Top

Contestare la executare

S.p. nr. 282/19 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata la nr. ……… martie 2009, contestatorul ………. a formulat contestatie împotriva încheierii nr. ……… a Judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Tulcea.

În motivarea cererii contestatorul a aratat ca la data de 17 februarie 2009 Comisia pentru individualizarea regimului de detentie din cadrul Penitenciarului Tulcea a analizat comportamentul sau ireprosabil si a decis sa propuna schimbarea regimului de detentie într-unul inferior ca grad de securitate.

A mai aratat contestatorul ca motivul pentru care a solicitat schimbarea regimului de detentie este acela ca în regimul semi-deschis poate sa munceasca mai mult, cu banii câstigati putând sa-si cumpere lucrurile strict necesare lui si sotiei sale care se afla tot în penitenciar si totodata prin munca prestata câstiga zile executate care vor duce la liberarea sa mai repede.

Tot contestatorul a aratat ca a facut tot ce este posibil pentru a fi un detinut model si a participat la toate programele educative si de reintegrare sociala.

Analizând cauza, instanta retine ca contestatorul Filip Gheorghe se afla în Penitenciarul Tulcea în executarea unei pedepse de 12 ani închisoare pentru comiterea infractiunii de omor.

Prin încheierea nr. ….. ….. Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Tulcea a respins propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate privind modificarea regimului de executare a pedepsei de catre contestatorul …….. din închis în semideschis.

Potrivit art. 22 din legea nr. 275/2006 contestatorul executa pedeapsa în regim închis, deoarece este mai mare de 5 ani.

Conform art. 23 alin. 1 din lege regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani.

Deci contestatorul , având de executat o pedeapsa de 12 ani nu îndeplineste conditia necesara pentru a executa pedeapsa în regim semideschis.

Este adevarat ca potrivit art. 22 alin. 2 în mod exceptional, natura si modul de savârsire a infractiunii, precum si persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate.

În cauza însa contestatorul a fost condamnat pentru comiterea unei infractiuni de omor, o infractiune foarte grava care nu justifica nicicum executarea pedepsei în regim semideschis. Deasemenea contestatorul nu a executat nici jumatate din pedeapsa primita.

Astfel fiind, instanta constata ca solutia judecatorului delegate este una corecta, chiar daca comportamentul contestatorului în timpul executarii pedepsei a fot unul foarte bun.

Drept urmare contestatia va fi respinsa ca nefondata, iar contestatorul va fi obligat la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Onorariul aparatorlui din oficiu, în valoare de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av. ………..

marti, 24 martie 2009

Etichete:

Contestare la executare

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6570/18.06.2010

Contestaţie la executare

Asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub la data de 24.02.2010, contestatoarea DGF a chemat în judecată pe intimata SC A S SA, solicitând anularea formelor de executare emise în dosarul de executare nr. 30/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc AD Cererea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că în dosarul de executare nr. 30/2010, executorul judecătoresc a pornit executarea silită în temeiul sentinţei civile nr. 701/2008 a TB şi că a fost somată să plătească către intimată suma de 31158,71 lei TVA, 1800 lei, cheltuieli de judecată. 3614,3 lei, onorariu de executare şi taxe de timbru, 3200 lei onorariu de avocat.

Contestatoarea a motivat că executarea silită pornită împotriva sa este nelegală, nefiind respectate dispoziţiile art. 117 al.1 lit. f. C.pr.fiscală. Intimata – debitoarea nu a formulat o cerere de restituire a creanţei, la organul fiscal competent, cerere care se soluţiona în termen de 45 de zile de la înregistrare, conform art. 70 din C.proc. fiscală.

În drept a invocat art 399 al. 1 C.pr.civ, art. 401 al. 1 C.proc. civ.

În dovedirea cererii, contestatoarea a depus înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea formelor de executare, motivând că nu a pornit prematur executarea silită împotriva contestatoarei.

A precizat că a solicitat rambursarea sumei de 31158, 71 lei în anul 2007, când a fost pronunţată decizia de respingere nr. 448/05.11.2007, pe care a contestat-o la tribunal, astfel că prin conduita sa, contestatoarea nu urmăreşte decât tergiversarea restituirii creanţei sale.

În apărare, intimata a depus înscrisuri.

La termenul de judecată din 19.03.2010, a fost ataşat dosarul de executare silită nr. 30/2010 al Biroului Executorului Judecătoresc AD.

Analizând materialul probator administrat în cauză, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 701/2008 a Tribunalului B, definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului, a fost admisă în parte acţiunea intimatei SC A. SA, a fost anulată decizia nr. 448/05.11.2007 şi respingerea la rambursare a sumelor de 31158, 71 lei, reprezentând TVA aferent lunii ianuarie 2007 şi a fost obligată contestatoarea DGFP Bacău la plata sumei de 1800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 12.02.2010, Judecătoria Bacău a admis cererea executorului judecătoresc A D şi a încuviinţat executarea silită a sentinţei civile nr. 701/2008 a Tribunalului B.

Contestatoarea a primit la data de 19.02.2010, somaţia nr. 30/2010 din 17.02.2010 emisă de executorul judecătoresc, prin care a fost somată să plătească suma de 31158,71 lei TVA, 1800 lei cheltuieli de judecată, 3614,3 lei onorariu executare silită şi taxe timbru, timbru judiciar, 3200 lei onorariu avocat.

În timpul procesului, intimata a formulat o cerere de restituire a creanţei, cerere care a fost înregistrată sub nr. 44012/13.05.2010 la AFPCM Bacău. Din adresa nr. 44012/21.05.2010, depusă de reprezentantul contestatoarei la termenul de judecată din 18.06.2010, reiese că s-a procedat la compensarea sumei de 597854 lei, TVA restant, conform sentinţei civile 279/2009 cu suma de 46282 lei, debit de restituit intimatei potrivit sentinţei civile 701/2008.

Potrivit dispoziţiilor art. 117 alin. 1 lit. f Cod. proc. fiscală, sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti se restituie debitorului, la cerere.

Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor este de 45 de zile de la înregistrare.

Însă, dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele ce trebuie restituite contribuabililor se vor înapoia numai după efectuarea compensării, conform disp. art. 117 al.6 C.proc. fisc.

Faţă de considerentele expuse, constată întemeiată contestaţia la executare. Intimata a procedat la executarea silită a debitului fără a respecta procedura de recuperare a creanţelor reglementată de art. 117 Cod. proc.fiscală.

În temeiul art. 399 al. 1 C.pr.civ, va dispune anularea formelor de executare emise de Biroul Executorului Judecătoresc A D în dosarul de executare nr. 30/2010.

Etichete: