Top

Despagubiri , penalităţi

Prin cererea înregistrată sub nr.1305/110/03.03.2009, reclamanta N. F., cheamă în judecată pârâţii Unitatea Administrativ Teritorială a comunei A. şi D. V., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Dispoziţiei nr.26/18.02.2009 a Primarului comunei A., jud. Bacău, prin care a fost destituită din funcţia publică de referent contabil din cadrul Primăriei A., începând cu data de 23.02.2009, reintegrarea în funcţia publică avută şi obligarea în solidar a pârâţilor la plata drepturilor salariale şi de personal de care este lipsită în perioada destituirii, actualizate cu indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivarea acţiunii s-a arătat că dispoziţia emisă de Primarul comunei A. privind destituirea sa din funcţia publică de referent contabil, este netemeinică şi nelegală, măsura fiind luată cu rea credinţă şi în mod abuziv, fiind determinată de interesele personale ale primarului V. D.care a dorit înlăturarea sa din funcţie.

Astfel, în cursul anului 2005, i s-au aplicat pe nedrept o serie de sancţiuni disciplinare care au culminat cu destituirea din funcţia publică, fiind reintegrată în luna decembrie 2006, cu plata tuturor drepturilor salariale cuvenite. Ca urmare a proceselor avute pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti cu Primăria A., având ca obiect litigiu de muncă, a fost nevoită să se prezinte la termenele de judecată, când citaţiile i-au fost semnate şi ştampilate de instanţele de judecată şi cu toate acestea primarul a dat ordin celor din subordine, să-i considere zilele respective absente, nemotivate de la serviciu, acesta fiind unul din motivele care au stat la baza sesizării comisiei de disciplină, cât şi în motivarea dispoziţiei contestate.

S-a mai arătat că o altă abatere disciplinară reţinută în sarcina sa a fost aceea că nu-şi realizează sarcinile de serviciu prin întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor şi neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor.

Ori, pentru a fi îndepărtată din funcţie, pe căi aparent legale, primarul a angajat un „administrator public” şi „un auditor intern”, tocmai pentru a-i monitoriza activitatea şi pentru a găsi o modalitate legală pentru destituirea sa din funcţie, chemând în acelaşi timp doi controlori de la Curtea de Conturi pentru a-i verifica activitatea, raportul acestei instituţii nefiindu-i adus la cunoştinţă, acesta stând practic la baza destituirii sale din funcţie, deşi abateri financiare au fost stabilite şi în sarcina altor persoane din primărie, inclusiv primarului, dar numai ea a fost sancţionată disciplinar şi cu sancţiunea cea mai aspră.

De asemenea, raportul Curţii de Conturi a fost depus la Comisia de disciplină, trunchiat, tocmai pentru faptul că persoanele care au săvârşit o serie de abateri de la disciplina financiară şi contabilă făceau parte din Comisia de disciplină.

Deoarece evidenţa contabilă nu a fost ţinută la zi în perioada cât a fost destituită din funcţie şi până la reintegrare, a solicitat în mod repetat primarului, prin referate scrise: să-i pună activitatea pe calculator, să-i stabilească un program de lucru distinct, separat pentru activitatea pur contabilă de activitatea cu publicul, să lucreze peste program, inclusiv sâmbăta şi duminica, dar i s-a refuzat cele solicitate.

S-a mai arătat că primarul a avut în permanenţă o atitudine jignitoare faţă de ea, în prezenţa funcţionarilor primăriei, a făcut afirmaţii neconforme cu realitatea privind activitatea sa profesională, discreditând-o inclusiv în cadrul unei şedinţe a consilierilor locali.

Cercetarea sa în faţa comisiei de disciplină a fost un simulacru, după un scenariu pregătit din timp, sesizarea primarului neîndeplinind condiţiile prevăzute de art.29 pct.2 lit.b) coroborat cu art.28(1) lit.c) şi d) din HG nr.1344/2007, în sensul că nu sunt descrise la modul real, faptele care fac obiectul cercetării disciplinare nu sunt menţionate datele la care au fost săvârşite aşa zisele abateri disciplinare, nu au fost arătate dovezile pe care se sprijină susţinerile celuia care a făcut sesizarea, solicitând prin întâmpinarea depusă, clasarea dosarului.

De asemenea, la cererile insistente formulate în scris, i s-a refuzat dreptul de a studia dosarul comisiei de disciplină, contrar dispoziţiilor HG nr.1344/2007, motivându-se că este secret şi ca urmare nu a avut posibilitatea să se apare în faţa comisiei, să formuleze răspunsurile la întrebările adresate, să administreze probe, singura apărare posibilă fiind Întâmpinarea depusă.

În susţinerea acţiunii au fost depuse înscrisuri.

Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna A., a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nelegală.

În apărare, s-a arătat că în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi, primarul comunei A.a înaintat reclamantei adresele nr.4391/22.01.2008 şi nr.4108/3.02.2009 prin care a fost înştiinţată să înlăture o parte din neregulile şi abaterile constatate, dar aceasta a refuzat să respecte dispoziţiile date.

Reclamanta, ştiind de sesizarea Primarului comunei A. la Comisia de disciplină, pentru ziua când a fost citată pentru audieri, şi-a formulat cerere de învoire, astfel că, prin adresa nr.680/10.02.2009 i s-a recomunicat faptul că pentru data de 11.02.2009 este citată la Comisia de Disciplină în aceeaşi zi-10.02.2009, fiindu-i înmânate şi probele pe care se sprijină sesizarea comisiei.

S-a mai arătat că în ziua audierii, reclamanta nu s-a prezentat în faţa Comisiei de disciplină, sustrăgându-se de la cercetarea efectuată care în conformitate cu HG nr.1344/2007, se soluţionează şi în lipsă.

De asemenea, atât din cuprinsul cererii de chemare în judecată, cât şi din înscrisurile depuse de Comisia de Disciplină, se poate observa că reclamanta a încălcat cu vinovăţie şi bună ştiinţă prevederile art.6,7,8 şi 12 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, coroborate cu prevederile art. 77(2) lit.a),b),c),g),i) şi k) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public. Astfel, s-a adus atingere prestigiului autorităţii şi personalului din instituţia Primăriei A., iar din probatoriul depus la Comisia de disciplină reiese faptul că petenta nu şi-a formulat cereri de învoire, ci doar formula înscrisuri „vă aduc la cunoştinţă”, plecând de la locul de muncă, fără a mai aştepta rezoluţia ordonatorului de credite.

Ca urmare, avându-se în vedere desele şi gravele abateri săvârşite, comportamentul reclamantei, insultele şi jignirile aduse în mod repetat colegilor şi conducerii instituţiei, nerespectarea sarcinilor de serviciu şi a dispoziţiilor primarului, s-a apreciat că dispoziţia este temeinică şi legală, din acţiunea formulată rezultând comportamentul ieşit din comun al reclamantei prin folosirea de epitete, injurii, expresii calomnioase, care nu fac cinste unui funcţionar public, prin această cerere de chemare în judecată, reclamanta arătându-şi adevărata valoare a caracterului.

În susţinerea legalităţii emiterii dispoziţiei de destituire, s-a mai arătat că s-a avut în vedere concluziile Comisiei de disciplină care în urma dezbaterilor a concluzionat că faptele reclamantei sunt de o gravitate enormă şi săvârşite cu vinovăţie, fiind încălcate îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice, normele prevăzute de Codul de conduită a funcţionarilor publici, nerezolvarea sarcinilor de serviciu, conform Raportului Curţii de Conturi, prin nefolosirea sistemului informatizat, fapt ce a condus la diminuarea veniturilor bugetului local prin necalcularea, neînregistrarea în contabilitate şi neîncasarea impozitelor şi taxelor de la contribuabili.

Ca urmare, dispoziţia de destituire din funcţia publică, emisă de Primarul comunei A. este temeinică şi legală, motiv pentru care s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Pârâtul V. D., nu a formulat întâmpinare, invocând la termenul din data de 27.05.2009, prin apărătorul ales, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia lipsei cadrului procesual ales.

La termenul din data de 17.06.2009, instanţa a respins excepţia lipsei cadrului procesual legal, având în vedere dispoziţiile art.109 din Legea nr.188/1999 modificată şi republicată, conform cărora cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.

Instanţa, analizând probatoriile administrate în cauză, reţine următoarele:

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Diaconu Victor, instanţa urmează să o admită având în vedere că actul administrativ de sancţionare a fost emis de Autoritatea Administrativ Teritorială-Comuna A. prin reprezentantul său legal, respectiv Primarul D. V. şi nu de persoana fizică D. V..

Prin calitate procesuală se înţelege îndreptăţirea, respectiv obligaţia legală a unei persoane fizice sau juridice de a figura într-un anumit proces în calitate de parte, calitatea de parte trebuind să corespundă cu calitatea de titular al dreptului şi respectiv al obligaţiei ce formează conţinutul raportului juridic de drept material asupra judecăţii. Astfel, calitatea de reclamant într-un anumit proces poate aparţine numai persoanei care pretinde că i-a fost încălcat un drept al său, iar calitatea de pârât numai persoanei despre care se afirmă că a încălcat sau nu a recunoscut acel drept.

Deci, calitatea de parte în proces, presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii (calitate procesuală activă) şi pe de altă parte, între persoana pârâtului şi cel obligat în acelaşi raport juridic (calitate procesuală pasivă).

Ori, în speţă, raportul juridic dedus judecăţii este raportul de serviciu al funcţionarului public, raport încheiat între reclamantă, în calitatea sa de funcţionar public şi angajatorul, respectiv Unitatea Administrativă Teritorială-comuna A..

Ca urmare, instanţa va respinge acţiunea formulată împotriva pârâtului D. V. ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin Dispoziţia nr.26/18.02.2009 emisă de Comuna A., jud.Bacău, s-a dispus sancţionarea disciplinară a reclamantei, cu destituirea din funcţia publică de execuţie, referent clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei A., jud. Bacău, începând cu data de 23.02.2009, conform art.77(3) lit.e) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, reţinându-se în sarcina reclamantei săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.77(2) lit.a,b,c,g,i şi k din Legea nr.188/1999 şi art.6,7,8 şi 12 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, încălcând cu vinovăţie îndatoririle corespunzătoare funcţiei pe care o deţine şi normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege care constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară prin faptul că:

-nu-şi realizează sarcinile de serviciu, prin întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor, neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

-încălcarea normelor din Codul de conduită al funcţionarilor publici;

-refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

-absenţele nemotivate de la serviciu;

-manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii şi personalului din instituţie;

La baza luării acestei dispoziţii a stat Raportul Comisiei de disciplină nr.14/17.02.2009 privind sesizarea Primarului comunei A., dl. V. D., pentru abaterile disciplinare săvârşite de funcţionarul public N. F., referent în aparatul de specialitate al Primarului comunei A..

Conform dispoziţiilor art.50 alin.3 din HG nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, actul administrativ de sancţionare, va cuprinde în mod obligatoriu sub sancţiunea nulităţii absolute;

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;

c)motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, în situaţia prevăzută la alin.2;

d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi atacată;

e)instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară.

Din analiza Dispoziţiei nr.26/18.02.2009, instanţa constată că la emiterea acesteia nu au fost respectate dispoziţiile art.50 alin.3 lit.a) din HG nr.1344/2007, în sensul că faptele reţinute ca fiind abateri disciplinare nu au fost descrise, acestea fiind doar enumerate.

Astfel, nu s-au menţionat care au fost sarcinile de serviciu care nu au fost realizate, prin raportare la fişa postului, data sau perioadele de timp, în care trebuiau realizate, nu au fost indicate lucrările care au fost efectuate cu întârziere şi menţionarea termenului în care trebuiau realizate.

Nu s-a indicat în ce a constat încălcarea normelor din Codul de conduită al funcţionarilor publici şi nici în ce a constat refuzul de a îndeplini sarcinile de serviciu, în sensul de a se arăta data refuzului şi care au fost sarcinile de serviciu care au fost refuzate a fi îndeplinite.

De asemenea, tot la modul general s-a reţinut că reclamanta a absentat nemotivat de la serviciu, fără a se specifica în mod concret care au fost zilele în care reclamanta nu s-a prezentat la serviciu.

În această manieră, s-a consemnat în dispoziţia atacată, că reclamanta a avut manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii şi personalului din instituţie, fără a se arăta, în concret în ce a constat aceste manifestări.

Instanţa, reţine faptul că legiuitorul a enumerat în cuprinsul art.50 alin.3 din HG nr.1344/2007, elementele care trebuie cuprinse în mod obligatoriu în actul administrativ de sancţionare sub sancţiunea nulităţii absolute, tocmai ca instanţa să poată aprecia gravitatea faptelor reţinute ca abateri disciplinare, cauzele şi împrejurările în care acestea au fost săvârşite, gradul de vinovăţie şi nu în ultimul rând ca însuşi persoana vizată să-şi poată formula apărările în deplină cunoştinţă de cauză.

Faptul că în Raportul comisiei de disciplină nr.14/17.02.2009, sunt descrise o serie de fapte care au fost apreciate ca fiind abateri disciplinare, nu are relevanţă în cauză atâta timp cât acestea nu au fost descrise în dispoziţia de sancţionare disciplinară cu destituirea din funcţia publică deţinută, şi nici în referatul nr.162/13.01.2009 adresat de Primarul V. D. Comisiei de disciplină, contrar dispoziţiilor art.2881) lit.c) din HG nr.1344/2007.

Pentru motivele de fapt şi de drept reţinute, instanţa urmează a constata nulitatea absolută a Dispoziţiei nr.26/18.02.2009 emisă de Primarul comunei A. privind destituirea din funcţia publică a reclamantei şi în consecinţă, instanţa urmează a dispune, în baza art.106 din Legea nr.188/1999 republicată, reîncadrarea reclamantei în funcţia publică de execuţie din care a fost destituită , respectiv referent clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2.

Instanţa va obliga pârâta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta dacă nu ar fi fost destituită.

În baza art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâta să achite reclamantei suma de 199,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului D.V. şi în consecinţă.

Respinge acţiunea formulată împotriva pârâtului D. V. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Constată nulitatea absolută a Dispoziţie nr. 26/18.02.2009 emisă de Primarul comunei A. privind destituirea din funcţia publică a reclamantei N.F.

Dispune reîncadrarea reclamantei în funcţia publică de execuţie din care a fost destituită, respectiv referent, clasa III, grad superior, treapta de salarizare 2.

Obligă pârâta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta dacă nu ar fi fost destituită.

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 199,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă şi executorie de drept.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: ,

Despăgubiri,penalităţi

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bacău sub nr 2648 /2295/110/2006 , reclamanta SC R. E. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC N. C. SRL obligarea la plata sumei de 239.861,28 euro (839.515,48 ron ) cu titlu de despăgubiri civile , obligarea paratei la predarea proiectelor de execuţie pentru două învelitori la lucrarea ce aparţine reclamantei , sub sancţiunea daunelor cominatorii de 500 euro pe zi sau la plata contravalorii acestor proiecte , încheierea procesului verbal de predare primire sub sancţiunea daunelor-cominatorii de 500 EUR pe zi şi obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Acţiunea a fost legal timbrată .

În motivarea cererii se arată că , între societatea reclamantă si parata s-au derulat relaţii contractuale privind edificarea unui obiectiv civil, constând intr-o hala industriala si un show-room. Pentru a realiza acest edificiu, societatea reclamantă a derulat un Contract de împrumut bancar, prin care a fost condiţionată acordarea sumei împrumutate de etapele si termenele stabilite in vederea realizării edificiului.

Pentru realizarea lucrării, intre reclamantă si societatea parata s-au încheiat trei contracte de antrepriza. Nici unul dintre aceste contracte nu a fost dus la bun sfârşit.

De asemenea, pentru nici unul dintre aceste contracte nu s-a respectat termenul de execuţie. Toate lucrările executate in temeiul acestor contracte au avut deficiente calitative si cantitative.

Prin contractul de antrepriza nr 48/25.04.2005 s-au stabilit a fi efectuate de către societatea parata toate lucrările prevăzute in oferta de preţ, înaintata către reclamantă de către societatea parata, anterior încheierii contractului. Aceste lucrări sunt: proiectare structura metalica de rezistenta, planuri de montaj structura metalica, livrare structura metalica: ferme, contravantuiri, rânduri de grinzi de faţada, rânduri de pene pe fiecare versant, piese de legătura accesorii montaj;livrare panouri de pereţi ISOBOX#60mm, RAL 3000 exterior, RAL 902 interior; panouri de acoperiş ISOTEGO 1000#80mm, RAL 5010 exterior, RAL 902 interior; panouri luminatoare pentru acoperiş ISOPLAST; accesorii montaj; garnituri bituminate sub coama si pentru luminatoare;montare ,structura metalica ,panouri închidere si luminatoare;

Valoarea totala acestor lucrări a fost 307.235 EUR, inclusiv TVA,însa,societatea reclamantă, deşi lucrările nu au fost terminate potrivit devizelor de lucrări, a achitat o suma totala de 311.000 EUR.

Fata de acest prim contract de antrepriza societatea reclamanta are următoarele nemulţumiri:nu s-a respectat timpul de execuţie ;Potrivit contractului încheiat intre părţi, timpul de execuţie a fost stabilit la 90 zile de la data semnării contractului, data când s-a achitat avansul stabilit prin prezentul contract. Acest termen de execuţie a fost stabilit prin art. 31 si art. 52 din contract.

Antreprenorul nu a respectat proiectul întocmit de arhitect, în sensul ca pentru acoperişul de la hala a procedat la comandarea acestuia unui producător specializat in asemenea lucrări, care a livrat totodată si proiectul de execuţie al acestui acoperiş. Antreprenorul nu a mai înmânat către reclamantă acest proiect de execuţie, deşi, potrivit contractului, avea aceasta obligaţie. În legătura cu aceasta construcţie metalica, reclamanta arată ca nu a existat un deviz de lucrări asupra construcţiei metalice, după cum, antreprenorul nu a întocmit situaţia amănunţita de lucrări, nici pentru edificarea halei. Acest deviz nu a fost emis niciodată de către constructor pentru că , probabil, acoperişul are o greutate mult mai mica decât cea care a fost facturata, apreciază reclamanta

Nici panourile ISOBOX nu au fost livrate conform proiectului,în sensul ca întreg edificiul a fost proiectat ca având culoare roşie, iar pentru plafon, constructorul a adus panouri de culoare albastră, panouri ce nu sunt in conformitate cu proiectul;Un alt motiv de nemulţumire rezida in aceea ca, prin devizul de oferta,avansat către reclamantă , de către constructor, erau cuprinse si jgheaburile de scurgere, in timp ce , ulterior, constructorul a revenit spunând ca este vorba de o greşeala si ca jgheaburile nu intra in preţul convenit În aceste condiţii, contra cost, s-a procedat la montarea acestor jgheaburi însa, montajul s-a făcut defectuos, fapt care a dus la infiltraţii de apa si, probabil, datorita calităţii proaste a materialelor folosite, precum si a soluţiilor de remediere nu tocmai fericite s-a ajuns la situaţia in care aceste jgheaburi nu au putut fi folosite potrivit destinaţiei lor, motiv pentru care am procedat la contractarea acestei lucrări cu o alta societate. De altfel, întreaga hala a fost executata cu deficiente majore in ceea ce priveşte etanşeizarea, in sensul ca exista infiltraţii de apa prin numeroase locuri, fapt care face ca remedierea acestora sa fie anevoioasa si costisitoare.

In aceste condiţii, in ciuda lipsurilor mai sus semnalate, reclamanta a consimţit la plata sumei de 311.000 EUR pentru a nu periclita contractul de împrumut cu banca, contract care ar fi fost reziliat în condiţiile în care reclamanta nu utiliza creditul la termenele stabilite. Prin acest prim contract, societatea reclamantă apreciază ca este prejudiciată cu următoarele sume: contravaloare proiectului asupra construcţiei metalice1.500 EUR (5250 RON) executarea jgheaburilor de scurgere cu o alta societate.9.000 EUR(31500 RON).restituirea sumelor de bani plătite in plus, pe carele estimam provizoriu la 1.OOOEUR(3500 RON ;înlocuirea panourilor ISOBOX de culoare necorespunzatoar 2000 EUR (7000 RON)-TOTAL: 13.500 EURO( 47.250 RON); cat priveşte nerespectarea termenul de execuţie, societatea reclamantă solicita o despăgubire globala in finele acţiuni, întrucât întârzierea este comuna tuturor contractelor.

Potrivit celui de-al doilea contract de antrepriză nr 107/21.09.2005 antreprenorul avea obligaţia de a executa un perete cortina, conform ofertei de preţ, in valoare totala de 61.937 EUR. Din aceşti bani s-au plătit numai 44.373 EUR, reprezentând valoarea lucrărilor efectuate. Neajunsurile acestui contract sunt următoarele:

Nerespectarea termenului de execuţie. Termenul de execuţie a acestui contract a fost de 90 de zile, iar lucrările nu au fost terminate nici în prezent;

Antreprenorul nu a executat lucrările cuprinse la literele din oferta de preţ, adică nu a executat:acoperişul de la casa scării cu geam termopan anteefractie de 8 mm;usa spate parter lateral dreapta;usi de balcon etajul II;ferestre grupuri sanitare, conform proiectului;ferestre director vânzări si birou contabilitate; Antreprenorul nu a finalizat peretele cortina, in sensul ca nu a montat accesoriile exterioare ale acestuia si, mai mult decât atât, aceste accesorii nici nu au fost redate . Reclamanta face precizarea că acest perete tip cortina a fost comandat tip SCHDCO, de import Germania. Pentru reclamantă a fost imposibil, ulterior, sa găsească accesorii exterioare originale, iar antreprenorul, deşi deţinea aceste accesorii, a refuzat să le predea. Din acest motiv, reclamanta a fost nevoită sa procedeze la finalizarea peretelui cortina cu accesorii de alt tip si de o calitate inferioara fapt care a dus si la degradarea aspectului, dar si la neajunsuri de ordin tehnic respectiv imperfecţiuni de etanşare . Acoperişul la casa scărilor a fost executat de către antreprenor fără respectarea proiectului de construcţie. În ceea ce priveşte nerespectarea termenului de execuţie, reclamanta arată ca,prin contractul de antrepriza, s-a stabilit ca termen al lucrărilor 90 de zile de la achiziţionarea materialelor de construcţie, iar aceste materiale s-au achiziţionat în data de 02.08.2005, arătând că nici la data introducerii prezentei acţiuni lucrările nu au fost finalizate si nu s-a întocmit proces-verbal de recepţie.

Pentru nerespectarea acestui al doilea contract , reclamanta solicită despăgubiri, după cum urmează: lipsuri calitative la peretele tip cortina2.000 EURO(7000RON) TOTAL: 2.000 EURO ( 7.000 RON);. Reprezentând întârzieri de execuţie. Prin cel de-al treilea contract nr 115/03.10.2005 de antrepriza, s-au stabilit efectuarea următoarelor lucrări:executare placa beton 49.500 EUR;executare pardoseala beton 48.000 EUR; sistematizare verticala 72.530 EUR;finisaje interioare 93.533 EUR. Nemulţumirile reclamantei legate de executarea celui de-al treilea contract de antrepriză sunt următoarele :nu s-au efectuat decât lucrările prevăzute la primele trei puncte, si acelea in mod necorespunzător. Aceste lucrări au fost executate prin înglobarea a 38 plase sudate, care erau proprietatea reclamantei si pe care constructorul si le-a însuşit. De asemenea, au fost facturaţi in plus 30 mc de beton, material pe care constructorul nu 1-a putut justifica. Cu toate acestea , sumele arătate in contract la primele trei puncte au fost plătite in totalitate cel de-al patrulea punct, referitor la finisajele interioare, nu s-a efectuat deloc ;lucrările prevăzute la primele trei puncte s-au efectuat cu deficiente.

Reclamanta solicită următoarele despăgubiri : deficiente de execuţie pentru primele trei puncte, estimam provizoriu la suma de 3.000 EUR; (10.500 RON). restituirea contravalorii a 38 de plase sudate 1.000 EUR;(3.500 RON); restituirea contravalorii a 30 mc de beton aprox 2.000 EUR;(7.000 RON) TOTAL: 6.000 euro 21.000 RON) In afara acestor contracte de antrepriza, constructorul a mai executat si structura metalica acoperişului de la show-room, structura metalica pentru care aceasta s-a obligat sa prezinte si proiect de construire. Aceasta lucrare s-a executat contra unei sume de 22.000 EUR, fără ca, in final, constructorul sa prezinte proiectul sau vreun deviz de lucrări, din care sa reiasă valoarea mai sus arătata. In legătura cu aceasta ultima lucrare, reclamanta solicită :obligarea societăţii parate la restituirea unei diferenţe de preţ aproxmativ 2.000 EUR,(7.000 RON) suma pe care reclamanta platit-o in plus la structura metalica, precum si contravaloarea unui proiect de execuţie, pe care o estima la 1.500EUR(5.250 RON) TOTAL: 3.500 EURO ( 12.250 RON) Aşa după cum a arătat reclamanta încă de la început, realizarea investiţiei a fost condiţionata de existenta unui împrumut bancar. întrucât constructorul a motivat permanent ca nu are bani pentru achiziţionarea materialelor, au fost nevoiţi sa aprobam virarea către acesta a mai multor sume de bani, pentru a face posibila continuarea lucrării. Aşa după cum rezulta din facturile anexate la prezenta acţiune, decontarea acestor sume de bani s-a făcut in baza unor facturi, pe care de cele mai multe ori era notat numai contravaloare avans lucrări, urmând ca, după efectuarea lucrărilor si emiterea facturilor aferente manoperei si a situaţiilor de lucrări, sa procedat la punctajul intre cele doua societăţi. În realitate, antreprenorul a încasat in permanenta bani de la reclamantă cu titlu de avans, si apoi, sub diferite pretexte, a refuzat să emită situaţiile de lucrări ajungând astfel, în imposibilitatea de a verifica daca banii,plătiţi au acoperire în lucrările executate sau s-a plătit mai mult.

Întrucât aceste neconcordante intre sumele înaintate si lucrările executate s-au mărit treptat, in scurt timp s-a ajuns în conflict cu antreprenorul, care a susţinut ca a executat mai multe lucrări decât banii primiţi. In acelaşi timp, insa, a refuzat încheierea unui proces-verbal de predare-primire al lucrărilor in stadiul in care se aflau acestea la nivelul lunilor iunie-iulie acest an. Divergentele dintre părţi au culminat cu părăsirea şantierului de către antreprenor, deşi lucrările nu erau terminate si contractele de antrepriza nu fuseseră reziliate de către nici una dintre părţi . Fără nici o înştiinţare sau o somaţie prealabila, in data de 17.07.2006,antreprenorul a părăsit şantierul ridicând si paza bunurilor, obligaţie care era asumata prin contract.

Reclamanta s-a adresat cu notificare nr. 630/19.07.2006, prin care a făcut cunoscut în scris nemulţumirile constatate si a invitat parata la soluţionarea conflictului pe cale amiabila, iar pârâta a convocat reclamanta la o întrunire. Reclamanta a convenit ca a doua zi. in data de 22.08.2006, sa se prezente la obiectiv si, in prezenta dirigintelui de şantier, sa procedeze la efectuarea de măsurători, la stabilirea deficientelor invocate, la stabilirea situaţiilor de lucrări, care ar mai fi trebuit plătite in opinia constructorului si la întocmirea procesului – verbal de predare-primire a lucrărilor, proces-verbal, care pentru reclamantă era imperios necesar, întrucât lucrările nu pot continua fără acesta si nici contractul de credit cu banca nu mai poate fi derulat.

A doua zi, in data de 22.08.2006, reclamanta s-a prezentat la ora convenita la obiectiv, insa, reprezentantul societăţii pârâte, pus in fata deficientelor constatate, a refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, condiţionând acest lucru (de plata unei sume de bani, despre care pârâta considera ca i se mai cuvine pentru lucrările executate, deşi, nici cu aceasta ocazie nu a prezentat devize de lucrări. A refuzat, de asemenea, sa predea către societatea reclamantă proiectele de construcţie a celor doua structuri metalice de acoperiş, care au fost modificate de către executant la proiectul iniţial. Având in vedere ca toate cele trei contracte de antrepriza nu au fost încheiate pe un preţ forfetar, ci pe un preţ de deviz, stabilit in urma ofertelor se solicită efectuarea unei expertize, in care expertul se pronunţe asupra valorii lucrărilor executate, a deficientelor reclamate de către reclamantă , precum si asupra costurilor necesare remedierii acestor deficiente. Faţă de cele menţionate , in afara sumelor in valoare totala de 25.000 EURO (87.500 RON), sume care decurg din lucrări neexecutate sau executate deficitar si contravaloarea a doua proiecte de execuţie, societatea reclamantă mai arată că ,urmează sa suporte si următoarele prejudicii, care decurg din nefinalizarea lucrării la termen. In primul rând, creditul bancar a fost condiţionat de utilizarea acestuia in termenele prevăzute in contractele de antrepriza. întrucât, cu toate eforturilenoastre, din motivele mai sus arătate nu s-au putut cheltui aceşti bani, s-au plătit comisioane de neutilizare a creditului, in valoare totala de 10913,28 RON (3118,08 EURO) Potrivit studiului de fezabilitate întocmit anterior contractării creditului,nefinalizarea in termen a investiţiei a condus in mod nemijlocit la faptul ca investiţia nu a produs 3 luni din anul 2005 si 8 luni din anul 2006, ceea ce înseamna profit net nerealizat de 547.692,20 RON (156.483, 48 EURO) TOTAL: 159.601.56 EURO (558.605,48 ROL,159.601.56 EURO (558.605,48

Prin urmare, suma totală pe care o solicită reclamanta de la parata consta in total valori lucrări neexecutate sau lucrate cu deficiente, precum si contravaloarea a doua proiecte de execuţie in valoare de 25.000 EURO (87.500 RON)comisioane de neutilizare bancara si profit net nerealizat 159.601,56 EURO(558.605,48 RON) dobânzi aferente anului 2006(55.259,72 EURO) (193.409,05 RON) SUMA TOTALA: 239.861,28 EURO (839.514,48 RON)

Solicită, de asemenea, obligarea paratei la înmânarea proiectelor aferente celor doua acoperişuri alternativ cu sumele ce reprezintă contravaloarea acestor proiecte, in valoare de 3000 EUR. Solicită totodată obligarea paratei la încheierea procesului verbal de predare primire a lucrărilor , aceste două obligaţii solicitându-le sub sancţiunea daunelor cominatorii de 500 Eur pe zi de întârziere , întrucât acestea , aparţin pârâtei şi vizează pretenţiile acestuia şi excepţia inadmisibilităţii .

Pe fond , pârâta solicită respingerea acţiunii , precizând că reclamanta în baza contractelor de antrepriză încheiate cu societatea pârâtă şi datorită demersurilor , directorului societăţii furnizoare de materiale SC V. SRL BACAU a contractat de la BRD BACAU un credit pentru terminarea construcţiei imobilului cu destinaţie de restaurant , biroul , depozit şi show-room în luna noiembrie 2005 , însă societatea reclamantă nici în această situaţie nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată faţă de constructor.

Pârâta la rândul ei a formulat acţiune în contradictoriu cu reclamanta din prezenta cauză , înregistrată sub nr 3096 din 2.10.2006 . Reclamanta SC N. C. SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC R. E. SRL obligarea pârâtei la plata sumei totale de 205.393,39 lei, reprezentând materiale achiziţionate de firma reclamantă şi încorporate în imobilul construit aparţinând pârâtei şi situat în Bacău str. Cal. R. , precum şi manopera aferentă acestor lucrări efectuate, sumă totală ce va fi actualizată până la punerea în executare a acestei hotărâri sau până la data plăţii; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale calculate la debitul datorat şi menţionat anterior până la data efectuării plăţii; şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. În motivarea cererii se arată că a efectuat o serie de lucrări constând în ridicarea unui imobil situat în Bacău, str. Calea R. în beneficiul pârâtei SC R. E. SRL având destinaţia sediu firmă, magazin, depozit şi restaurant, lucrări care au fost efectuate în baza unor contracte şi din dispoziţia directă a administratorul pârâtei. Pentru ridicarea acestui imobil pârâta a contracta un credit de la Banca BRD -Sucursala Bacău, credit în a cărei valoare a fost aprobat tocmai în baza contractelor încheiate între SC N. C. SRL şi beneficiarul imobilului. Ca urmare a acordării acestui credit s-a procedat la edificarea acestuia de către SC N. C. SRL Plata acestor lucrări făcute se făcea pe etape de realizare a construcţiei în baza situaţiilor de lucrări aprobate de către beneficiară şi semnate de către dirigintele de şantier B. C. De fiecare dată când se solicita semnarea acestor situaţii de lucrări, efectuarea de măsurători în teren şi constatarea calităţii lucrărilor efectuate, SC N. C. SRL întâmpina dificultăţi din partea beneficiarului în sensul că acesta din diferite motive nu dorea întârzierea acestora sau dorea întârziere semnării acestor situaţii de lucrări întrucât dacă semna ,aceste situaţii trebuia emisă factură fiscală pentru aceste lucrări executate, factură în baza căreia trebuia să efectueze plata. Deşi avea contul băncii disponibil din creditul acordat în vederea achitării lucrărilor de construcţie de către SC N. C. SRL , administratorul pârâtei a refuzat să onoreze aceste plăţi, iar de cele mai multe ori banca retrăgea acest disponibil întrucât nu-1 întrebuinţa în scopul acordat.

Recalamanta pârâtă arată că ultima divergenţă a apărut cu privire la lucrările efectuate de către aceata, respectiv structura acoperiş zona anexă restaurant, şapă terasă, scara 1 şi scara 2, tâmplărie PVC, placare cu alucubont, dispozitiv automat închidere uşi, completări capete stâlpi pentru hală, zid sprijin, intrare principală plus rampă, hidroizolaţii, învelit tabla acoperiş, izolaţie cu polistiren şi cămine, structură metal prindere panouri, placare metal, perete cortină, închidere cu panouri şi ferme, structură suport pardoseală, placă beton, drum, zonă 1 parcare, drum provizoriu, riglă, plasă, beton, lucrări în valoare totală de 1205.393, 39 RON. Pentru aceste lucrări efectuate s-a încercat să se ia legătura în repetate rânduri cu beneficiarul construcţiei precum şi cu dirigintele de şantier pentru a se deplasa împreună la faţa locului, de a efectua măsurător, de a constata eventuale deficienţe ce urmau a fi remediate, de a constata calitatea lucrărilor şi de a semna aceste situaţii de ,lucrări pentru lucrările efectuate. Întrucât acest lucru nu a fost posibil, s-a înmânat aceste situaţii de lucrări în data de 13.07.2006 dirigintelui de şantier B. C. sub semnătură, iar beneficiarului construcţiei i s-au comunicat prin curierat cu confirmare de primire. Chiar şi după comunicarea acestor situaţii de lucrări, beneficiarul imobilului nu a dorit din diferite! motive ca reclamanta pârâtă să se deplaseze la faţa locului şi a efectua operaţiunile necesare în vederea semnării acestor situaţii de lucrări, motiv pentru care a formulat o invitaţie la conciliere în data de 21.08.2006 ora 1000, pentru a clarifica această situaţie întrucât nu exista posibilitatea rezolvării ei pe cale amiabilă.

Precizează faptul că la începutul, edificării acestei construcţii relaţiile dintre administratorii celor două societăţi erau bune, dar după o perioadă de timp acestea s-au deteriorat ajungându-se la o imposibilitate de comunicare folosindu-se violenţe verbale şi fizice, precum şi imposibilitatea de a ajunge la o înţelegere. La data convenită, respectiv 21.08.2006 ora 10 ,00 administratorii celor două societăţi, respectiv constructor şi beneficiar s-au întâlnit fiind asistaţi de jurist pentru pârâtă, iar din partea reclamantei avocat. După îndelungi discuţii contradictorii s-a ajuns la o soluţie, soluţie consemnată într-un proces verbal încheiat în aceeaşi dată şi care consta în deplasarea reprezentanţilor celor două societăţi în data de 22.08.2006 ora 9 ,00 la sediul imobilului aflat în construcţie şi de a efectua concomitent şi în aceeaşi zi şi în următoarele lucruri: efectuarea de măsurători şi constatări în prezenţa constructorului, beneficiarului şi al dirigintelui de şantier pentru lucrările executate în valoare totală de 205.393, 39 RON şi semnarea situaţiilor de lucrări aferente acestora în vederea emiterii de factură şi a plăţii de către beneficiar a acesteia; predarea de către constructor şi primirea de către beneficiar pe bază de proces verbal a stadiului fizic al lucrărilor executate; semnarea şi ştampilarea facturii pentru debitul aflat în litigiu de către beneficiar;semnarea proceselor verbale de recepţie pe faze de lucrări şi returnarea a 70% din garanţia reţinută pentru lucrările respective.

Conform celor convenite, s-a deplasat în data de 22.08.2006 ora 9 la sediul imobilului aflat în construcţie şi de a realiza cele convenite în ziua precedentă. După o perioadă de aşteptare ca urmare a faptului că beneficiarul nu s-a prezentat la ora convenită şi după îndelungi discuţii contradictorii, violenţe verbale şi fizice din partea administratorului pârâtei la adresa administratorului reclamantei, s-a realizat faptul că cele convenite în ziua precedentă nu pot fi realizate, deoarece dirigintele de şantier a fost avertizat şi atenţionat de către beneficiarul construcţiei să nu semneze nici o situaţie de lucrări. Acest lucru a fost făcut tocmai în ideea de a nu se semna situaţiile de lucrări şi pentru a nu se face plata acestora. Se mai precizăm faptul că suma solicitată reprezintă materiale achiziţionate de societatea SC N. C. SRL încorporate în acest imobil, manoperă, precum şi salarii aferente lucrătorilor acestui punct de lucru. Materialele au fost achiziţionate de la furnizorii reclamantei -pârâte fie cu plata pe loc, fie cu plata la un anumit număr de zile.

Datorită imposibilităţii realizării celor convenite la concilierea din 21.08.2006 datorită administratorului beneficiarului s-a încheiat un proces verbal în data de 22.08.2006 în care s-a relatat succint cele întâmplate, proces verbal care a fost comunicat şi societăţii pârâte prin curierat cu confirmare de primire.

Reclamanta mai arată că pârâta pentru a nu semna aceste situaţii de lucrări şi în special de a nu face plata acestor lucrări efectuate ce face obiectul prezentei acţiuni pârâta a formulat o cerere la Judecătoria Bacău înregistrată sub numărul 12.870/2006 invocând motive care în fapt nu sunt reale. Prin această cerere,, respectiv prin deplasarea unui executor judecătoresc şi a unui expert la imobilul aflat în construcţie pentru constatarea stării imobilului aflat în construcţie situat în Bacău pentru că SC N. C. SRL nu dorea predarea lucrărilor efectuate pe stadii fizice de lucrări, considerând că administratorul pârâtei urmărea să folosească aceste hotărâri, expertize, procese verbale încheiate de către executor pentru a nu plăti lucrările efectuate şi de a face demersurile necesare în vederea intabulării imobilului , situaţie care precede unei noi cereri de acordarea a unui credit bancar .

Reclamanta pârâtă mai arată că ,nu au fost singurii constructori , beneficiarul a lucrat şi cu alte echipe care fie au stricat , fie au deteriorat o parte din lucrările executate de reclamantă , iar calitatea lucrărilor efectuate de aceştia , nu îndeplinea condiţiile de calitate , situaţie în care aceste echipe au motivat că lucrările de finisaj , nu au ieşit bine , datorită calităţii îndoielnice a lucrărilor efectuate de reclamant .

În drept reclamanta – pârâtă invocă art 998 Cod Civil şi următoarele şi art 722 şi următoarele Cod pr. civ.

La data de 08.2006 reclamanta .pârâtă SC N. C. SRL formulează completare la acţiunea principala cu următoarele capete de cerere

Obligarea paratei S.C. R. E. S.R.L. si a BRD Sucursala Bacău, la deblocarea contului nr. RO… deschis la BRD Sucursala Bacău, in valoare de 79.766,34 RON reprezentând garanţii pentru buna execuţie reţinute la facturile nr. :Factura 07390652/11 .XI.2005Factura 07390632/9.XII.2005, 07390634/9 .XII.2005,07390656/16.XII.2005 Factura 07390635/9.XTI.2005, 07390649/22.XII.2005Factura 07390676/8.02.2006 ,Factura 07390855/3.04.2006Factura 07390878/4.05.2006Factura 06854802/21.06.2006, 06854803/21.06.2006 06854804/21.06.2006,06854805/21.06.2006

Constatarea existentei si instituirea privilegiului constructorului asupra imobilului construit in beneficiul paratei S.C. R. E. S.R.L. situat in Bacău, str. Calea R., pentru lucrările executate atât in baza contractelor încheiate cât si in baza dispoziţiilor administratorului paratei, pentru suma solicitata in acţiunea principala reprezentând lucrări executate si neplatite, precum si penalităţi si dobânzi.

Se mai precizează faptul ca fondul de garanţii reţinut pentru buna execuţie in valoare de 79.766,34 Ron, reprezintă 10% din valoarea facturilor mai sus menţionate, de care reclamanta pârâtă nu se poate folosi, intracat parata reclamantă a refuzat in mod constant deblocarea acestui cont, deşi lucrările sunt executate si plătite iar pe fondul litigiilor existente intre societăţi refuza receptionarea acestora si deblocarea contului de garanţii, motiv pentru care reclamanta pârâtă a apelat la instanţa de judecata, ca prin hotărâre, sa dispună, deblocarea acestui cont de garanţii.

Ca urmare a prezentului litigiu si a faptului ca se refuza de către beneficiarul construcţiei recepţionarea lucrărilor pe stadii fizice de execuţie, semnarea situaţiilor de lucrări menţionate in acţiunea principala si plata acestora, reclamanta pârâtă a formulat acest nou capăt de cerere prin care solicită ca instanţa sa constate si sa instituie privilegiul acesteia in calitate de constructor pentru aceste lucrări executate si neplătite.

De asemenea se solicită introducerea in cauza in calitate de pârâtă BRD Sucursala Bacău, cu sediul in str. Gheorghe Apostu nr. 13, având in vedere capătul de cerere solicitat la termenul din 8.XI.2006.

Prin încheierea din data de 18.03.2007 instanţa s-a pronunţat cu privirea la introducerea în cauză în calitate de pârâtă , apreciind că aceasta nu are calitate procesuală pasivă în raport de obiectul cererii precizatoare , respectiv garanţia de bună execuţie „ situaţie în care , banca este un terţ detentor .

În drept reclamanta îşi susţine cererea completatoare la acţiune pe dispoziţiile art 493 Cod civil şi art 1737 pct 4 Cod civil.

În susţinerea cererii se solicită proba cu acte, martori, expertiza contabila si construcţii In drept, art. 493 Cod Civil, art. 1737 punctul 4 Cod Civil.

Pârâta a formulat întâmpinare şi a solicitat conexarea dosarului nr. 3096/2006 la dosarul nr. 2648/2006 , aflat pe rolul Tribunalului Bacău-Sectia Comerciala, in temeiul art. 164 C.proc.civ.

In acest sens, pârâta invocă si dispoziţiile art. 720 indice5 C.pr.civ., potrivit căruia în materie comerciala, pârâtul care are pretenţii împotriva reclamantului poate formula cerere reconventionala. Ori, acţiunea formulata are caracterul unei cereri rconvenţionale, pentru ca îşi găseşte izvorul in acelaşi raport juridic dedus judecaţii.

In ceea ce priveşte pretenţiile principale, având in vedere ca intre societăţile litigante exista in mod evident neintelegeri in legătura cu modalitatea de executarea contractelor de antrepriza si calitatea lucrărilor efectuate, acestea urmează a fi determinate pentru ambele parti pe cale judecătoreasca .În ceea ce priveşte dobânzile solicitate prin acţiunea principala, acestea urmează a fi plătite reciproc, in funcţie de sumele determinate la punctul de mai sus.

Referitor la capetele de cerere arătate prin completarea la acţiunea principala depuse la termenul anterior, instanţa de judecata urmează sa se pronunţe asupra acestora pe fondul cauzei, întrucât ele nu pot fi admise decât in condiţiile in care se va constata culpa S.C. R. E. S.R.L. in derularea contractelor de antrepriza.

In drept, se invocă dispoziţiile art. 115-119 si 164 .

Se mai arată că prin încheierea din data de 18.12.2006 instanţa , a admis cererea de conexare în temeiul art 164 Cod pr.civ. Cu privire la excepţia prematurităţii invocată de pârâta reclamantă SC N. C. SRL şi excepţia inadmisibilităţii invocată de reclamanta pârâtă SC R. E. SRL , instanţa le-a respins prin încheierea din data de 20.12.2006 .

În cauză s-a efectuat Raport de expertiză tehnică , supliment la raportul de expertiză tehnică şi raport de expertiză contabilă şi au fost admişi experţi parte pentru ambele părţi.

Prin încheierea de data de 26.05.2008 instanţa a dispus decăderea din proba cu interogatoriu , probă admisă prin încheierea de şedinţă din data de 19.03.2007 , având în vedere că reclamantul avea obligaţia ca la termenul din data de 16.04.2007 să depună interogatoriu , obligaţie de care nu s-a achitat , iar tribunalul apreciază că această probă nu este pertinentă şi concludentă , în cauză au fost întocmite raport de expertiză tehnică şi contabilă , prin care specialiştii şi-au spus punctul de vedere cu privire la problemele ridicate de părţi Prin aceeaşi încheiere , instanţa a respins şi proba testimonială.

Din actele şi lucrările dosarului , tribunalul reţine ,că între părţi s-au desfăşurat relaţii contractuale , prin care , pârâta reclamantă SC N. C. SRL s-a obligat să execute lucrări constând în ridicarea unui imobil situat în Bacău str. Calea R. în beneficiul pârâtei SC R. E. SRL ,având destinaţia sediul firmă, magazin , depozit şi restaurant .

Contractele de antrepriză construcţii au cuprins trei etape , încheierea , executarea şi încetarea lor prin recepţia lucrărilor, etape parcurse de părţi în sensul că după finalizarea contractelor de antrepriză potrivit cărora SC N. C. SRL a executat lucrările de construcţii , iar reclamanta a plătit contravaloarea manoperei şi materialelor s-au întocmit procesele verbale de recepţie din 6.10.2005 – 10-11.2005 , 29.01.2006 şi procesul verbal privind terminarea lucrărilor din 27.10.2006 . Toate aceste procese verbale au fost înmânate de reclamanta pârâta SC R. E. SRL ceea ce constituie o recunoaştere directă a execuţiei lucrărilor şi a faptului că acestea au fost executate în bune condiţii

Executarea lucrărilor şi plata acestora au fost confirmate şi prin raportul de expertiză tehnică şi suplimentul la raportul de expertiză efectuate în dosarul cauzei .

Reclamantanta pretinde cu titlu de despăgubiri civile suma de 239.861 euro , despăgubiri civile ce se solicită în situaţia antrenării răspunderii civile delictuale în speţă operează răspunderea civilă contractuală situaţie în care pot fi solicitate daune interese .

Plata este un act juridic , o convenţie între cel care executa şi cel care o primete – fiind un act juridic animo solvendi , făcut cu intenţia de a executa (plăti) o obligaţie. Dispoziţiile referitoare la plata se regăsesc în art 1092-1121 c. civ în care se arată o serie de reguli privind condiţiile plăţii şi alte principii generale care guvernează materia plăţii.

Ca orice act juridic , atunci când are la bază eroare, dol sau violenţă , potrivit 961 cod civ. , convenţia nu este nulă de drept , ci trebuie să se solicite în instanţă anularea , ori reclamanta nu a solicitat prin cererea de chemare în judecată anularea actului de plată a lucrărilor pentru unul din motivele menţionate anterior şi restituirea sumei achitate ca plată nedatorată.

Din probele administrate rezultă că reclamanta a avut în permanenţă un diriginte de lucrări de şantier , care semna situaţiile de lucrări şi alte documente care au stat la baza efectuării plăţii.

De asemenea , din expertizele efectuate rezultă că s-au efectuat lucrările şi s-au plătit aceste lucrări.

Procesele verbale de recepţie , şi în mod deosebit procesul verbal privind terminarea lucrărilor din 27.10.2006 , constituie şi acestea acte care produc consecinţe juridice , iar partea care le-a semnat nu le poate ignora atâta vreme cât au fost anulate sau desfiinţate de o instanţă de judecată.

În acest sens s-a pronunţat şi instanţa supremă : cât timp beneficiarul a recepţionat lucrările fără obiecţiuni , nu se poate reţine răspunderea contractuală pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate , întrucât s-ar încalcă dispoziţiile art 969 Cod civil (CSJ secţia Comercială , decizia nr. 595/01.02.2002, Revista de drept nr 3 /2004)

Reclamanta nici pentru procesele verbale de recepţie nu a solicitat printr-un capăt de cerere distinct , anularea acestora pentru anumite vicii prevăzute de lege , având o motivare confuză şi contradictorie a cererii de chemare în judecată , întrucât a invocat faptul că a plătit mai mult decât valoarea lucrărilor efectuate , iar pe parcursul motivării cererii susţine că are pretenţii pentru lucrări neefectuate.

Instanţa a reţinut că reclamanta avea un diriginte de şantier şi de asemenea , în contractul încheiat se precizează şi faptul că „persoana juridică achizitoare are dreptul de a cere înlocuirea materialelor necorespunzătoare , îndreptarea sau repararea lucrărilor sau a părerilor necorespunzătoare calitativ 2 art 21 din contractul nr 115/2005 . jgheaburile şi culoarea acoperişului puteau fi remediate sau înlocuite , fiind lucrări uşor vizibile , care se pot constata imediat , iar reclamanta cu privire la acest aspect nu a făcut obiecţiuni pe parcursul execuţiei lucrărilor , rezultă că au fost recunoscute şi plătite . Jgheaburile au fost executate de pârâtă din tablă zincată , iar reclamanta nu a plătit pentru acestea , deoarece nu i-au plăcut , contractând cu o altă firmă schimbarea materialului şi înlocuirea acestora .

Reclamanta a solicitat despăgubiri civile ca urmare a depăşirii termenului de execuţie de către pârâtă.

Astfel , potrivit art 982 cod civil toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele , dându-se fiecăruia înţelesul ce rezultă din actul întreg”

În contract apare o data termenul fixat , iar în alte clauze nu apare un termen , însă din conţinutul tuturor clauzelor contractuale rezultă că termenul poate fi prelungit , şi atâta vreme cât reclamanta nu a achitat la timp lucrările efectuate , situaţie confirmată şi de expertiză , se află în culpă faţă de acest aspect , neputând pretinde executarea obligaţiilor . De asemenea executarea lucrărilor suplimentare şi în acelaşi timp, contractarea de lucrări cu alte firme pentru efectuarea lucrărilor suplimentare în atare condiţii nu se putea respecta termenul de execuţie stabilit.

Pentru aceste motive menţionate anterior , se adaugă şi culpa reclamantei în nerealizarea obligaţiilor asumate de către pârâtă .

Din expertiza contabilă instanţa reţine :

Investiţia s-a realizat în baza autorizaţiei de construire nr 415/22.08.2003 emisă de Primăria Mun. Bacău , proiectul 41/2002 fiind întocmit de către S. I. SRL Bacău.

Proiectul care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire avea structura de rezistenţă din cadre de beton armat şarpante pe ferme metalice alcătuite din profile laminate din oţel cu învelitoare cu panouri OLTPAN închidere exterioare din panouri sandwici tip OLTPAN , parţial pereţi cortină din aluminiu şui geam termopan , tâmplărie aluminiu cu geam termopan.

Structura metalică prevăzută în proiectul inţial întocmit de S. I. SRL fiind greoaie , s-a optat pentru înlocuirea acesteia cu o soluţie modernă uşoară şi mai rapidă în execuţie .

Schimbarea soluţiei s-a făcut numai verbal , nu s-a materializat în nici un act scris

Pe structura existentă – stâlpi de beton armat în fundaţii izolate din beton s-a întocmit un alt proiect de către I. E. SRL BUCUREŞTI , pentru structura de închidere şi acoperiş cu profile metalice uşoare tip „profil de futur „ şi tălpi rigidizări şi gusee din tablă , prinse cu şuruburi şi cu sudură, protejate anticoroziv.

Acoperişul metalic este alcătuit din grinzi , pane metalice şi contravânturi metalice în plan orizontal . Ancorarea acestuia de stâlpi din b.a. se face prin intermediul plăcuţelor metalice înglobate pe feţele stâlpilor.

Toate elementele structurii şi acoperişul metalic au fost livrate tot de I. E. SRL .

Livrarea panourilor termoizolante de închidere şi acoperiş au fost contractate cu SC T. SRL Bucureşti .

Acest proiect a fost acceptat de către beneficiar şi însuşit de către proiectantul general S. I. SRL prezentat ISC Bacău care a exercitat controlul calităţii execuţiei lucrărilor în baza lui , fiind menţionate în procesele verbale de control întocmite .

La stâlpii de beton armat mai scurţi s-au prevăzut supraînălţări .

Închiderea metalică este alcătuită de suporţi metalici , grinzi metalice şi montaţi metalic ce reazămă pe stâlpi de beton armat existenţi .

Cu privire la acoperişul peste zona de birouri şi restaurant s-a procedat de asemenea la utilizarea soluţiei IRCAD i s-a solicitat de către beneficiar o ofertă iar în urma obţinerii acesteia s-a s-a încheiat Contractul nr 040/20.12.2005 între SC I. D. SRL şi SC N. C. SRL privind proiectarea şi livrarea structurii metalice , avansul fiind achitat de beneficiar anterior încheierii acestui contract , respectiv 16.12.2005.

Peretele cortina a făcut obiectul unui contract unui contract separat nr 107/2005 , comanda pentru profile şi accesoriile ALUKONIGSTHAL Bucureşti au fos făcute pe baza proiectului iniţial . Ulterior , beneficiarul a solicitat modificarea zonei casei scării a renunţat la geamul antiefracţiei de deasupra acesteia şi a dorit efectuarea unui acoperiş cu structura metalică , cu învelitoare din tablă cutată , extinzând zona casei scării spre faţa clădirii.

Beneficiarul a dorit şi înlocuirea uşii la intrare cu uşă glisantă , cu deschidere automată şi deşi mecanismul a fost aprovizionat , acesta nu a mai fost montat.

Executarea contractelor între cele două societăţi s-au încheiat mai multe contracte : contractul nr 48/25.04.2005 privind proiectarea , livrarea şi montarea structurii metalice , a panourilor de închidere (pereţi şi acoperiş) la hala depozitului şi a magazinului – lucrări executate în întregime , recepţionate şi achitate; contractul nr 107/21.09.2005 privind „executare perete cortină „ lucrare parţială executată şi achitată (ceea ce s-a executat ); contractul nr 115/03.10.2005 privind : executare palcă beton, – executată şi achitată integral ;executare pardoseală beton –executată integral şi achitată parţial ; sistematizare verticală ; finisaje interioare . Pe perioada derulării contractelor beneficiarul solicitând şi alte lucrări care nu erau cuprinse în contract , respectiv structură metalică acoperiş birouri la care s-a achitat numai materialul livrat de către SC I. , rămasă neachitată manopera de montare în cuantum de 21.505,69 lei.

Lucrările au fost facturate în măsura în care beneficiarul decidea să achite suma respectivă , astfel constructorul nu a emis facturi , deşi lucrările erau executate şi cu situaţiile de lucrări întocmite pe baza antemăsurătorilor efectuate în teren.

Cu privire la calitatea lucrărilor construcţiei , instanţa reţine ; controlul calităţii lucrărilor de construcţii – montaj se exercită de către proiectant executant , beneficiar şi de către Inspecţia de Stat în Construcţii , având ca scop prevenirea sau eliminarea oricăror defecţiuni apărute în cursul execuţiei lucrărilor. Controlul se exercită la toate obiectele , principalele faze de execuţie care prin natura lor sunt determinate pentru calitatea lucrării, la lucrările care devin ascunse şi se consemnează în procese verbale constatările făcute urmând a se încheia proces verbal potrivit constatărilor făcute să ceară oprirea , refacerea sau remedierea lucrărilor executate calitativ necorespunzător.

Pentru lucrările întocmite de constructorul SC N.C. SRL s-au întocmit pe parcursul lucrărilor mai multe procese verbale de control şi de recepţie parţială a lucrărilor , din analiza proceselor verbale expertul arată că nu s-au constat deficienţe de calitate decât în luna iunie 2006 când deja , constructorul şi beneficiarul intrase în litigiu datorită neplăţii lucrărilor executate.

SC N. C. SRL a stabilit pentru fiecare lucrare executată şi neachitată aceleaşi obiective : identificarea lucrării să se precizez dacă a fost efectuată , să se arate dacă cantităţile de materiale cuprinse în situaţiile de lucrări se regăsesc în teren şi dacă manopera aferentă acestor lucrări este corect calculată . sa- identificat fiecare lucrare în teren , ele au fost executate şi concret măsurate , în funcţie de care s-au întocmit situaţiile de lucrări .

Manopera a fost stabilită la un tarif orar mediu sub tariful pieţei muncii la data întocmirii situaţiilor de lucrări .

Valoarea actualizată a manoperei este precizată la capitolul Concluzii , pct 2 şi rezultă conform Anexei 4 .

De asemenea cotele recapitulaţiei sunt foarte mici , cheltuielile indirecte se situează în jur de 12- 14 % faţă de 5% încasate de constructor .

Din suplimentul la raportul de expertiză tehnică , rezultă că nu există nici o modificare a autorizaţiei de construire , schimbarea de soluţie a acoperişului este făcută prin Dispoziţia de şantier /proiect 9/2003 din 15.09.2004 , semnată de autorul proiectului SC S. I. SRL în baza căruia s-a obţinut autorizaţia de construire .

Din expertiza contabilă instanţa reţine următoarele;

Contravaloarea proiectului asupra construcţiei metalice este de 1.500 Euro (5.250 ron).

În contractul de antrepriză numărul 48/25.04.2005 , la art 2 este prevăzut ca SC N. C. RL va executa proiectarea structurii metalice de rezistenţă La capitolul 4 (obligaţiile părţilor contractante) art 10 *persoana juridică achizitoare are dreptul de supravegherea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului (…) La cerere, acesteia trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare …*

În *Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente * este precizat că „ în toate situaţiile investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauză”Structura metalică a fost efectuată de unde rezultă că s-a întocmit proiectul de execuţie acestei lucrări.

Cu privire la suma de 1500 Euro )5.250 Ron = reprezentând contravaloarea proiectului asupra construcţiei metalice expertul precizează că în contractul de antrepriză nr 48/25.04.2005 nu este menţionată valoarea acestui proiect , precizând că nu s-au pus la dispoziţia experţilor contabili alte documente din care să rezulte contravaloarea proiectului.

Expertiza contabilă nu poate stabili contravaloarea proiectului asupra construcţiei metalice , întrucât nu se precizează valoarea în contractul de antrepriză nr 48/25.04.2005. Potrivit documentaţiei analizată de expertul desemnat în cauză şi experţii parte admişi de instanţă , concluzia reţinută de instanţă , având în vedere este că această sumă nu se datorează.

Executarea jgheaburilor de scurgere cu o altă societate , în valoare de 9000 euro (31.500 ron )- obiectul contractului nr 48/25.04.2006 a constat în proiectare , structură metalică , livrare structură metalică, livrare panouri de pereţi ISOBOX montare structură metalică , panouri închideri şi luminatoare .

Executarea jgheaburilor de scurgere nu face obiectul contractului de antrepriză nr 48/25.04.2005.

Societate SC R. E. SRL a contractat , conform contractului 688/21.08.2006 , executarea , livrarea şi montarea jgheaburilor de scurgere cu o altă societate – SC M.R. SRL . Valoarea acestor lucrări , conform facturilor emise de SC M. R. RL , societate executantă a lucrărilor este suma de 31.362,96 Ron .

Cu privire la suma de 9.000 euro reprezentând executarea jgheaburilor de scurgere cu o altă societate , concluzia expertului este că această lucrare nu face obiectul contractului de antrepriză nr 48/25.04.2005. sumă nu se datorează.

Restituirea sumelor de bani plătite în plus, estimate provizoriu la 1.000 euro (3.500 Ron)(aferentă contractului sus menţionat nu se datorează. Nu s-au constatat deficienţe în plus între valoarea stabilită în contract şi valoarea facturilor emise şi încasate , iar expertului contabil nu i s-au pus la dispoziţie alte documente din care să rezulte că s-au plătit sume în plus pe parcursul derulării contractului nr 48.25.04.2005

Valoarea totală a contractului 48/25.04.2005 încheiat între SC RACOLE EXIM SRL şi SC NOVA CASA SRL este în sumă de 307.235 euro .

Din analiza documentelor puse la dispoziţia expertului (facturi fiscale emise aferente contractului nr. 48/25.04.2005 ) rezultă următoarele ; valoarea facturilor fiscale emise în sumă totală de 302.475 euro , valoare facturi achitate în sumă de 302.475 euro şi nu s-au înregistrat diferenţe achitate în plus . Situaţia acestor facturi este prezentată în Anexa 5 al raportului de expertiză .

Înlocuirea panourilor ISOBOX de culoare necorespunzătoare , în valoare de 2000 euro (7000 ron )

În obiectul contractului nr 48/25.04.2005 , capitolul 2 , este precizată culoarea albastru a panourilor -RAL 5010 exterior , contractul fiind semnat de ambele societăţi . Societatea SC N. C. SRL a contractat cu SC T.SRL Bucureşti livrarea panourilor termoizolante de închidere şi de acoperită ,conform anexei la contractul nr 137/06.09.2005 încheiat între SC N. C. SRL şi SC T SRL, acesta conţine materialele precizate în contractul de antrepriză Nr . 48/25.04.2005.

Concluzia expertului la acest punct de vedere este că suma de 2000 Euro nu se datorează întrucât culoarea albastră a panourilor a fost specificată în conţinutul contractului nr 48/25.04.2005 Cap 2 , RAL 5010 exterior , contract semnat şi de către beneficiarul SC R. E. SRL . Acest aspect fiind menţionat în Raportul de expertiză tehnică depus la dosarul cauzei.

Lipsurile calitative la peretele tip cortnă, 2000 Euro (7000 Ron ).

Din raportul de expertiză tehnică judiciară depus la dosarul cauzei nu rezultă deficienţe de calitate (pag 4 din raport )* Pentru lucrările întocmite de constructorul SC N. C. SRLA s-au întocmit pe parcursul lucrărilor mai multe procese verbale de control (…) din analiza Proceselor verbale de recepţie , întocmite pe tot parcursul lucrărilor , nu se constată deficienţe de calitate …*

Concluzia expertului la acest punct este suma de 2.000 euro nu se datorează întrucât din raportul de expertiză tehnică judiciară existent la dosarul cauzei nu rezultă existenţa unor lipsuri calitative la peretele tip cortină.

Cu privire la calitatea lucrărilor privind deficienţa de execuţie pentru lucrările de executare a plăcii de beton , executare pardoseală beton , sistematizare verticală , estimate provizoriu la suma de 3000 euro (10.500 ron ) di raportul de expertiză tehnică judiciară depus la dosarul cauzei nu rezultă existenţa unor deficienţe de execuţie la contractul 115/03.10.2005.

Concluzia expertului cu privire la acest punct este că suma de 3.000 euro reprezentând deficienţe de execuţie pentru lucrările de executare a plăcii de beton , executare pardoseală sistematizare verticală nu se datorează , întrucât raportul de expertiză tehnică judiciară nu a stabilit existenţa unor deficienţe în execuţie .

Cu privire la restituirea contravalorii a 38 plase sudate ‚ 1.000 eur (3.500 ron ) SC N. C. SRL a achiziţionat cantitatea de 162 plase sudate tip 4 (100x 100)2000×600 cu factura BC VEQ numărul 4500731 din data de 16. 11. 2005 de la SC V. SRL BACĂU .- Această cantitate a fost facturată către SC R. E. SRL Bacău în factura seria BC VEX NUMĂRUL 07390632 din data de 09.12.2005 . factura a fost achitată integral cu Op 1/16.12.2005 considerându-se acceptată la plată.

Din raportul de expertiză tehnică judiciară existent la dosarul cauzei nu reiese că s-au încasat în plus 38 de plase sudate, în aceste condiţii expertiza contabilă concluzionând că suma de 1.000 euro pretinsă nu este datorată.

Cu privire la contravaloarea a 30 mc de beton ‚ aproximativ 2000 eur(7000) rezultă că din materialul documentar analizat următoarele; prin factura de achiziţie seria BC XCR numărul 3297069 din data de 19.11.2005 , furnizor R. S. B. SA , societatea SC N. C. SRL s-a aprovizionat cu o cantitate de 282 mc beton clasa 18/22.5/B300-31 SC N. C. SRL a facturat 280 mc beton din sortimentul menţionat anterior către SC R. E. SRL BACAU prin factura seria BC VEX numărul 07390634 din data de 09.12.2005 , factura fiind achitată integral cu OP 1/16.12.2005 considerându-se acceptată la plată.

Cu privire la cantitatea de 30 mc beton , din raportul de expertiză tehnică judiciară nu rezultă ca fiind facturată în plus această cantitate , expertiza contabilă concluzionând că suma de 2000 euro nu se datorează

Cu privire la Contractul de Antrepriză nr 48 /25.04.2005 instanţa reţine că expertiza contabilă nu poate stabili contravaloarea proiectului asupra construcţiei metalice , întrucât nu se precizează valoarea contractului de antrepriză nr 48 /25.04.2005 . De asemenea se reţine faptul că expertului contabil nu i s-au pus la dispoziţie alte documente din care să rezulte cuantificarea proiectului de execuţie , expertul concluzionând că suma nu se datorează.

Cu privire la suma de 9.000 euro reprezentând executarea de jgheaburi de scurgere cu o altă societate se reţine că această lucrare nu face obiectul contractului de antrepriză nr 48/25.04.2005 , suma nu se datorează.

Din expertiza contabilă se reţine că diferenţa estimată provizoriu la suma de 1.000 euro aferentă contractului nr 48/25.04.2005 nu se datorează întrucât nu s-au constatat diferenţe în plus între valoarea stabilită în contract şi valoarea facturilor emise şi încasate . pentru efectuarea expertizei contabile nu i-au fost puse la dispoziţie alte documente din care să rezulte că s-au plătit sume în plus la contractul 48/25.04.2005

Cu privire la Contractul de antrepriză nr 107/21.09.2005 ,instanţa reţine că suma de 2000 euro nu se datorează întrucât culoarea albastră a panourilor a fost specificată în conţinutul contractului nr 48/25.04.2005 cap 2 Ral 5010 exterior , contract semnat şi de către beneficiarul S C R. E. SRL , acest aspect fiind menţionat în Raportul de expertiză judiciară, existent la dosarul cauzei.

Referitor la Contractul de antrepriză nr 115/03.10.2005 pentru lucrările de executare a plăcii de beton , executare pardoseală , sistematizare verticală în sumă de 3000 Euro reprezentând deficienţe de execuţie instanţa reţine că prin raportul de expertiză tehnică judiciară nu s-a stabilit existenţa unor deficienţe de execuţie. De asemenea din raportul de expertiză tehnică judiciară existent la dosarul cauzei nu reiese că s-au încasat în plus 38 de plase sudate , iar suma pretinsă de 1.000 euro nu se datorează .

Instanţa reţine cu privire la cantitatea de 30 mc beton , nu reiese din raportul de expertiză judiciară ca fiind facturată în plus instanţa reţinând că suma de 2000 euro nu se datorează.

Instanţa cu privire la lucrări necontractate reţine că expertizei contabile nu i s-au pus la dispoziţie documente din care să rezulte existenţa unei diferenţe de preţ , reprezentând suma plătită în plus la structura metalică de 2.000 euro .

Cu privire la suma de 1500 de euro reprezentând contravaloare proiect de execuţie se reţine că expertul contabil nu poate aprecia o sumă estimativă.

Concluzionând cu privire la primul obiectiv ,concluzia la acest punct este că pentru facturile numărul 889853/26.04.2005 şi 889875/06.06.2005 emise de SC N. C. SRL către SC R. E. SRL Bacău pe care este consemnată contravaloarea avans lucrări nu au existat situaţii lucrări transmise beneficiarei . Lucrările au fost executate rezultând din raportul de expertiză tehnică judiciară Cap 2 alin 2.1. Facturile au fost întocmite în baza ofertei de preţ şi acceptate la plată , fiind achitate integral prin virament bancar.

Cu privire la cel de-al doilea obiectiv , în contractele de antrepriză nu sunt prevăzute clauze prin care banii încasări de antreprenor să fie utilizaţi exclusiv pentru achiziţionarea materialelor ce urmează a fi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea materialelor ce urmează a fi utilizate la realizarea construcţiei . societatea care încasează banii poate dispune utilizarea acestora pentru desfăşurarea activităţii curente de investiţii şi financiare.

Cu privire la obiectivul trei , suma totală plătită către BRD GSG de către SC R. E. SRL sub formă de comisioane de neutilizare aferente contractului de credit 2087/25.04.2007 şi actului adiţional nr 1/10.11.2005 este în valoare de 10.089 , 55 lei din care suma de 5.664,52 lei aferentă anului 2005 , respectiv suma de 4.425, 03 lei aferentă anului 2006 .

Cu privire la obiectivul nr 4 concluzia expertizei este că nu se poate preciza profilul net nerealizat , stabilit în baza unui studiu de fezabilitate , deoarece studiul de fezabilitate nu are calitatea de document justificativ din punct de vedere al expertizei contabile . penalităţile de întârziere la darea în funcţiune a obiectivului nu sunt prevăzute în clauzele contractuale de antrepriză încheiate . Nu au fost prezentate expertizei contabile alte documente din care să rezulte existenţa altor prevederi contractuale.

Cu privire la dobânda pentru profitul nerealizat , expertiza contabilă nu o poate calcula ,. Deoarece aceasta reprezintă o estimare , conform unui studiu de fezabilitate . în contractele de antrepriză încheiate nu există clauze prin care executantul este obligat la plata dobânzii la profitul nerealizat.

În contabilitatea pârâtei există documente justificative (facturi avize ) pentru materialele destinate obiectivului Hală şi magazin Racole .

Din raportul de expertiză tehnică judiciară existent la dosarul cauzei rezultă că aceste materiale se regăsesc în situaţiile reclamantei.

Expertiza contabilă arată că din materialul documentar existent la dosarul cauzei rezultă că aceste situaţii de lucrări au fost transmise către reclamantă.

De asemenea expertiza contabilă concluzionează că ; nu poate proba dacă situaţiile de lucrări în sumă de 205.393, 39 lei nu au fost semnate de reclamantă .

La obiectivul cinci se concluzionează că societatea are încheiate contracte cu furnizorii de materiale şi servicii , ce au fost înglobate în obiectivul R. .

Referitor la obiectivul nr 6 se concluzionează că în evidenţa contabilă a reclamantei SC R. E. SRL sunt înregistrate facturile emise de către SC N. C. SRL inclusiv cele pentru care sunt înregistrate garanţii .Facturile au fost achitate integral prin virament bancar – fiind acceptat la plată.

Referitor la acţiunea conexă formulată de pârâta reclamantă SC N. C. SRL împotriva reclamantei pârâte SC R.. E. SRL având ca obiect , obligarea la plata sumei totale de 205.393,39 ron actualizată până la data plăţii efective , obligarea la plata dobânzii legale calculată la suma menţionată la data plăţii efective şi plata cheltuielilor de judecată.

Pentru edificarea imobilului ce a făcut obiectul contracte de antrepriză menţionate , pârâta reclamantă SC N. C. SRL a achiziţionat materialele necesare ,inclusiv manopera aferentă acestor lucrări. Pe parcursul terminării unei etape de construcţie , se întocmeau situaţii de lucrări , aferente acestor lucrări executate, se efectuau măsurători împreună cu dirigintele de şantier şi beneficiarul lucrării , iar în urma semnării acestor situaţii de lucrări se emitea factură , factură care era achitată de către beneficiarul lucrării prin BRD sucursala Bacău , beneficiarul lucrării având contract cu banca în acest sens . Pentru unele din lucrări s-au întocmit procese verbale de recepţie parţială , acte ce se regăsesc la dosarul cauzei.

Datorită înţelegerilor intervenite între administratori celor două societăţi , pentru ultimile lucrări efectuate , respectiv structură acoperiş , zona anexă restaurant , şapă terasă , scara 1 şi scara 2 , tâmplărie PVC placare cu alucubont , dispozitiv automat , închidere uşi , completări capete stâlpi pentru hală , zid sprijin , intrare principală şi rampă , hidroizolaţii , învelit tablă acoperiş , izolaţie cu polistiren şi cămine , structură metal prindere panouri , placare metal , perete cortină , închidere cu panouri şi ferme , structură suport pardoseală , placă beton , drum zonă parcare , drum provizoriu , riglă plasă beton , lucrări cuprinse în situaţiile de lucrări depuse la dosarul cauzei , beneficiarul a refuzat recepţionarea acestor lucrări şi pe cale de consecinţă achitarea contravalorii acestora , manoperă şi materiale achiziţionate.

Prin expertiza tehnică şi contabilă , efectuată în cauză s-au identificat lucrările menţionate , cantităţile de materiale prevăzute în situaţia de lucrări , cantitatea şi calitatea acestora , manopera care potrivit concluziilor expertului , este o manoperă calculată spre minimum practicat de constructorii în domeniu, iar eventualele deficienţe constatate , respectiv infiltraţii în plafon , nu constituie deficienţe de construcţie .

Expertul contabil a verificat sub aspect valoric , atât materialele achiziţionate în vederea edificării imobilului , cât şi cuantumul manoperei , valori ce se regăsesc în totalitate în situaţiile de lucrări depuse la dosarul cauzei.

La dosarul cauzei se regăseşte un proces verbal de recepţie a lucrărilor în care este specificat că nu sunt constatate deficienţe de construcţie , proces verbal folosit de reclamantul beneficiar la intabularea imobilului în condiţiile în care pentru o mare parte din lucrări , aşa cum a precizat, nu a fost efectuată plata , situaţie care a determinat constructorul pârât la suportarea lucrărilor efectuate din veniturile proprii ale societăţii , atât sub aspectul manoperei , cât şi contravaloarea materialelor utilizate.

Prin procesul verbal încheiat în luna octombrie 2006 la finalizarea lucrării de către beneficiar , acesta recunoaşte lucrările efectuate şi cu toate acestea refuză achitarea contravalorii acestora , beneficiarul refuză totodată să deblocheze contul de garanţie de bună execuţie deschis la BRD , cont care trebuia deblocat 50% la data efectuării recepţiei lucrării , iar diferenţa la un an de la încheierea procesului verbal de recepţie finală.

Pentru aceste considerente , tribunalul apreciază , acţiunea conexă ca întemeiată şi pe cale de consecinţă urmează să oblige reclamanta pârâtă la plata sumei de 205.393,39 ron , reprezentând materiale achiziţionate şi încorporate , precum şi manoperă , sumă ce urmează să fie actualizată la data plăţii efective şi dobânda legală calculată până la data plăţii efective.

Având în vedere prevederile art 274 Cod pr civ. instanţa urmează să oblige reclamanta pârâtă la plata sumei de 20241 Ron cu titlu cheltuieli de judecată.

Cu privire la acţiunea principală , având în vedere materialul probator administrat în cauză , înscrisuri , raport expertiză , instanţa urmează să o respingă .

Etichete: ,

Despăgubiri, penalităţi

Prin cererea înregistrată sub nr. 735/110/2008 din 13.02.2008 reclamanta SC B.P SRL , prin administrator B. V. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL BACAU-PRIN PRIMAR, PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU şi S. R.-PRIMAR AL MUNICIPIULUI BACAU aplicarea amenzii de 20% din salariul brut pe Economie pe zi întârziere punerea în executare a sentinţei civile irevocabile nr. 243/10.12.2004, obligarea la despăgubiri pentru întârziere în executarea sentinţei în cuantum de 3000 lei/zi calculate de la data de 11.12.2004 şi până la data executării hotărârii, obligarea la despăgubiri pentru întârziere în executarea sentinţei 243 din 10.12.2004 prin care s-a dispus executarea sentinţei civile nr. 695 /1998 a Tribunalului Suceava, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 99/29.04.1999 şi daune morale de 100.000 EURO la cursul de schimb al BNR din ziua plăţii.

Cererea a fost legal timbrată .

In motivarea cererii se arată că prin Sentinţa civilă nr. 695/2.07.1998 rămasă irevocabilă prin Decizia 99/29.04.1999 s-au acordat daune morale în sumă de 20.000.000 lei şi s-a luat act de renunţarea la capătul de cerere privind daunele materiale. Prin sentinţa civilă nr. 130/2004 rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 5/2005 pronunţată în dosarul nr. 243/2005 s-a aplicat Primarului municipiului Bacău o amendă de 500 lei/zi întârziere începând cu data de 2 august 1998 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei prevăzută în cuprinsul sentinţei civile nr. 695/2.07.1998 a Tribunalului Suceava rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 99/29.04.1999 a Curţii de Apel Suceava.

Deoarece, sentinţele menţionate nu au fost executare contestatorul solicită sancţionarea conducătorului autorităţii publice şi despăgubiri în sumă de 3000 lei /zi întârziere începând cu data de 11.12.2004 .

In susţinerea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri şi expertiză tehnică-contabilă.

La termenul din data de 27 noiembrie 2008 contestatorul a renunţat la proba cu expertiză contabilă şi la judecarea capetelor de cerere 3, 4 şi 5 solicitând judecarea pe fond a capetelor de cerere 1 şi 2 în baza probelor administrate în cauză până la această dată.

In temeiul art. 246 Cod procedură civilă instanţa urmează să ia act de renunţarea reclamantului la judecarea capetelor de cerere 3, 4 şi 5.

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul reţine:

La data de 23 octombrie 2008 contestatorul invocă excepţia lipsei calităţii de reprezentant , excepţie respinsă prin Incheierea din data de 27 octombrie 2008.

Cu privire la excepţia prescripţiei invocată de intimaţi instanţa s-a pronunţat prin Incheierea din data de 10 noiembrie 2008 în sensul respingerii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune.

Asupra primului capăt de cerere privind aplicarea sancţiunii amenzii de 20% din salariul brut pe economie conducătorului Unităţii Administrative Tribunalul reţine:

Prin Sentinţa civilă nr. 695/2.07.1998 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 2530/1998 s-a dispus prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de funcţionare nr. 12947 din 3.05.1996 şi nr. 18.469/27.07.1995 pentru spaţiile comerciale situate în municipiul Bacău str. R. , proprietatea reclamantei sau să elibereze alte autorizaţii de funcţionare.

S-a respins capătul de cerere cu privire la plata daunelor materiale în sumă de 70.316.423 lei şi a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 10.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Prin Decizia nr. 99/298.04.1995 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosarul nr. 320/1999 s-a admis recursul formulat de contestatoare, s-a casat în parte sentinţa recurată în sensul că s-a dispus majorarea daunelor morale la care a fost obligată pârâta în solidar cu Primarul D. S., de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, s-a luat act de renunţarea la judecată cu privire la capătul de cerere referitor la daune materiale, s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate şi s-a respins recursul formulat de Primarul municipiului Bacău.

Prin Incheierea din 23.11.2006 pronunţată în dosarul nr. 18.360/2006 s-a dispus în temeiul art. 373 /1 alin.2 Cod procedură civilă, executarea silită a Titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 695/1998 modificată prin Decizia civilă nr. 99/1999 a Curţii de Apel Suceava.

Potrivit procesului verbal întocmit la data de 21.12.2006 de Biroul Executor Judecătoresc Florin Chiticeanu în dosarul nr. 266/2006 s-a reţinut că executorul judecătoresc a fost în imposibilitate de a pune în executare Sentinţa irevocabilă nr. 695/2.07.1998.

Prin Sentinţa civilă nr. 243 din 10.12.2004 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 8155/2004 rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 5 din 10.03.2005 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 728/2005 s-a aplicat Primarului municipiului Bacău o amendă de 500 lei pe zi întârziere începând cu data de 2.08.1998 şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei prevăzută în cuprinsul sentinţei civile nr. 695 din 2.07.1998 modificată prin Decizia civilă nr. 99/1999 a Curţii de Apel Suceava.

S-a reţinut că potrivit dispoz. art. 16 din Legea nr. 29/1990 „dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea administrativă este obligată să elibereze…..orice alt înscris, executarea hotărârii irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei , iar în lipsa unui astfel de termen în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.”

Instanţa reţine că prin Decizia civilă nr. 99 din 29.04.1999 nu a fost stabilit un termen de îndeplinire a obligaţiilor.

Legea prevede că în lipsa unui astfel de termen executarea se face în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii adică, de la 2.06.1998 termenul îndeplinându-se astfel la data de 2.07.1998.

Pentru a asigura respectarea acestei obligaţii de către administraţia pârâtă, legea 29/1990 sub incidenţa căreia s-a soluţionat dosarul instituie sancţiunea amenzii de 500 lei pe fiecare zi de întârziere în sarcina conducătorului unităţii administrative.

Prin cererea introductivă reclamantul a solicitat aplicarea unei amenzi de 20% din salariul brut pe Economie pentru neexecutarea titlurilor menţionate.

Prevederile art. 24 alin.3 stabilesc „ neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, pronunţate de instanţa de Contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzută la alin. 2 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2500 lei la 10.000 lei.

Prevederile art. 24 alin. 3 nu sunt aplicabile în situaţia în care contestatorul este deja în posesia unui titlu executoriu emis în temeiul art. 16 din Legea nr. 29/1990 (ICCJ – Secţia Cont. Adm. şi Fiscal Decizia nr. 793/8.02.2007).

In speţă, ne aflăm în situaţia în care contestatorul se află în posesia unui titlul executoriu obţinut în temeiul art. 16 din Legea 29/1990 având posibilitatea de a solicita organului de executare punerea în executare şi actualizarea valorii obligaţiei conform art. 371 ind.2 alin.3 teza II-a Cod procedură civilă ( I.C.C.J. – Secţia Contencios şi Adm.Fiscal Decizia nr. 1 din 10.01.2006 ) situaţie în care instanţa urmează să respingă acest capăt de cerere.

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere având ca obiect despăgubiri pentru întârziere în executarea sentinţei civile nr. 243/2004 în valoare de 3000 lei pe zi în favoarea SC B. P. C. SRL Tribunalul urmează să-l respingă în sensul celor ce urmează:

Contestatorul invocă aceste despăgubiri pentru întârziere cauzate prin nepunerea în executare a titlului în favoarea sa , ori titlul invocat stabileşte sancţiune în sarcina conducătorului autorităţii administrative , situaţie în care nu pot fi reţinute pretenţiile cu privire la despăgubirile solicitate.

Mai mult, din formularea capătului de cerere prin care se solicită despăgubiri în sumă de 3000 lei pe zi de întârziere instanţa apreciază că acesta solicită daune cominatorii deoarece – denumire generică dată sumelor de bani pe care debitorul unei obligaţii de a face este obligat prin hotărâre judecătorească a le plăti creditorului său pentru fiecare zi de întârziere, până la data executării.

Despăgubirile pentru întârziere prevăzute de legea contenciosului administrativ ( art. 16 alin. 2 din Legea nr. 29/1990 respectiv de art. 24 alin. 2 din Legea 544/2004 nu se identifică cu daunele cominatorii întrucât au fost prevăzute de lege pentru a acoperi prejudiciul cauzat de neexecutarea în termenul legal a hotărârii judecătoreşti pronunţată de instanţa de contencios ad-tiv.

De altfel, în situaţia în care valoarea prejudiciului calculat iniţial a crescut datorită refuzului debitorului de a se conforma măsurilor dispuse de in ştanţă, creditorul poate cere organului de executare actualizarea valorii obligaţiei aşa cum am precizat potrivit art. 371 alin. 3 teza a II-a Cod procedură civilă.

Contestatorul nu a făcut nici o dovadă cu privire la prejudiciul suferit prin neexecutarea titlurilor menţionate renunţând la proba cu expertiză având în vedere că prin înscrisurile invocate rezultă că acest prejudiciu decurge din imposibilitatea folosirii compartimentelor interioare din ansamblul spaţiului comercial situat în Bacău str. Republicii nr. 27 ap. 1 şi 3. Echivalentul calculat se referă la dispoziţiile hotărârii 130 din 19.07.2004 prin care Primarul a fost obligat să elibereze autorizaţie de construire pentru modernizarea spaţiului, contestatorul neinvestind instanţa cu sancţionarea conducătorului autorităţii administrative pentru neexecutarea acesteia.

Pentru aceste considerente Tribunalul urmează să respingă capetele de cerere cu care a fost investit .

Etichete: ,

Cheltuieli de intretinere neachitate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12891 (06.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  dobânzi, plăţi, penalitati

Prin sentinta civila nr. 12891 din 6 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de proprietari bl. g8, formulata in contradictoriu cu paratul IC, prin care s-a solicitat instantei obligarea acesteia la plata urmatoarelor sume: 380,58 lei cu titlu cheltuieli de intretinere aferente perioadei mai 2007 – august 2008; 2113,01 lei cu titlu penalitati aferente perioadei august 2005 – august 2008.
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca paratul este membru al Asociatiei de Proprietari reclamante, care este recunoscuta ca atare in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari asa cum rezulta din inscrisurile de la dosar, iar potrivit sustinerilor reclamantei coroborate cu listele de plata aferente perioadei mai 2007 – august 2008, paratul nu a achitat cheltuielile de intretinere.

In drept, in conformitate cu art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari, iar in temeiul alin. 2 al art. 48, cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilitati publice sau de alta natura, legate de proprietatile individuale din condominiu si care nu se factureaza individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaza dupa acelasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu furnizorul respectivului serviciu.

In ceea ce priveste suma solicitata de reclamanta cu titlu penalitati de intarziere aferente perioadei august 2005 – august 2008, in valoare de 2113,01 lei, din analiza inscrisului denumit fisa cont pentru operatii diverse si a inscrisului denumit lista penalizarilor instanta a retinut ca sumele mentionate in aceste inscrisuri pentru perioada de referinta nu insumeaza 2113 lei, existand un debit preluat in calcul de catre reclamanta dintr-o perioada anterioara.
Aplicand dispozitiile legale invocate la situatia de fapt depusa judecatii, instanta a apreciat ca in conditiile in care parata nu a achitat cheltuielile de intretinere datorate asociatiei de proprietari, aferente perioadei mai 2007 – august 2008, actiunea formulata de reclamanta este intemeiata cu privire la capatul de cerere privind cheltuielile de intretinere, dar nefondata cu privire la capatul de cerere avand ca obiect penalitati.

Etichete: , , ,

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate. Penalitati

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13070 (07.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  dobânzi,  plăţi

Prin sentinta civila nr. 13070 din 7 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea formulata de catre reclamanta Asociatia de Proprietari bl. A in contradictoriu cu paratul BA privind obligarea acestuia la plata sumei de 2676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1937,23 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 01.2005-12.2007.
Pentru a hotari astfel, instanta, dupa ce a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste penalitatile de intirziere aferente perioadei 01.2005-04.2005 si a admis-o, intrucat s-a apreciat implinit termenul de prescriptie general de trei ani prevazut de art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 (motivandu-se ca penalitatile de intirziere au un caracter accesoriu fata de creanta principala astfel incit, odata cu stingerea dreptului la actiune privind debitul principal de creanta , se stinge si dreptul la actiune privind penalitatile aferente, iar dreptul la actiune privind debitul principal de creanta s-a prescris), a retinut pe fondul cauzei urmatoarele.
Potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, proprietarii au obligatia de a achita cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei, iar in caz de neplata sau de intarziere in efectuarea platii in termenul stabilit, proprietarul este obligat sa plateasca si o penalitate in cuantumul stabilit prin hotararea adunarii generale a asociatiei, conform cu dispozitiile art. 49 din acelasi act normativ
Potrivit art. 12 lit A, d) din Hotarirea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007, proprietarii membri ai asociatiei au dreptul de a contesta la presedintele asociatiei de proprietari modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari , in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Piritul nu a contestat modul de calcul al cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si nu si-a formulat aparari fata de pretentiile reclamantei.
A retinut instanta ca paratul BA este proprietarul apartamentului nr.2 situat in mun. Iasi, bl. A, si are calitatea de membru al Asociatia de Proprietari A, in perioada 12.2006-02.2008 acesta nu a achitat cota de contributie ce ii revenea in cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari, astfel cum rezulta din fisele de plata.
In conformitate cu prevederile art. 379 alin.3 din Codul de procedura civila, creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte , chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dansul. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 379 alin.4 din Codul de procedura civila, creanta este lichida atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice fie emanand de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.
In ceea ce priveste caracterul exigibil al creantei, instanta a retinut dispozitiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, dispozitii potrivit carora cotele de contributie la cheltuielile asociatiei trebuie sa fie platite in termen de maximum 20 de zile de la data afisarii listei de plata. Prin urmare, in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admite in parte actiunea , obligand paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.676,81 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere aferente perioadei 12.2006-02.2008 si 1.894,26 lei cu titlu de penalitati de intarziere aferente perioadei 05.2005-12.2007.

Etichete: , , , , , ,

Consecinta nedovedirii daunelor cominatorii

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12616 (03.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  despăgubiri, penalităţi

Prin sentinta civila nr. 12616 din 24 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre reclamnta S.C.”I” SRL in contradictoriu cu S.C.”TCI” SRL, prin care se solicita ca reprezentantii acestora din urma sa remita celor dintai documentul „carte de service” a autoturismului marca KIA SORENTO pe care l-au vandut societatii reclamante, precum si obligarea paratei la plata daunelor cominatorii in suma de cate 500 lei/zi de intarziere calculate de la data punerii in intarziere – 08.02.2008 – si pana la executarea efectiva a obligatiei de remitere.
In motivarea acestei solutii, instanta a retinut ca la ultimul termen de judecata – 03.11.2008 – aparatorul paratei a inmanat aparatorului reclamantei documentul care a facut obiectul primului capat de cerere, solicitarea reprezentantilor reclamantei ramanand fara obiect si urmand in consecinta a fi respinsa.
Cu privire la cererea de acordare a daunelor cominatorii, instanta a constatat ca motivele invocate de catre reclamanti – neputinta efectuarii reparatiilor si reviziilor periodice, neputinta instrainarii autovehiculului catre orice alta persoana – nu-si gasesc suportul probator. Astfel, aspectele de mai sus nu reprezinta decat simple supozitii, reprezentantii reclamantei lasand sa treaca o perioada de timp de la preluarea bunului fara sa fi facut demersuri pentru recuperarea documentului, solicitarea fiind facuta de abia la data de 07.02.2008 ( fila 17). De asemenea, reprezentantii reclamantei nu au dovedit faptul de a fi suferit vreun prejudiciu din lipsa documentului solicitat pentru ca parata sa poata fi condamnata la plata daunelor cominatorii conform practicii unitare a instantelor de judecata.

Etichete: , ,

Asociatii de proprietari. Cheltuieli de intretinere neachitate.Penalitati de intarziere

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11324 (16.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: dobânzi, plăţi

Prin sentinta civila nr. 11324 din 16 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta Asociatia de Proprietari B 13, prin reprezentant conventional S.C. INAAP S.R.L., in contradictoriu cu paratul SV, prin care se solicita obligarea acestuia din urma la plata sumei de 901,38 lei RON, din care 507,32 RON reprezentand cheltuieli de intretinere restante si 394,06 RON penalitati de intarziere la plata cheltuielilor de intretinere neachitate in perioada septembrie 2005 – iulie 2008.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, in fapt, paratul ocupa apartamentul situat in Iasi, , Bl. S, parter, ap.9, fiind arondat Asociatiei de Proprietari B 13, asociatie legal constituita conform incheierii de acordare a personalitatii juridice nr.181 din data de 14.07.2000 a Judecatoriei Iasi.
In aceasta calitate, potrivit art.25 din H.G. nr.400/2003, paratul este obligat la achitarea sumelor aferente din cheltuielile de intretinere comune. Titlul legal de plata al cotelor de intretinere il reprezinta listele de plata, conform art.25 alin.1 si art.23 pct.A lit.b din HG nr.400/2003, membrii asociatiei avand obligatia de a achita sumele in 15 zile de la afisarea listei, respectiv posibilitatea de a contesta sumele stabilite in 10 zile de la afisare. In caz de neplata, proprietarii pot fi actionati in justitie de catre Asociatia de Proprietari (art.31 alin.2 din Regulamentul-cadru). De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 46 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
Din listele de plata depuse la dosar, instana a retinut ca paratul figureaza, la nivelul lunii august 2008, cu o restanta de plata in cuantum de 507,32 lei RON, cu titlu rest plata cote de intretinere.
In ceea ce priveste penalitatile de intarziere solicitate de reclamanta, in cuantum de 394,06 RON, aferente aceleiasi perioade, din dispozitiile legale (art.25 din H.G. nr.400/2003 si art.13 din O.G. nr.85/2001) reiese ca, in masura in care proprietarii de apartamente nu platesc cotele de intretinere care le revin potrivit listelor de plata, asociatia poate aplica penalitati de intarziere, dar numai in conditiile in care exista o hotarare a Adunarii Generale a asociatiei in acest sens.
Mai mult, pentru a fi valabile, hotararile adunarii generale trebuie sa respecte conditiile de cvorum si majoritate legale, conform art.18 din H.G. nr.400/2003. De asemenea, art.49 din Legea nr.230/2007, intrata in vigoare in august 2007, prevede ca asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-au aplicat. Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de maximum 20 de zile calendaristice.
In prezenta cauza, instanta retine ca, prin Hotararea din data de 7.02.2006, adoptata de catre Adunarea Generala a Proprietarilor din cadrul Asociatiei de Proprietari B 13, s-a statuat ca procentul penalitatilor percepute in caz de intarziere este de 0,06% pe zi de intarziere (conform procesului-verbal depus la filele 16-17). Pentru justificarea coeficientului de penalitate aplicat anterior perioadei prevazute in Hotararea adunarii generale, instanta retine faptul ca asociatia reclamanta a depus la dosar facturi prin care s-au aplicat acesteia, de catre furnizorii de utilitati, penalitati de intarziere in acelasi cuantum, respectiv 0,10%. Mai mult, la dosar a fost atasata si fisa de cont individuala pentru operatii diverse, in care este detaliata modalitatea de calcul al penalitatilor de intarziere percepute si pretinse paratului, fisa ce confirma temeinicia solicitarii reclamantei.
In lumina considerentelor de mai sus si in temeiul art. 46 si art 50 din Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, instanta a admis cererea formulata si a obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 901,38 RON, din care 507,32 RON cu titlu de cheltuieli de intretinere neachitate si 394,06 RON cu titlu de penalizari de intarziere, aferente perioadei septembrie 2005 – iulie 2008.

Etichete: , , , , ,