Top

Nulitate titlu de proprietate- motive prevazute expres de art. III din Legea nr. 169/1997

Nulitate titlu de proprietate- motive prevazute expres de art. III din Legea nr. 169/1997 (Decizia civila nr. 1249/27.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi)

Prin sentinţa civilă nr. 11368/17.10.2008 Judecătoria Iaşi a admis acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. A. B. S.A., în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană Iaşi de Fond Funciar, Comisia Locală Bîrnova de Fond Funciar, S.S.R.V. şi S.M.C. şi S.G.M., a constatat nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. 15678/ 2004 emis pe numele S.G.A. (decedată) pentru suprafaţa de 0,7 ha situată în incinta fermei „Doi Peri” amplasat în T 7, parcela 582/1/1 (0,65 ha) şi în T 8, parcela 598/2/1 (0,05 ha) şi a obligat pârâţii să plătească reclamantei suma de 2.000 RON cheltuieli de judecată.
Prima instanta a retinut ca reclamanta deţine certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 199.295,36 mp, titlu asupra căruia la cererea pârâţilor s-a exercitat controlul judiciar în mod irevocabil, inclusiv a actelor care au precedat eliberarea lui prin decizia civilă nr.151/A/17 10.2005 a Curţii de Apel Iaşi şi decizia civilă nr.2839/13.09.2006 a Î.C.C.J. Bucureşti, decizii care consacră prin ele însele dreptul de proprietate a reclamantei asupra acestui teren.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, recurentul S.G.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Se arată faptul că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. III Lg.169/1997 deoarece autoarea recurentului era persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, reconstituire ce s-a făcut chiar pe vechiul amplasament al proprietăţii preluate abuziv. Mai mult, chiar în considerentele sentinţei se reţine faptul că nu este contestat dreptul de proprietate al autoarei (există astfel contradicţie între această situaţie reţinută şi concluzia nulităţii titlului).
Tribunalul Iasi a admis recursul si a modificat sentinta, in sensul respingerii actiunii, retinand ca pentru a opera nulitatea absolută a titlului trebuie reţinută aplicabilitatea unui motiv de nulitate absolută prevăzut expres de legiuitor în cadrul art. III din Lg. 169/1997 (în recurs intimata a arătat că este vorba de art. III al.1 lit. a Lg. 169/1997); astfel nu se poate admite această acţiune doar pe baza deciziei 2839/13.09.2006 pronunţată de Î.C.C.J prin care se reţine legalitatea certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis intimatei. Faptul că acest act este valabil nu duce la concluzia că recurenţii nu sunt persoane neîndreptăţite la reconstituire (reclamanta-intimată nu a arătat, în mod expres, motivul de nulitate absolută – lit. a prevede mai multe situaţii).
Reclamanta-intimată nu a contestat dreptul recurenţilor-pârâţi de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, aceasta a arătat doar faptul că retrocedarea nu poate fi făcută pe vechiul amplasament întrucât acesta este ocupat de construcţii. În mod corect se arată în recursul promovat de către S. G. M. faptul că intimata-reclamantă nu este prejudiciată prin emiterea titlului întrucât construcţiile nu se află pe terenul din titlu.
Faptul că nu s-a găsit documentaţia ce a stat la baza emiterii ordinului 66 nu denotă decât culpa instituţiei respective, în nici un caz a recurenţilor.
Celelalte aspecte invocate nu constituie motive de nulitate absolută a titlului de proprietate.
Atât timp cât actele primare nu au fost contestate sau asupra valabilităţii acestora instanţele de judecată s-au pronunţat irevocabil, nu pot fi reţinute motivele cuprinse în hotărârea atacată, respectiv în cuprinsul apărării intimatei.
De asemenea faptul că terenul respectiv nu este inclus în protocolul de predare-primire încheiat cu comisia locală nu constituie motiv de nulitate absolută.

Etichete:

Nulitate titlu de proprietate, interpretare clauze testamentare

Prin sentinţa civilă nr. 1917 din 14.09.2010 a Judecătoriei Paşcani pronunţată în dosarul 1833/866/2009 s-au dispus următoarele: „ Admite in parte acţiunea civila formulata de reclamantul D.M in contradictoriu cu paratii RR, H.C.E. cu H.D. C., H. M., A. M., A. V., P. G., Comisia Judeteana de Fond Funciar Iasi si Comisia Locala de Fond Funciar Harmanesti.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 147652 emis de Comisia Judeţeana de Fond Funciar Iaşi la data de 12.05.1993, in sensul inlaturarii de pe titlu a defunctei B I. O, ca fiind persoana neindreptatita la reconstituire.

Ia act ca nu s-a solicitat de către reclamant acordarea cheltuielilor de judecata.

Obliga reclamantul la plata catre paratii PG, AM si AV a sumei de 1969 lei reprezentând cheltuieli de judecata”.

Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1833/866/2009 din 12.05.2009 reclamantul DM a chemat în judecată pe pârâţii Comisia judeţeană Iaşi de Fond Funciar , Comisia Locală Hărmăneşti de Fond Funciar , RR, HCE, HDC, HM, AM şi PG să se constate nulitatea titlului de proprietate nr. 147652/12.05.1993 pentru suprafaţa de 5000 mp in sensul înlăturării numiţilor BO, AM, AV şi PG şi, pe cale de consecinţă, să se constate că singurul îndrituit să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 4, 5 ha situată pe raza satului Hărmăneştii Vechi nu este decât reclamantul DIM.

În motivarea plângerii reclamantul arată că s-a emis un act intitulat „ titlu de proprietate „ nr. 147652/12.05.1993 pe numele lui BIO, AM, AV, PG , precizând că aceste persoane au fost înserate in acest act pe nedrept pentru că el este singurul moştenitor îndrituit să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 4,5 ha , fiind fiul lui DI.

Reclamantul este beneficiarul unei liberalităţii intitulată „ Testament” autentificat sub nr. 2512/1971, din care rezultă că DI a dispus întreaga avere mobilă şi imobilă.

Se arată că BO este decedată , având o fiică HL, actualmente decedată şi care are doi copii HCE şi HDC. AM, AV şi PG sunt fii lui DE , actualmente decedat.

Reclamantul arată că DE şi DO la căsătorie au primit teren cu titlu de zestre, împrejurare pe care o dovedeşte cu T.P. 147326/1992. Totodată arată că BO a renunţat la moştenire, iar defunctul DI a trecut pe numele lui DM suprafaţa de 2,54 ha la fostul CAP. AM a mai solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1,50 ha teren păsure in parcela 77 , punctul „ Rune „.

Se arată că terenul înscris in titlul de proprietate a cărei nulitate se solicită este stăpânit continuu din anul 1991 de către reclamant , fiind pus in posesie de către Comisia Locală Hărmăneşti de Fond Funciar.

Cererea nu este motivată în drept.

Alăturat cererii s-au anexat in copie : titlul de proprietate 147652 din 12.05.1993, titlul de proprietate 149 743 din 04.06.1996, titlul de proprietate nr. 147 326 din 10.04.1992, acte de stare civilă, adeverinţa tip de proprietate, procesele verbale de punere in posesie , încheierea din 25.02.1976 din dosarul notarial 91/1972.

Prin întâmpinarea depusă la dosar de HMC şi HCE se solicită respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Se arată că pârâţii HMC şi HCE, RR şi HDC sunt moştenitorii legali ai defunctei BO, fostă D, fiica lui DI şi M , ambii decedaţi şi, că vin la moştenirea acestora cu cote egale alături de AM, AV, PG şi DM. Mai arată că părţile din proces au calitatea de proprietari co- indivizari pentru suprafaţa de 4,5 ha teren situat in extravilanul şi intravilanul comunei Hărmăneşti, înscrisă în T.P. 147 652 din 12.05.1993. La apariţia Legii 18/1991, BO, era in viaţă şi a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate alături de ceilalţi moştenitori. Mai precizează că este fals aspectul că BO ar fi renunţat la moştenirea tatălui său, după retrocedarea suprafeţelor de teren , in calitate d e moştenitoare aceasta a formulat cerere de reconstituire , dispoziţiile art. 696 din Codul civil nu-şi mai fac efectul. Testamentul prezentat de reclamant este unul cu titlu particular şi nu se referă la o universalitate de bunuri , nu DM a fost adoptat de către DI la data de 13.12.1961, astfel încât nu putea să se înscrie in CAP cu terenul.

In drept s-au invocat dispoziţiile titlului III din Legea 167/1997, modificată prin Legea 247/2005, art. 10,12 din Legea 18/1991 şi art. 112 şi art. 274 Cod pr. civilă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar de PG se solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată , cu cheltuieli de judecată.

Arată că alături de ceilalţi moştenitori figurează in calitate de co-indivizar pentru suprafaţa de 4,5 ha teren situat in extravilanul şi intravilanul comunei Hărmăneşti, înscrisă în T.P. 147 652 din 12.05.1993. Precizează că părţile din proces sunt moştenitorii legali ai defuncţilor DI şi D M, formulând cerere de reconstituire pentru terenul de 4,5 ha.

Mai arată că reclamantul deţine un testament , fiind unul cu titlu particular şi nu poate cuprinde terenul de 4,5 ha. Cererea reclamantului de intrare in CAP cu terenul este datată 7 noiembrie , astfel încât la acea dată acesta nu avea calitate de adoptat al defunctului D I.

S-au invocat dispoziţiile art. 112, 274, art. III din Legea 169/1997 , modificată prin Legea 247/2005, art. 10, 12 din Lg. 18/1991.

La data de 20.08.2009, pârâţii HMC, PG şi HCE au depus la dosar precizări faţă de răspunsul reclamantului la întâmpinările formulate in cauză.

La termenul din 08.09.2010, depune la dosar întâmpinare AM, prin care solicită respingerea acţiunii , cu cheltuieli de judecată, învederând aceleaşi aspecte invocate de ceilalţi pârâţi prin întâmpinările formulate.

S-a administrat proba cu înscrisuri şi puncte de interogator pentru Comisia Judeţeană Iaşi de fond funciar.

La solicitarea instanţei pârâta Comisia judeţeană de fond funciar Iaşi a înaintat la dosar în copie documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate147 652 din 12.05.1993.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Reclamantul si paraţii din prezenta cauza, alaturi de BO- decedata, sunt moştenitorii defunctului DGI, decedat la 24.11.1971, reclamantul in calitate de fii, paraţii in calitate de nepoţi.

Anterior decesului, la data de 04.11.1970, DI testeaza in favoarea fiului sau DM „întreaga avere mobila si imobila ce se va afla in patrimoniu la data decesului, averea imobila constand in suprafata de 800 mp teren construit si curte si una casa amplasata pe acest teren.” Interpretând clauzele testamentului, autentificat sub nr. 2512/1970, instanţa apreciaza ca desi se foloseşte sintagma „întreaga avere mobila si imobila”(ce ar conduce la ideea ca este vorba de un legat universal) din precizările ulterioare care se fac, prin arătarea si identificarea bunurilor imobile, este vorba despre un legat cu titlu particular. Pe de alta parte, paraţii au calitatea de moştenitori rezervatari in raport cu succesiunea după defunctul DI, astfel incat, o data in plus, aceştia nu puteau fi inlaturati, chiar si prin existenta unui testament universal, de la moştenirea după defunctul DI.

Cu ocazia dezbaterii succesiunii după defunctul DGI, din încheierea din 25.02.1972 a notarului de stat (fila 21 dosar), instanţa constata ca moştenitoarea, la acel moment, BO renunţa la succesiune. Deşi prin încheierea respectiva s-a suspendat procedura succesorala, manifestarea de voinţa a moştenitoarei BO de renunţare la succesiune isi produce efectele specifice.

Prin cererea înregistrata sub numărul 5929/14.03.1991(fila 178 dosar) reclamantul DIM, in calitate de moştenitor al defunctului DGI, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa totala de 5,54 ha teren. Cerere de reconstituire formulează si paraţii AV, AM si PG (fila 183 dosar) pentru aceleaşi suprafeţe deţinute de autorii lor.

Reconstituirea proprietăţii s-a făcut insa atât pentru DM, AM, AV si PG cat si pentru BO, deşi instanţa constata ca aceasta nu a formulat cerere de reconstituire.

Formularea unei cereri de reconstituire/constituire reprezintă o condiţie esenţiala in procedura funciara, astfel cum reiese din disp. art. 8 alin.3 din Legea nr.18/1991, in lipsa cererii neputând exista reconstituire.

In alta ordine de idei, BO este renunţătoare la moştenirea după defunctul DI, astfel incat, având in vedere si Decizia nr. XI/2007 a Înaltei Curţi de Justiţie si Casaţie – potrivit căreia nu beneficiază de repunere in termenul de acceptare a succesiunii moştenitorii renunţători, o data in plus BO nu era indreptatita la reconstituire.

Cu privire la paraţii AV, AM si PG, instanţa apreciaza ca s-a făcut dovada atat a formularii de catre acestia a cererii de reconstituire, cat si a calităţilor acestora de moştenitori ai fostului proprietar al terenurilor reconstituite.

Incidenta dispoziţiilor art. III alin. 1 lit.a din Legea nr. 169/1997 privesc, aşadar, doar cazul defunctei BO, care nu era persoana indreptatită la reconstituire.

Concluzionând asupra fondului cauzei, instanţa va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 147652 emis de Comisia Judeţeana de Fond Funciar Iasi la data de 12.05.1993, in sensul inlaturarii de pe titlu a defunctei BIO, ca fiind persoana neindreptatita la reconstituire.

Privitor la cheltuielile de judecata, se constata ca reclamantul nu a solicitat plata acestora, iar privitor la paraţii AV, AM si PG se constata ca reclamantul a căzut in pretenţii, acţiunea in contradictoriu cu aceştia nefiind admisa, urmând astfel ca reclamantul sa suporte cheltuielile de judecata avansate de catre acesti parati. La acordarea cheltuielilor de judecata paraţilor, instanţa va avea in vedere strict acele înscrisuri care fac dovada existentei unei legături directe de cauzalitate dintre iniţierea procesului de către reclamant si cheltuielile paraţilor.

Etichete: