Top

Pensie intretinere majorare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.887

Prin cererea înregistrata la nr….. din …, reclamanta ….. domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorului …. a chemat în judecata pe pârâtul …., cu acelasi domiciliu, pentru a se dispune majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civila nr. … a ….

În motivarea succinta a cererii, reclamanta a aratat ca în prezent, atât nevoile minorului cât si veniturile pârâtului au crescut.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar urmatoarele înscrisuri: copia sentintei civile nr….din .. a …, copia certificatului de nastere seria …nr…. (filele …).

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întretinere în functie de veniturile realizate de pârât.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în fata instantei, pentru a propune probe.

S-au solicitat din oficiu si s-au depus la dosarul cauzei relatii cu privire la venitul net obtinut de pârât prin adresa nr…. eliberata …. (fila …).

Analizând actele dosarului, instanta retine ca prin sentinta civila cu nr…. a …, pârâtul a fost obligat sa-i plateasca minorului …., pensie de întretinere pâna la vârsta majoratului, în cuantum de …. de lei din venitul lunar net obtinut de pârât.

Având în vedere ca potrivit dispozitiilor art.94 C.familiei, întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora cuantumul obligatiei de întretinere în functie de aceste criterii, instanta constata întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite si va dispune majorarea pensiei de întretinere stabilita prin sen.civ.nr…. a …, în sarcina pârâtului si în favoarea minorului .., nascut la …, de la … de lei, la …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorului.

Etichete:

Pensie intretinere majorare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.886

Prin cererea înregistrata la nr…… din …, reclamanta …., domiciliata în …., în calitate de reprezentanta legala a minorei …., nascuta la …., a chemat în judecata pe pârâtul …, domiciliat în …., pentru majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civila nr. .. a …, motivat de faptul ca veniturile pârâtului, precum si nevoile minorei s-au modificat, situatie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întretinere. Reclamanta a solicitat ca majorarea pensiei de întretinere sa se faca prin raportare la venitul minim pe economie.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar copia sentintei civile nr… a …, copia cartii de identitate a reclamantei si copia certificatului de nastere al minorei .. (filele … din dosar).

Instanta, din oficiu, a solicitat veniturile pârâtului, iar din adresa nr… emisa de catre I.T.M. … (fila ..), aceasta a solicitat mai multe informatii despre pârât.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

Având în vedere ca potrivit dispozitiilor art.94 C.familiei, întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora cuantumul obligatiei de întretinere în functie de aceste criterii, instanta constata întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite, sens în care va majora pensia de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorei .., nascuta la …, prin sen.civ.nr…. a …, de la …de lei, la …. de lei, lunar, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorei, instanta raportându-se, pentru motivele anterior expuse, la venitul minim pe economie.

Etichete:

Pensie intretinere majorare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.885

Prin cererea înregistrata la nr….. din …, reclamanta …., domiciliata în ….., în calitate de reprezentanta legala a minorelor …a chemat în judecata pe pârâtul .., domiciliat în …., pentru majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civila nr. … a ……, motivat de faptul ca veniturile pârâtului, precum si nevoile minorelor s-au modificat, situatie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întretinere.

În sustinerea actiunii s-au depus la dosar copia sentintei civile nr…. a … si copia certificatelor de nastere ale minorelor … (filele … din dosar).

Instanta, din oficiu, a solicitat veniturile pârâtului, iar din adresa nr…. emisa de catre I.T.M. ..(fila ..), rezulta ca pârâtul nu figureaza în prezent ca fiind angajat la vreo societate.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întretinere în functie de venitul minim pe economie.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

Având în vedere ca potrivit dispozitiilor art.94 C.familiei, întretinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere si de mijloacele celui care urmeaza a o plati, instanta judecatoreasca putând mari sau micsora cuantumul obligatiei de întretinere în functie de aceste criterii, instanta constata întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite, sens în care va majora pensia de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorelor … si …., prin sen.civ.nr… a …, de la câte …de lei, la câte …. de lei, lunar, pentru fiecare, începând cu data formularii actiunii si pâna la majoratul minorelor, instanta raportându-se, pentru motivele anterior expuse, la venitul minim pe economie.

Etichete:

Pensie intretinere majorare

Sentinţa civilă nr.513

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 16.01.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr……./327/2009, cererea formulată de către reclamanta ………., domiciliată în ………….. în contradictoriu cu pârât ………………, domiciliat în ……………., prin care solicita ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. ……../02.05.2007 a Judecătoria Tulcea în favoarea minorului ……….., născut la data de …………… Mai arată reclamanta că suma de 65 lei lunar a fost stabilită, ţinându-se seama de venitul minim pe economie la aceea dată si că ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorului s-au modificat, situaţie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere. De asemenea mai arată reclamanta că pârâtul mai are un minor în întreţinere.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr………../02.05.2007 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere al minorului.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere în raport de venitul minim pe economie din prezent şi a se avea în vedere faptul că pârâtul mai are un minor în întreţinere.

Pârâtul, legal citat, a depus la dosar copia certificatului de naştere al minorei ………….., pe care îl are în întreţinere şi a precizat că nu realizează venituri impozabile.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmează a o admite, va dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr.1225/02.05.2007, a Judecătoriei Tulcea în favoarea minorului …………… ns. la ……….., de la suma de 65 RON, la suma de 100 RON începând cu data introducerii acţiunii – 16.01.2009 şi până la majoratul minorului.

Etichete: