Top

Divort f.c.

SENTINŢA CIVILĂ NR.434

din 10.02.2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către ………… cu petiţia înregistrată la nr…….. din ……. număr unic de dosar………..

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la data de 8 ianuarie 2008, de când cauza a fost suspendată pentru lipsa părţilor şi că de la această dată dosarul a rămas în nelucrare mai mult de un an din vina părţilor.

În conformitate cu dispoziţia art.248 Cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinii de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete:

Divort f.c.

Sentinţa civilă nr. 458 Şedinţa publică din 10 februarie 2009 Asupra acţiunii civile de faţă: Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 29.10.2008 şi înregistrată sub nr……./327/2008, reclamanta ……….., domiciliată în ………….. a chemat în judecată pe pârâtul ………….., domiciliat în ……………, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 30.09.1988 şi înscrisă în registrul de stare civilă al Municipiului, din vina exclusivă a pârâtului. În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 1998, iar în anul 1990 pârâtul a părăsit domiciliul fără a da explicaţii, lăsându-i în îngrijire copilul care a rezultat din căsătorie. Mai arată că de la despărţirea în fapt, au trecut 18 ani, iar părţile nu au mai reluat convieţuirea, reclamanta neavând nici o susţinere financiară din partea pârâtului. Din căsătoria părţilor a rezultat un copil care în prezent este major. În probaţiune, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original şi a solicitat proba cu martorii ……… şi ………….., ale căror declaraţii au fost consemnate şi ataşate la filele 16-17. Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 39 lei potrivit chitanţei ataşate la fila 4 din dosar şi cu timbru judiciar în sumă de 0,30 lei. Pârâtul …………., legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarea situaţie de fapt: Părţile s-au căsătorit la data de 30 septembrie 1988, aşa cum rezultă din certificatul de căsătorie eliberat de către Primăria Municipiului Tulcea. După încheierea căsătoriei, părţile au locuit împreună până în anul 1990 când pârâtul a părăsit domiciliul conjugal. Din căsătoria părţilor a rezultat un copil, care în prezent este major. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că pârâtul a părăsit domiciliul conjugal în urmă cu aproximativ 18 ani şi de atunci părţile sunt despărţite în fapt. Pârâtul nu a contribuit la creşterea copilului rezultat din căsătorie. În aceste condiţii instanţa constată fără putinţă de tăgadă că relaţiile dintre părţi sunt iremediabil vătămate, iar convieţuirea nu mai poate fi reluată, chiar dacă părţile au avut o convorbire care nu s-a materializat în sens pozitiv. Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de către reclamanta ………., domiciliată în …….. ……. în contradictoriu cu pârâtul ……….., domiciliat în ………… Va desface căsătoria încheiată între părţi şi înregistrată în Registrul de Stare Civilă al mun. Tulcea la nr.522/30.09.1988 din vina exclusivă a pârâtului. Va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior căsătoriei, acela de ……………

Etichete:

Divort f.c.

Sentinţa civilă nr.328

Şedinţa publică de la 3 februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 4.12.2008 şi înregistrată sub nr. …../327/2008, ………. şi …………., cu acelaşi domiciliu, au solicitat desfacerea căsătoriei în baza acordului ambilor soţi.

Soţii nu şi-a motivat în fapt sau în drept acţiunea, precizând doar că pe parcursul anilor a apărut neînţelegeri generate de ambii soţi, care au vătămat grav şi iremediabil relaţiile de familie, care au dus la despărţirea în fapt, de aproximativ 2 ani. ……………. a solicitat ca după desfacerea căsătorie să poarte numele avut anterior căsătoriei.

La termenul de judecată din 3 februarie 2009 s-a prezentat doar ………….., deşi ambele părţi au fost legal citate.

Pentru a putea pronunţa o hotărâre de divorţ, întemeiată pe baza acordului părţilor, instanţa trebuie să constate nemijlocit acest acord, ceea ce impune ambilor soţi obligaţia de a se prezenta în faţa instanţei.

Cum numai unul din soţi a fost prezent în instanţa, cererea de divorţ trebuie soluţionată conform art.37 alin.2 şi art.38 alin.1 C.fam. în acest sens soţul prezent trebuie să facă dovada faptului că relaţiile dintre ei sunt grav şi iremediabil vătămate.

Cum partea prezentă nu a înţeles să aducă dovezi în sensul art. 38 alin. 1 C.fam, instanţa urmează să respingă cererea formulată de …………. şi ………, ca nefondată.

Etichete: