Top

CIVIL. DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN UZUCAPINEA DE LA 10 LA 20 DE ANI

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante reclamanta MS a chemat in judecata pe paratii DG, TI si a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca a dobandit, ca efect al uzucapiunii de scurta durata ,dreptul sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 1350 mp , si asupra constructiilor amplasate pe acest teren , respectiv :locuinta in suprafata de 44,27 mp , cu peretii din paianta si invelitoare din tigla , grajd in suprafata de 43,92 mp cu peretii din paianta si invelitoare din tabla , magazie in suprafata de 45,9 mp cu peretii din scandura si invelitoare din tabla , garaj in suprafata de 15 mp cu peretii PFL si invelitoare din tabla.

In fapt, reclamanta a aratat ca la data de 29.09. 1986 a cumparat de la parati imobilul anterior precizat, compus din teren si constructii.

Actul juridic incheiat intre parti a fost consemnat intr-un inscris sub semnatura privata intitulat „conventie”.

A mai aratat ca a achitat integral pretul convenit , ca a intrat in posesia imobilului , pe care l-a stapanit continuu, public si pasnic ,inca din 1986 , insa nu s-a reusit incheierea contractului de vanzare cumparare in forma autentica.

Fata de situatia de fapt expusa, a solicitat instantei sa constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor , in conditiile art 1895 cod civil , care reglementeaza uzucapiunea de scurta durata.

In probatiune, a solicitat inscrisuri si martori.

Cu respectarea dispozitiilor art 112 cod procedura civila a anexat cererii de chemare in judecata :inscrisul sub semnatura privata intitulat „conventie” memoriul tehnic privind imobilul in litigiu , contract de furnizare a energiei electrice , chitantele de plata a impozitelor, certificatul de casatorie al reclamantei.

Actiunea a fost timbrata conform art 3 lit a din Legea nr. 146/1997 si s-au aplicat timbre judiciare potrivit dispozitiilor art 3 al 1 din OG nr. 32/1995.

Paratii nu au formulat intampinare si nici nu s-au prezentat la prima zi de infatisare pentru a arata care sunt exceptiile , dovezile si toate mijloacele lor de aparare in conditiile art 118 al 3 cod procedura civila.

In cauza a fost ascultata martora MC , care a declarat ca in anul 1986, reclamanta a cumparat de la parati un imobil constand din casa si teren .

Posesia reclamantei nu a fost niciodata tulburata, iar aceasta a achitat la zi taxele si impozitele aferente imobilului.

Partile nu au incheiat un contract autentic de vanzare cumparare deoarece terenul era scos din circuitul civil.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

La data de 29.09.1986, reclamanta si paratii au convenit asupra vanzarii cumpararii unui imobi, compus dintr-o casa de locuit si 700 mp teren aferent.

Reclamanta a achitat integral pretul (60.000 lei) si a intrat in posesia imobilului ,inca de la data incheierii conventiei.

Asa cum a declarat martora audiata in cauza ,inca de atunci, aceasta a folosit continuu , public, pasnic sub nume de proprietar, terenul si constructiile aferente.

Apreciind ca sunt indeplinite conditiile rezultate din dispozitiile art 1895 cod civil reclamanta a solicitat instantei sa constate ca este proprietara imobilului.

Potrivit dispozitiilor art 1895-1899 cod civil pentru a opera uzucapiunea de scurta durata , trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

-sa existe o posesie utila asupra lucrului

-posesia utila sa se intemeieze pe un just titlu

-posesia sa dureze de la 10 la 20 de ani si sa fie de buna credinta.

In speta , nu este indeplinita conditia justului titlu.

Prin just titlu se intelege un titlu translativ de proprietate , care provine de la altcineva decat proprietarul.

In primul rand ,actul juridic pe care l-au incheiat partile nu este translativ de proprietate , iar in al doilea rand ,acesta a fost incheiat cu adevaratul proprietar.

In ceea ce priveste vanzarea terenurilor, forma autentica este o conditie de valabilitate a actului.

Nefiind incheiata in aceasta forma , conventia partilor, din data de 29.09.1986 nu reprezinta un contract de vanzare cumparare.

Conventia incheiata de reclamanta si parati reprezinta doar un antecontract de vanzare cumparare care a generat in sarcina partilor contractante obligatia de a face , aceea de a se prezenta la notariat in vederea incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica.

Desi reclamanta a dovedit o posesie utila asupra imobilului, pe perioada ceruta de lege , nefiind intrunite cumulativ conditiile uzucapiunii de la 10 pana la 20 ani instanta apreciaza ca actiunea este neintemeiata urmand sa o respinga.

Etichete:

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului ca efect al uzucapiunii în lumina dispoziţiilor Legii nr.18/1991 – fond funciar.

Prin sentinţa civilă nr.13585/2008 instanţa a respins acţiunea
privind constatarea dreptului reclamanţilor asupra suprafeţei de 1295 mp ca
efect al uzucapiunii teren ce fusese atribuit unei terţe persoane prin titlul de
proprietate emis în condiţiile Legii nr. 18/1991 de către Comisia Judeţeană
Iaşi de Fond Funciar.
În fapt, s-a motivat de reclamanţi, că au cumpărat în anul 1987
prin contract de vânzare -cumpărare nr.10106/1987 de la autorul pârâtului
M.L. o locuinţă situată pe suprafaţa totală de 3805 m.p.
Conform dispoziţiilor legale incidente la acel moment terenul în
condiţiile art.3o din Legea nr.58/1974 a trecut în proprietatea statului iar
cumpărătorilor fiindu-le atribuit în folosinţă numai suprafaţa de 100 m.p., şi
că sunt îndreptăţiţi a li se reconstitui dreptul de proprietate asupra întregii
suprafeţe de teren aferentă casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, asupra
cărora au devenit proprietari în baza contractului de vânzare-cumpărare
încheiat cu pârâtul.
În momentul perfectării contractului , aşa cum s-a menţionat
mai sus , erau aplicabile dispoziţiile Legii nr. 58/1974, potrivit cărora
terenurile erau scoase din circuitul civil şi ca urmare, suprafaţa de 3805 mp,
aferentă gospodăriei a trecut în proprietatea statului, atribuindu-li-se în
folosinţă pe durata existenţei construcţiei, 100 mp teren.
S-a mai expus de reclamanţi în motivarea acţiunii că de la data
încheierii contractului şi până în prezent, au folosit efectiv terenul.
În raport cu situaţia de fapt consideră reclamanţi că sunt
îndreptăţiţi la atribuirea în proprietate a terenului în suprafaţă de 3805 mp.
În considerarea acestor motive, cum de la data vânzării respectiv
cumpărării a fost vizat şi acest teren cuprins în preţul tranzacţiei şi totodată
exercită o posesie neîntreruptă şi sub nume de proprietar s-a formulat prezenta
acţiune, privind constatarea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.
În drept, acţiunea s-a motivat pe dispoziţiile art. 111 Cod
procedură civilă şi Legea nr. 18/1991 şi dispoziţiile art. 1858 şi 1895 şi
următoarele Cod civil.

În capătul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate
ca efect al uzucapiunii s-a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii,
motivat de dispoziţiile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 R., procedură de
care , reclamanţii au şi uzitat, în emiterea titlului de proprietate pentru o
parte din teren situat la aceeaşi adresă şi în acest considerent , ar fi
îndreptăţiţi şi la suprafaţa de 1292 mp.
De altfel, prin precizări depuse la dosar, reclamanţii au arătat
că există formulată cerere înregistrată, prin care susţin că au solicitat
suprafaţa de 5458 mp, iar aceasta a fost înaintată cu documentaţia aferentă
Comisiei Judeţene Iaşi de Fond Funciar (Instituţiei Prefectului Iaşi), în
vederea emiterii actului administrativ corespunzător în condiţiile art. 27 H.G.
nr. 850/2005.
În condiţiile în care nu a fost epuizată procedura specială
conform situaţiei sus expusă, excepţia inadmisibilităţii a fost constatată ca
fiind întemeiată fiind lipsă dovada soluţionării cererii înregistrată , în
procedura specială prevăzută de dispoziţiile art. 27 şi 36 alin. 1 din H.G. nr.
890/2005.
Constatarea dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii a fost respins
de instanţă motivat şi de faptul ,că din coroborarea tuturor textelor cuprinse
în Cap. IV intitulat „Dispoziţii procedurale” din Legea nr. 18/1991 R., rezultă
că această procedură nu este facultativă ci obligatorie.
Ulterior, în raport cu soluţia adoptată în procedura specială
reclamanţii urmează să dea curs sau nu dispoziţiilor art. 51-57 din Legea nr.
18/1991 R., or a dispoziţiilor art. 480 Cod civil şi art. III alin. 1 lit. a din
Legea nr. 169/1997 pentru compararea titlurilor de proprietate ale părţilor şi
stabilirea eficienţe lor juridice.
Prin urmare constatarea dreptului de proprietate asupra acestei
categorii de terenuri prin uzucapiune nu este admisibil.

Etichete: