Top

Încheiere – Investire cu formulă executorie

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr…../180/2010 creditorea P. BANK ROMÂNIA S.A., a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin WBAN 0008 emis la data de 07.07.2009 de către debitoarea S.C. I N S.R.L. pentru suma de 10007,84 lei, având scadenţa la data de 10.09.2009 şi locul plăţii la Bacău, refuzat la plată.

Cererea a fost legal timbrată.

Analizând cererea în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată.

Instanţa reţine faptul că, debitoarea S.C. I N S.R.L. a emis pe numele creditoarei P. BANK ROMÂNIA SA, la data de 07.07.2009, biletul la ordin WB nr. 0008 pentru suma de 10007,84 lei, având scadenţa la data de 10.09.2009 şi locul plăţii la Bacău, refuzat la plată.

De asemenea, instanţa constată faptul că sunt îndeplinite condiţiile art. 104 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin ce face obiectul prezentei cauze având specificată: denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba română, promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată, respectiv suma de 10007,84 lei, arătarea locului unde plata trebuie făcută – Bacău, numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută P. BANK ROMÂNIA S.A., arătarea datei şi a locului emiterii – 07.07.2009, arătarea scadenţei -10.09.2009, semnătura emitentului.

De asemenea, instanţa reţine faptul că biletul la ordin WBA.. 000…. a fost girat către S.C. P. BANK ROMANIA S.A.

Pentru aceste motive, în baza art. 61 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 58/1934 şi art. 3733 Cod procedură civilă, instanţa urmează să admită cererea creditoarei S.C. P. BANK ROMANIA S.A., şi să învestească cu formulă executorie biletul la ordin.

Etichete:

Încheiere investire cu formulă executorie

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 15.03.2010, creditoarea S.C. F T S.R.L. a solicitat învestire cu formulă executorie a biletului la ordin CRDZ3AD 0012492.

Cererea a fost legal timbrată.

Examinând menţiunile din biletul la ordin a cărui învestire cu formulă executorie s-a solicitat, instanţa constată că acesta a fost emis pe numele petentei. la data de 28.09.2009, de către S.C. S – E S.R.L., pentru suma de 49349, 30 având scadenţa la data de 10.11.2009, locul plăţii fiind la Bacău, girat la data de 28.09.2009 de către S.C. F TS.R.L. către S.C. C S.R.L..

Pe biletul la ordin BTRL3BT 9878758 sunt făcute menţiuni privind girarea, la data de 28.09.2009 a acestui titlu de credit de către beneficiar în favoarea S.C. C S.R.L.

Demersul beneficiarului de a gira biletul la ordin are ca efect cedarea tuturor drepturilor rezultând din acest titlu de credit giratarului, petenta nemaiavând posibilitatea de a solicita învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin, faţă de împrejurarea că nu mai are calitatea de creditor în raportul juridic cuprins în biletul la ordin. Împrejurarea că petenta este posesoarea actuală a biletului la ordin CRDZ3AD 0012492 nu constituie un argument contrar celor susţinute, deoarece, potrivit prevederilor art. 106 coroborat cu art. 16 din Legea nr. 58/1934, girul transmite toate drepturile izvorâte din biletul la ordin.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei şi va respinge cererea în consecinţă.

Etichete: