Top

Somaţia de plată. Noţiunea de creanţă certă, lichidă şi exigibilă

Prin cererea legal timbrată înregistrată la această instanţă sub nr. 365/228/10.04.2007 creditoarea SC Vodafone Romania SA –Bucuresti a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitorul MG să fie somat să-i achite suma de 183,55 USD în echivalent lei la data plăţii reprezentănd preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate în baza unui contract,1275,01 lei, penalităţi convenţionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întîrziere aferente preţului neachitat de 554,31 lei, c/val penalităţilor convenţionale de 0,5% pentru fiecare zi de întărziere aferente debitului principal curse în continuare pentru perioada 01.05.2007 si data îndeplinirii obligaţiei de plată precum si plata cheltuielilor de judecată.Prin Ordonanta Judecătoriei Făurei nr 294/09 mai 2007 s-a admis în parte cererea creditoarei,s-a somat debitorul să-i achite acesteia în termen de 20 zile de la comunicare suma de 183,55 lei USD în echivalent lei la data plăţii reprezentînd preţ al serviciilor de telefonie mobilă prestate si cheltuielile de judecata, respingându-se capetele de cerere privind plata penalităţilor conventionale pentru următoarele motive: numai primul capăt de cerere îndeplineste cele trei conditii prevăzute de art 1 alin 1 din OG5/2001, iar creanţele ce fac obiectul celorlalte doua capete de cerere nu sunt certe.Astfel ,desi creanta este constatată printr-un înscris semnat şi implicit acceptat de debitor, potrivit art 6 din contractul încheiat de părţi , titlul cu care debitorul datorează sumele în cauză este de daune moratorii.Or, potrivit dispoziţiilor generale de drept ,angajarea răspunderii civile contractuale sub forma acordarii de daune moratorii este ţinută de îndeplinirea cumulativă a patru condiţii:nerespectarea unei obligaţii contractuale,aducându-se prin aceasta atingere unui drept subiectiv patrimonial al creditorului, existenţa unui prejudiciu, raportul de cauzalitate între fapta si prejudiciu si vinovăţia debitorului.In măsura în care judecarea unui capăt de cerere presupune verificarea în contradictoriu a îndeplinirii celor patru condiţii sus enumerate, creanţele ce formeaza obiectul celor doua capete prin care se solicită plata penalităţilor conventionale nu sunt certe ci discutabile juridic, fiind nevoie de dezbateri asupra fondului ceea ce nu poate fi făcut pe calea specială a somatiei de plată ci pe calea dreptului comun.

Etichete:

Somaţia de plată, aparenţa dreptului, necercetarea raportului fondului juridic.

Prin decizia comercială nr. 461/11.10.2004 a Curţii de APEL Iaşi, s-a admis recursul Consiliului local al comunei Aroneanu împotriva sentinţei civile nr. 40/E/14.01.2004 a Tribunalului Iaşi care a fost modificată în tot, s-a admis cererea în anulare introdusă de Consiliul local al comunei Aroneanu în contradictor cu RATEC Iaşi împotriva ordonanţei nr. 1137/06.10.2003 a Tribunalului Iaşi pe care a anulat-o.
S-a respins cererea creditorului RATEC Iaşi de a se admite o ordonanţă care să conţină somaţia de plată pe numele debitorului Consiliul Local al comunei Aroneanu pentru suma de 16 525 000 lei preţ şi accesorii.
S-a reţinut că pentru realizarea creanţei s-a uzat de procedura somaţiei de plată reglementată de O.G. nr. 5/2001, întemeindu-se cerea pe comunicările făcute de ISTPH Iaşi şi de Asociaţia eroilor martiri Iaşi. Facturile emise în vederea încasării contravalorii abonamentelor pe mijloacele de transport în comun nu au fost confirmate de către Consiliul Local Aroneanu şi acesta nu a acceptat să plătească sumele pretinse.
Procedura somaţiei de plată se întemeiază pe o aparenţă a dreptului de creanţă a creditorului în cadrul căruia nu este posibilă cercetarea pe fond a raportului juridic născut între creditor şi debitor şi nici stabilirea responsabilităţilor ce ar decurge din neexecutarea obligaţiilor. În cadrul unui astfel de litigiu, nu se poate ignora faptul că din moment ce debitorul contestă că ar avea un raport juridic cu creditorul, că datorează suma ce i se pretinde şi că prestaţia s-a executat, aparenţa pe care se întemeiază procedura somaţiei este înlăturată. Neprezentarea debitorului la termenul când s-a emis ordonanţa conţinând somaţia de plată sau neformularea de apărări cu această ocazie, nu-l decade din dreptul de a se opune solicitării creditorului pe calea cererii în anulare şi de a invoca faptul că nu sunt întrunite cerinţele art. 1 din O.G. nr. 5/2001. Aceasta, pentru motivul că suma pretinsă nu rezultă dintr-un contract sau alt înscris, nu era însuşită de părţi prin semnătură ori alt mod admis de lege.
Factura neconfirmată este în acest fel un act unilateral care nu putea atesta drepturi şi obligaţii privind executarea prestaţiei. Contestarea obligaţiei de către debitor coroborată cu imposibilitatea cercetării fondului litigios în condiţiile relevate în cele ce preced, justifică demersul debitorului care a solicitat să se constate că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate cerute de O.G. nr. 5/2001. Toate aceste aspecte demonstrează că un punct de vedere contrar cum este cel adoptat prin sentinţa civilă nr. 40/E/14.01.2004 a Tribunalului Iaşi este fundamentat greşit.
În acelaşi sens, decizia comercială nr. 489/18.10.2004 a Curţii de Apel Iaşi.
Decizia comercială nr. 461/11.10.2004

Etichete: ,