Top

Contestaţie decizie de concediere

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 194 (28.01.2010)
Autor: Tribunalul Suceava – secţia civilă
Domenii asociate: desfacerea contractului de muncă

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 6.01.2010 sub nr. 62/86/2010 reclamanta B. E. a chemat în judecata pe pârâta Institutia Primarului comunei Pojorâta, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa anuleze Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 420/7.12.2009 prin care a fost sanctionata cu avertisment scris pentru nefinalizarea introducerii în format electronic a registrului de rol si a registrelor agricole si sa oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat în esenta ca este inspector de specialitate III în cadrul compartimentului financiar, contabil, impozite, taxe, cultura si biblioteca în cadrul comunei Pojorâta fiind sanctionata pentru neefectuarea unor lucrari care nu intrau în atributiile sale de serviciu prin Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 420/7.12.2009, care este lovita de nulitate întrucât nu cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinara.

În drept, a invocat dispozitiile art. 268 din Codul muncii.

În dovedirea cererii, a depus în copie urmatoarele înscrisuri: Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 420/7.12.2009, carte de identitate, plângere înregistrata sub nr. 7382/1.08.2009, nota explicativa.

Pârâta, desi legal citata, a formulat întâmpinare prin care a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocând în acest sens dispozitiile art. 18 si 19 din Legea nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare.

La termenul de judecata din data de 28.01.2010 reclamanta depus la dosar Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 475/31.12.2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta tribunalul apreciaza ca aceasta este neîntemeiata dupa cum se va arata în continuare.

Astfel, instanta apreciaza ca chemarea în cauza în calitate de pârât a Institutiei Primarului comunei Pojorâta si nu a comunei Pojorâta, prin primar, nu reprezinta decât o simpla inadvertenta juridica, de altfel extrem de întâlnita în practica judiciara si de multe ori datorata tocmai comportamentului unitatilor administrativ teritoriale în cauza care în antetul actelor care le emit mentioneaza ca emitent primaria sau primarul.

În aceste sens instanta retine ca întrucât unitatea administrativ teritoriala este persoana juridica de drept civil, titulara de drepturi si obligatii, primarul comunei nefiind decât o structura functionala a administratiei publice locale, este evident faptul ca în speta este chemata în judecata comuna Pojorâta, prin primar, hotarârea urmând sa fie pronuntata în raport cu acest pârât.

Prin Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 420/7.12.2009 s-a aplicat reclamantei sanctiunea „avertisment scris” pentru nefinalizarea introducerii în format electronic a Registrului de Rol si a Registrelor Agricole. Prin Dispozitia primarului comunei Pojorâta nr. 475/31.12.2009 s-a revocat dispozitia nr. 420 din 7.12.2009, revenindu-se astfel asupra sanctionarii reclamantei. În consecinta, cererea sa de anulare a Dispozitiei primarului comunei Pojorâta nr. 420/7.12.2009 a ramas fara obiect.

Pentru aceste motive,tribunalul va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ca nefondata si va respinge actiunea formulata de contestatoarea B. E,. ca ramasa fara obiect.

Etichete: , , ,

Lipsa calitatii procesuale pasive a primariei

TRIBUNALUL TIMIS
Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 570/2006 (25.10.2006)
Autor: Belicariu Maria
Domenii asociate: autorizare

Art. 67 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale.

Prin sentinta civila nr. 570 pronuntata în sedinta publica din 25 octombrie 2006 în dosar nr. 502/30/2006, Tribunalul Timis, sectia comerciala si de contencios administrativ, a respins actiunea, având ca obiect anulare autorizatie de functionare emisa pe seama pârâtului A.N, actiune formulata de reclamanta R. L. E., împotriva pârâtilor PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA si A. N., retinând ca PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA nu are calitate procesuala pasiva .

Instanta a retinut ca în conformitate cu disp. art. 67 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, „primarul reprezinta comuna sau orasul în relatiile cu alte autoritatii publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau straine, precum si în justitie”.

Fata de aceasta reglementare legala, primarul are dreptul sa actioneze si poate fi chemat în justitie ca reprezentant al persoanei de drept public, fie singur fie alaturi de consiliul local.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA este o institutie, astfel ca aceasta nu are calitate procesuala pasiva în cauza.

Etichete: ,

Excepţie de nelegalitate. Hotărâri de consiliu local. Condiţii de admisibilitate.

Tip: Decizie
Nr./Dată: 502 (05.07.2006)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Legea nr. 554/2004 – art. 4

Legea nr. 215/2001 republicată – art. 126

Legea nr. 213/1998 – art. 17

Este nelegală hotărârea unui consiliu local pentru atribuirea în folosinţă nelimitată în timp a unui teren proprietate publică.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia civilă nr. 502/R din 5 iulie 2006

Prin sentinţa civilă nr. 1120 din 6 iunie 2006, pronunţată în dosarul nr. 3789/Ca/2006, Tribunalul Arad a admis cererea reclamantei Primăria municipiului A., prin Primar şi a constatat nelegalitatea Hotărârii nr. 103/26.04.2005 adoptată de pârâtul Consiliul Local al municipiului A., respingând excepţia de nelegalitate a Hotărârilor nr. 67/27.02.2001 şi 183/25.06.2002 adoptate de Consiliul Local al municipiului A., invocată de pârâtul Municipiul A.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta Universitatea „Aurel Vlaicu” A. şi Curtea de Apel Timişoara, prin decizia civilă nr. 502/R din 5 iulie 2006, pronunţată în dosarul nr. 4360/59/2006 a respins cererea ca nefondată.

Curtea a reţinut că prin prin cererea depusă în dosarul nr. 617/2006 al Tribunalului Arad având ca obiect o acţiune civilă, pârâtul din respectiva cauză, Municipiul A. a invocat excepţia de nelegalitate a hotărârilor nr. 67/2001, nr. 183/2002 şi nr. 103/2005 emise de Consiliul Local A., în condiţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004.

Prin sentinţa civilă nr. 1120 din 6 iunie 2006, pronunţată în dosarul nr. 3789/CA/2006, Tribunalul Arad a admis în parte cererile constatând nelegalitatea hotărârii nr. 103/2005 emisă de Consiliul Local A. pentru nerespectarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul său juridic şi ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, pentru că transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului compus din teren şi sală de sport, către pârâta Universitatea „Aurel Vlaicu” A., s-a realizat pe durată nelimitată, imobilul făcând parte din domeniul public al Municipiului A.

Art. 126 din Legea nr. 215/2001 republicată prevede dreptul consiliilor locale sau judeţene de a da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile sau mobile, proprietate publică sau privată, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, iar art. 17 din Legea nr. 213/1998 dispune că statul sau unităţile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţă gratuită, pe termen limitat, aceloraşi categorii de persoane juridice.

Hotărârea nr. 103/2005 a fost emisă de Consiliul Local A. cu încălcarea acestor dispoziţii legale imperative, nefiind limitat termenul pentru transmiterea folosinţei unui bun din domeniul public al reclamantului Municipiul A., astfel că bine a fost admisă cererea întemeiată pe art. 4 din Legea nr. 554/2004 privitor la această hotărâre de către Tribunalul Arad, astfel că motivarea recursului legat de acest aspect este nefondată, limitarea în timp la existenţa pârâtei, ca instituţie de învăţământ superior neconstituind o delimitare în timp a perioadei de folosinţă.

Sunt nefondate şi excepţiile invocate prin cererea de recurs pentru că în primul rând se face referire la Primarul municipiului A., ca lipsit de calitate procesuală activă în susţinerea excepţiei, ceea ce este eronat din moment ce reclamant este Municipiul A. şi pe de altă parte, cel care invocă o excepţie de nelegalitate trebuie să fie parte în procesul civil sau de altă natură, în care se invocă o asemenea excepţie, fără a dovedi alte cerinţe legate de promovarea acţiunii în contencios administrativ sau din alte legi speciale, precizate prin motivele de recurs.

Este neavenită critica legată de încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, atâta timp cât cererea reclamantului s-a admis numai cu privire la Hotărârea nr. 103/2005 a Consiliului Local A., această hotărâre având efecte juridice de sine stătătoare faţă de cele din anii 2001 şi 2002, şi de asemenea bine a reţinut instanţa de fond dependenţa soluţionării acţiunii civile de rezolvarea excepţiei de nelegalitate privitoare la Hotărârea nr. 103/2005 a Consiliului Local Arad.

Etichete: , , , ,