Top

Spor de misiuni de risc

Dosar nr. 4144/89/2008
TRIBUNALUL VASLUI
SECŢIA CIVILĂ
SENTINŢA CIVILĂ Nr. 288/CA
Şedinţa publică de la 07 Decembrie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU
Grefier RALUCA EHOR

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul O C în contradictoriu cu pârâţii MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR şi INSPECTORATUL JUDETEAN AL POLITIEI DE FRONTIERA VASLUI, având ca obiect alte cereri spor de misiuni.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui prin consilier juridic Gîrţu Cecilia, cu delegaţie aflată la dosarul cauzei, lipsă fiind reclamantul şi celălalt intimat.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează următoarele: cauza se află la al şaptelea termen de judecată; procedura de citare este legal îndeplinită; a fost depusă la dosar sentinţa civilă nr. 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui; se solicită judecarea cauzei în lipsă.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului, după care, instanţa, din oficiu, în baza art. 163 Cod procedură civilă invocă excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la sporul de fidelitate, având în vedere sentinţa civilă nr. 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a IJPF Vaslui cu privire la acordarea sporului de misiune pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004.

Instanţa pune în discuţie excepţiile invocate la acest termen, precum şi excepţiile prescrierii dreptului la acţiune şi lipsei calităţii procesuale pasive a MIRA invocate de aceasta prin întâmpinare.

Pârâtul prin consilier juridic solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a IJPF Vaslui cu privire la acordarea sporului de misiune pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004, întrucât reclamantul a fost angajat la această structură începând cu data de 15.04.2004, anterior lucrând la IPJ Vaslui.

Pârâtul prin consilier solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a MIRA, având în vedere că acesta este un ordonator principal de credite, ordonatorul terţiar de credite, respectiv IPJ având dreptul de a acorda sporurile solicitate de reclamant.

Cu privire la excepţia prescrierii dreptului la acţiune, pârâtul prin consilier juridic solicită admiterea şi acestei excepţiei, având în vedere că în acest caz operează termenul general de prescripţie de 3 ani prevăzut de Decretul 167/1958. având în vedere că aceste sporuri se acordă lunar şi termenul de prescripţie se împlineşte tot lunar, dreptul reclamantului fiind prescris întrucât este vorba de sporuri solicitate pentru anul 2004.

În ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat consideră că şi aceasta este întemeiată şi solicită admiterea ei, având în vedere că prin sentinţa civilă nr. 63/CA/ 2009 rămasă definitivă prin nerecurare, reclamantul a obţinut sporul de fidelitate.

Pe fondul cauzei, consideră că acţiunea reclamantului este neîntemeiată în condiţiile în care prin art. 21 din OG 38/2003 s-a prevăzut că sporul acordat poate fi până la procentul de 30%, iar prin ordinul 138/2008 al MAI s-a stabilit ca acest spor să fie în perioada aprilie –decembrie 2004 în valoare de 5%.

În baza art. 150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare cu privire la excepţiile invocate şi la fondul cauzei.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele

Prin cererea înregistrată sub nr. 4144/89/2008, reclamantul O C a solicitat, în contradictoriu cu Ministerul Administraţiei şi Reformei Administrative ( fost MAI ) şi Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale constând în sporul pentru misiune de risc în condiţii e pericol deosebit până la 10% din salariul de bază pentru perioada 01.02.2004-31.12.2004 actualizat cu rata inflaţiei, de la data naşterii acestui drept şi până la data efectuării plăţii efective.

În motivarea acţiunii, reclamantul arată că în calitate de ofiţer de poliţie a lucrat în anul 2004 în cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, iar în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din OG nr. 38/2003 avea dreptul la un spor pentru misiuni cu grad ridicat sau în pericol deosebit până la 30% din salariul de bază. În conformitate cu aceste prevederi legale , MIRA a eliberat ordinul 132/2004 prin care s-au stabilit unităţile, categoriile de personal care beneficiază, precum şi cuantumul sporului ce s-a acordat. În baza notei nr. 1 din Anexa nr. 1D prevăzută de ordinul menţionat anterior, acest spor a fost diminuat cu 10% în perioada februarie 2004-decembrie 2004. Consideră că restrângerea adusă prin diminuarea dreptului au fost încălcate normele legale în vigoare şi drepturile consfinţite prin Constituţie.

În drept, reclamantul a invocat prevederile art.21 alin. 1 din OG nr. 38/2003, Constituţia României şi Ordinul MIRA nr. 132/2004.

Legal citaţi pârâţii au depus întâmpinare.

MAI a invocat prin întâmpinarea formulată excepţia prescrierii dreptului la acţiune pentru perioada cuprinsă între data de 01.02.2004 şi momentul anterior cu 3 ani datei introducerii acţiunii, şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cu privire la prescrierea dreptului a arătat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin.1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la termenul general de prescripţie de 3 ani. În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive precizează că Ministerul nu poate avea calitate în această cauză, întrucât nu are nici o atribuţie în stabilirea şi acordarea sporului solicitat de reclamant, prevederile legale stipulând că şefii unităţilor poartă întreaga răspundere privind îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a sporului pentru pericol deosebit. Pe fond, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere că prevederile legale stipulează că sporul poate fi până la 30%, ordinul ministrului stabilind ca acesta să fie diminuate cu 10% pentru anul 2004 pentru ofiţerii de poliţie, cu atât mai mult cu cât OG 38/2003 nu garantează acordarea sporului într-un anumit procent din salariul de bază, ci stabileşte doar plafonul maxim de acordare a sporului.

IJPF Vaslui a invocat prin întâmpinarea formulată excepţia prescrierii acţiunii, având în vedere că în cauză sunt aplicabile condiţiile generale de prescripţie prevăzute de Decretul nr. 167/1958.

Reclamantul şi-a completat acţiunea în contradictoriu cu Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui ( fila 30 dosar ) cu obiectul acţiunii sporul de fidelitate prevăzut de art. 6 din OG 38/2003 pentru anul 2005 actualizat cu rata inflaţiei, de la data naşterii dreptului şi până la efectuarea plăţii.

În motivare s-a arătat că potrivit textului de lege invocat beneficiază de acest drept de până la 20% din salariul de bază în raport de perioada desfăşurată în instituţii de ordine publică.

Acest drept a fost suspendat până în 2005 astfel că dreptul nu a fost desfiinţat prin lege, ci exerciţiul dreptului a fost suspendat.

S-a învederat practica instanţelor care au acordat acest drept.

În drept s-au invocat prev. art. 41 din Constituţie şi art. 28 lit. e din leg 360/2002, art. 6 şi 37 alin. 2 din OG 38/2003

La termenul din 9 noiembrie 2009 reclamantul la arătat că îşi menţine şi cererea de completare a acţiunii deşi are o sentinţă prin care a câştigat sporul de fidelitate.

În cauză au fost depuse înscrisuri.

La termenul din data de 07 decembrie 2009, instanţa, din oficiu, în baza art. 163 Cod procedură civilă a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la sporul de fidelitate, având în vedere sentinţa civilă nr. 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a IJPF Vaslui cu privire la acordarea sporului de misiune pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că:

În temeiul art. 137 Cod procedură civilă instanţa se va pronunţa prioritar asupra excepţiilor invocate în următoarea ordine:

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Administraţiei şi Internelor în acţiunea având ca obiect sporul de misiune de risc va fi respinsă.

Reclamantul O C a fost angajat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui din 01.07.2003 până la 15.04.2004 în calitate de şef patrulă I şi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră Vaslui în perioada 15.04.2004 -01.09.2005 ca şi ofiţer I . Astfel că reclamantul a fost angajat la cele 2 instituţii în perioada pentru care solicită sporul de misiune de risc.

Art. 1 din OUG 104/2001 prevede că: Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative iar art. 12 alin 4 din acelaşi act normativ că Politia de Frontiera are personalitate juridică.

Din art. 21 din OG 38/2003 rezultă că beneficiază de acest spor de pericol numai anumite categorii de personal stabilite prin Ordinul Ministrului de Interne.

Întrucât pârâtul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este ordonator principal de credite, în structura căruia funcţionează Poliţia de Frontieră care organizează la nivel teritorial Inspectorate judeţene de Frontieră, rezultă că acesta are calitate procesuală pasivă. În calitate de ordonator principal de credite pârâtul are calitate pentru a se asigura posibilitatea executării hotărârii în eventualitatea admiterii acţiunii .

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră pentru sporul de misiune de risc pentru perioada 01.02.2004 – 14.04.2004, invocată din oficiu, va fi admisă pentru că în această perioadă reclamantul a avut raport de serviciu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, nefiind angajat la pârâtul chemat în judecată, astfel cum rezultă din cele 2 adrese de la filele 78 şi 80 dosar.

Excepţia prescrierii dreptului la actiune având ca obiect sporul de misiune de risc, invocată de pârâţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră, va fi admisă .

Sporul de misiune de risc a fost solicitat de reclamant pentru perioada 01.02.2004 -31.12.2004 în acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la 30 dec. 2008.

Art. 1 din Decretul 167/1958 prevede ca dreptul la acţiune, avînd un obiect patrimonial, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege, termenul de 3 ani aplicabil în cauză.

Acest termen de prescripţie era împlinit la data introducerii acţiunii pentru dreptul solicitat pentru întreaga perioadă.

În cauză nu operează vreo cauză de întrerupere a dreptului la acţiune prin recunoaştere .

În consecinţă, excepţia prescrierii va fi admisă şi va fi respinsă acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor (pentru că numai acesta are calitate pentru perioada prevăzută ulterior) având ca obiect sporul de misiune de risc pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004 şi dobânzi ca fiind prescrisă iar acţiunea în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră şi Ministerul Administraţiei şi Internelor având ca obiect sporul de misiune de risc pentru perioada 15.04.2004 -31.12.2004 şi dobânzi, de asemenea ca fiind prescrisă.

Capătul de cerere având ca obiect sporul de fidelitate solicitat pentru anul 2005, actualizat cu rata inflaţiei, în acţiunea formulată în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui va fi respins întrucât sentinţa 63/CA/ 2009 a Tribunalului Vaslui are autoritate de lucru judecat.

În cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1201 Cod civil privind excepţia autorităţii de lucru judecat: există identitate de părţi (reclamantul O C şi pârâtul Inspectoratul Judeţean de Poliţie de Frontieră), de obiect (în ambele acţiuni s-a solicitat sporul de fidelitate pentru anul 2005, actualizat potrivit ratei inflaţiei) şi de cauză (temeiul juridic al acţiunilor constă în art. 6 din OG 38/2003)

Prin sentinţa 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui irevocabilă s-a admis în parte acţiunea şi s-a acordat reclamantului sporul de fidelitate pentru perioada 01.01.2005 – 30.09.2005, corespunzător perioadei lucrate la pârât, actualizat cu indicele inflaţiei de la data naşterii dreptului până la efectuarea plăţii.

În consecinţă este îndeplinită şi condiţia procesuală pentru existenţa autorităţii de lucru judecat, constând în caracterul definitiv al sentinţei 63/CA/2009.

În temeiul art. 163 Cod proc. Civ se va admite excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui şi respinge capătul de cerere privind sporul de fidelitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul OC, aflat în arest în penitenciarul Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui având ca obiect sporul de misiune de risc pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004 ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite excepţia prescrierii dreptului la acţiune cu privire la cererea privind sporul de misiune de risc pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul Oprea Cristinel în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Internelor si Reformei Administrative având ca obiect sporul de misiune de risc pentru perioada 01.02.2004-14.04.2004 şi dobânzi ca fiind prescrisa.

Admite excepţia prescrierii dreptului la acţiune cu privire la sporul de misiune de risc pentru perioada 15.04.2004-31.12.2004.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul O C în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră şi Ministerul Internelor si Reformei administrative având ca obiect sporul de misiune de risc pentru perioada 15.04.2004 -31.12.2004 şi dobânzi ca fiind prescrisa.

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul O C, aflat în arest în penitenciarul Iaşi în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră având ca obiect drepturi salariale reprezentând spor de fidelitate, întrucât există autoritate de lucru judecat a sentinţei civile nr. 63/CA/2009 a Tribunalului Vaslui.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2009

Etichete: , , ,

Drepturi banesti

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 63/CA (23.02.2009)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: contracte de muncă

S-a luat în examinare judecarea cauzei civile în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul OP,. Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul PFJ, având ca obiect drepturi băneşti – spor de fidelitate.

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 30.12.2008 în cauza înregistrată la această instanţă sub nr.4143/89/2008, reclamantul OC a chemat în judecată pe pârâtul PFJ, solicitând obligarea acestuia la plata sporului de fidelitate de până 20 % din salariul de bază, cuvenit pentru anul 2005, actualizat cu rata de inflaţie la data efectuării plăţii.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul OP a chemat în judecată pârâtul PFJ pentru ca acesta să fie obligat la plata sporului de fidelitate de până la 20 % din salariul de bază pentru anul 2005, actualizat cu rata inflaţiei de la data naşterii dreptului la data plăţii efective.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din OG nr.38/2003, pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,în calitate de militar , poliţist, funcţionar public şi personal contractual, poliţiştilor li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Prin OUG nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, art. 2 al.1, pentru anul 2005 s-a suspendat aplicarea dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/2003.

Cum suspendarea exerciţiului dreptului nu echivalează cu înlăturarea lui, cererea reclamantului privind acordarea sporului de fidelitate este întemeiată, dreptul la acţiune născându-se la 1 ianuarie 2006.

Din cuprinsul adeverinţei depuse la data de 19.02.2009, rezultă faptul că reclamantul a avut raporturi de serviciu cu pârâtul PFJ în calitate de ofiţer de politie, adică funcţionar public cu statut special, până la data de 30.09.2005.

Aşa fiind, tribunalul urmează să admită, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul OC în contradictoriu cu pârâtul PFJ , care, în temeiul dispoziţiilor art. 6 din OG nr. 38/2003, va fi obligat să plătească reclamantului sporul de fidelitate cuvenit pentru perioda 1.01.2005-30.09.2005, corespunzător perioadei efectiv lucrate, actualizat cu rata inflaţiei de la data naşterii dreptului la acţiune la data plăţii.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite, în parte, acţiunea formulată de către reclamantul OC, în contradictoriu cu pârâtul PFJ

Obligă pârâtul PFJ să achite reclamantului sporul de fidelitate cuvenit pentru perioada 1.01.2005-30.09.2005, corespunzător perioadei lucrate, actualizate cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului până la data efectuării plăţii.

Etichete: , ,

Contencios administrativ – drepturi băneşti

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 2686/88/2008
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 193
Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.2686/88/2008 reclamantul ………. a chemat în judecată Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Bucureşti şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa aceştia să fie obligaţi să îi plătească salariul lunar cuvenit ca poliţist, pentru funcţia de şef serviciu, fără a prejudicia salariul cu echivalentul sumelor primite de la instituţia unde este detaşat, pentru orele suplimentare, diferenţa de 5% dintre suma salariului de merit oferit de Primăria Municipiului Tulcea şi cea pe care o oferă MIRA pentru toţi poliţiştii începând cu data de 1 aprilie 2005. sume actualizate la data plăţii efective, prin aplicarea coeficientului de inflaţie şi a dobânzii legale, pentru perioada 1 aprilie 2005 – septembrie 2008.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că începând cu data de 1.04.2005 a fost detaşat ca poliţist de la MIRA – Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, la Consiliul Local al Municipiului Tulcea – Serviciul Public Comunitar Local de evidenţă al persoanelor.

Drepturile salariale ale poliţiştilor detaşaţi în afara MIRA, sunt reglementate prin anexa 4 din OG nr.38/2003, privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, potrivit cărora poliţiştii detaşaţi beneficiază de salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii, sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, iar salariul pentru gradul profesional şi gradaţiile calculate la aceasta sunt plătite din fondurile Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti.

S-a mai arătat că potrivit OG nr.38/2003, anexa 4 pct.1 lit.c, dacă drepturile salariale sunt mai mici decât cele ce i s-ar cuveni ca poliţist pe funcţie similară în unităţile de poliţie, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor trebuie să-i plătească această diferenţă la salariu, dar aceasta a stabilit un salariu virtual pe care i-l plăteşte lunar.

S-a mai arătat că în baza hotărârii Consiliului Local nr.8/7.01.2005 reclamantul are funcţia de şef serviciu la Consiliul Local Tulcea, iar salarizarea se efectuează conform prev. OG nr.6/2007 şi că beneficiază atât de prime lunare, de ore suplimentare, salariu de merit cât şi de majorarea salariilor.

Reclamantul susţine că pârâta Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti îi reţine din sumele de bani pe care ar fi trebuit să i le plătească şi oricât i s-ar majora salariul, nu poate beneficia de acest drept.

Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe disp. Legii nr.353/2003, pentru aprobarea OG nr.38/2003, OG nr.6/2007, Ordinul MIRA nr.S/629/2008, art.164 al.1 din Legea nr.53/2003.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

De asemenea pârâta Ministerul Administraţiei şi Internelor Bucureşti a depus întâmpinare prin care a solicitat să fie respinsă acţiunea formulată de reclamant ca neîntemeiată.

Prin adresa nr.20060/20.01.2009 Consiliul Local al Municipiului Tulcea – Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Tulcea, la solicitarea instanţei a comunicat relaţii cu privire la faptul că reclamantul are calitatea de funcţionar public cu statut special, fiind detaşat ca poliţist la acest serviciu şi încadrat pe funcţia de şef serviciu prin HCL al Municipiului Tulcea nr.8/27.01.2005.

Au fost depuse în copie la dosar hotărârea consiliului local, mai sus menţionată, adresa Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti din 13.01.2005 prin care îşi exprimă acordul pentru numirea reclamantului în funcţia de şef serviciu, statul de funcţii al Consiliului Local Tulcea, anexa nr.1 la HCL nr.8/2005, adeverinţa nr.703189/22.01.2009, a INEP, prin care se atestă faptul că reclamantul este încadrat ca funcţionar public cu statut special începând din 15 septembrie 2003 şi până în prezent, fiind detaşat de la data de 1 aprilie 2005 la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor a municipiului Tulcea.

Analizând cu prioritate excepţia invocată de către pârâta MIRA prin reprezentant, la termenul din 6.02.2009 cu privire la prescripţia dreptului la acţiune a reclamantului, pentru perioada 1 aprilie 2005 – 1 septembrie 2005, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată.

Astfel, reclamantul a înţeles să promoveze prezenta cerere în luna octombrie 2008 iar drepturile salariale sunt solicitate începând cu 1 aprilie 2005 şi până la data de 1 septembrie 2005 sunt prescrise, întrucât dreptul la acţiune în ceea ce priveşte plata acestor drepturi este prescris, fiind situat în afara termenului general de 3 ani prevăzut de Decretul nr.167/1958.

Prin urmare, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a reclamantului pentru această perioadă este întemeiată urmând a fi admisă cu privire la perioada 1 aprilie – septembrie 2005.

În ceea ce priveşte plata drepturilor salariale pentru perioada octombrie 2005 – septembrie 2008, instanţa reţine următoarele:

Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, reclamantul ………. are calitatea de funcţionar public cu statut special (poliţist) şi începând cu data de 1 aprilie 2005, acesta a fost detaşat din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative Bucureşti la Serv Public Comunitar de Evidenţă al persoanelor al municipiului Tulcea.

Prin urmare, drepturile salariale solicitate sunt reglementate în mod expres prin OG nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor anexa 4, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr.553/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din anexa 4 la OG nr.-38/2003, pct.1 lit. a şi b, poliţiştii detaşaţi să îndeplinească funcţii în afara ministerului internelor şi reformei administrative, beneficiază de salariul de bază al funcţiei îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizaţii, premii şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea, drepturi plătite din fondurile instituţiilor unde aceştia sunt detaşaţi, precum şi de salariul pentru gradul profesional şi gradaţiile calculate la acesta, care se acordă în mod separat din fondurile Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti.

Potrivit pct.1 lit.c din anexa 4 la OG nr.38/2003 atunci când aceste drepturi salariale sunt mai mici decât cele care li s-ar cuveni poliţiştilor încadraţi în unităţile de poliţie pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la unităţile unde sunt detaşaţi, cei în cauză pot opta pentru drepturile salariale poliţiştilor încadraţi în unităţile de poliţie.

În această situaţie drepturile salariale cuvenite în raport de legislaţia aplicabilă personalului unităţilor de poliţie unde poliţiştii sunt detaşaţi se acordă de aceste unităţi iar diferenţa până la totalul drepturilor se acordă de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti.

Prin totalul drepturilor salariale cuvenite ca poliţişti, se înţelege salariul de bază corespunzător funcţiei de poliţist, asimilată, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii stabilite prin ordin al Ministrului internelor şi reformei administrative.

În aceste condiţii însă, plata primelor, premiilor, a altor drepturi , ore suplimentare au legătură cu locul de muncă unde sunt detaşaţi poliţiştii şi se pot acorda în funcţie de rezultatele activităţii desfăşurate , natura acestei activităţi – care ar impune efectuarea de ore suplimentare – existenţa fondurilor băneşti din care se finanţează plata premiilor şi a orelor suplimentare.

Potrivit disp. art.155 din Codul muncii salariul este compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi alte adaosuri care reprezintă o parte variabilă a salariului şi se acordă în funcţie de rezultatele individuale ale fiecărui salariat, acordarea acestora fiind însă atributul exclusiv al angajatorului.

Este de reţinut că salariul de merit a fost reglementat prin preved. art.1 pct.8 din OG nr.57/2006 pentru modificarea OG nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, putând fi luat în calcul la stabilirea salariului de bază corespunzător funcţiei de poliţist doar începând cu luna septembrie 2008.

După această dată salariul de merit putea fi determinat în raport de disp. art.4 al.1 din OG nr.38/2003, în funcţie de procentul salariului de merit stabilit poliţistului la instituţia unde este detaşat, la solicitarea acestei instituţii.

În ceea ce priveşte plata orelor suplimentare, acestea nu puteau fi efectuate decât din dispoziţia scrisă a instituţiei la care este detaşat şi de existenţa fondurilor băneşti necesare pentru plata acestora.

În cauză, reclamantul nu a depus dovezi din care să rezulte efectuarea acestor ore suplimentare, din dispoziţia instituţiei, respectiv a Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Tulcea iar includerea acestor drepturi în drepturile salariale stabilite potrivit pct.1 lit.c din anexa nr.4 la OG nr.38/2003, reprezintă o creştere a drepturilor salariale plătite din bugetul Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, în baza dispoziţiei emisă de un alt ordonator de credite.

În consecinţă, instanţa apreciază că în baza dispoziţiilor anexei nr.4 la OG nr.38/2003 pârâtul chemat în judecată Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti, nu poate fi obligat decât la plata salariului pentru gradul profesional şi gradaţiile calculate la salariile de bază, dat fiind statutul poliţistului de funcţionar public detaşat la o altă instituţie, considerente pentru care cererea acestuia pentru plata drepturilor băneşti menţionate, aferente perioadei octombrie 2005 – septembrie 2008 va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: , , , ,