Top

Asociatii de proprietari. Obligarea asociatiei la efectuarea inregistrarilor necesare in evidente fiscale si liste de plata

Prin sentinta civila nr. 13949 din 20 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta PV in contradictoriu cu parata Asociatia de proprietari „C” si a dispus obligarea paratei sa efectueze inregistrarile necesare in evidentele fiscale si listele de plata a cheltuielilor de intretinere si sa radieze din aceleasi acte sumele pentru care instanta s-a pronuntat in sensul respingerii lor.

Pentru a dispune astfel, instanta, examinand continutul hotararii judecatoresti, a constatat ca prin aceasta s-a pronuntat cu privire la sumele datorate la intretinere de catre reclamanta din prezenta cauza, hotararea respectiva fiind definitiva si irevocabila, astfel ca refuzul paratei de a efectua cuvenitele rectificari in evidentele sale nu este justificata.

Etichete:

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate. Penalitati.

Prin sentinta civila nr. 12891 din 6 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de proprietari bl. g8, formulata in contradictoriu cu paratul IC, prin care s-a solicitat instantei obligarea acesteia la plata urmatoarelor sume: 380,58 lei cu titlu cheltuieli de intretinere aferente perioadei mai 2007 – august 2008; 2113,01 lei cu titlu penalitati aferente perioadei august 2005 – august 2008.

Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca paratul este membru al Asociatiei de Proprietari reclamante, care este recunoscuta ca atare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari asa cum rezulta din inscrisurile de la dosar, iar potrivit sustinerilor reclamantei coroborate cu listele de plata aferente perioadei mai 2007 – august 2008, paratul nu a achitat cheltuielile de intretinere.

In drept, in conformitate cu art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari, iar in temeiul alin. 2 al art. 48, cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilitati publice sau de alta natura, legate de proprietatile individuale din condominiu si care nu se factureaza individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaza dupa acelasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu furnizorul respectivului serviciu.

In ceea ce priveste suma solicitata de reclamanta cu titlu penalitati de intarziere aferente perioadei august 2005 – august 2008, in valoare de 2113,01 lei, din analiza inscrisului denumit fisa cont pentru operatii diverse si a inscrisului denumit lista penalizarilor instanta a retinut ca sumele mentionate in aceste inscrisuri pentru perioada de referinta nu insumeaza 2113 lei, existand un debit preluat in calcul de catre reclamanta dintr-o perioada anterioara.

Aplicand dispozitiile legale invocate la situatia de fapt depusa judecatii, instanta a apreciat ca in conditiile in care parata nu a achitat cheltuielile de intretinere datorate asociatiei de proprietari, aferente perioadei mai 2007 – august 2008, actiunea formulata de reclamanta este intemeiata cu privire la capatul de cerere privind cheltuielile de intretinere, dar nefondata cu privire la capatul de cerere avand ca obiect penalitati.

Etichete:

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate. Penalitati.

Prin sentinta civila nr. 13070 din 7 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de Proprietari bl. A in contradictoriu cu paratul BA privind obligarea acestuia la plata sumei de 2676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1937,23 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 01.2005-12.2007.

Pentru a hotari astfel, instanta, dupa ce a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste penalitatile de intirziere aferente perioadei 01.2005-04.2005 si a admis-o, intrucat s-a apreciat implinit termenul de prescriptie general de trei ani prevazut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 (motivandu-se ca penalitatile de intirziere au un caracter accesoriu fata de creanta principala astfel incit, odata cu stingerea dreptului la actiune privind debitul principal de creanta , se stinge si dreptul la actiune privind penalitatile aferente, iar dreptul la actiune privind debitul principal de creanta s-a prescris), a retinut pe fondul cauzei urmatoarele.

Potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarii au obligatia de a achita cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei, iar in caz de neplata sau de intarziere in efectuarea platii in termenul stabilit, proprietarul este obligat sa plateasca si o penalitate in cuantumul stabilit prin hotararea adunarii generale a asociatiei, conform cu dispozitiile art. 49 din acelasi act normativ

Potrivit art. 12 lit A, d) din Hotarirea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, proprietarii membri ai asociatiei au dreptul de a contesta la presedintele asociatiei de proprietari modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari , in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Piritul nu a contestat modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si nu si-a formulat aparari fata de pretentiile reclamantei.

A retinut instanta ca paratul BA este proprietarul apartamentului nr.2 situat in mun. Iasi, bl. A, si are calitatea de membru al Asociatia de Proprietari A, in perioada 12.2006-02.2008 acesta nu a achitat cota de contributie ce ii revenea in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari, astfel cum rezulta din fisele de plata.

In conformitate cu prevederile art. 379 alin.3 din Codul de procedura civila, creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte , chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 379 alin.4 din Codul de procedura civila, creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice fie emanand de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.

In ceea ce priveste caracterul exigibil al creantei, instanta a retinut dispozitiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, dispozitii potrivit carora cotele de contributie la cheltuielile asociatiei trebuie sa fie platite in termen de maximum 20 de zile de la data afisarii listei de plata. Prin urmare, in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admite in parte actiunea , obligand paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1.894,26 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 05.2005-12.2007.

Etichete:

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate.Penalitati de intarziere

Prin sentinta civila nr. 11324 din 16 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta Asociatia de Proprietari B 13, prin reprezentant conventional S.C. INAAP S.R.L., in contradictoriu cu paratul SV, prin care se solicita obligarea acestuia din urma la plata sumei de 901,38 lei RON, din care 507,32 RON reprezentand cheltuieli de intretinere restante si 394,06 RON penalitati de intarziere la plata cheltuielilor de intretinere neachitate in perioada septembrie 2005 – iulie 2008.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, in fapt, paratul ocupa apartamentul situat in Iasi, , Bl. S, parter, ap.9, fiind arondat Asociatiei de Proprietari B 13, asociatie legal constituita conform incheierii de acordare a personalitatii juridice nr.181 din data de 14.07.2000 a Judecatoriei Iasi.

In aceasta calitate, potrivit art.25 din H.G. nr.400/2003, paratul este obligat la achitarea sumelor aferente din cheltuielile de intretinere comune. Titlul legal de plata al cotelor de intretinere il reprezinta listele de plata, conform art.25 alin.1 si art.23 pct.A lit.b din HG nr.400/2003, membrii asociatiei avand obligatia de a achita sumele in 15 zile de la afisarea listei, respectiv posibilitatea de a contesta sumele stabilite in 10 zile de la afisare. In caz de neplata, proprietarii pot fi actionati in justitie de catre Asociatia de Proprietari (art.31 alin.2 din Regulamentul-cadru). De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.

Din listele de plata depuse la dosar, instana a retinut ca paratul figureaza, la nivelul lunii august 2008, cu o restanta de plata in cuantum de 507,32 lei RON, cu titlu rest plata cote de intretinere.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere solicitate de reclamanta, in cuantum de 394,06 RON, aferente aceleiasi perioade, din dispozitiile legale (art.25 din H.G. nr.400/2003 si art.13 din O.G. nr.85/2001) reiese ca, in masura in care proprietarii de apartamente nu platesc cotele de intretinere care le revin potrivit listelor de plata, asociatia poate aplica penalitati de intarziere, dar numai in conditiile in care exista o hotarare a Adunarii Generale a asociatiei in acest sens.

Mai mult, pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale trebuie sa respecte conditiile de cvorum si majoritate legale, conform art.18 din H.G. nr.400/2003. De asemenea, art.49 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, prevede ca asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat. Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.

In prezenta cauza, instanta retine ca, prin Hotararea din data de 7.02.2006, adoptata de catre Adunarea Generala a Proprietarilor din cadrul Asociatiei de Proprietari B 13, s-a statuat ca procentul penalitatilor percepute in caz de intarziere este de 0,06% pe zi de intarziere (conform procesului-verbal depus la filele 16-17). Pentru justificarea coeficientului de penalitate aplicat anterior perioadei prevazute in Hotararea adunarii generale, instanta retine faptul ca asociatia reclamanta a depus la dosar facturi prin care s-au aplicat acesteia, de catre furnizorii de utilitati, penalitati de intarziere in acelasi cuantum, respectiv 0,10%. Mai mult, la dosar a fost atasata si fisa de cont individuala pentru operatii diverse, in care este detaliata modalitatea de calcul al penalitatilor de intarziere percepute si pretinse paratului, fisa ce confirma temeinicia solicitarii reclamantei.

In lumina considerentelor de mai sus si in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admis cererea formulata si a obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 901,38 RON, din care 507,32 RON cu titlu de cheltuieli de intretinere neachitate si 394,06 RON cu titlu de penalizari de intarziere, aferente perioadei septembrie 2005 – iulie 2008.

Etichete:

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate. Penalitati

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13070 (07.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  dobânzi,  plăţi

Prin sentinta civila nr. 13070 din 7 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de Proprietari bl. A in contradictoriu cu paratul BA privind obligarea acestuia la plata sumei de 2676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1937,23 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 01.2005-12.2007.
Pentru a hotari astfel, instanta, dupa ce a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste penalitatile de intirziere aferente perioadei 01.2005-04.2005 si a admis-o, intrucat s-a apreciat implinit termenul de prescriptie general de trei ani prevazut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 (motivandu-se ca penalitatile de intirziere au un caracter accesoriu fata de creanta principala astfel incit, odata cu stingerea dreptului la actiune privind debitul principal de creanta , se stinge si dreptul la actiune privind penalitatile aferente, iar dreptul la actiune privind debitul principal de creanta s-a prescris), a retinut pe fondul cauzei urmatoarele.
Potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarii au obligatia de a achita cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei, iar in caz de neplata sau de intarziere in efectuarea platii in termenul stabilit, proprietarul este obligat sa plateasca si o penalitate in cuantumul stabilit prin hotararea adunarii generale a asociatiei, conform cu dispozitiile art. 49 din acelasi act normativ
Potrivit art. 12 lit A, d) din Hotarirea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, proprietarii membri ai asociatiei au dreptul de a contesta la presedintele asociatiei de proprietari modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari , in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Piritul nu a contestat modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si nu si-a formulat aparari fata de pretentiile reclamantei.
A retinut instanta ca paratul BA este proprietarul apartamentului nr.2 situat in mun. Iasi, bl. A, si are calitatea de membru al Asociatia de Proprietari A, in perioada 12.2006-02.2008 acesta nu a achitat cota de contributie ce ii revenea in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari, astfel cum rezulta din fisele de plata.
In conformitate cu prevederile art. 379 alin.3 din Codul de procedura civila, creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte , chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 379 alin.4 din Codul de procedura civila, creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice fie emanand de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.
In ceea ce priveste caracterul exigibil al creantei, instanta a retinut dispozitiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, dispozitii potrivit carora cotele de contributie la cheltuielile asociatiei trebuie sa fie platite in termen de maximum 20 de zile de la data afisarii listei de plata. Prin urmare, in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admite in parte actiunea , obligand paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1.894,26 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 05.2005-12.2007.

Etichete: , , , , , ,

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate.Penalitati de intarziere

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11324 (16.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: dobânzi, plăţi

Prin sentinta civila nr. 11324 din 16 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta Asociatia de Proprietari B 13, prin reprezentant conventional S.C. INAAP S.R.L., in contradictoriu cu paratul SV, prin care se solicita obligarea acestuia din urma la plata sumei de 901,38 lei RON, din care 507,32 RON reprezentand cheltuieli de intretinere restante si 394,06 RON penalitati de intarziere la plata cheltuielilor de intretinere neachitate in perioada septembrie 2005 – iulie 2008.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, in fapt, paratul ocupa apartamentul situat in Iasi, , Bl. S, parter, ap.9, fiind arondat Asociatiei de Proprietari B 13, asociatie legal constituita conform incheierii de acordare a personalitatii juridice nr.181 din data de 14.07.2000 a Judecatoriei Iasi.
In aceasta calitate, potrivit art.25 din H.G. nr.400/2003, paratul este obligat la achitarea sumelor aferente din cheltuielile de intretinere comune. Titlul legal de plata al cotelor de intretinere il reprezinta listele de plata, conform art.25 alin.1 si art.23 pct.A lit.b din HG nr.400/2003, membrii asociatiei avand obligatia de a achita sumele in 15 zile de la afisarea listei, respectiv posibilitatea de a contesta sumele stabilite in 10 zile de la afisare. In caz de neplata, proprietarii pot fi actionati in justitie de catre Asociatia de Proprietari (art.31 alin.2 din Regulamentul-cadru). De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
Din listele de plata depuse la dosar, instana a retinut ca paratul figureaza, la nivelul lunii august 2008, cu o restanta de plata in cuantum de 507,32 lei RON, cu titlu rest plata cote de intretinere.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere solicitate de reclamanta, in cuantum de 394,06 RON, aferente aceleiasi perioade, din dispozitiile legale (art.25 din H.G. nr.400/2003 si art.13 din O.G. nr.85/2001) reiese ca, in masura in care proprietarii de apartamente nu platesc cotele de intretinere care le revin potrivit listelor de plata, asociatia poate aplica penalitati de intarziere, dar numai in conditiile in care exista o hotarare a Adunarii Generale a asociatiei in acest sens.
Mai mult, pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale trebuie sa respecte conditiile de cvorum si majoritate legale, conform art.18 din H.G. nr.400/2003. De asemenea, art.49 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, prevede ca asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat. Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.
In prezenta cauza, instanta retine ca, prin Hotararea din data de 7.02.2006, adoptata de catre Adunarea Generala a Proprietarilor din cadrul Asociatiei de Proprietari B 13, s-a statuat ca procentul penalitatilor percepute in caz de intarziere este de 0,06% pe zi de intarziere (conform procesului-verbal depus la filele 16-17). Pentru justificarea coeficientului de penalitate aplicat anterior perioadei prevazute in Hotararea adunarii generale, instanta retine faptul ca asociatia reclamanta a depus la dosar facturi prin care s-au aplicat acesteia, de catre furnizorii de utilitati, penalitati de intarziere in acelasi cuantum, respectiv 0,10%. Mai mult, la dosar a fost atasata si fisa de cont individuala pentru operatii diverse, in care este detaliata modalitatea de calcul al penalitatilor de intarziere percepute si pretinse paratului, fisa ce confirma temeinicia solicitarii reclamantei.
In lumina considerentelor de mai sus si in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admis cererea formulata si a obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 901,38 RON, din care 507,32 RON cu titlu de cheltuieli de intretinere neachitate si 394,06 RON cu titlu de penalizari de intarziere, aferente perioadei septembrie 2005 – iulie 2008.

Etichete: , , , , ,