Top

Înregistrare tardivă a naşterii. Art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 şi art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitară a Legii nr. 119/1996.

Înregistrare tardiva a nasterii art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 si art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996. Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 22 mai 2009 sub numarul 1474/229/2009, reclamanta C.M. prin reprezentant, a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictoriu cu pârâta Primaria Orasului T. sa se dispuna înregistrarea tardiva a nasterii minorelor C.P., si C.M., ambele minore având ca parinte unic pe reclamanta. În motivare se arata ca cele doua minore au rezultat din relatia de concubinaj cu un barbat de etnie roma. La momentul la care s-au nascut cei doi copii, nasterea lor nu a fost înregistrata în Registrul de stare civila, reclamanta fiind plecata des din tara, iar de cresterea minorelor ocupându-se parintii ei. De asemenea se arata ca nasterea celor doua fetite s-a efectuat fara asistenta medicala, acasa la reclamanta, potrivit traditiei etniei din care aceasta face parte. La dosarul cauzei s-au depus copii dupa urmatoarele acte: cartea de identitate a reclamantei, certificatul de nastere al acesteia. Asa cum rezulta din datele comunicate de catre pârâta prin intermediul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor, în registrele de stare civila ale institutiei nu figureaza înregistrata nasterea celor doua minore. În cauza, ca urmare a dispozitiei instantei, ambele minore au fost supuse unei expertize medico-legale. Astfel, s-a constatat data nasterii minorelor precum si faptul ca acestea sunt de sex feminin. În concluzie, instanta a constatat din coroborarea probelor administrate, ca mama celor doua minore este reclamanta. Fata de cele de mai sus, întrucât de la nasterea minorelor a trecut mai mult de un an, instanta a apreciat ca în cauza devin incidente dispozitiile art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 si art. 31 alin. 2 din Normele metodologice nr. 1/1997 de aplicare unitara a Legii nr. 119/1996, potrivit carora „Daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se întocmeste în baza hotarârii judecatoresti, definitive si irevocabile, privind încuviintarea înregistrarii tardive, care trebuie sa contina toate datele necesare înregistrarii”. În ce priveste numele pe care minorele urmeaza sa-l poarte, sunt incidente dispozitiile art. 64 C.fam. Astfel, dat fiind ca minorele s-au nascut din afara casatoriei, numele pe care acestea urmeaza sa-l poarte este cel al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia acestora, respectiv numele mamei. Referitor la datele de stare civila a reclamantei, acestea au fost transmise instantei de catre Serviciului Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor În concluzie, fata de cele retinute cu privire la situatia de fapt, în baza art. 21 alin. 1 din Legea nr. 119/1996, instanta a admis actiunea asa cum aceasta a fost formulata si a dispus înregistrarea nasterii minorelor. Totodata a dispus efectuarea cuvenitelor mentiuni în Registrul Starii Civile al Primariei.

Etichete:

Inregistrare tardiva a nasterii

SETINŢA CIVILĂ NR.134

Şedinţa publică de la 19.01.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr. ……., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ………, domiciliată în ……….. în contradictoriu cu pârâta ……………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună înregistrarea naşterii minorului ………

În motivarea cererii, reclamanta, a arătat că minorul s-a născut la data de 24.07.2002 la Spitalul Bakirköy din Istanbul, unde a fost eliberat un raport de naştere din care rezultă sexul, data şi ora naşterii copilului. A arătat reclamanta, că nu a declarat naşterea, de teama să nu –şi piardă cetăţenia română, aşa cum în mod greşit, au informat-o diverse persoane.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate disp.art.23 al.2 din Decretul nr.31/1954, art.21 din Legea 119/1996.

La solicitarea instanţei Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tulcea, a efectuat verificări, rezultatul acestora fiind comunicat instanţei cu adresa nr. 26137 din 12.12.2008 (fila 19 din dosarul cauzei).

La termenul de judecata din data de 15.12.2008, instanţa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili vârsta, sexul şi data naşterii minorului în cauză, raportul de expertiză fiind înaintat la dosar la data de 12.01.2009 (fila 25 din dosarul cauzei).

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din raportul de expertiză medico-legală, rezultă că minorul ………….. are o vârstă aparentă de aproximativ 6 ani, data reală a naşterii putând fi ……. Aceste date se coroborează cu rezultatul cercetărilor efectuate de către S.P.C.L.E.P. din cadrul Consiliului Local Tulcea, precum şi cu raportul de naştere eliberat la data de 25.07.2002 de Spitalul Bakirköy-Turcia.

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 21 din Legea 119/1996, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune înregistrarea naşterii minorului …………, născut la data de ……., în loc. Istanbul, ţara Turcia, sex bărbătesc, cetăţenie şi naţionalitate române, fiul lui …………, născut la data de …….. în ………, naţionalitate şi cetăţenie române, domiciliat în sat ………, şi ……….., născută la data de …… în ………., naţionalitate şi cetăţenie române, domiciliată în …………..

Etichete:

Înregistrare tardiva a naşterii

Dosar nr. 636/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.624

Şedinţa publică de la 05.08.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

MINISTERUL PUBLIC reprezentat de

PROCUROR : APOSTU ADRIAN

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P.L.F. şi pe pârâtul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV, având ca obiect înregistrare tardiva a naşterii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent reclamanta P.L.F. lipsind pârâtul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosar relaţiile solicitate S.M.L. Bacău, prin care s-a comunice avizul cu privire la vârsta şi sexul reclamantei P.L.F..

Reprezentantul Ministerului Public, arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Reclamanta prezentă în instanţă arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond solicită să fie admisă cererea formulată de reclamantă privind înregistrarea tardivă a naşterii .

Reclamanta, având cuvântul pe fond solicită admiterea cererii şi înregistrarea tardivă a naşterii.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata constata următoarele:

La data de 06.07.2005 reclamanta P. G. a formulat acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 400/2005 pentru înregistrarea tardivă a naşterii fiicei sale pe nume P. L.F., acţiune ca a fost perimată de drept prin sentinţa civilă nr. 289/19.10.2006.

La data de 15.03.2007 reclamanta P. G. a formulat o altă acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 140/174/2007 pentru înregistrarea tardivă a naşterii fiicei sale pe nume P. L. F., acţiune ca a fost perimată de drept prin sentinţa civilă nr. 76/22.02.2010.

La data de 15.02.2010 reclamanta P. L. – F. a formulat o altă acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 75/174/2010, care prin sentinţa civilă nr. 172/13.04.2010 s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Agnita invocată de instanţă din oficiu şi a fost declinată în favoarea Judecătoriei Podu Turcului.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 636/829/26.05.2010 reclamanta P. L. F. în contradictoriu cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a solicitat instanţei ca prin hotărâre judecătoreasca sa dispună înregistrarea tardiva a naşterii numitei Pădure Livia Florentina.

Cererea a fost legal timbrata cu 8 lei taxa judiciara de timbru si 0.3 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii, reclamanta arată că mama sa nu a declarat naşterea în lipsa posibilităţilor materiale şi în necunoştinţă, motiv pentru care doreşte să fie înregistrată naşterea sa, ca dată a naşterii fiind aceea înscrisă în certificatul medical constatator al naşterii, respectiv data de 11.11.1991.

In dovedirea acţiunii reclamanta a depus acte.

Judecătoria Agnita a dispus trimiterea actelor pentru verificări la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Informatizata a Persoanei Braşov, iar la data de 26.05.2010 cu adresa nr. 3750 acest serviciu ne-a comunicat faptul că în Registrul de naşteri al Primăriei mun. Braşov nu a fost găsită înregistrarea actului de naştere al numitei P.L.F., solicitând înregistrarea tardivă solicitată (fila 5).

A fost solicitat de către instanţă Serviciului Judeţean de Medicină Legală întocmirea unui aviz cu privire la vârsta şi sexul persoanei P.L.F., raport depus la dosar conform adresei nr. 2185/02.08.2010 ( fila 13)

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine:

La data de 11.11.1991 numita P.G. a născut un copil pe nume P. L.F. reclamanta, fapt ce rezulta din certificatul medical constatator al naşterii nr.4864/17.11.1991 (fila 5 dosar unic 7/174/2005) si referatul S.P.C.L.E.P. Agnita, judeţul Sibiu, având ca mamă pe numita P. G. şi tată natural..

Întrucât minora nu a fost declarată de părinţii săi după naştere, iar de la data naşterii a trecut mai mult de un an, mai exact 18 ani, instanţa constata ca sunt întrunite prevederile art. 21 din Legea nr. 119/1996 cu modificările si completările ulterioare, urmând a fi admisa cererea si a dispune înregistrarea tardiva a naşterii numitei P.L.F..

Situaţia de fapt expusă anterior, a fost reţinută de instanţă din înscrisurile ataşate la dosar, certificatul constatator al naşterii eliberat de maternitatea Spitalului Municipal (fila 5 dosar unic 7/174/2005), referatul S.P.C.L.E.P. Agnita şi concluziile Serviciului Judeţean de Medicină Legală Bacău (fila 13), solicitate din oficiu de instanţă în cursul acestui proces.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite cererea şi va dispune înregistrarea tardivă a naşterii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta P.L. F., domiciliată în sat. Şendreşti, com. Motoşeni, jud. Bacău .

Dispune înregistrarea tardivă a naşterii numitei P.L.F.,

născută la data de ____, în municipiul Braşov, judeţul Braşov, sex feminin, fiica lui _____, născută la ____, în localitatea Agnita, judeţul Sibiu, naţionalitate română, CNP-________ şi a lui Natural, în Registrul de naşteri al primăriei municipiului Braşov.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.08.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN BUŢUCAN DANIELA

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 05.08.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 05.10.2010.

Red./tehnoredact-ex.5

P.S/B.D

23.08.2010

Etichete:

Înregistrare tardivă a naşterii

Sentinţa civilă nr. 2074/08.09.2010

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă reclamanţii C.C. şi C.S.V. au solicitat prin procurator C.V., înregistrarea tardivă a naşterii copilului C.M.D., născut la xx.xx.2003 în Marea Britanie.

În motivare au arătat că au emigrat ilegal în Marea Britanie cu nume false-I.V. şi E.V., ca cetăţeni ai Republicii Moldova, cu scopul de a munci şi a-şi întocmi documente legale de şedere. În anul 1999 s-au căsătorit la primăria comunei X., conform certificatului de căsătorie nr.7/1999 din xx.xx.1999. La xx.xx.2003 s-a născut din căsătoria lor copilul M.D., la A., în Marea Britanie, copilul fiind înregistrat cu numele părinţilor-V. însă s-a făcut menţiune pe certificatul copilului că părinţii acestuia sunt cunoscuţi şi sub numele de C.C. şi C.S.V..

La xx.xx.2009 reclamanţii au arătat că au solicitat transcrierea actului de naştere al copilului însă s-a refuzat transcrierea potrivit adresei primite de la Consiliul judeţean Neamţ prin care li se aducea la cunoştinţă următoarele: privind modul de soluţionare a cererii de transcriere a certificatului de naştere, emis de autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, al numitului V. M.D., din analiza documentelor transmise precum şi a celor primite ca urmare a corespondenţei purtate cu Ambasada României la Londra, s-a constatat că, la data naşterii minorului, părinţii acestuia deţineau documente pe numele V. I. şi V. E..

Pentru clarificarea situaţiei, întrucât în traducerea certificatului de naştere se precizează că numele părinţilor se vor citi I. V. şi E. V., în loc de C.C. şi C.V.S., se impune ca părinţii minorului să prezinte documentele prin care aceştia şi-au schimbat numele de familie şi prenumele, având în vedere că menţiunile cu privire la nume poartă data de 28.08.2009.

În situaţia în care părinţii minorului nu pot face dovada schimbării numelui se va proceda la înregistrarea tardivă a acestuia, conform prevederilor art.32 alin. (1) din Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.

În dovedire reclamanţii au depus la dosar copii după certificatele lor de stare civilă, cărţi de identitate, certificatul de naştere al copilului, traducerea acestuia, adresele primite de la autorităţile din România privind transcrierea actului de naştere al minorului, decizia de schimbare de nume pentru minor din xx.xx.2010.

În drept s-au invocat prevederile art.21 din Legea 119/1996, art.23 din decretul nr. 31/1954.

Primăria comunei X. a comunicat instanţei pe larg situaţia reclamanţilor, motivele pentru care nu s-a procedat la transcrierea actului copilului, reţinând în esenţă că autorităţile din Marea Britanie au omis să facă şi menţiunea cu privire la numele copilului-C., în loc de V..

În vederea soluţionării cererii de faţă, instanţa a solicitat Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor să facă verificări pentru stabilirea identităţii copilului şi a solicitat ca reclamanţii să se prezinte cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală pentru a cere avizul medicului legist cu privire la vârsta şi sexul copilului al cărei act de naştere se cere a fi întocmit.

Cu adresa nr.xxxx/26 08 2010 d Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor a comunicat instanţei că reclamanţii figurează în evidenţele acestui serviciu cu următoarele date: C.C., CNP-1xxxxxxxxxxx, cu domiciliul în satul Z. comuna X. judeţul Neamţ, posesor al C.I. nr.3xxxxx din xx.xx.2007 eliberată de S.P.C.L.E.P., iar C.S.V., (fostă S.) CNP.2yyyyyyyyyyyy, cu domiciliul în satul Z. comuna X. judeţul Neamţ, posesor al C.I. nr.xxxxx din xx.xx.1999 eliberată de Poliţie.

Fiul acestora, C.M.D., născut la xx.xx.2003 nu figurează în baza de date.

Procuratoarea reclamanţilor nu s-a prezentat cu copilul la Laboratorul de Medicină Legală cu motivarea că minorul este cu părinţii lui în Marea Britanie şi nu poate călători în ţară tocmai pentru că nu are act de naştere valabil.

Analizând probele dosarului constată că acţiunea reclamanţilor este întemeiată urmând a o admite în baza art.21 din legea 119/1996 şi se va dispune înregistrarea tardivă a naşterii copilului în registrul de naşteri de la Primăria comunei X. judeţul Neamţ.

Se reţine că reclamanţii C.C. şi logodnica sa, S.S.V. au emigrat ilegal în Marea Britanie sub nume fals, I. şi E.V., ca cetăţeni din Republica Moldova. În anul 1999 cei doi s-au căsătorit în ţară, potrivit certificatului de căsătorie eliberat de Primăria comunei X. care atestă căsătoria lor, înregistrată sub nr.7 din registrul de stare civilă a comunei.

La xx.xx.2003, din căsătoria lor, s-a născut copilul M.D., înregistrat sub numele de V., potrivit actelor de stare civilă deţinute de părinţi însă în subsolul actului de naştere al copilului se face menţiunea că părinţii sunt cunoscuţi şi sub numele de C..

În ţară s-a refuzat transcrierea actului de naştere întocmit în străinătate deoarece numele acestuia nu corespundea cu cel al părinţilor înscrişi în actul de naştere al copilului.

Având în vedere acestea, faptul că s-a înregistrat naşterea copilului în străinătate însă cu date nereale privind numele, declaraţia dată de reclamanţi că renunţă definitiv la numele I. şi E.V., constată că se poate dispune înregistrarea tardivă a naşterii copilului, cu numele real al părinţilor săi – C., potrivit textului de lege enunţat.

Etichete: