei sulta pe care o primeste de la Lotul nr. 2 …..

Are dreptul la bunuri în valoare de 5700 lei si primeste sulta de la lotul nr. 2 ….. 5700 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului Suman …. si se compune din:

– autoutilitara cu nr. de înmatriculare ……., în valoare de 3800 lei;

– autoturism cu nr. de înmatriculare …….., în valoare de 3800 lei;

– autoturism cu nr. de înmatriculare ….., în valoare de 3800 lei.

Valoarea totala a lotului este de 11400 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 5700 lei si plateste sulta lotului nr. 1 …, suma de 5700 lei.

Obliga reclamanta sa achite pârâtului cheltuieli de judecata în suma de 2912 lei reprezentând cota parte din cheltuielile pentru înstrainarea apartamentului, compensând taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu expert si onorarii avocati.

Dispune plata catre expertul tehnic judiciar a onorariilor definitive în suma de 500 pentru expert …….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.03.2011.

Etichete:

Impartire bunuri comune

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6502/270/2009

Înreg. 6.10.2009 – împ. bun. com. –

SENTINTA CIVILA NR. 454

Sedinta publica din data de 11.02.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – ……

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect împartire bunuri comune formulata de reclamantul ….. împotriva pârâtei …….

La apelul nominal tacut în sedinta publica au raspuns: avocat ….. pentru reclamant si pârâta asistata avocat ……

Procedura este legal îndeplinita.

S-a tacut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ……

Depune la dosar chitanta cu care face dovada achitarii suplimentului de onorariu solicitat în suma de 136 lei. Nu are alte cereri de formulat.

Avocat ……… precizeaza ca, are obiectiuni la expertiza, respectiv la lotizarea finala, considerând ca imobilul putea sa fie partajat în natura. Alte obiectiuni nu are. De asemenea, apreciaza ca valorile stabilite sunt prea mari.

Avocat ……. solicita respingerea obiectiunilor, deoarece acestea sunt legate de expertiza constructii si nu de lotizarea finala.

Instanta respinge obiectiunile formulate de pârâta prin aparator, având în vedere ca expertul a propus doua variante, iar cu privire la evaluari, partea nemultumita are posibilitatea sa se înscrie în fals împotriva expertului.

Vazând ca nu sunt alte cereri de formulat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul în fond.

Avocat ………, pentru reclamant, solicita admiterea actiunii, în varianta nr. 1, în care reclamantul îi sunt atribuite în lot constructiile si bunurile mobile, fata de concluziile raportului de expertiza constructii, în care se mentioneaza ca, nu se pot atribui accese separate la imobil si teren. De asemenea, sa se retina ca, reclamantul are o cota majorata în suma de 46.161 lei, reprezentând c/val. materialelor de constructii avute înainte de casatorie. Mai arata ca, aceasta este o constructie duplex, în care locuieste si fratele reclamantului. Reclamantul urmeaza ca achite pârâtei o sulta substantiala, cu care poate sa-si achizitioneze o alta locuinta. Art. 6739 Cod procedura civila, la formarea loturilor, sa se aiba în vedere marimea cotei parti si natura bunurilor, reclamantul având cea mai mare parte a materialelor de constructii. Solicita obligarea pârâtei la ˝ din onorariile de experti si compensarea onorariilor de avocat.

Avocat …….., pentru pârâra, se considera obligata sa accepte varianta nr. 1, chiar daca si pârâta a avut o contributie majora la casa. Pentru varianta nr. 2, pârâta nu are bani sa achite sulta. Apreciaza ca, se puteau partaja bunurile în natura. Urmeaza sa achite ˝ din onorariile de expert. Solicita compensarea onorariilor de avocat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantul …… a chemat în judecata pârâta …., solicitând împartirea bunurilor dobândite în timpul casatoriei, a se retine o contributie proprie în favoarea reclamantului de 20.000 lei, reprezentând lucrari (materiale si manopera) la casa, o datorie comuna de 10.000 euro ce au fost destinati terminarii casei, precum si cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost timbrata cu 19 lei, si timbru judiciar de 0,3 lei, iar în motivare se arata ca partile au dobândit mai multe bunuri cât au fost împreuna – reclamantul având o contributie proprie la constructia casei, iar dupa divort nu au fost partajate.

Mai arata reclamantul ca, în anul 2008, a facut un împrumut de 10.000 euro, pe care i-a folosit pentru definitivarea casei, solicitând sa contribuie si pârâta pentru restituirea acestuia.

Prin întâmpinarea de la fila 16 dosar, pârâta contesta atât împrumutul de 10.000 euro, cât si contributia proprie la edificarea casei, solicitând sub aspect reconventional a se include în masa partajabila si: un picamer, o drujba, flex taiat betoane, roaba, 2 m.p. plasa constructii si o masa pentru televizor.

Cum ambele cereri nu au fost complet timbrate atât la valorile bunurilor solicitate a fi partajate, cât si la contributia proprie si la bunurile contestate, instanta a pus în vedere partilor sa achite taxele judiciare de timbru.

Prin cererile de la filele 25, 47, 34 si 45 ambele parti au solicitat scutirea de plata taxei judiciare de timbru conform O.G. nr. 51/2008, cereri ce au fost încuviintate prin încheierea din 15.09.2010, astfel încât, ……. a fost scutit de plata taxei judiciare de timbru în valoare de 4.540 lei, iar ……. de 1.434 lei.

La dosar s-au depus acte, s-a luat interogatoriu pârâtei si au fost audiati martorii: ……, ….., …… si ……., probatorii din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

Partile au fost casatorite pâna la data de 16.06.2009, când prin sentinta civila nr. 1888 pronuntata în dosar nr. 1343/270/2009 al acestei instante, a fost desfacuta casatoria.

În perioada casatoriei, au dobândit mai multe bunuri, respectiv: suprafata de 187 m.p. teren curti-constructii (conform contractului de vânzare-cumparare de la fila 5 dosar), situat în ……., pe care au construit o casa cu parter si mansarda, constructie ce se afla în acelasi stadiu în care era si la despartirea partilor, precum si gardurile împrejmuitoare cu fundatie din beton – atât pe lateral cât si la strada.

Cu probele administrate în cauza s-a dovedit ca, anterior casatoriei, reclamantul avea lemnul si boltarii pentru constructia casei, iar acoperisul a fost facut din constructia tatalui sau, asa încât aceste lucrari vor fi evaluate separat, urmând a fi majorat lotul reclamantului cu aceasta suma.

În ceea ce priveste manopera pentru constructia casei, din toate depozitiile martorilor rezulta ca, aceasta constructie a fost edificata cu banii partilor ( ramasi de la nunta, de la botez, din salariul pârâtei si bani obtinuti de reclamant atât cât lucra sporadic în tara cât si dupa ce a plecat la munca în strainatate), fiind, ajutati atât de rudele reclamantului, cât si a pârâtei.

Nici unul dintre martori nu declara ca, pentru munca prestata si materialele date atât de parintii reclamantului cât si de tatal pârâtei, partile ar fi platit vreun ban, relatând ca în localitate este un obicei ca rudele sa acorde acest ajutor, asa încât, în masa partajabila se va retine casa partilor în totalitate – separând doar materialele de constructie si acoperisul, ca fiind contributia exclusiva a reclamantului.

De asemenea, gardul de la strada va fi retinut ca fiind bun comun si nu propriu al reclamantului, fata de raspunsul la interogator si depozitiile martorilor audiati.

În masa partajabila, vor fi incluse toate bunurile mobile mentionate în actiunea reclamantului – fiind recunoscute de catre pârâta, precum si: roaba, 2 m.p. plasa constructii si masa TV, din cererea reconventionala – recunoscute de catre reclamant. Nu s-a dovedit existenta picamerului, a drujbei si a flexului, din reconventionala, asa încât nu vor fi retinute ca bunuri comune.

În ceea ce priveste datoria comuna, de 10.000 euro contractata de catre reclamant, conform contractului de finantare din 10.12.2008 ( fila 29 dosar), având în vedere data declansarii actiunii de divort 12.03.2009 depozitiile martorilor în sensul ca imobilul fusese terminat în urma cu 3 ani, data de la care nu s-a mai efectuat nici o lucrare, neexistând nici o dovada din care sa rezulte ca banii împrumutati s-au folosit la edificarea casei, pârâta neavând cunostinta de acest împrumut, nu se va retine ca fiind o datorie comuna la care sa contribuie si pârâta.

Prin încheierea din 17.09.2010, s-a stabilit ca partile au dobândit în timpul casatoriei, urmatoarele bunuri: suprafata de 187 m.p. teren situat în …….. învecinat cu: …….., casa cu parter si mansarda, din boltari si ciment, acoperita cu tabla galvanizata, formata din: sufragerie, doua dormitoare, baie, holuri, bucatarie, fosa septica, cladire pentru centrala termica, din boltari acoperita cu tabla zincata, cu fundatie din beton, plasa din tabla si din scândura, mobila bucatarie din PAL din 3 corpuri suspendate si 2 soldati, plita pentru gatit cu 4 ochiuri, cuptor electric”Bianca”, combina frigorifica „Artic”, butelie aragaz, televizor color”Nei”, masina de spalat automata „Artic” canapea extensibila, covor tip persan 2/1,5 m, roaba, masa TV, 2 m.p. plasa constructii.

S-a stabilit o cota de ˝ pentru fiecare parte.

S-a dispus majorarea lotului reclamantului cu lucrarile efectuate la casa retinuta în masa partajabila – lucrari ce au fost evaluate separat.

Au fost desemnati experti pentru identificarea si evaluarea bunurilor, formarea loturilor si a propunerilor de atribuire, expertul constructor efectuând lotizarea finala în 2 variante, dintre care ambele parti au solicitat partajarea în varianta nr. 1.

Fata de aceasta situatie având în vedere optiunea partilor si prevederile art. 673], 6739 Cod procedura civila se vor admite în parte ambele cereri si se va dispune împartirea bunurilor conform expertizei, varianta nr. 1.

Având în vedere ca ambele parti au beneficiat de ajutor public sub forma scutirii de plata taxei de timbru ( reclamantul în suma de 4.540 lei si pârâta de 1.434 lei), iar prin prezenta au dobândit bunuri si drepturi de creanta a caror valoare depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, în conformitate cu prevederile art. 502 din O.G. 51/2008, vor fi obligate la restituirea ajutorului public.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila va fi obligata pârâta sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata reprezentând jumatate din onorariile de expertiza, compensând celelalte cheltuieli.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea reclamantului ……., domiciliat în …….., cu domiciliul ales în ……, împotriva pârâtei ……., domiciliata în ……..

Admite în parte cererea reconventionala.

Dispune partajarea bunurilor comune, conform raportului de expertiza tehnica ( cu schita anexa), întocmit de expert ………. prin atribuirea loturilor în varianta nr. 1, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului ……. si este format din: casa cu parter si mansarda din boltari si ciment, acoperita cu tabla, formata din trei încaperi, baie, hol, bucatarie, fosa septica, valoare 137670 lei, camera centrala val. 7247 lei, suprafata de 187 m.p. teren val. 472, 87 lei – imobile situate în ……., învecinate cu: ….., mobila bucatarie ( 3 corpuri suspendate, 2 soldati, plita gatit cu 4 ochiuri, cuptor electric”Bianca”) val. 2.550 lei, butelie aragaz 150 lei, canapea extensibila 227, 50 lei, roaba 84, 5 lei, plasa constructii 13 lei.

Total valoare lot 148.414, 87 lei, are dreptul la bunuri în valoare de 98.275 lei, plateste sulta pârâtei suma de 50.139, 2 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei si este format din: combina frigorifica ”Artic” valoare 900 lei, televizor color ”Nei” 266 lei, masina de spalat ”Artic” 682, 5 lei, 3 covoare persane 2/1,5 m. 67, 5 lei, masa TV 59, 5 lei, primeste sulta de la reclamant suma de 50.139, 2 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 52.114, 7 lei.

În baza art. 50 (2) din O.G. nr. 51/ 2008, obliga reclamantul ….. sa restituie ajutorul public reprezentând taxa judiciara de timbru în suma de 4.540 lei, iar pârâta …….ajutorul public în suma de 1.434 lei.

Dispune plata catre expert constructor ……. a onorariului definitiv de expertiza în suma de 800 lei, iar catre expert topo …. onorariul definitiv în suma de 536 lei.

În baza art. 274 Cod procedura civila, obliga pârâta sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata în suma de 918 lei, reprezentând ˝ din onorariile de expert, compensând celelalte cheltuieli.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 11.02.2011.

Etichete:

Împărţire bunuri comune

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.3578/260/2008 din 10.10.2008 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamantul A. M, cu domiciliul ales în Moineşti, judeţul Bacău, a chemat în judecată pe pârâta A T, cu domiciliul în Moineşti, str.G-ral N.Şova, bl. 16 Parc, ap.6, judeţul Bacău, solicitând împărţirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea a fost timbrată cu 19 lei taxă timbru prin chitanţa

nr.4276287/05.06.2008 şi 2 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că părţile au fost soţi, au divorţat şi în timpul căsătoriei au dobândit în comun un apartament, o anexă şi mai multe bunuri de uz gospodăresc din care, o parte, au fost luate din locuinţa comună de către pârâtă. Se mai arată în acţiune că părţile au în comun şi datorii reprezentând taxe, impozite şi c/valoare utilităţi, acumulate în perioada 2004-2007. ^

în cauză a formulat întâmpinare reconvenţională pârâta, prin care solicită sub aspect reconvenţional, a nu fi reţinute la masa bunurilor comune, îmbunătăţirile efectuate numai de ea la apartament, după divorţ.

în cauză s-au depus acte, s-au audiat martori şi s-au efectuat expertize tehnice construcţii şi bunuri mobile, probatorii din analiza cărora, instanţa a reţinut următoarele:

Părţile au fost căsătorite în perioada 25.02.1991 – 06.05.2004, când s-a pronunţat hotărârea de divorţ nr.1034 /2004.

în timpul căsătoriei, părţile au cumpărat, prin contractul de vânzare cumpărare nr.2175 /18.12.1991 un apartament cu două camere situat în Moineşti, şi au dobândit o anexă situată în acelaşi imobil cu locuinţa. Tot în timpul căsătoriei, părţile au dobândit şi următoarele bunuri de uz gospodăresc: un aragaz cu patru ochiuri, o mobilă de tineret, o staţie de amplificare cu boxe, un televizor color şi un boiler electric.

Prin întâmpinare, pârâta recunoaşte dobândirea bunurilor solicitate în acţiune, dar susţine că ultimele trei bunuri Ie-a dus ea la locuinţa mamei reclamantului.

Martora A I, audiată în cauză sub prestare de jurământ, precizează că este vecină cu mama reclamantului şi confirmă că, după divorţ, pârâta a transportat cu o maşină, la domiciliul acesteia, mai multe cutii în care se aflau bunuri, probabil aparatură electronică.

Prin actele depuse (chitanţe, facturi) şi prin declaraţiile martorilor, pârâta a dovedit că, în anul 2005, după divorţul părţilor, a efectuat în apartamentul comun îmbunătăţiri şi renovări, numai pe cheltuiala sa.

Conform art.30 Codul familiei, bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune.

Referitor la cheltuielile comune, solicitate prin acţiune, instanţa reţine următoarele:

Aşa cum reiese din probatoriul administrat, pârâtul a plecat în străinătate de peste 10 ani, iar în apartamentul comun a rămas pârâta şi fiica părţilor. în urmă cu un an, deci la începutul anului 2008, a plecat în străinătate şi pârâta şi a rămas să locuiască în apartament numai fiica părţilor, în vârstă de 16 ani.

Prin sentinţa de divorţ, reclamantul a fost obligat către pârâtă, la pensie de întreţinere pentru minoră.

Este adevărat că prin înscrisurile depuse în cauză, reclamantul a dovedit că.în timpul căsătoriei şi după divorţ, a trimis pârâtei, mai multe sume de bani, în valută. în aceste sume intră pensia pe care reclamantul o plătea pentru minoră şi cota parte reprezentând impozite şi taxe pentru imobile.

în ce priveşte sumele de bani reprezentând cheltuieli pentru utilităţi şi taxe pentru apartament cuprinse între data rămânerii definitive a hotărârii de divorţ şi data de 09.10.2005, dată de la care au trecut 3 ani până la promovarea prezentei, instanţa urmează să constate că s-a împlinit termenul general de trei ani de prescriere a dreptului la acţiune şi nu s-a dovedit existenţa vreunei cauze de suspendare sau întrerupere a acestei prescripţii.

Pentru sumele de bani solicitate drept cheltuieli comune pentru apartament în timpul căsătoriei ca şi pentru sumele, reprezentând cheltuieli de utilităţi pentru apartament după data de 09.10 2005, instanţa reţine că prin probatoriile administrate nu s-a dovedit efectuarea acestor plăţi.

în dosar s-au depus şi câteva chitanţe şi facturi prin care mama reclamantului a plătit în anii 2007-2008 c/valoarea unor facturi pentru gaze, energie electrică şi telefon, facturate pentru apartamentul bun comun. întrucât nu s-a dovedit că aceasta a fost împuternicită să facă aceste plăţi, instanţa apreciază că are drept la acţiune în pretenţii plătitoarea şi nu se justifică cererea privind datoriile comune, din acţiune.

Prin încheierea de şedinţă din 17.03 2009 s-a constatat masa bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei precum şi cota care revine fiecărei părţi din această masă şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice construcţii şi a unei expertize tehnice bunuri mobile care să identifice bunurile, să le evalueze la preţurile actuale,să calculeze valoarea masei bunurilor comune, a cotei de Y2 să formeze loturi şi propuneri de lotizare, având în vedere posesia bunurilor şi interesele părţilor cu evitarea sultelor prea mari.

împotriva celor două rapoarte de expertiză, părţile nu au formulat obiecţiuni şi au solicitat atribuirea apartamentului în lotul pârâtei.

în raport de toate aceste considerente, instanţa urmează să admită în parte acţiunea formulată de reclamant.

Va admite excepţia prescrierii dreptului la acţiune în pretenţii pentru perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii de divorţ şi data de 09.10.2009, când părţile nu aveau calitatea de soţi şi pe cale de consecinţă va respinge ca fiind prescrisă acţiunea în pretenţiile solicitate pentru această perioadă.

Va respinge, ca nefondată acţiunea formulată de acelaşi reclamant pentru obligarea pârâtei la Y2 din c/valoarea utilităţilor pentru apartamentul bun comun pentru alte perioade decât cea susmenţionată. Va admite cererea reconvenţională şi în consecinţă nu va reţine în masa bunurilor comune îmbunătăţirile aduse apartamentului, numai de către pârâtă, după data despărţirii în fapt a părţilor.

Va constata valoarea masei bunurilor comune şi valoarea cotei de Y2.

în baza art.38 codul familiei va dispune împărţirea masei bunurilor comune şi va atribui loturile conform expertizei finale, varianta nr.2, completată conform voinţei părţilor.

Va compensa cheltuielile de judecată reprezentând taxe timbru şi onorarii apărători.

în baza art.274 Cod procedură civilă, va obliga pârâta către reclamant la cheltuieli de judecată reprezentând Y2 din onorariile de experţi.

Etichete: