Top

Recurs civil. FOND FUNCIAR.

Recurs civil. FOND FUNCIAR.

În conditiile în care autorul recurentului reclamant nu a contestat în termenele stabilite de Legea 18/1991 modul de solutionare a cererii sale ce privea reconstituirea întregului drept de proprietate pretins, acesta nu mai justifica un interes în solicitarea actuala de a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 43709/1994 emis pe numele autorului intimate pârâte si aceasta deoarece reducerea suprafetei de teren din titlul acestuia nu ar presupune automat includerea aceleiasi suprafete în titlul sau.

Prin actiunea introdusa la Judecatoria Oltenita la data de 28.03.2007 reclamantul FG a solicitat în contradictoriu cu pârâtii RI, Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/1991 F si Comisia Judeteana de Aplicare a Lg. 18/1991 Calarasi, ca instanta sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 33064/1993 pe numele FD si obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat faptul ca reclamantul este fiul defunctului FM decedat la data de 21.12.2000 care mostenise de la tatal sau FM suprafata de 1 ha teren arabil în mosia P, com. F, intrând în posesia acestuia în anul 1990 pe vechiul amplasament. Fara nici o justificare cele doua comisii de aplicare a Lg. 18/1991 au înscris acest teren în titlu de proprietate al numitului FD.

În dovedirea actiunii la dosarul cauzei au fost depuse mai multe înscrisuri.

Pârâta RI, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca nefiind întemeiata, având în vedere faptul ca titlul de proprietate nr. 33064/1993 a fost legal emis pe numele tatalui pârâtei, respectiv FM neexistând nici un fel de motiv de constatarea nulitatii absolute partiale a acestui titlu de proprietate.

Comisia Locala F a depus întâmpinare, intitulata concluzii scrise, solicitând respingerea cererii introductive ca fiind inadmisibila, titlul de proprietate atacat fiind legal emis.

Solutionând cauza, Judecatoria Oltenita prin sentinta civila nr. 2248/31.10.2007 a respins actiunea formulata de reclamantul FG împotriva pârâtelor RI, Comisia Locala F de Aplicarea Lg. 18/1991 si Comisia Judeteana Calarasi de Aplicarea Lg. 18/1991, ca neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte, a declarat recurs reclamantul FG criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive :

1. Conf. art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila sentinta este lovita de nulitate întrucât nu sunt indicate motivele de fapt si de drept care au formulat convingerea instantei de fond.

2. Conf. art. 304 pct. 78 C.pr.civila, hotarârea nu cuprinde motivele de fapt, motiv de nulitate invocat si ca în baza art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila.

3. Conf. art. 304 pct. 3 C.pr.civila, hotarârea este data cu aplicarea gresita a legii, lipsind de eficienta juridica testamentul al carui beneficiar este si ignorând interesul legitim în constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate.

În drept au fost invocate dispoz. art. 304 pct. 5, 7 si 9 C.pr.civila si art. 304/1 C.pr.civila.

În termen legal, intimata pârâta RI a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului declarat de recurentul FG, apreciind ca legala sentinta criticata.

Analizând sentinta criticata prin prisma motivului prev. la art. 304 pct. 7 teza I C.pr.civila, rap.la art. 261 alin. 1 pct. 5 C.pr.civila ( motivele 1 si 2) tribunalul a constatat fondat recursul declarat de reclamantul FG, având în vedere ca instanta de judecata nu a prezentat motivele de fapt si corespondentul lor în drept ceea ce echivaleaza cu neanalizarea cauzei pe fond , situatie sanctionata cu nulitatea sentintei civile pronuntata.

Cum acest motiv de nelegalitate a sentintei trebuie analizat cu prioritate, fiind de ordine publica, iar admiterea lui face inutila analizarea criticilor ce vizeaza fondul cauzei urmeaza ca la rejudecarea în fond a actiunii sa fie avute în vedere de instanta de fond si criticile ce fac obiectul motivului 3 de recurs.

Pentru considerentele aratate, în baza art. 312 C.pr.civila Tribunalul Calarasi, prin decizia civila nr. 416/R/2008 a admis recursul declarat de reclamantul FG împotriva sentintei civile nr. 2248/31.10.2007 pronuntata de Judecatoria Oltenita, pe care a casat-o în tot si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Întoarsa spre rejudecare cauza a fost înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 2373/269/2008.

La termenul din 17 septembrie 2008 reclamantul a formulat cerere completatoare prin care a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 33064/1993 pentru suprafata de 1 ha teren extravilan si obligarea pârâtei la plata pretului actualizat al terenului.

În motivare a aratat ca dupa promovarea actiunii ce face obiectul prezentei cauze, pârâta a înstrainat cu act autentic terenul cu care tatal sau a fost deja pus în posesia si care în titlurile vecinilor aparea ca reconstituit acestuia, înstrainând de asemenea aproape în totalitate terenul reconstituit defunctului FD, al carei unic mostenitor este.

În aceasta situatie, întrucât prin titlu s-a reconstituit si suprafata de 1 ha teren testat tatalui sau de catre bunicul sau si respectiv al pârâtei FM, teren solicitat la reconstituire de catre tatal sau FG, iar pârâta a înstrainat terenurile reconstituire prin titlu în cauza sunt aplicabile dispoz. art. III alin. 2/4 din Lg. nr. 169/1997 asa cum a fost modificata prin Lg. nr. 247/2005 care prevad obligatia celui care a vândut terenul sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren.

În drept a invocat dispoz. art. 132 alin. 1 C.pr. civila, art. III alin. 1 lit. a si III alin. 2/4 din Titlul V al Lg. nr. 18 asa cum aceasta a fost modificata succesiv prin Lg. nr. 169/1997 si Legea nr. 247/2005.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.842/30.04.2009, Judecatoria Oltenita a respins cererea asa cum a fost completata, formulata de reclamantul FG domiciliat în comuna F, împotriva pârâtelor RI domiciliata în comuna F, COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR F si COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR CALARASI.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca în cauza nu sunt incidente dispoz. art. III lit. a pct. ( i.i.) din Lg. nr. 169/1997 modificata si completata, în cauza nu s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea lui FD care nu era îndreptatit la astfel de reconstituire (ba dimpotriva i s-a reconstituit suprafata de teren cu care a fost înscris în CAP) si nici nu e vorba de acte de reconstituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale fostilor proprietari solicitate de acestia în termen legal libere la data solicitarii si nu sunt incidente nici dispoz. art. III alin. 2/4 din Lg. nr. 169/1997 modificata si completata potrivit carora „ în cazul unor înstrainari succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remita pretul actualizat fostului proprietar ramas fara teren. „

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs reclamantul FGcriticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele motive:

1) Instanta de fond a ignorat în totalitate probele administrate si în principal raspunsul intimatei Comisia Locala pentru Aplicarea Legii 18/1991 din care rezulta ca reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut gresit în favoarea numitului FD pentru întreaga suprafata cu care acesta figura înscris în registrul agricol la data cooperativizarii fara a avea în vedere ca începând cu anul 1954 cele 3,37 ha teren proprietatea autorului FM au fost înscrise la partida fiului sau, respectiv a tatalui intimatei pârâte si ca din aceasta suprafata fusese testata în favoarea tatalui reclamantului în anul 1946 o suprafata de 1 ha, astfel încât reconstituirea s-a facut nelegal în favoarea lui FD pentru suprafata ce a format obiectul legatului particular, fiind încalcate dispozitiile Legilor fondului funciar modificate si completate.

2) Instanta de fond a motivat gresit respingerea cererii completatoare ce privea constatarea nulitatii absolute a actului de vânzare-cumparare a terenului în litigiu încheiat de pârâta întrucât a conditionat aplicarea dispozitiilor art.III alin.24 din Legea 169/1997 modificata de o solutie de nulitate preexistenta, definitiva si irevocabila într-o cauza separata ignorând caracterul subsecvent al cererii completatoare fata de actiunea introductiva de instanta.

Prin întâmpinarea depusa în cauza pârâta a solicitat respingerea recursului declarat si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond.

La termenul din 15.10.2009, tribunalul a admis cererea de probatorii formulata de recurent si a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar F solicitându-i sa comunice cererile de intrare în CAP a lui FM si FD si daca exista a lui FG si catre Comisia Judeteana de Fond Funciar Calarasi sa comunice hotarârea nr.2406/28.08.1991 iar la termenul din 15.11.2009 intimata CLSDPPT F a raspuns ca nu detine si nici nu a detinut pâna în prezent cererile de intrare în CAP ale fostilor membrii cooperatori, deci pe cale de consecinta, nu poate da curs solicitarii instantei iar cu privire la anexele 2/2a si 28/2a mentioneaza ca aceste file sunt parte integranta a anexei 2a, numerele 2 si 28 reprezentând pozitiile la care sunt înscrise persoanele carora le-au fost reconsituite drepturile de proprietate, precum si suprafetele iar din analiza procesului verbal de punere în posesie s-a stabilit faptul ca la data întocmirii acestuia, i-au fost atribuite numitului FM o suprafata totala de 4,49 ha teren din care 3,49 ha regasindu-se în titlul de proprietate nr.33496/19.06.1995 pe numele FM iar 1 ha în titlul de proprietate nr.33064/20.12.1993 pe numele FD, iar CJSDPPT Calarasi a facut cunoscut instantei ca în arhiva sa nu exista hotarârea nr.2406/28.08.1991 si a înaintat instantei copia procesului verbal al sedintei din 20.08.1991 al Comisiei Judetene de Fond Funciar Calarasi în care au fost prezentate si aprobate anexele întocmite de Comisia Locala de Fond Funciar F urmare a cererii formulata în temeiul Legii 18/1991.

La termenul urmator s-a admis cererea recurentului si s-a solicitat Arhivelor Nationale – Directia Judeteana Calarasi a Arhivelor Nationale sa comunice instantei daca detin în arhiva cererile de înscriere în CAP Frumusani ale FM cu ultim domiciliu în comuna F, nascut în /, decedat la data de /, precum si cererile fiilor acestuia FM nascut la /, decedat la data de / si FD nascut la /, decedat la data de /, însa aceasta institutie a precizat ca nu detin astfel de înscrisuri predate de Primaria comunei F iar ca urmare a acestor raspunsuri, dupa efectuarea si altor demersuri personale ale recurentului catre Societatea Agricola înfiintata conform dispozitiilor Legii 18/1991 prin preluarea unor bunuri ale fostului CAP F, soldate cu acelasi raspuns, acesta a renuntat la administrarea probei cu înscrisuri ce-i fusese încuviintata, ele fiind imposibil de obtinut nemaiexistând în materialitatea lor.

Analizând actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata în raport de motivele de recurs invocate precum si din oficiu, tribunalul constata ca recursul declarat nu este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Recurentul a precizat în faza recursului prin aparatorul sau faptul ca cererea autorului sau de reconstituire, desi formulata pentru o suprafata de 4,50 ha (din care 3,50 ha detinute în nume propriu si 1 ha reprezentat de suprafata testata de tatal sau FM în 1946) nu a primit decât o solutie partiala în sensul ca i s-a reconstituit prin titlul de proprietate nr.33496/19.06.1995 doar suprafata de 3,50 ha pentru restul neexistând o solutie a CLSDPPT Frumusani, însa acest punct de vedere nu poate fi îmbratisat de catre instanta deoarece solicitarea sa din aceasta cerere nu poate fi apreciata ca ramasa nesolutionata ci respinsa partial si aceasta deoarece suprafata în litigiu de 1 ha a fost reconstituita si inclusa în titlul de proprietate eliberat autorului pârâtei, respectiv numitul FD, astfel încât suprafata respectiva a fost acordata altei persoane ce a solicitat-o în termenul legal neramânând la dispozitia Comisiei Comunale de Aplicarea Legii 18/1991 pentru a fi incidenta ipoteza pretinsa de recurent.

Potrivit art.III din Legea 169/1997 constatarea nulitatii absolute a actelor de reconstituire facuta în baza Legii 18/1991 se poate solicita de prefect, primar, procuror sau alte persoane ce justifica un interes legitim.

În conditiile în care autorul recurentului reclamant nu a contestat în termenele stabilite de Legea 18/1991 modul de solutionare a cererii sale ce privea reconstituirea întregului drept de proprietate pretins rezultând din anexele afisate la Primaria comunei F în anul 1991 faptul ca i-a fost admisa cererea doar în limita a 3,50 ha desi reiese ca solicitase 4,50 ha acesta nu mai justifica un interes în solicitarea actuala de a se constata nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.43709/1994 emis pe numele numitului FD autorul intimatei pârâte si aceasta deoarece reducerea suprafetei de teren din titlul acestuia nu ar presupune automat încluderea aceleiasi suprafete în titlul sau (presupunând ca ea n-ar fi fost înstrainata) deoarece cererea sa de reconstituire a fost solutionata în totalitate si nu partial, modalitatea de reconstituire nemaiputând face obiectul prezentului litigiu din moment ce nu a fost contestata prin procedura speciala prevazuta de Legea 18/1991 (conform art. 53 si urmatoarele).

Cum instanta de fond a solutionat corect primul capat al actiunii formulate rezulta ca si cea de-a doua critica este nefondata deoarece instanta de fond doar a retinut lipsa de obiect a celui de-al doilea capat de cerere în raport de solutia data primului, motiv pentru care recursul declarat nefiind fondat, urmeaza a se respinge pentru considerentele aratate.

Etichete:

Recurs civil-fond funciar

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILA NR.
Sedinta publica de la Completul compus din:

Pe rol judecarea cauzei Civil privind recursul formulat de recurentul reclamant …, domiciliat în Tulcea, str. …, împotriva Sentintei civile nr. …/…09.2010 a Judecatoriei Tulcea, în contradictoriu cu intimatii pârâti COMISIA COMUNALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, jud. Tulcea, …, domiciliat în Constanta, …, …, domiciliata în sat ., com. …, jud. Tulcea, …, domiciliata în Tulcea, str. …, jud. Tulcea si …, domiciliata în California City, Los Angeles, …, S.U.A., având ca obiect fond funciar.
Dezbaterile în recurs au avut loc în sedinta publica din data de … februarie 2011, sustinerile partilor prezente fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea în cauza la data de 02 martie 2011 si la aceasta data, când a pronuntat urmatoarea hotarâre.

T R I B U N A L U L :

Asupra recursului civil de fata;
Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. …/327/….02.2009, reclamantul, reclamantul … a chemat în judecata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Mihail Kogalniceanu, precum si pe pârâtii …. solicitând constatarea partiala a nulitatii absolute a titlului de proprietate nr. …/19 octombrie 1993 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Tulcea.
Prin sentinta civila nr. … din 29 septembrie 2010, Judecatoria Tulcea a respins cererea, ca neîntemeiata.
Pentru a adopta aceasta solutie, prima instanta retinut ca Legea nr. 18/1991 în temeiul careia s-a eliberat titlul contestat, a instituit o procedura speciala de reconstituire a proprietatii asupra terenurilor, finalizata cu emiterea titlului de proprietate, astfel încât persoanele îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuiau sa respecte întocmai succesiunea etapelor ei si sa conteste acestea în conditiile precis determinate de lege, iar aceste etape premergatoare emiterii titlului au ca obiect stabilirea întinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului terenului atribuit.
Prima instanta a constatat ca titlul de proprietate este în deplina concordanta cu cererea formulata de persoana îndreptatita, acesteia reconstituindu-se suprafata de 4874 mp.
Instanta a retinut ca, potrivit prevederilor art. III alin. 1 lit. „a” din Legea nr. 18/1991 republicata, sunt lovite de nulitate absoluta, actele de reconstituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri, iar potrivit art. 8 – 11 din Legea nr. 18/1991 republicata, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul C.A.P. se face, la cerere, prin reconstituire sau constituire, prin eliberarea unui titlu de proprietate pe numele celor care au adus teren în C.A.P. sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta, sau în conditiile legii civile mostenitorilor acestora, pe baza situatiei terenurilor detinute de C.A.P. la 1 ianuarie 1990, înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, suprafata adusa în C.A.P. fiind cea care rezulta din actele de proprietate, C.F., cadastru, cereri de înscriere, registrul agricol, evidentele cooperativei si chiar declaratii de martori.
Având în vedere faptul ca autorul pârâtilor a figurat cu pamânt în C.A.P. în suprafata de 0,4874 ha, Comisia Judeteana a emis H.C.J. nr. 564/1993, în urma careia s-a emis procesul-verbal de punere în posesie si titlul de proprietate.
Instanta a mai constatat ca reclamantul are un titlu nesigur, având în vedere ca acesta este emis în 1948, reclamantul adresându-se comisiilor de stabilire a dreptului de proprietate pentru reconstituirea suprafetei de 2.000 mp.
S-a retinut ca reclamantul a invocat dispozitiile art. 27 alin. 11 din Legea nr. 18/1991, sustinând ca fostul proprietar al terenului are doar facultatea si nu obligatia de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor astfel de terenuri, reclamantul atribuindu-si doua denumiri – aceea de fost proprietar caruia i s-a preluat terenul în mod abuziv si cea de actual proprietar, care are posibilitatea revendicarii acestui teren ocupat de catre pârâti, chiar daca nu a obtinut emiterea unui titlu de proprietate.
Având în vedere acest aspect, prin care reclamantul se considera proprietar neposesor, instanta de fond a constatat ca o actiune în revendicare prin compararea titlurilor reclamantului si pârâtilor ar lamuri situatia existenta între parti, în speta nefiind incidenta nicio cauza de nulitate absoluta a titlului de proprietate contestat, care corespunde întrutotul actelor premergatoare.
Împotriva acestei sentintei a formulat recurs reclamantul Ergoveanu Gheorghe, criticând-o ca netemeinica si nelegala întrucât nu s-a observat ca din întreaga documentatie care a stat la baza emiterii titlului lipseste însasi cererea pârâtilor prin care se solicita reconstituirea dreptului de proprietate.
S-a mai aratat ca prima instanta nu a tinut cont de prevederile art. III al. 1 lit. a pct. (iii) si de faptul ca, din probatoriile administrate, rezulta ca terenul în suprafata de 2.500 mp dobândit în anul 1948 nu a iesit niciodata din patrimoniul autorului reclamantului si apoi al sau.
Recurentul a mai invocat si ca prima instanta nu a tinut cont de situatia juridica a terenului reclamantului, de concluziile expertizei tehnice, de faptul ca acesta nu a facut niciodata înscris în C.A.P., nu a fost predat statului si nici preluat de stat prin acte translative de proprietate.
A mai sustinut recurentul ca nu este corect a urma calea actiunii în revendicare indicata de instanta de fond, întrucât si aceasta actiune prevazuta de Legea nr. 18/1991 este tot o actiune în realizarea dreptului.
O alta critica a hotarârii primei instante vizeaza mentionarea gresita ca temei al actiunii a dispozitiilor art. 27 al. 11 din Legea nr. 18/1991, ca rezultat al interpretarii gresite a concluziilor scrise depuse de reclamant.
În dovedire, s-au depus în copie o serie de înscrisuri.
În aparare, intimatii … au formulat întâmpinare, aratând ca plecând de la faptul ca, înainte de anul 1989, dreptul de proprietate al imobilelor era dobândit doar printr-o suprafata maxima de 250 mp prin „mortis causa”, iar prin acte între vii tot terenul trecea în proprietatea statului, de drept, fiind scos din circuitul civil, nu se punea problema întocmirii unui act notarial de vânzare-cumparare al suprafetei în cauza, întrucât era imposibil acest lucru. Tocmai de aceea dupa revolutie s-a facut reconstituirea dreptului de proprietate printr-o lege speciala, sens în care a fost emis Titlul de proprietate nr. … din 19.03. 1993 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, conform prevederilor Legii nr. 18/1991, având la baza acte indubitabil legale.
Conform adeverintei de la Primaria Comunei M. Kogalniceanu, recurentul-reclamant nu a depus cerere pentru dobândirea terenului în cauza în termen de 20 de ani de la promulgarea Legii nr. 18/1990, iar prin adresa cu nr. … din 10.09.2009, în vederea emiterii titlului de proprietate, acestuia i-au fost solicitate actele necesare pentru întocmirea Titlului de proprietate în suprafata de teren intravilan de 2.500 mp în satul Lastuni, comuna M. Kogalniceanu, însa acesta nu le-a depus, pentru simplul fapt ca nu le poseda.
Analizând legalitatea sentintei recurate în raport de criticile enuntate, cât si din oficiu, în temeiul art. 3041 Cod procedura civila, tribunalul constata urmatoarele:
Prin titlul de proprietate nr. …/19.10.1993, Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitului Siacu Mitroi, autorul pârâtilor pentru suprafata de…mp, situat în intravilanul satului Lastuni, comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea.
La baza acestei reconstituiri a stat înregistrarea defunctului … în registrul agricol al comunei Mihail Kogalniceanu cu suprafata de 4.874 mp teren intravilan, la pozitia 166 vol. II.
De remarcat ca, în vederea reconstituirii, sus-numitul nu a depus acte doveditoare ale proprietatii si nici nu a formulat cerere.
Pe de alta parte, reclamantul … a facut dovada proprietatii asupra terenului în suprafata de 2.500 mp prin contractul de vânzare-cumparare autentificat nr. … din 20.02.1948 de Tribunalul judetean Tulcea si transcris la grefa aceluiasi tribunal sub nr. ….n 20.02.1948, din care reiese ca numitul …(tatal sau) a achizitionat imobilul mai sus aratat, împreuna cu o constructie aflata pe acesta.
Totodata, din raportul de expertiza topografica (refacut) întocmit de expert Paun Stefan, rezulta ca terenul revendicat de reclamant este în suprafata de 2.105 mp si face parte din suprafata detinuta de mostenitorii lui Siacu Mitroi în baza titlului de proprietate nr. …/19.10.1993 care este în suprafata totala de 5.010 mp (fata de 4.874 mp din titlu de proprietate), suprapunându-se integral cu terenul detinut de pârâti.
Proprietatea reclamantului a fost probata si prin declaratiile martorilor audiati în cauza, care au aratat ca atât tatal reclamantului, cât si acesta, sunt cunoscuti ca proprietari înca de la dobândirea terenului din anul 1948, precum si ulterior, când au înstrainat diferite suprafete. Relevanta este în acest sens declaratia martorului …, care a învederat ca în anul 1989 reclamantul detinea terenul în suprafata de 2.500 mp si ca îl detine si în prezent. Rezulta astfel ca acest teren nu a iesit niciodata din proprietatea reclamantului sau a autorului acestuia si nu a fost preluat niciodata de stat, acesta constituind si motivul pentru care nu s-a formulat vreo cerere pentru reconstituirea acestei proprietati.
Potrivit art. III al. 1 lit. a pct. (iii) din Legea nr. 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrisi în cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului, sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate.
În cauza, reclamantul a facut dovada proprietatii asupra terenului în suprafata de 2.105 mp, teren intravilan, a detinerii permanente a acestui teren, precum si a suprapunerii integrale a acestuia peste terenul detinut de pârâti.
Pe de alta parte, pârâtii nu au probat în nici un mod ca ar fi formulat vreo cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, încalcând prevederile art. 8 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, iar simpla înscriere în registrul agricol al localitatii are o valoare probatorie inferioara probatoriului produs de reclamant, mai sus mentionat.
Având în vedere toate aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod procedura civila, urmeaza a admite recursul si a modifica în totalitate sentinta recurata, în sensul ca va fi admisa în parte actiunea si se va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. …/19.10.1993, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, numai cu privire la suprafata de 2.105 mp teren, situata în …., astfel cum este individualizata în raportul de expertiza tehnica refacut si a schitei anexe întocmite de expert Paun Stefan, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.
Ca urmare a respingerii recursului în conformitate cu art. 274 alin. 1 Cod pr. civila, intimatii vor fi obligati sa plateasca reclamantului suma de 1,200 lei cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
D E C I D E :

Admite recursul formulat de recurentul reclamant …, domiciliat în Tulcea, str. …., judetul Tulcea, împotriva Sentintei civile nr. …/29.09.2010 a Judecatoriei Tulcea, în contradictoriu cu intimatii pârâti COMISIA COMUNALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR MIHAIL KOGALNICEANU, cu sediul în loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20, jud. Tulcea, …, domiciliat în Constanta, str. …., jud. Constanta, …., domiciliata în sat Lastuni, com. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, …, domiciliata în Tulcea, str. …. Tulcea si …, domiciliata în ….., având ca obiect fond funciar.
Modifica în totalitate sentinta recurata, în sensul ca admite în parte actiunea si constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. …./19.10.1993, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, numai cu privire la suprafata de 2.105 mp teren, situata în …, astfel cum este individualizata în raportul de expertiza tehnica refacut si a schitei anexe întocmita de expert Paun Stefan, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.
Obliga intimatii sa plateasca reclamantului suma de 1.200 lei, cheltuieli de judecata.
Irevocabila.
Pronuntata în sedinta publica din data de 9 martie 2011.

Etichete: