Top

Cauză care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării

Tip: Decizie
Nr./Dată: 106/P/17.02.2004 (17.02.2004)
Autor: C. A. Constanţa

Împlinirea termenului de prescriptie speciala, ori câte întreruperi au intervenit, calculat conform art.124 cod pr.penala, înlatura raspunderea penala.

Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr.1019 din 23.04.2003, în baza art.11 pct.2 lit.a – art.10 lit.b/1 Cod pr.penala a achitat pe inculpata BM, pentru savârsirea infractiunii de ocupare abuziva a unei locuinte din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art.1 din Decretul-Lege nr.24/1990, deoarece fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

Pentru a se pronunta astfel, s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Inculpata B.M. nascuta la data de 10.12.1964, este absolventa a 10 clase, necasatorita, are un copil minor, lucreaza ca factor postal la Compania Nationala Posta Româna. Din motive subiective, în luna ianuarie 1994, inculpata a ocupat spatiul situat la etajul 1 al imobilului situat în municipiul Constanta, str.Stefan cel Mare nr.63, pe care ulterior a refuzat sa-l paraseasca.

Impotriva acestei hotarâri au declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta si partea civila R.A.E.D.P.P.Constanta.

Tribunalul Constanta, prin decizia penala nr.853 din 31 octombrie 2003, a admis apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Constanta.

In temeiul dispozitiilor art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a cod pr.penala a achitat pe inculpata B.M. pentru savârsirea infractiunii de ocupare abuziva a unei locuinte din fondul locativ de stat, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art.1 din Decretul Lege nr.24/1990.

In temeiul art.379 pct.1 lit.b cod pr.penala, s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta parte civila R.A.E.D.P.P.Constanta împotriva aceleasi sentinte penale.

In termen legal a declarat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, prin care critica hotarârile pronuntate sub aspectul nelegalitatii, în sensul ca, în cauza se impune încetarea procesului penal, întrucât a intervenit prescriptia raspunderii penale.

Examinând legalitatea si temeinicia recursului declarat, curtea constata ca recursul este fondat si în temeiul art.385/15 pct.2 lit.d cod pr.penala cu ref.la art.385/9 pct.17/1 Cod pr.penala urmeaza a fi admis si va casa în totalitate sentinta si decizia penala.

Inculpata B.M. a fost trimisa în judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Constanta, pentru fapta comisa în luna ianuarie 1994, constând în aceea ca a ocupat spatiul situat în Constanta, str.Stefan cel Mare nr.63 pe care ulterior a refuzat sa-l paraseasca.

Pentru aceasta infractiune, legea nr.24/1990 prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani sau amenda.Potrivit art.122 lit.d Cod penal, termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 5 ani.

Potrivit art.124 Cod penal, prescriptia înlatura raspunderea penala, ori câte întreruperi au intervenit, daca termenul de prescriptie prevazut în art.122 este depasit cu înca jumatate.

Cum fapta este comisa de inculpata în luna ianuarie 2004, în cauza a intervenit prescriptia raspunderii penale, întrucât au trecut peste 7 ani si jumatate.

In aceste conditii în temeiul art.385/15 pct.2 lit.d cod pr.penala cu ref.la art.385/9 pct.17 /1 cod pr.penala, se va admite ca fondat recursul declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, caseaza ambele hotarâri si în temeiul art. 11 pct.2 lit.b cu ref.la art.10 lit.g cod pr.penala, înceteaza procesul penal pornit împotriva inculpatei B.M., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

Etichete: ,

Contestatie la executare. Prescripţia executării amenzii contravenţionale

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13810 (23.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: contestaţie la executare

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.10.2008 sub nr. 19818/245/2008 contestatorul B.C.S. a formulat in contradictoriu cu intimata D.E.F.P.L. contestatie in ce priveste executarea pornita de intimata in temeiul proceselor verbale seria AZ nr. 0616241/10.10.2007 si seria AY nr. 2516743/15.01.2007. In motivarea cererii contestatorul a aratat ca cele doua procese verbale nu i-au fost comunicate.

Intimata a formulat întâmpinare in cauza prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare. In motivare intimata a aratat ca reclamantul contestator a invocat in sustinerea cererii sale inexistenta faptei contraventionale si necomunicarea proceselor verbale in baza carora s-a început executarea silita. Or, potrivit art. 172 Cod procedura fiscala contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea silita in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege. A sustinut intimata ca art. 31 si art. 32 din O.G. 2/2001 prevad o procedura speciala de atacare a procesului verbal de constatare a contraventiilor, respectiv plângerea contraventionala. Contestatorul avea posibilitatea sa conteste procesele verbale pe calea acestei proceduri si nu pe calea contestatiei la executare. In consecinta intimata a solicitat respingerea contestatiei la executare.

Prin sentinta civila nr. 13810/19.11.2008 instanta a respins exceptia inadmisibilitatii contestatiei iar pe fond a respins contestatia ca neîntemeiata. In motivare instanta a retinut ca potrivit art. 172 alin. 3 din OG 92/2003 „Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.”
Prin urmare Codul de procedura fiscala instituie doua conditii de admisibilitate a contestatiei la executare pentru cazul in care se invoca aparari de fond împotriva titlului executoriu: titlul pus in executare sa nu fie o hotarâre judecatoreasca sau o hotarâre a unui alt organ cu activitate jurisdictionala (pentru a se respecta puterea de lucru judecat a unor asemenea acte) si sa nu existe alta procedura prevazuta de lege pentru contestarea titlului. Potrivit art. 31 alin. 1 din O.G. 2/2001 „împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere in termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia”. Prin urmare O.G.2/2001 prevede posibilitatea formularii plângerii contraventionale împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, procedura in care poate fi verificata legalitatea si temeinicia întocmirii acestuia. Data fiind aceasta procedura in cadrul contestatiei la executare nu pot fi formulate critici in ce priveste legalitatea si temeinicia procesului verbal.

Pe de alta parte insa potrivit art.27 din OG 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului; operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor”. Potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din O.G. 2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

In prezenta cauza contestatorul a aratat ca întelege sa conteste executarea pornita in baza celor doua procese verbale întrucât nu i-au fost comunicate in termenul prevazut de lege. In aceste conditii instanta a apreciat ca reclamantul contestator nu a înteles sa invoce nelegalitatea întocmirii celor doua procese verbale (situatie in care contestatia ar fi fost intr-adevar inadmisibila), ci a pus in discutie problema prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale ca urmare a necomunicarii actelor de constatare si sanctionare a contraventiilor in termenul prevazut de lege. Or aceste aparari pot fi invocate doar pe calea contestatiei la executare. Problema prescriptiei executarii sanctiunii contraventionale poate fi analizata doar in cadrul contestatiei la executare, întrucât vizeaza aspecte ulterioare întocmirii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, aceasta chestiune neputând fi analizata in cadrul procedurii prevazute de O.G. 2/2001 a plângerii contraventionale.

In ce priveste fondul cauzei, din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
Prin procesul verbal seria AZ nr. 0616241/10.10.2007 întocmit de I.P.J. Iasi contestatorul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 1.000 lei in temeiul Legii nr. 61/1991 iar procesul verbal seria AY nr. 2516743/15.01.2007 întocmit de I.P.J. Iasi contestatorul a fost amendat cu amenda in cuantum de 100 lei in temeiul Legii nr. 61/1991. Ambele procese verbale a fost întocmite in lipsa contestatorului, fiind comunicate acestuia prin afisare conform proceselor verbale din data de 10.10.2007 si respectiv 15.01.2007 depuse in copie la filele 19 si 21 din dosar.

Potrivit art. 27 din O.G. 2/2001 comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. In prezenta cauza cele doua procese verbala au fost comunicate prin afisare la domiciliul contestatorului, procesele verbale întocmite cu aceasta ocazie fiind semnate de martori astfel cum impun dispozitiile textului de lege. Întrucât procesele verbale in temeiul carora a fost începuta executarea silita au fost comunicate potrivit dispozitiilor legale, instanta a apreciat ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile referitoare la prescriptia executarii amenzii contraventionale.

In consecinta contestatia a fost respinsa.

Etichete: , , , ,

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate. Penalitati

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13070 (07.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  dobânzi,  plăţi

Prin sentinta civila nr. 13070 din 7 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de Proprietari bl. A in contradictoriu cu paratul BA privind obligarea acestuia la plata sumei de 2676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1937,23 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 01.2005-12.2007.
Pentru a hotari astfel, instanta, dupa ce a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste penalitatile de intirziere aferente perioadei 01.2005-04.2005 si a admis-o, intrucat s-a apreciat implinit termenul de prescriptie general de trei ani prevazut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 (motivandu-se ca penalitatile de intirziere au un caracter accesoriu fata de creanta principala astfel incit, odata cu stingerea dreptului la actiune privind debitul principal de creanta , se stinge si dreptul la actiune privind penalitatile aferente, iar dreptul la actiune privind debitul principal de creanta s-a prescris), a retinut pe fondul cauzei urmatoarele.
Potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarii au obligatia de a achita cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei, iar in caz de neplata sau de intarziere in efectuarea platii in termenul stabilit, proprietarul este obligat sa plateasca si o penalitate in cuantumul stabilit prin hotararea adunarii generale a asociatiei, conform cu dispozitiile art. 49 din acelasi act normativ
Potrivit art. 12 lit A, d) din Hotarirea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, proprietarii membri ai asociatiei au dreptul de a contesta la presedintele asociatiei de proprietari modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari , in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Piritul nu a contestat modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si nu si-a formulat aparari fata de pretentiile reclamantei.
A retinut instanta ca paratul BA este proprietarul apartamentului nr.2 situat in mun. Iasi, bl. A, si are calitatea de membru al Asociatia de Proprietari A, in perioada 12.2006-02.2008 acesta nu a achitat cota de contributie ce ii revenea in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari, astfel cum rezulta din fisele de plata.
In conformitate cu prevederile art. 379 alin.3 din Codul de procedura civila, creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte , chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 379 alin.4 din Codul de procedura civila, creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice fie emanand de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.
In ceea ce priveste caracterul exigibil al creantei, instanta a retinut dispozitiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, dispozitii potrivit carora cotele de contributie la cheltuielile asociatiei trebuie sa fie platite in termen de maximum 20 de zile de la data afisarii listei de plata. Prin urmare, in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admite in parte actiunea , obligand paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1.894,26 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 05.2005-12.2007.

Etichete: , , , , , ,