Top

Contestatie la executare-declinare de competenta

DOSAR NR.2813/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.21

Şedinţa publică din 27 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea petentele ……… şi ………, prin reprezentant, au formulat contestaţie la executare împotriva titlurilor de executare date în baza deciziei din data de 20.06.2008 în dosarul 1008/88/2008.

În motivarea cererii, petentele, prin reprezentant legal, au arătat în esenţă că au formulat contestaţie la executare împotriva titlurilor de executare date în baza deciziei din 20 iunie 2008, pronunţată în dosarul 1008/88/2008, de Tribunalul Tulcea deoarece hotărârea este nelegală întrucât s-a judecat separat un recurs formulat împotriva încheierilor din 11 şi 14 aprilie 2007 pronunţate de Judecătoria Tulcea în dosarul 6861/327/2007

Prin sentinţa penală nr. 1237 din 11 noiembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis excepţia necompetenţei materiale şi a dispus declinarea cauzei la Tribunalul Tulcea.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că în cauză sunt incidente dispus art. 461 lit. c Cod pr. penală, fapt pentru care competenţa de soluţionare aparţine Tribunalului Tulcea.

Pe rolul acestei din urmă instanţe dosarul a fost înregistrat cu nr. 2813/88/2008.

La termenul din 27 ianuarie 2008 Tribunalul Tulcea a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă materială.

Referitor la acest aspect, se reţine următoarele:

Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 6861/3427/2007 a fost admisă cererea de abţinere formulată de procurorul de şedinţă ……… şi s-a respins cererea de recuzare formulată de ……… şi ……… prin reprezentant legal ……….

Împotriva acestei încheieri, înainte de soluţionarea pe fond a dosarului Judecătoriei Tulcea, care avea ca obiect cerere de revizuire, petentele ……… şi ……… au declarat recurs.

Prin decizia nr. 110 din 20 iunie 2008 a Tribunalului Tulcea, au fost respinse ca inadmisibile recursurile declarate de revizuiente împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare fiind obligate recurentele la plata sumei de 10 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

După trimiterea dosarului la instanţa de fond în urma unei erori materiale a Judecătoriei Tulcea s-au emis titluri executorii pe numele revizuientelor însă, din greşeală, la suma cu care trebuiau să fie luate în debit s-a consemnat 310 lei în loc de 10 lei.

Urmare a acestei erori, Judecătoria Tulcea, prin Biroul executări penale, a emis adresa nr. 6861/327/2007 din 5.09.2008 către Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti, sector IV prin care a solicitat să fie restituite instanţei cele două titluri executorii emise pe numele ……… şi ……….

Astfel, referitor la contestaţia la executare, formulată de revizuientele ………, se invocă drept temei legal dispoziţiile art. 461 lit. a şi c Cod pr. penală.

Este adevărat că, potrivit art. 461 al. 2 Cod pr. penală, competenţa de soluţionare a contestaţiei când se invocă art. 461 al. 1 lit. c aparţine instanţei care a pronunţat hotărârea care se execută, în speţa de faţă Tribunalul Tulcea, însă prima instanţă trebuia să verifice motivaţia cererii formulate de petente care sunt nemulţumite în esenţă că au fost luate în debit cu suma de 310 lei.

În acest condiţii Judecătoria Tulcea trebuia să cenzureze contestaţia în raport de cele susţinute prin cerere şi nu de temeiul juridic invocat de părţi.

Tribunalul constată că nu poate fi incident în cauză temeiul prevăzut de art. 461 lit. c Cod pr. penală, respectiv când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută deoarece, prin decizia penală nr. 110 din 20 iunie 2008 a Tribunalului Tulcea este prevăzută în mod clar şi expres că recurentele ……… au fost obligate la plata sumei de 10 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

În aceste condiţii, deoarece hotărârea în primă instanţă aparţine Judecătoriei Tulcea, iar adresa privind darea în debit către Administraţia Financiară cu o sumă greşită a fost emisă de aceeaşi instanţă, cazurile de contestaţie care puteau fi invocate fiind cele prevăzute de art. 461 lit. a şi d Cod pr. penală şi nu cel prevăzut de lit. c.

Faţă de cele expuse, va fi admisă excepţia de necompetenţă materială şi se va declina cauza în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Totodată, în baza art. 43 al. 3 Cod pr. penală va fi sesizată Curtea de Apel Constanţa în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Etichete:

Contestatie la executare-declinare de competenta

Dosar nr.2889/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.16

Şedinţa publică din 20 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub numărul 2889/88/2008 din 3 decembrie 2008, petentul ……… a formulat contestaţie la executarea pedepsei.

În motivarea cererii, petentul a susţinut că în mandaul de executare a pedepsei închisorii emis a constatat unele nereguli.

Potrivit referatului întocmit de grefier pe baza relaţiilor solicitate telefonic de la serviciul evidenţă din cadrul Penitenciarului Tulcea, petentul ……… se află în executarea unei pedepse de 29 de ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr.264/2004 a Tribunalului Tulcea.

La termenul de judecată din data de 20 ianuarie 2009, instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei, având în vedere că la momentul formulării cererii petentul era deţinut în Penitenciarul Poarta Albă.

Chiar dacă, în motivarea cererii s-a susţinut că există motivul contestaţiei la executare prevăzut de art.461alin.1 lit.c cod pr.penală invocându-se o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, din memoriul depus la dosar ulterior de condamnat şi din susţinerile orale ale acestuia a rezultat că temeiul contestaţiei nu îl constituie prevederile menţionate.

Potrivit dispoziţiilor art. 461 al.1 lit. d şi al.2 Cod procedură penală raportat la art.460 al.6 Cod procedură penală, în cazurile când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării pedepsei, soluţionarea cererii este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau unitatea unde cel condamnat execută pedeapsa corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Conform acestui text de lege, cum petentul a formulat cererea fiind deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalul Constanţa, ca instanţa în a cărei circumscripţie se afla locul de deţinere al petentului la data formulării cererii.

Aşa fiind, văzând şi dispoziţiile articolului 42 Cod procedură penală, urmează a declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa.

Onorariu avocat din oficiu în sumă de 100 lei urmează a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat.

Etichete: