Top

Majorare pensie

SENTINŢA CIVILA NR. 431 DIN 10 FEBRUARIE 2009

Prin cererea înregistrata sub nr… din 06.01.1009, reclamanta … în calitate de reprezentant legal al minorului …, a chemat în judecată pe pârâtul …, pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere în sumă de 47,5 lei la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Tulcea in funcţie de veniturile pe care acesta le realizează.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri,in copie: cartea de identitate a reclamantei, certificatul de naştere al minorului … iar la solicitarea instanţei s-a ataşat sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei Tulcea.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin s.c. nr. … a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorului …, ns. la … de la 47, 5 lei la 1/4 din venitul net lunar permanent al pârâtului, începând cu data introducerii acţiunii 6.01.2009 şi până la majoratul minorului.

Urmează ca, in temeiul art. 274 Cod pr. civilă, să fie obligat pârâtul la plata sumei de 100 lei către reclamanta reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete:

Majorare pensie

Dosar nr.66/829/2009

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.313

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 17.06.2009

Complet format din:

PREŞEDINTE : XX

Cu participare:

GREFIER : ZZ

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect ”majorare pensie” formulată de reclamanta O.R. în contradictoriu cu pârâtul V.V.

La apelul nominal făcut în şedinţă se prezintă reclamanta O.R. lipsă fiind pârâtul V. V..

Procedură completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, la dosar s-au depus prin serviciul registratură relaţiile solicitate S.C”AUTO ROM” S.R.L, după care:

Reclamanta, având cuvântul, arată că pârâtul nu mai are alţi copii în întreţinere din alte căsătorii.

La întrebarea instanţei reclamanta arată că nu mai are cereri de formulat în cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta O.R., având cuvântul pe fond solicită admiterea cererii, majorarea pensiei de întreţinere pentru minorul V. V. la venitul minim pe care îl câştigă pârâtul.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Asupra actiunii civile de fata instanta constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata sub nr 66 din data de 2.02.2009 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului reclamanta O. R. a chemat in judecata pe paratul V. V. pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna majorarea pensiei de intretinere la plata careia acesta a fost obligat in favoarea minorului V. V..

Actiunea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.

In motivarea actiunii, reclamanta arata ca pensia de intretinere la plata careia a fost obligat paratul este mult prea mica in raport cu nevoile actuale ale acestaia intrucat acesta este elev in anul doi de facultate.

In dovedirea actiunii, reclamanta depune la dosar copie a sentinţei civile nr.275 /8.08. 2007 a Judecătoriei Podu-Turcului şi adeverinta de elev a minorului ambele atasate la filele 3 si 9 din dosar.

Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 275/2007 a Judecătoriei Podu-Turcului, paratul a fost obligat sa plateasca reclamantei in favoarea minorului, o pensie lunara de intretinere in cuantum de 85 lei.

La stabilirea cuantumului s-a avut in vedere veniturile nete ale paratului de la acea dată.

In prezent, pâratul este salariat pe durata determinata având o retributie lunara de 389 lei .

Interpelata fiind reclamanta a precizat ca paratul nu mai are alti minori in intretinere.

Potrivit art 94 Codul Familiei intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati, instanta de judecata putand mari sau micsora cuantumul ei in functie de aceste criterii .

Avand in vedere ca in prezent paratul are un venit lunar de 389 lei si nu mai are alti minori in intretinere instanta va obliga paratul la plata in favoarea minorului a unui procent de 33% din veniturile acestuia.

Faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite acţiunea si va majora pensia de intretinere datorata reclamantei de catre parat in favoarea minorului V.V. la suma de 90 lei lunar de la data promovarii actiunii si pana la majoratul minorului.

Va dispune sistarea efectelor sentintei civile nr 275/8.08.2007 a Judecatoriei Podu Turcului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta O.R., domiciliată în comuna X, judeţul B. în contradictoriu cu pârâtul V. V., domiciliat în comuna X, judeţul Y.

Majorează pensia de întreţinere datorată de către pârâtul V. V. reclamantei pentru minorul V. V. începând cu data introducerii acţiunii şi până la majoratul acestuia la suma de 90 lei lunar.

Sistează efectele sentinţei civile nr.275 pronunţată la data de 08.08.2007 de către Judecătoria Podu Turcului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 17.06.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.XX/tehnoredact.WW

Ex.4

29/29.06.2009

Etichete: