Top

Revizuirea. Calea de atac în cazul retragerii cererii

Domeniu: REVIZUIRE

Tip: sentinta

Nr. 1454/16.10.2009

Autor: Judecătoria Focşani

1.Revizuirea. Calea de atac în cazul retragerii cererii.

Prin sentinţa penală nr.1454/16.10.2009 a Judecătoriei Focşani s-a luat act de renunţarea la cererea de revizuire înregistrată la nr. 10652/231/2009 formulată de revizuientul-condamnat M.P.A., în prezent deţinut în Penitenciarul Focşani, faţă de manifestarea de voinbţă exprimată de revizuient la termenul de judecată din 16.10.2009.

Cu privire la natura hotărârii ce se pronunţă în situaţia în care se ia act de manifestarea de voinţă a titularilor cererilor de revizuire, dispoziţiile art. 246 C.p.c. prevede pronunţarea unei încheieri, având în vedere că dispoziţiile art.403 şi următoarele Cod procedură penală reglementează expres pronunţarea unei încheieri doar în cazul admiterilor în principiu.

Se consideră că în astfel de cazuri instanţa de fond pronunţă sentinţe prin care se ia act de retragerea/renunţarea la cererea de revizuire, fiind aplicabile dispoziţiile art. 311 C.p.p. şi nu ale prevederilor art.246 C.p.c.

Cât priveşte calea de atac pentru astfel de cazuri instanţa apreciază că este ,,recursul” şi nu ,,apelul”, nefiind incidente disp.art. 407 C.p.p., deşi hotărârea la care se referă revizuirea de faţă a fost supusă apelului.

În sprijinul acestei susţineri se are în vedere următoarele:

Dispoziţiile Codului de procedură penală nu reglementează expres situaţii în care revizuienţii îşi retrag sau renunţă la judecată la judecarea cererilor de revizuire.

În aceste cazuri devin aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă în materie, respectiv art.246 C.p.c., având în vedere că, potrivit art.721 Cod procedură civilă, Codul de procedură penală se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii potrivnice.

Aşa fiind, în situaţia dată, îşi găsesc aplicarea dispoziţiile art.246 C.p.c., conform cărora renunţarea la judecată se constată fără drept de apel, putând fi exercitată doar calea de atac a recursului.

De altfel, dispoziţiile art. 407 C.p.p. reglementează expres calea de atac împotriva soluţiilor date potrivit art.403 al.3 C.p.p.( încheierile de admitere în principiu a cererilor de revizuire şi sentinţele de respingere ca neîntemeiate a acestor cereri), respectiv art.406 al.1 C.p.p.(soluţiile după rejudecare).

Etichete:

Revizuirea – cazul prevăzut de art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă. Lipsa calităţii procesuale active

Tocmai pentru faptul că retractarea unei hotărâri judecătoreşti definitive poate produce efecte grave pentru părţi şi pentru stabilitatea raporturilor juridice, legea (art. 322 Cod procedură civilă) admite revizuirea numai pentru cazurile strict determinate şi cu respectarea condiţiilor exercitării celorlalte căi de atac.

În speţă, revizuienţii solicită revizuirea unei hotărâri invocând faptul că nu au fost introduşi în cauză (la instanţa de fond) din oficiu, recunoscând implicit că nu au fost părţi în procesul soluţionat cu hotărârea a cărei retractare o solicită.

Decizia civilă nr. 219/A din 08.09.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Br. – Secţia civilă, s-a respins cererea de revizuire formulată de revizuienţii C.M.A. şi C.M. în contradictoriu cu intimaţii G.L., Spitalul de Urgenţă „S..S.” Br. şi Consiliul Local al Municipiului Br., ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesuală activă.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Br. revizuienţii C.M.A. şi C.M. au chemat în judecată pe intimaţii G.L., Spitalul de Urgenţă „S.S.” şi Consiliul Local al Municipiului Br. solicitând revizuirea s.c. nr. 113/3.03.2005 a Tribunalului Br.

În motivarea cererii revizuienţii arată că prin sentinţa a cărei revizuire se solicită s-a dispus restituirea diferenţei de spaţiu până la cota de 1 din imobilul situat în Brăila, str. A.A., ocupată de intimatul Spitalul de urgenţă „S.S.”, către intimata G.L. La data pronunţării hotărârii revizuienţii nu au fost parte în proces, dată la care Municipiul Br. tergiversa soluţionarea notificării prin care se solicita restituirea în natură de către aceste părţi a imobilului aflat în litigiu. Tot la acea dată, instanţa nu a avut cunoştinţă că între revizuienţi şi autorul lor C.D. exista o relaţie de rudenie colaterală, care rezultă cu uşurinţă şi din identitatea de nume, fiind indusă în eroare prin manevre dolosive de intimata G.L. Astfel, revizuienţii au interesul de a solicita revizuirea hotărârii pronunţate în aceste condiţii şi de a urmări pronunţarea unei hotărâri temeinice şi legale.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 322-328 Cod procedură civilă (art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă).

Prin întâmpinarea formulată intimata G.L. a solicitat respingerea cererii de revizuire ca fiind formulată de persoane lipsite de calitate procesuală activă sau ca fiind tardiv formulată. S-a susţinut că revizuirea poate fi exercitată doar de părţile cauzei ce a format obiectul dosarului Tribunalului Br., întrucât efectele juridice ale hotărârii pronunţate se produc doar între aceste părţi şi nicidecum între aceste părţi şi terţii care încearcă prin diferite tertipuri procesuale dobândirea unor drepturi ce nu le aparţin. Mai mult, revizuienţii au luat cunoştinţă din actele dosarului Tribunalului Br. la data de 11.06.2009 de hotărârea a cărei reviziuire se solicită, formulând prezenta cerere după expirarea termenului de o lună. Pe fondul cauzei, s-a arătat că revizuienţii nu au vocaţie succesorală la moştenirea defunctului C.D.

Intimatul Consiliul Local al Municipiului Br. a invocat excepţiile inadmisibilităţii acţiunii şi a lipsei calităţii procesuale active. S-a arătat că revizuienţii nu au fost părţi în dosarul în care s-a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se solicită. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active s-a susţinut că revizuientul C.M. nu a făcut dovada calităţii de moştenitor de pe urma unchiului său C.D. şi soţia acestuia C.F.F. De asemenea nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului din Brăila, str. A.A., pentru că aşa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare cota de 1/2 din imobil a fost înstrăinată intimatei G.L. Cealaltă cotă de 1/2 a fost dobândită prin moştenire tot de intimată de la vânzători.

Intimatul Spitalul de Urgenţă „S.S.” a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, solicitând scoaterea sa din dosar.

Deliberând cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocate, prin prisma materialului probator administrat, tribunalul constată în fapt următoarele:

Legitimarea procesuală este condiţionată nu numai de interesul în promovarea revizuirii ci şi de calitatea de parte în proces.

Revizuirea urmăreşte retractarea hotărârii în care starea de fapt stabilită nu corespunde adevărului obiectiv. Această cale extraordinară de atac este deschisă numai părţilor din proces, deoarece instanţa verifică temeinicia hotărârii atacate numai în raport de persoanele care au avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunţat acea hotărâre.

Aşa fiind, cererea formulată de revizuienţi nu a putut fi primită, întrucât ei nu au avut calitatea de parte în procesul în care s-a pronunţat sentinţa atacată.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, au declarat apel revizuienţii C.M.A. şi C.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţin apelanţii-revizuienţi că în mod eronat s-a dispus „respingerea acţiunii ca nefondată” (deşi cererea de revizuire a fost respinsă ca fiind formulată de către persoane fără calitate procesuală activă), întrucât prin sentinţa civilă supusă revizuirii, s-a restituit diferenţa de spaţiu de locuit de până la 1 din imobilul situat în strada A. A. – proprietatea defunctului C.D., unei persoane neîndreptăţite în înţelesul art. 3 din Legea 10/2001, în speţă – intimatei G.L.

Că deşi aceasta avea cunoştinţă despre existenţa unei notificări formulate de către C.M., pentru acelaşi imobil revendicat, în mod samavolnic omite să înştiinţeze instanţa cu privire la acest aspect. Mai mult, chiar instanţa ce a pronunţat hotărârea supusă revizuirii, putea să „invoce” din oficiu introducerea în cauză (având ca obiect restituirea) şi a revizuienţilor.

Or, dacă revizuirea urmăreşte retractarea hotărârii în care starea de fapt stabilită nu corespunde adevărului şi Tribunalul Brăila în mod vădit omite să arate că intimata G.L. nu este îndreptăţită la restituirea restului de imobil şi nu are calitate de moştenitor în sensul art. 3 şi 4 din Legea 10/2001, se impune, de la sine, admiterea cererii de revizuire.

Apelul declarat este nefondat pentru cele ce urmează;

Revizuirea – definită ca fiind acea cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi reînnoirea judecăţii în cazurile expres determinate de lege, implică şi îndeplinirea celorlalte condiţii necesare pentru exercitarea oricărei căi de atac, respectiv capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi existenţa unui interes.

Este adevărat că revizuirea oferă posibilitatea retractării unei hotărâri judecătoreşti definitive care se vădeşte a fi greşită în raport cu unele împrejurări de fapt, survenite după pronunţarea acesteia, dar tocmai pentru că retractarea unei hotărâri judecătoreşti definitive poate produce efecte grave pentru părţi şi pentru stabilitatea raporturilor juridice civile, legea admite revizuirea numai în cazurile strict determinate şi cu respectarea condiţiilor necesare exercitării celorlalte căi de atac.

Revizuirea este o cale de atac pusă de lege la dispoziţia părţilor. Aceasta înseamnă că doar cei care au avut calitatea de reclamant, pârât sau intervenient în procesul iniţial, se pot prevala de această cale.

Faptul că revizuienţii în cauză pretind că în mod vădit eronat nu au fost introduşi (în fond) din oficiu în acţiunea privind restituirea imobilului în baza Legii 10/2001 nu poate suplini neîndeplinirea condiţiei necesare de a fi fost părţi în cauza respectivă.

Aşa fiind, în mod justificat a reţinut instanţa investită cu soluţionarea cererii de revizuire că revizuienţii – nefiind părţi în procesul respectiv, nu au calitatea procesuală necesară pentru promovarea acestei căi extraordinare de atac. (red. V.M.S.)

Etichete: