Top

Închiderea procedurii. Inexistenţa obiecţiunilor la notificare.

În absenţa obiecţiunilor formulate la notificare şi comunicate ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

În exercitarea atribuţiilor legale, lichidatorul a întocmit un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi a societăţii debitoare şi a notificat atât pe creditorii cunoscuţi, cât şi pe cei care nu au putut fi identificaţi în cursul procedurii, prin publicitate, în vederea înregistrării creanţelor.

La 10.07.2001, lichidatorul a întocmit, potrivit art. 96 din Legea nr.64/1995 republicată, un tabel preliminar al obligaţiilor, iar după epuizarea termenelor procedurale s-a afişat şi înregistrat tabelul definitiv, constatându-se că nu au fost formulate contestaţii asupra cuantumului ori rangului de prioritate.

La 10.10.2001 a fost prezentat judecătorului sindic şi creditorilor un nou raport, în care s-a consemnat că nu au putut fi depistate bunuri ale debitoarei, prin a căror valorificare să fie obţinute fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi satisfacerea creanţelor declarate.

În aceste condiţii, creditoarea care a iniţiat procedura – societate bancară – a propus închiderea procedurii.

În absenţa obiecţiunilor formulate la această propunere, notificată ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

(sentinţa civilă nr. 2970 COM/ 14.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Închiderea procedurii. Refuzul creditorului de a suporta cheltuielile procedurale.

După notificarea creditorilor, faţă de societatea în faliment a fost înscrisă pe tabelul obligaţiilor o singură creanţă declarată – cea a creditorului care a iniţiat procedura.

Acesta a declarat că nu înţelege să suporte eventualele cheltuieli impuse de continuarea procedurii, motiv pentru care se va reţine incidenţa dispoziţiilor art.118 din Legea nr. 64/1995 republicată.

În urma efectuării demersurilor de notificare a creditorilor debitorului în faliment, prin publicitate, precum şi a instituţiilor publice pentru identificarea eventualelor creanţe bugetare, lichidatorul a prezentat, în condiţiile art. 41 din Legea nr. 64/1995 republicată, un raport asupra situaţiei societăţii, astfel cum a putut fi determinată din documentele obţinute.

S-a arătat, astfel, că societatea a fost înmatriculată în anul 1992, având ca principal obiect de activitate derularea de operaţiuni de comerţ şi servicii import-export. Ca administratori cu puteri depline, au fost menţionaţi la Registrul comerţului doi cetăţeni de naţionalitate turcă, aceştia nemaiaflându-se pe teritoriul României.

Lichidatorul a menţionat că nu au putut fi identificate documente contabile, societatea nu şi-a mai desfăşurat activitatea din anul 1997.

După notificarea creditorilor a rezultat o singură creanţă declarată faţă de societatea în faliment, respectiv, cea a creditorului care a iniţiat procedura. Acesta a declarat că nu înţelege să suporte eventualele cheltuieli impuse de continuarea procedurii.

În aceste condiţii, în cauză se va reţine incidenţa dispoziţiilor art.118 din lege, procedura urmând a fi închisă.

(încheiere nr. 1363 COM/ 28.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

ÎNCHIDEREA PROCEDURII. RAPORT FINA ŞI BILANŢUL GENERAL. CONŢINUT.

Prin Decizia 688/2006 s-a admis recursul comercial promovat de recurenta – creditoare AVAS în contradictoriu cu intimata debitoare S.C. M.P. S.A, a fost modificată în tot sentinţa recurată nr. 125 din 27 aprilie 2006, pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 2815/2001, în sensul că s-a respins ca nefondată cererea de închidere a procedurii falimentului şi s-a trimis cauza la judecătorul sindic pentru continuarea procedurii.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin sentinţa civilă 125/27.04.2006 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul 2815/2001 al Tribunalului Bacău în temeiul art. 131 al. 2 din legea 64/1995 s-a dispus închiderea procedurii falimentului deschisă împotriva S.C. „M.P” SA Comăneşti, înscrierea din oficiu a menţiunii dizolvării şi radierea societăţii la Registrul Comerţului.

S-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României a menţiunilor dizolvării şi radierii societăţii pe cheltuiala debitoarei,notificarea hotărârii de închidere a procedurii şi descărcarea lichidatorului judiciar şi a persoanelor care l-au asistat de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garanţie, asociaţi.

Judecătorul sindic a constatat că fondurile şi bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi, în consecinţă, a aprobat raportul final descărcând lichidatorul de orice îndatoriri sau responsabilităţi.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – A.V.A.S., scutit legal de plata taxei de timbru conform dispoziţiilor art. 86 din O.U.G. 51/1998 republicată.

În motivarea recursului s-a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 128 pct. 1 din legea 64/1995 republicată, după ce bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, lichidatorul judiciar avea obligaţia de a prezenta judecătorului sindic un raport final împreună cu un bilanţ general ale căror copie trebuiau comunicate tuturor creditorilor şi debitorului, urmând a fi convocată Adunarea Creditorilor pentru soluţionarea obiecţiunilor la raport final.

Prin necomunicarea către creditori, în condiţiile art. 128 pct. 1 din Legea 64/1995 republicată, a raportului final privind lichidarea S.C. „M.P” S.A. Comăneşti, A.V.A.S. a fost privat de dreptul de a exercita calea de atac a obiecţiunilor la raportul final.

S-a arătat şi că lichidatorul judiciar nu a verificat cauzele concrete care au determinat revocarea de către debitoare a contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurările de sănătate şi nu a menţionat persoanele din conducerea societăţii debitoare din vina cărora nu au fost plătite contribuţiile la acest fond.

Dintre intimaţii, legal citaţi, a fost reprezentat în faţa instanţei lichidatorul judiciar S.C. Expert SRL Bacău, lichidator judiciar al debitoarei S.C. M.P SA şi administrator judiciar al creditoarei S.C. M. SA, care a solicitat respingerea recursului promovat, arătând că procedura de lichidare a debitoarei a fost finalizată în luna noiembrie 2003, dată la care în tabloul creditorilor figura Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bacău de la care recurenta a preluat creanţele în 2004.

Nefiind formulate contestaţii la raportul comunicat creditorilor de la acea dată s-a procedat la distribuirea tuturor sumelor realizate din lichidare, după care s-au soluţionat şi celelalte cereri adiacente. Referitor la obligaţiile lichidatorului de menţionare a persoanelor din conducerea societăţii falite vinovate de neplata contribuţiei la Fondul naţional unic de sănătate s-a arătat că prin lege nu este stabilită în sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului o asemenea obligaţie.

Instanţa de recurs a apreciat ca fiind fondat recursul, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Închiderea procedurii în condiţiile art. 131 din Legea 64/1995 republicată, în vigoare la data pronunţării sentinţei presupune îndeplinirea procedurii reglementate de dispoziţiile art. 128, 129 din aceeaşi lege.

Aceasta stabileşte obligaţia lichidatorului de a interveni un raport final, bilanţ general care va fi supus judecătorului sindic, iar copii vor fi comunicate creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului, creditorii putând formula obiecţii la raportul final. După soluţionarea eventualelor obiecţii şi aprobarea raportului final, lichidatorul urmează să efectueze distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului, iar fondurile nereclamate în termen de 90 de zile vor fi depuse la bancă în contul averii debitorului.

În prezenta cauză nu au fost îndeplinite obligaţiile arătate anterior în sensul că nu s-a întocmit un raport final şi un bilanţ general, cu atât mai mult nu s-a efectuat distribuirile finale.

Raportul întocmit de lichidator la 06.11.2003 privind acţiunile întreprinse pentru lichidarea judiciară a falitei şi primind fondurile obţinute prin lichidarea activului depus la filele 54 – 63 dosar 2815/2001 nu îndeplineşte condiţiile impuse de dispoziţiile art. 128, 129, indicate anterior. Acest raport reprezintă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 121 din lege, ţinând seama atât de formularea folosită în raport, cât şi de acţiunile ulterioare întreprinde în cauză.

Astfel, la finalul raportului privind fondurile obţinute din lichidarea activului lichidatorul s-a referit la valoarea creanţelor neacoperite după prezenta distribuţie, fără a preciza că este vorba despre distribuiri finale, astfel cum era reglementat prin dispoziţiile art. 115, 116 din legea 64/1995 în forma de la acea dată.

La termenul din 29.01.2004 reprezentantul lichidatorului judiciar a solicitat a se acorda termen pentru imposibilitatea predării unei maşini, din cauza vremii defavorabile, iar la termenul din 08.04.2004 acelaşi lichidator a arătat că mai are de verificat o maşină care este la Banca Transilvania, care urmează a fi ridicată.

Prin cererea formulată la 10.06.2004 acelaşi lichidator solicită aprobarea valorificării materialelor debitoarei identificate la S.C. Marine Chemicals Industries SRL Botoşani, cerere încuviinţată de judecătorul sindic prin încheierea din 12.08.2004.

Toate aceste împrejurări conduc la concluzia că raportul întocmit la 06.11.2003 nu reprezintă raportul final, bilanţul general şi distribuirea finală reglementate de art. 128, 129, 131 din legea 64/1995 republicată.

În aceste context chiar lichidatorul solicită la termenul din 06.04.2006 acordarea unui termen pentru depunerea raportului final, pentru ca la data de 27.04.2006 să depună referatul privind debitoarea în faliment în baza căruia judecătorul sindic a închis procedura. Referatul apreciat de judecătorul sindic ca fiind raportul final nu îndeplineşte nici sub aspect formal şi nici al conţinutului condiţiile impuse de dispoziţiile art. 128, 129, 131 pentru închiderea procedurii şi cu atât mai mult nu a fost respectată procedura reglementată expres.

Referitor la motivul de recurs privind obligaţia lichidatorului de a indica persoanele vinovate de neplata contribuţiilor la fondul naţional unic de asigurări sociale şi de sănătate şi de verificare a cauzelor concrete de nevirare a contribuţiilor de către debitoare, instanţa apreciază că acesta reprezintă un motiv de contestaţie potrivit dispoziţiilor art. 25 din legea 64/1995 republicată (art. 19 în vechea reglementare) ce nu poate fi examinat cu ocazia soluţionării recursului împotriva hotărârii de închidere a procedurii.

Decizia 688/19.10.2006

Etichete: