Top

Stabilire răspundere organe de conducere ale societăţii debitoare

Tribunalul Tulcea
Dosar nr.2698/88/2008
SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINŢA CIVILĂ nr.206
Şedinţa publică din data de 06 februarie 2009

Prin cererea adresată judecătorului sindic şi înregistrată la nr. 2698/88/29 octombrie 2008, S.C. C P S.R.L. M , prin lichidator CO I.P.U.R.L. TULCEA a solicitat atragerea răspunderii fostului administrator al debitoarei falite, MV şi obligarea acestuia la plata pasivului în valoare totală de 350.908,82 lei.

In motivare, se arată că, din actul constitutiv al societăţii reiese că S.C. C P S.R.L. M a avut asociaţi şi, totodată, administratori, respectiv MV , cu 20 părţi sociale aflat în Penitenciar Jilava şi MA , cu 21 părţi sociale, în prezent decedat în urma unui accident rutier, iar urmare a verificării documentelor contabile s-a constatat că există lipsuri şi inadvertenţe în înregistrările contabile, motiv pentru care s-a efectuat o expertiză contabilă, raportul întocmit evidenţiind faptul că nu corespunde contul analitic la clienţi cu soldul din balanţa contabilă sintetică la data de 30 iunie 2007, neputând fi identificaţi toţi clienţii, că există sume de bani încasate şi necontabilizate de la diverşi clienţi în valoare de 139.609,90 lei, dar şi că au existat încasări prin casă din luna noiembrie 2007, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei.

Se mai susţine că, potrivit balanţei sintetice activul net la data de 30 iunie 2007 era de 271.117 lei, totalul activelor era de 1.271.667 lei, datoriile totale de 996.550 lei iar lichiditatea în bancă şi în casă la data de 30 iunie 2007 era de 731.273 lei, suma cu care se putea achita 73% din totalul datoriilor înregistrate, ceea ce înseamnă că S.C. C P S.R.L. nu era în imposibilitate de plată, documentele expertizate conducând la concluzia că deschiderea procedurii insolvenţei în forma generală este datorată vinei exclusive a administratorului, MV şi că sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii personale a administratorului, conform art. 138 lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2006.

In continuare, se învederează că sunt îndeplinite, în cauză, condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită săvârşită fiind cea prevăzută de art. 138 lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2006, prejudiciul Pus creditorilor, raportul de cauzalitate dintre faptele ilicite şi prejudiciu, după cum reiese din raportul de expertiză, vinovăţia exclusivă a administratorului-pârât, evidenţiată de aceeaşi expertiză.

In drept, lichidatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 138 alin. 1 lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2006.

In apărare, pârâtul a depus întâmpinare şi a precizat că u are probe de administrat în cauză.

In dovedirea cererii, s-a anexat la dosar, în copie, tabelul preliminar al creanţelor şi tabelul definitiv, raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au determinat insolvenţa, cu completările aduse acestuia, raportul de expertiză contabilă şi rapoartele lunare întocmite de către lichidator, în dosarul de insolvenţă.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanţa judecătorul sindic reţine că, prin Sentinţa civilă nr. 1667 din 28 septembrie 2007 s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă generală cu privire la debitoarea S.C. C P S.R.L. M , fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CO I.P.U.R.L. Bucureşti – Filiala Tulcea, după care, ulterior, prin Sentinţa civilă nr. 2545 din 26 noiembrie 2008, s-a dispus intrarea sa în faliment şi, totodată, dizolvarea sa.

In cursul derulării procedurii, s-au formulat declaraţii de creanţă de către D.G.F.P. TULCEA – 52.130 lei, I.T.M. TULCEA – 575 lei; PRIMĂRIA ORAŞULUI M – 99 lei; S.C. ……….. S.R.L. BUCUREŞTI – 253.607,06 lei, S.C. …………….. – 44.497,76 lei, cuantumul total al sumelor datorate fiind de 350.908,82 lei.

Pentru că, în urma verificărilor efectuate după predarea evidenţei contabile de către soţia pârâtului, s-a constatat că nu sunt înregistrate în contabilitate toate documentele financiar-contabile întocmite în ultimele luni de activitate, în dosarul de insolvenţă s-a dispus efectuarea unei expertize contabile ale cărei concluzii, cuprinse şi în raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, au scos în evidenţă următoarele aspecte: contul analitic la clienţi nu corespunde cu soldul din balanţa contabilă sintetică la data de 30.06.2007, neputând fi identificaţi toţi clienţii; existenţa unor sume de bani încasate şi necontabilizate de la diverşi clienţi, în valoare totală de 139.609,90 lei; încasarea prin casă a unor sume de bani după data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv în luna noiembrie 2007.

De asemenea, s-a stabilit că, potrivit balanţei sintetice activul net la data de 30 iunie 2007 era de 271.117 lei, totalul activelor era de 1.271.667 lei, iar datoriile totale de 996.550 lei, lichiditatea în bancă şi în casă la data de 30.06.2007 era de 731.273 lei, sumă cu care se putea achita 73% din totalul datoriilor înregistrate, ceea ce înseamnă că S.C. C P S.R.L. nu era în imposibilitate de plată.

In acelaşi raport, s-a menţionat că răspunderea pentru situaţia identificată şi pentru neregulile rezultate aparţine fostului administrator – MV , pârât în cauză.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a, c şi d din Legea nr. 85/2006, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

– au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

– au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;

– au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;

Antrenarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere şi conducere presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: prejudiciul creditorilor, fapta să se încadreze în cazurile prevăzute de lege, raportul de cauzalitate dintre faptă şi încetarea plăţilor, culpa persoanei a cărei răspundere se antrenează;

In doctrină, se admite că natura juridică a administratorilor împrumută cele mai multe din caracteristicile răspunderii delictuale, fiind o răspundere specială.

Fiind în discuţie o răspundere delictuală, înseamnă că pentru a fi angajată, trebuie să îndeplinească condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale care reies din art. 998 – 999 Cod civil (faptă ilicită, prejudiciu, legătură de cauzalitate, culpă), condiţii care, în această situaţie specială, capătă şi unele conotaţii speciale, respectiv sfera persoanelor ce pot fi obligate la acoperirea pasivului societăţii este limitată, iar faptele a căror săvârşire atrage antrenarea răspunderii sunt şi cele strict şi limitativ prevăzute de lege.

In speţă, încasarea de sume reprezentând costul serviciilor prestate şi neevidenţierea în contabilitate a respectivelor sume justifică concluzia că s-au folosit bunurile societăţii în interesul propriu al fostului administrator, fapt suficient pentru a-i atrage răspunderea, în baza dispoziţiilor art. 138 alin. 1 lit. a, pe lângă faptul că, din documentele expertizate, a rezultat că societatea debitoare are active de 1.231.743,44 lei, din care 139.609,90 lei nu au fost contabilizate, după cum s-a arătat, ce nu au fost predate sau preluate de către lichidator, tocmai pentru că nu au fost identificate.

Mai mult, contabilitatea societăţii nu s-a ţinut în conformitate cu legea, întrucât fie nu s-au înregistrat documentele contabile întocmite, fie înregistrările sunt incomplete sau în contradicţie, expertiza relevând acest aspect (fila 21) deşi, potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la societăţile comerciale revine administratorului.

Nu se verifică însă incidenţa situaţiei prevăzută în art. 138 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, întrucât nu rezultă că fostul administrator a dispus continuarea unei activităţi ce ducea în mod vădit la încetare de plăţi, în condiţiile în care s-a stabilit că, la 30 iunie 2007, lichiditatea în bancă şi la casă era de 731.273 lei, cu care s-ar fi putut achita 73% din totalul datoriilor înregistrate.

S-a prevalat pârâtul de împrejurarea că, la 6 iunie 2007, a fost arestat, dar, pe lângă faptul că răspunderea administratorilor este solidară, conform art. 73 din Legea nr. 31/1990, fiind răspunzător, aşadar, şi pentru operaţiunile realizate ulterior, de către celălalt administrator, MA , în prezent decedat, concluziile expertizei au evidenţiat că şi până la data menţionată, au existat lichidităţi în bancă şi în casă ce nu au fost identificate de către lichidator, ca şi contradicţii între documentele contabile întocmite; dealtfel, verificarea a vizat, în esenţă, perioada de până la data de 30 iunie 2007.

La termenul de judecată din 12 decembrie 2008, s-a dat posibilitatea pârâtului, la solicitarea sa de a furniza informaţii de natură a lămuri situaţia, să ia legătura cu lichidatorul desemnat însă, deşi un reprezentant al acestuia a efectuat deplasarea până la Penitenciarul Brăila, nu s-a lămurit nimic, pârâtul neavând cum proba situaţiile invocate şi în faţa judecătorului sindic (fila 48).

Din argumentele prezentate, reiese că sunt întrunite cerinţele impuse de art. 998 – 999 Cod civil, pentru stabilirea răspunderii civile delictuale a fostului administrator MV , respectiv există un prejudiciu cu care creditorii s-au înscris la masa credală de 350.908,82 lei, se verifică împrejurarea că nu s-a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea şi s-au folosit bunurile societăţii în interes propriu, fapte ce au caracter ilicit şi care sunt Pucătoare de prejudicii, de unde şi legătura de cauzalitate; culpa ce aparţine pârâtului răspunzător direct de această situaţie.

Aşa fiind, având în vedere cele expuse, judecătorul sindic urmează a admite cererea şi a obliga pârâtul să suporte pasivul neacoperit al S.C. C P S.R.L. M , pâna la concurenţa sumei de 350.809,82 lei, reprezentând creanţe aparţinând creditorilor; I.T.M. Tulcea – 575 lei; D.G.F.P. Tulcea – 52.130 lei; S.C. …….. S.R.L. Bucureşti – 253.607,06 lei şi S.C. ………….. S.R.L. ………– 44.497,76 lei.

Etichete: , , , ,

Angajare răspundere personală administrator social în cadrul procedurii insolvenţei

TRIBUNALUL TIMIS
Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 138/S/2006 (02.11.2006)
Autor: Belicariu Maria
Domenii asociate: faliment

Prin sentinta comerciala nr. 139 /s/2006 pronuntata în sedinta publica din 2 noiembrie 2006 în dosar nr. 28/S/2006 Tribunalul Timis prin judecator sindic, în dosarul de administrare a procedurii prev. de Legea nr. 8572006 privind pe debitoarea SC A. SRL TIMISOARA, în contradictoriu cu creditoarea A. F. P. Timisoara, administratorul social al debitoarei B. T. si intimata O. R. C. TIMIS, a admis cererea de atragere a raspunderii personale patrimoniale a administratorului social B. T., cerere formulata de creditoarea A.F.P. Timisoara si a dispus ca administratorul social al debitoarei sa suporte pasivul debitoarei, respectiv sa achite creditoarei A.F.P. Timisoara suma de 68.763 lei reprezentând c/v creanta nerecuperata de la societatea falita.

Pentru a decide în acest sens tribunalul prin judecator sindic a avut în vedere faptul ca administratorul social al debitoarei a fost citat la adresa de domiciliu indicata de Directia de Evidenta a Persoanelor Timis (fila 24 din dosar) si prin afisare la usa instantei conf. art. 95 Cod procedura civila, cu mentiunea de a depune actele prevazute de art. 26 alin. 1 din Lg. 64/1995 republicata, respectiv a art. 28 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, însa acesta nu s-a conformat acestor mentiuni si nici nu a luat legatura cu lichidatorul societatii care l-a notificat în acest sens prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Instanta a mai retinut ca administratorul social al debitoarei este singura persoana în masura si obligata sa justifice în cadrul procedurii, situatia financiara a societatii, respectarea si îndeplinirea obligatiilor legale, printre care si aceea de a tine contabilitatea societatii în conformitate cu legea si de a întocmi toate actele aferente.

În conditiile în care acesta s-a sustras obligatiei prev. de art. 28 din legea nr. 85/2006 si nu se prezinta în cursul procedurii, punându-l pe practicianul desemnat în situatia de a nu fi în masura sa suplineasca aceasta masura, potrivit prevederilor art. 44 din lege, se prezuma, coroborat cu sustinerile lichidatorului, cu suficienta putere doveditoare ca administratorul social a facut sa dispara unele documente contabile sau nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea, aceasta fapta fiind sanctionata de art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006.

Mai mult, raportul lichidatorului constituie o proba în întelesul disp. art. 1169 Cod civil, respectiv a stabilirii împrejurarilor si cauzelor ce au dus la încetarea de plati si a persoanelor responsabile de acest lucru.

Pentru stabilirea acestei împrejurari nu mai sunt necesare alte dovezi, care de altfel ar impune cheltuieli inutile.

În acelasi sens a se vedea si sentinta comerciala nr. 138/S/02.11.2006, pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 135/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 159/S/07.12.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 111/S/2006, ramasa definitiva, sentinta comerciala nr. 129/S/12.10.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 32/S/2004, ramasa definitiva si sentinta nr. 109/S/21.09.2006 pronuntata de Tribunalul Timis în dosar nr. 143/S/2005

Etichete: , , ,