Top

Drepturi bănesti – Legea nr. 393/2004

Dosar nr. 3385/89/2009
Drepturi banesti
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA CIVILA
Sentinta civila nr. 2739
Sedinta publica de la 10 Decembrie 2009
Instanta constituita din:
PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN
Judecator CORINA-SUZANA ARTENE
Asistent judiciar OLIVIA CRETU
Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU
Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamant C I, domiciliat în în contradictoriu cu Consiliul local Negresti, cu sediul în orasul Negresti, str. Nicolae Balcescu nr.1, judetul Vaslui, având ca obiect drepturi banesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza stadiul procesual al dosarului, acre se afla la primul termen de judecata, ca procedura de citare cu partile este completa si ca pârâtul a depus întâmpinare prin care arata ca lasa la aprecierea instantei solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de reclamant.

S-au analizat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Analizând si verificând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca nu mai sunt alte cereri de formulat în prezenta cauza, drept pentru care constata terminata cercetarea judecatoreasca, dupa care, constatând ca s-a solicitat si judecata în lipsa conform art.242 alin.1 pct.2 Cpc, lasa dosarul în pronuntare, urmând a se trece ulterior la deliberare, conform art.256 Cpc, pentru când;

INSTANTA

Prin cererea de chemare în judecata formulata la data de 28.10.2009 si înregistrata sub nr. 3385/89/2009 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamantul C I în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Negresti a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 12.432 lei, reprezentând sporul de vechime în cuantum de 25% pentru perioada octombrie 2008- septembrie 2009 , perioada în care a ocupat functia de primar al orasului Negresti, perioada care constituie vechime în munca si în specialitate potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 393/2004.

În drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 393/2004 , ale Legii nr. 40/1991, ale OUG nr. 3/2006 si 10/2007 privind cresterile salariale ce se acorda personalului contractual din unitatile bugetare.

În dovedire , reclamantul a depus practica judiciara.

Pârâtul Consiliul local Negresti a depus întâmpinare, lasând la aprecierea instantei solutia ce urmeaza a fi data în cauza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: Reclamantul C I în perioada octombrie 2008- septembrie 2009 a ocupat functia de primar al orasului Negresti, functie de demnitate publica a carei exercitare se realizeaza in temeiul unor dispozitii speciale, continute de Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

Instanta mai retine ca pe durata exercitarii mandatului, alesii locali nu sunt asimilati functionarilor publici, pentru a le fi aplicabile prevederile Legii nr. 188/1998, si nici personalului angajat cu contract de munca, potrivit Codului Muncii. Pe durata îndeplinirii functiilor de demnitate publica, raporturile de munca ale acestora cu persoane de drept privat înceteaza, iar raporturile de aceeasi natura încheiate cu unitatile sau institutiile publice se suspenda, conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 393/2004.

Totodata, Tribunalul a retinut ca dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 si art. 61 din Legea nr. 215 /2001, în varianta sa republicata, sunt în sensul ca primarii si viceprimarii primesc, pe toata durata exercitarii mandatelor, o indemnizatie, stabilita în conditiile legii ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv, de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor ce se determina în raport de venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de lege.

Statutul special al alesilor locali, care pe durata îndeplinirii mandatului nu leaga raporturi individuale de munca cu autoritatile administratiei publice locale, este atestat si de prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit carora pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar, se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora în cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ teritoriale.

Împrejurarea ca, potrivit dispozitiilor art. 12 (3) din Legea nr. 154/1998 si ale art. 39 din Legea nr. 393/2004, durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, constituie vechime în munca si în specialitate si se ia în calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei, nu este de natura sa conduca la concluzia ca la indemnizatia speciala platita pe durata mandatului s-ar putea adauga sporuri si alte drepturi cuvenite salariatilor potrivit Codului Muncii. Textul are in vedere, în mod evident, situatia in care, dupa expirarea mandatului de primar, respectiv viceprimar, sunt reluate raporturile de munca ale persoanelor care au îndeplinit aceste functii, context in care durata mandatului este asimilata vechimii in munca si specialitate, respectiv stagiului de cotizare, în privinta celor care se pensioneaza, pentru ca fostii alesi locali sa beneficieze ulterior de aceste drepturi.

Pe de alta parte, art. 35 din legea speciala care reglementeaza statutul alesilor locali dispune ca primarii si viceprimarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. Or, în situatia în care norma speciala nu dispune, ea se completeaza cu cea generala, reprezentata, în speta, de prevederile art. 57 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, în varianta republicata, care exclud aplicarea sporului de vechime si a celorlalte sporuri prevazute de lege la indemnizatia cuvenita primarilor si viceprimarilor

De asemenea, prin numeroase acte normative ce reglementeaza salarizarea s-a dispus expres ca persoanele care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite din administratia publica locala „nu beneficiaza de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevazute de lege” si ca unica forma de remunerare a activitatii acestor persoane este indemnizatia. Enumeram în acest sens Ordonanta de urgenta nr. 108/2008 (articolul 2), Ordonanta nr. 3/2006, aprobata prin Legea nr. 323/2006 (articolul 3 alin. 5), Ordonanta nr. 10/2007 aprobata prin Legea 231/2007 (articolul 3 alin. 5), Ordonanta nr. 10/2008 aprobata prin Legea 177/2008 (articolul 3 alin. 5).

Prin urmare, prevederile Legii nr. 40/1991, modificate de altfel prin Legea nr. 154/1998, referitoare la sporul de vechime, premiul lunar si premiul anual sunt abrogate.

In fine, instanta remarca faptul ca textul de lege invocat de catre reclamant în sustinerea pretentiilor sale, respectiv art. 17 din OG nr. 10/2007 , nu se aplica persoanelor ce exercita functii de demnitate publica alese, ci se aplica doar persoanelor care desfasoara activitate în temeiul unui contract individual de munca.

Pentru considerentele expuse instanta constata ca pretentiile reclamantului sunt nefondate, urmând a le respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca neîntemeiata actiunea formulata de C I, domiciliat în în contradictoriu cu Consiliul local Negresti, cu sediul în orasul Negresti, str. Nicolae Balcescu nr.1, judetul Vaslui.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 10.12.2009.

Etichete: , , , ,

Anulare – contencios administrativ şi fiscal

TRIBUNALUL VASLUI
Dosar nr. 1031/89/2009
SENTINŢA CIVILĂ NR. 279/CA
Şedinţa publică de la 26 noiembrie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE CORINA SUZANA ARTENE
Grefier MARIANA MINCIU

Pe rol, la ordine, fiind judecarea cauzei civile în contencios administrativ şi fiscal privind pe contestatorul T C R, în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞULETEA, având ca obiect anularea hotărârii nr. 8/01.03.2009 şi hotărârea nr. 9/01.03.2009.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat contestatorul T C R personal, lipsă fiind intimatul Consiliul Local al Comunei Şuletea.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier, care relevă că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 23 noiembrie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei, astăzi 26 noiembrie 2009, dându-se sentinţa de faţă.

INSTANŢA

Asupra cererii de faţă,

Cu nr. 1031/89 din 22-04-2009 s-a inregistrat contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea, impotriva urmatoarelor hotarari : hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009, solicitand anularea acestora, repunerea partilor in situatia anterioara, obligarea intimatului la plata drepturilor banesti corespunzatoare de la data adoptarii hotararilor contestate si pana la finalizarea procesului. Contestatorul T C R a solicitat si cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei, contestatorul T C R arata ca a fost ales in functia de viceprimar al com. Suletea. La data de 01-03-2009 s-a propus eliberarea lui din functia de viceprimar pentru unele critici cu privire la activitatea desfasurata. Apreciaza cele doua hotarari ca fiind nelegale, deoarece sedintele nu au fost convocate potrivit dispozitiilor legale, iar Institutia Prefectului jud. Vaslui a dispus reanalizarea celor doua hotarari.

In drept, contestatorul T C R a invocat dispozitiile Legii nr. 554/2001.

In dovedirea contestatiei, contestatorul T C R a folosit proba cu inscrisuri.

Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 30 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

Intimatul Consiliul Local al com. Suletea a depus intampinare, solicitand respingerea contestatiei, intrucat hotararile au fost adoptate cu respectarea dispozitiilor legale.Convocarea consiliului local a fost legal facuta, iar hotararea de a fi schimbat din functie contestatorul T C R a fost luata ca urmare a comportamentului iresponsabil, a neindeplinirii atributiilor de serviciu sau indeplinirii acestora in mod defectuos. Motivele au fost expuse pe larg intr-o expunere in fata consiliului local. Hotararea de a fi schimbat viceprimarul s-a facut la propunerea motivata a unei treimi din consilieri sau a primarului si votata de 2/3 din consiliu.

Intimatul Consiliul Local al com. Suletea a folosit proba cu inscrisuri.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin hotararea nr. 8/01-03-2009 emisa de intimatul Consiliul Local al com. Suletea s-a aprobat eliberarea din functia de viceprimar al com. Suletea a contestatorului T C R, avandu-se in vedere expunerea de motive a primarului in care se invoca incompetenta viceprimarului.

Ulterior, ca urmare a eliberarii din functie a contestatorului T C R se adopta hotararea nr. 9/01-03-2009, alegandu-se din randul consilierilor prezenti la sedinta numitul Necel Cristian, in calitate de viceprimar al com. Suletea.

Potrivit art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001.

Conform art. 69 din Legea nr. 393/2004, pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% pe timp de 1 – 3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

În cazul sancţiunii eliberarii din functie, hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Din continutul hotararii nr. 8/01-03-2009 se retine ca aceasta a fost adoptata in prezenta a 7 consilieri locali, mai putin de 2/3 din numarul total al acestora (11 potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al com. Suletea), astfel incat instanta apreciaza ca sedinta nu era legal constituita.

De asemenea, instanta retine ca, potrivit art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, aplicarea sancţiunii eliberarii din functie poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

In expunerea de motive privind eliberarea din functia de viceprimar se mentioneaza ca T C R nu isi indeplineste sarcinile de serviciu sau le indeplineste defectuos, acesta este incompetent si inconstient, insa aceste deficiente in activitate nu sunt sustinute si de alte probe. Ori, dispozitiile art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 prevad ca eliberarea in functia de viceprimar este conditionata de existenta unor probe care sa sustina eventuale incalcari savarsite.

Drept urmare, instanta apreciaza ca hotararea nr. 8/01-03-2009 este nelegala, urmand ca in temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 sa anuleze in tot aceasta hotarare.

Ce efect al anularii hotararii nr. 8/01-03-2009, instanta apreciaza ca si hotararea nr. 9/01-03-2009 este lovita de nulitate, in primul rand pentru ca eliberarea din functia de viceprimar este nelegala, si al doilea rand pentru motive ce tin de adoptarea acesteia, respectiv convocarea la sedinta.

De altfel, Institutia Prefectului jud. Vaslui, procedand la verificarea legalitatii hotararilor a constatat ca acestea nu indeplinesc cerintele legale, dispunand reanalizarea hotararii nr. 8/01-03-2009 si a hotararii nr. 9/01-03-2009.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanta va admite contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea si va anula in tot hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009 emise de Consiliul Local al com. Suletea.

Partile vor fi repuse in situatia anterioara emiterii hotararilor nr. 8/01-03-2009 si nr. 9/01-03-2009, iar intimatul Consiliul Local al com. Suletea va fi obligat sa plateasca contestatorului T C R drepturile banesti corespunzatoare functiei de viceprimar de la data de 1 martie 2009 si pana la ramanerea irevocabila a prezentei sentinte.

In temeiul art. 274 alin. 1 C.p.c., instanta va obliga intimatul sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata de 604,30 lei (onorariu avocat, taxa de timbru si timbru judiciar).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea.

Anuleaza in tot hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009 emise de Consiliul Local al com. Suletea.

Repune partile in situatia anterioara emiterii hotararilor nr. 8/01-03-2009 si nr. 9/01-03-2009.

Obliga intimatul Consiliul Local al com. Suletea sa plateasca contestatorului T C R drepturile banesti corespunzatoare functiei de viceprimar de la data de 1 martie 2009 si pana la ramanerea irevocabila a prezentei sentinte.

Obliga intimatul sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata de 604,30 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 26-11-2009.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

Etichete: , ,

Spor vechime, premii lunare si anuale

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr.155/88/2009
SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINŢA CIVILĂ NR. 361
Şedinţa publică din data de 04 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr.155/88/2009, „…” a chemat în judecată Consiliul Local „…”, solicitând obligarea pârâtului la plata sporului de vechime; premiilor individuale lunare de 2%; premiilor anuale (al treisprezecelea salariu), pe ultimii trei ani, de la data introducerii acţiunii, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

În motivare, reclamantul a arătat că, în urma alegerilor locale din anul 2004, a fost ales primar, funcţie pe care o deţine şi în prezent.

A menţionat că, potrivit art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare: „persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr.2”.

A subliniat că, art.20 alin.(1) din acelaşi act normativ prevede că „indemnizaţia lunară, prevăzută la art.19, este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport de venitul salarial”, motiv pentru care drepturile salariale se stabilesc ţinând cont de indemnizaţia cuvenită preşedintelui consiliului judeţean şi de sporurile prevăzute de Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Reclamantul a precizat că, din interpretarea dispoziţiilor art.20 din acelaşi act normativ, coroborat cu art.19, rezultă că persoanele ce ocupă funcţii de demnitate publică au dreptul la o indemnizaţie lunară ce reprezintă baza de calcul pentru stabilirea obligaţiilor bugetare, ce se determină în raport de venitul salarial, cu aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale referitoare la alte drepturi salariale, care includ şi sporul pentru vechimea în muncă (alături de alte sporuri).

S-a mai arătat că, prin anexa X pct.1 din Legea nr.154/1998 au fost abrogate prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale, gradaţii şi indemnizaţii de conducere prevăzute de Legea nr.40/1991, însă dispoziţiile art.14 alin.1 din Legea nr.40/1991 potrivit cărora persoanele salariate conform prezentei legi beneficiază la funcţia de bază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat, cu un program normal de lucru, pe tranşe de vechime în muncă”, au fost menţinute prin Legea nr.154/1998.

Reclamantul a învederat că, din dispoziţiile legale mai sus menţionate, respectiv Legea nr.40/1991 şi Legea nr.154/1998 rezultă că primarul, care îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, are dreptul atât la indemnizaţia prevăzută de anexa nr.II din Legea nr.154/1998 cât şi la sporul de vechime prevăzut de art.14 din Legea nr.40/1991.

În acest sens sunt de observat că dispoziţiile Legii nr.154/1998 nu conţine nici o dispoziţie de abrogare a dispoziţiilor Legii nr.40/1991.

Astfel, a menţionat reclamantul că dispoziţiile invocate în argumentarea punctului de vedere potrivit căruia, pentru ocuparea funcţiilor de demnitate publică nu ar exista temei legal să li se acorde dreptul la sporul de vechime, după intrarea în vigoare a Legii nr.154/1998 sunt lipsite de justificare atâta timp cât dreptul respectiv, nefiind înlăturat printr-o dispoziţie expresă, a continuat să existe (a se vedea Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.XXXVI din 7 mai 2007, publicată în M.O. nr.715/23.10.2007).

A precizat că, stabilirea indemnizaţiei lunare, ca unică formă de remunerare, nu poate înlătura beneficiul decurgând din sporul pentru vechimea în muncă, atât timp cât această valoare procentuală se impune să se regăsească, în raport cu reglementările legale, în indemnizaţiile cuvenite acestei categorii de funcţii.

Totodată, a menţionat că, stabilirea indemnizaţiei lunare, ca unică formă de remunerare, nu poate înlătura un drept cu caracter general, dobândit pentru vechimea în muncă, din moment ce valoarea procentuală la care se referă nu a fost înlăturată printr-o dispoziţie expresă a legii, adoptată în forma impusă prin normele de tehnică legislativă instituite prin Legea nr.24/2000.

S-a arătat că, acest drept salarial, de natură personală, este generat de activitatea desfăşurată în muncă, indiferent de funcţia ocupată, cu condiţia să fie acordat printr-o dispoziţie legală, iar beneficiarul să îndeplinească cerinţele prevăzute de acea dispoziţie.

A subliniat reclamantul că, suprimarea unui drept salarial recunoscut, în raport cu celelalte categorii de personal, ar constitui un tratament discriminatoriu pentru preşedintele consiliului judeţean, de natură a contraveni prevederilor art.16 din Constituţia României, republicată, privitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, precum şi dispoziţiilor privind interzicerea discriminării cuprinse în art.14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

De asemenea, a precizat reclamantul că această interpretare a fost dată şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr. XXXVI/7.05.2005, publicată în M.O. nr.715/2007.

Reclamantul a învederat că îndeplinind de la data alegerilor şi până în prezent o funcţie de demnitate publică, pe această perioadă a fost şi este salarizat cu o indemnizaţie lunară, în raport cu activitatea desfăşurată, astfel cum prevăd dispoziţiile art.19 din Legea nr.154/1998 fără a fi avute în vedere şi dispoziţiile art.20 alin.1 din lege.

În art.39 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează că durata exercitării mandatului de preşedinte al consiliului judeţean constituie vechime în muncă şi în specialitate.

În acest sens a arătat că, deşi nu se menţionează expres dispoziţiile Legii nr.40/1991 se completează cu art.14 alin.1, art.17 şi art.18 din Legea nr.40/1991 care precizează că persoanele salarizate în cadrul organelor puterii executive beneficiază, pe lângă salariul pentru funcţia de bază şi de sporul de vechime în muncă un premiu lunar de 2% şi un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

Astfel, reclamantul a subliniat că, a fost privat, încă de la începutul mandatului şi până la introducerea acţiunii, de drepturile salariale precum sporul de vechime, premiul lunar şi premiul anual.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii după sentinţa civilă nr.1572/14.06.2004/dos.3500/04 al Judecătoriei Tulcea, sent.civ.nr.10cc/18 iunie 2008/dos.nr.2812/327/2008 al Judecătoriei Tulcea.

Pârâtul, legal citat nu a formulat întâmpinare şi nu a depus probe în apărare.

Analizând cauza, în raport de actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1572/14.06.2004/Dos.nr.3500/2004 şi prin sent.civ.nr.2812/327/2008/18 iunie 2008/Dos.2812/327/2008 a fost validată alegerea reclamantului în funcţia de primar al com.”…” jud.Tulcea.

Potrivit art.2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică”, „dispoziţiile acestei legi se aplică persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, iar potrivit art.3 ” funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut indirect prin alegeri organizate sau direct, prin numire, potrivit legii”.

Remunerarea unor astfel de „persoane este reglementată de disp.art.19 din Legea nr.154/1998, care statuează că persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei II”. În continuare, art.20 alin.1 statuează că „indemnizaţia lunară prevăzută la art.19, este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial”.

Prevederile referitoare la sporul de vechime, premii şi pensii sunt cuprinse în art.24 alin.3 din aceeaşi lege, care dispune că „dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale cum sunt sporurile pentru condiţii de muncă, sporul pentru vechimea în muncă, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr.III – VIII, rămân în vigoare”.

Per a contrario, dispoziţiile privind sporurile şi premiile acordate persoanelor ale căror salarii se stabilesc potrivit anexelor I şi II nu rămân în vigoare.

Prin urmare, singura formă de remunerare a persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, de natura celei ocupate şi de reclamant este indemnizaţia lunară, aşa cum este aceasta definită de art.19 şi 20 alin.1 din Legea nr.154/1998.

Chiar dacă Legea nr.154/1998 nu cuprinde dispoziţii exprese de abrogare a art.14 alin.1, art.17 şi art.18 alin.1 din Legea nr.40/1991, prin care se acordau demnitarilor sporul de vechime şi premii lunare anuale, prin art.24 alin.3 din Legea nr.154/1998, aceste texte legale au fost abrogate implicit.

Având în vedere toate aceste considerente, instanţa urmează a respinge acţiunea formulată ca nefondată.

Etichete: , , , , , ,