Top

Contestaţie decizie de pensionare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.377/25.01.2010 d-l F.M. a chemat în judecată CJP Bacău contestând decizia nr.R/15737/21.12.2009.

În motivarea cererii sale, a arătat contestatorul că i s-a respins cererea de pensionare nefiind luată în considerare adeverinţa nr.317/12.10.2000 eliberată de SC I. SA Bacău, potrivit căreia în perioada 15.07.1966-18.08.1970 munca desfăşurată a fost încadrată în grupa I de muncă.

S-a arătat, de asemenea, în motivarea contestaţiei că la determinarea drepturilor de pensie nu au fost valorificate stagiile asimilate şi nici contribuţia suplimentară la sistemul public de pensii.

Motivând în drept contestaţia, d-l F. M. a invocat dispoziţiile L.19/2000 precum şi pe cele ale Ord. MMPS nr.50/1990 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.4-6,10). Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.14-15), CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că adeverinţa nr.317/12.10.2000 nu a putut fi luată în considerare, în cuprinsul precizându-se că reclamantul a lucrat la secţia turnătorie, având meseria de tinichigiu, în timp ce în carnetul de muncă figurează menţiunea că a fost angajat ca muncitor necalificat în secţia de tinichigerie, iar pe de altă parte, temeiul legal nu a fost înscris corect, pentru perioada anterioară datei de 18.03.1969 fiind incidente dispoziţiile L.27/1966 şi Instrucţiunile nr.1040/1967.

Intimata a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată, alte înscrisuri (f.16,17, 23-54).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Potrivit adeverinţei nr.317/12.10.2000 eliberată de SC I. SA Bacău (f.5) d-l F.M. a fost salariat la Întreprinderea judeţeană de Industrie locală „23 August” Bacău, având meseria de tinichigiu, munca desfăşurată de acesta în perioada 15.07.1966-18.08.1970 încadrându-se în grupa I de muncă, potrivit Ordinului nr.50/1990, anexa I, pct.25, timp de lucru 100%.

Potrivit dispoziţiilor legale arătate, constituie muncă în grupa I activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, sau neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare or, reclamantul a avut meseria de tinichigiu într-o secţie de turnătorie, îndeplinind, astfel, condiţiile impuse de text pentru a-i fi recunoscută grupa I de muncă.

În ceea ce priveşte, însă, perioada solicitată, instanţa constată că potrivit art.12,13 din O.50/1990 doar perioada lucrată după 18.03.1969 se încadrează în grupele I sau II de muncă potrivit dispoziţiilor acestui act normativ, pentru perioada anterioară urmând a fi avute în vedere prevederile Instrucţiunilor nr.1040/1967.

Cum adeverinţa nr.317/2000 se raportează doar la dispoziţiile O.50/1990, instanţa va admite în parte contestaţia şi, anulând decizia nr.R/15737/21.12.2009, va obliga intimata să emită o nouă decizie, cu luare în calcul a perioadei 18.03.1969-18.08.1970 ca fiind lucrată în grupa I de muncă, timp lucrat 100%.

Etichete:

Contestaţie decizie de pensionare

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA CIVILA

DOSAR NR. 2316/110/2008

SENTINTA CIVILA NR: 178/D/2008

SEDINTA PUBLICA DE LA 04.02. 2009

T R I B U N A L U L

– deliberând-

Prin contestatia formulata de contestatoarea D. M. se solicita anularea deciziei de pensionare nr. 186314/2008 întrucât la 11.10.2005 avea realizat un stagiu de cotizare de 38 ani 10 luni 16 zile si potrivit anexei nr. 3 la legea 19/2000 vârsta standard de pensionare era de 57 ani si 8 luni si nu 59 ani si 6 luni asa cum s-a trecut în decizie.

Sustine contestatoarea ca beneficiaza de reducerea vârstei cu 5 ani si 6 luni conform art. 167 al. 1 lit. a si astfel putea fi înscrisa la pensie pentru limita de vârsta la 52 ani si 2 luni respectiv la 11.10.2005.

Se mai arata ca la calculul punctajului mediu anual nu s-a utilizat stagiul complet de cotizare din anexa 3 respectiv de 25 ani si 8 luni ci stagiul de cotizare de 29 ani, fapt ce a determinat diminuarea cuantumului pensiei.

Intimata trebuia sa faca aplicarea dispozitiilor art. 78 (8) legea 19/2000 respectiv majorarea punctajului realizat dupa împlinirea conditiilor de pensionare cu 0,3% pentru fiecare luna si 3,6 % pentru fiecare an suplimentar.

La dosar s-a depus copie dupa decizia contestata.

Intimata legal citata a depus la dosar documentatia care a stat la baza emiterii deciziei si întâmpinare.

Prin întâmpinarea depusa se solicita respingerea contestatiei întrucât potrivit art. 76 legea 19/2000 cuantumul pensiei s-a determinat prin înmultirea punctajului mediu anual realizat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

Punctajul mediu anual s-a determinat prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

În cazul reclamantei, punctajul mediu anual a fost determinat pe baza salariilor din perioada de cotizare asa cum au fost evidentiate în carnetul de munca.

Instanta analizând documentatia care a stat la baza emiterii deciziei contestate, potrivit anexei 3 legea 19/2000 raportat la anul nasterii respectiv 11.08.1953, contestatoarea îndeplineste vârsta legala de pensionare la 11.08.2013 – respectiv 59 ani si 8 luni din care scazând 5 ani si 6 luni pentru munca desfasurata rezulta – vârsta legala de pensionare 54 ani si 2 luni iar stagiul complet de cotizare de 29 ani si 4 luni.

Potrivit art. 76 (1) legea 19/2000 „începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie”.

Cuantumul pensiei stabilit conform al. 1 se majoreaza cu suma corespunzatoare contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate potrivit legii.

Potrivit art. 77(1) – punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la nr. de ani corespunzator stagiului complet de cotizare prevazut de anexa 3.

Potrivit art. 78(1) – punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului realizat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna.

Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual inclusiv sporurile si adausurile sau dupa caz a venitului lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale la salariul mediu brut lunar din luna respectiva comunicat de INSSE.

Potrivit dispozitiilor art. 78(8) legea 19/2000 „asiguratii care dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public ……… beneficiaza de majorarea punctajului realizat în aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna respectiv 3,6 % pentru fiecare an suplimentar”.

În speta intimata a considerat ca nu sunt aplicabile acest dispozitii întrucât contestatoarea nu a realizat stagiu suplimentar.

Instanta va înlatura aceste sustineri, considerând ca în speta contestatoarea a realizat stagiu suplimentar perioada cuprinsa de la data împlinirii conditiilor legale de pensionare respectiv 54 ani si 2 luni si pâna la data depunerii cererii respectiv 25.01.2008.

În pronuntarea prezentei hotarâri instanta va avea în vedere decizia 652/28.06.2007 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 al. 8 legea 19/2000 prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate cu urmatoarea motivare:

Dispozitiile art. 78 al. 8 legea 19/2000 prevad la modul general dreptul tuturor asiguratilor care dupa îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta mai contribuie la sistemul public o anumita perioada, de a beneficia de majorarea punctajului realizat în aceasta perioada fara a face distinctie între situatiile în care contributia suplimentara s-a realizat înainte sau dupa înscrierea la pensie.

Având în vedere considerentele expuse, se apreciaza de instanta ca în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 78 al. 8 legea 19/2000 modificata pentru perioada realizata ca stagiu suplimentar înainte de data înscrierii la pensie a contestatoarei: respectiv cea cuprinsa între data îndeplinirii conditiilor de pensionare si data înscrierii la pensie.

În ceea ce priveste nevalorificarea stagiilor asimilate instanta urmeaza sa respinga cererea ca fiind nedovedite perioadele reclamate.

Pentru considerentele aratate instanta în temeiul art. 41, 42, 76, 77, 87, 167 legea 19/2000 si decizia Curtii Constitutionale nr. 682/2007.

Etichete: