Top

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. CERERE INLOCUIRE LICHIDATOR. CERERE DE ATRAGERE RASPUNDERE ADMINISTRATOR.

Prin incheierea nr.27 din 27 ian. 2005 Tribunalul Botosani – judecator sindic a dispus inceperea falimentului debitoarei SC „2000 A” SA Dorohoi, dizolvarea societatii si a numit lichidator judiciar pe B.I.

Debitoarea prin administrator M.F. a cerut la 10 mai 2005 schimbarea lichidatorului judiciar cu lichidatorul desemnat la SC „S” SA, motivat de faptul ca la aceasta din urma societate se gaseste arhiva intregii societati, din care s-a divizat SC „2000 A” SA si pentru ca creditoarea DGFP Botosani a vandut toate activele societatii.

Lichidatorul judiciar a solicitat la 25 mai 2005 sa se faca aplicarea disp. art. 137 lit. a din Lg.64/1995, in sensul ca parte din pasivul neacoperit in suma de 933.290.136 lei, reprezentand creante bugetare inscrise in tabloul preliminar al creditorilor sa fie integral acoperit de administratorul debitoarei – M.F.

Judecatorul sindic, prin incheierea nr.270 din 12 iulie 2005 a admis cererea administratorului M.F. si a dispus inlocuirea lichidatorului desemnat la 27 ianuarie 2005 cu C.I. si a respins ca nefondata cererea de atragere a raspunderii materiale a administratorului.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca intreaga documentatie se afla la SC „S” SA din care s-a desprins debitoarea si ca lichidatorul acesteia trebuie sa realizeze si falimentul debitoarei SC „2000 A” SA.

Referitor la cererea de atragerea raspunderii administratorului debitoarei MF, judecatorul sindic a retinut ca nu este data reaua credinta a administratorului.

Impotriva incheierii a declarat recurs lichidatorul judiciar care a invocat pe cale de exceptie autoritatea de lucru judecat intrucat judecatorul sindic, prin incheierea nr.27 din 27 ianuarie 2005 a pronuntat o hotarare cu acelasi obiect si intre aceleasi parti iar pe fond a sustinut ca doar creditorii sociali nemultumiti pot cere judecatorului sindic inlocuirea lichidatorului judiciar si ca nu are nici o relevanta ca SC „S” SA din care s-a desprins SC „2000 A” SA se afla in lichidare.

Recurentul a sustinut ca judecatorul sindic nu s-a pronuntat cu privire la cererea de atragere a raspunderii administratorului, facand referire doar la buna credinta a acestuia.

Verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale invocate, curtea a constatat ca este intemeiat intrucat doar creditorii sociali nemultumiti de activitatea lichidatorului conform art. 23 al.2 din Lg. nr. 64/1995 pot cere inlocuirea acestuia si aceasta numai dupa ce judecatorul sindic i-a citat prin comitetul creditorilor, precum si pe administratorul judiciar.

Neprocedand astfel, judecatorul sindic in mod nelegal a admis cererea debitoarei, iar celelalte aspecte retinute nu constituie motive care sa duca la schimbarea lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar a cerut atragerea raspunderii materiale a administratorului debitoarei in temeiul art. 137 lit. a,d si e, insa judecatorul sindic a apreciat doar buna credinta a administratorului, ceea ce echivaleaza cu necercetarea fondului cauzei, motiv pentru care cauza a fost trimisa spre rejudecare judecatorului sindic.

Referitor la exceptia invocata de recurent, instanta de control judiciar a retinut ca este nefondata intrucat nu sunt intrunite cerintele art. 163 al.1 Cod proc. civ.

(Decizia nr. 2346 din 10 noiembrie 2005)

Etichete:

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. CONTESTATIE CREANTA AVAS. PRESCRIPTIE. TERMEN.

Prin sentinta nr.95/2004 Tribunalul Botosani – judecator sindic a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului debitoarei SC „B” SA Botosani, iar prin incheierea nr.224/2004 a dispus inceperea falimentului debitoarei, desemnand lichidator pe D.C.

Urmare a verificarilor efectuate de lichidator asupra creantelor creditorilor care au formulat cereri de creanta, acesta a contestat creantele AVAS, RAJ „A” Botosani si a AN a Penitenciarelor pentru P. Botosani.

In motivare lichidatorul a invocat prescriptia pentru creantele creditoarelor AVAS Bucuresti si RAJ „A” Botosani, iar pentru creanta creditoarei AN a Penitenciarelor Bucuresti a sustinut ca aceasta se inscrie la nivelul de prioritate 4, conform art. 108 pct.8 din Lg.64/1995 intrucat are la baza un contract de prestari servicii.

Creditoarea AN a Penitenciarelor a formulat contestatie impotriva procesului verbal de verificare a creantelor si a tabelului preliminar al lichidatorului, solicitand inscrierea creantei sale la categoria creantelor prioritare, conform art. 122 pct.4 din Lg.64/1995, cu motivarea ca este institutie publica bugetara.

Judecatorul sindic a admis prin sentinta nr.179/19 mai 2005 contestatia lichidatorului cu privire la creantele creditoarelor si a respins ca nefondata contestatia creditoarei M.J. – AN a Penitenciarelor, retinand in esenta ca intr-adevar creantele AVAS si RAJ „A” Botosani sunt prescrise intrucat creditoarea AVAS a formulat cererea peste termenul de 5 ani prev. de art. 121 al.1 Cod proc. fiscala, iar creanta creditoarei RAJ „A” are ca temei facturi din perioada oct. 1999 – nov. 2000.

In fine, a respins contestatia creditoarei AN a Penitenciarelor intrucat creanta acesteia nu are caracter prioritar, ci este o creanta chirografara, conform art. 122 pct.8 din Lg.64/1995.

Recursul declarat de creditoarea AVAS Bucuresti pentru motive de nelegalitate vizand in principal aplicarea gresita a legii a fost admis de instanta de control judiciar.

Astfel, fata de data incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni nr.9 din 15.02.1999, cererea de inscriere creanta formulata de AVAS la 15 iulie 2004 este introdusa inlauntrul termenului de prescriptie de 7 ani prev. de art. 13 al.5 din OUG nr.51/1998 modificata – lege speciala -.

(Decizia nr. 2308 din 03 noiembrie 2005)

Etichete:

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. DESCHIDERE PROCEDURA. SOCIETATE DIZOLVATA CONF. Lg.359/2004. INADMISIBILITATE.

Prin sentinta nr. 250 din 20 sept.2005 Tribunalul Suceava – judecator sindic a respins ca inadmisibila cererea creditoarei DGFP Suceava pentru deschiderea procedurii prev. de Lg.64/1995 republicata privind pe debitoarea „U.C.” SRL Suceava.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca debitoarea a fost dizolvata de drept conform disp. Lg.359/2004, astfel ca procedura lichidarii trebuie urmata conform dispozitiilor Legii nr.31/1990 si nu a dispozitiilor Lg.64/1995 care nu sunt aplicabile in cauza.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea, care a invocat drept motiv de modificare disp. art. 304 pct. 9 Cod proc. civ. aratand ca potrivit disp. art. 260 al.4 din Lg.31/1990 lichidarea unei societati nu elibereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii falimentului societatii. A mai aratat ca in contextul dispozitiilor legale citate nu poate fi respinsa cererea introductiva ce a formulat-o si ca judecatorul sindic avea obligatia sa analizeze limitativ daca debitorul este in stare de insolventa si nu sa analizeze procedura careia i se circumscrie modalitatea de realizare a creantei creditorilor.

Curtea a apreciat recursul nefondat retinand in esenta ca Lg.359 din 8 sept. 2004 este o lege speciala care reglementeaza modul de dizolvare si lichidare a unor persoane juridice care nu a efectuat preschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala, dispozitiile acesteia fiind imperative, deci procedura de urmat pentru lichidarea societatii este cea prevazuta de Lg.31/1990 republicata si nu cea prevazuta de Lg.64/1995.

In cauza s-a retinut ca nu sunt aplicabile disp. art. 260 al.4 din Lg.31/1990 potrivit carora lichidarea unei societati nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment, motivat de faptul ca legiuitorul, prin dispozitiile art. 31 din Lg.359/2004 a dispus in mod imperativ ca in cazul dizolvarii de drept a unei societati comerciale pentru neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala, lichidarea societatii se face in temeiul disp. Lg.31/1990.

(Decizia nr. 2415 din 08 decembrie 2005)

Precizam ca in aceasta problema initial practica curtii nu a fost unitara insa, ulterior, toti judecatorii si-au reconsiderat opinia si au apreciat ca cererea pentru deschiderea procedurii prev. de Lg.64/1995 republicata, a unei societati dizolvate, conform Lg.359/2004 este inadmisibila.

(Decizia nr.2030 din 29 septembrie 2005)

Etichete:

LEGEA NR.64/1995 REPUBLICATA. CONTESTATIA DEBITOAREI PRIVIND STAREA DE INSOLVENTA. CONDITII.

Prin cererea inregistrata la 5 august 2004, creditoarea DGFP Suceava a solicitat deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si falimentului debitoarei SC „D” SRL Salcea intrucat are o creanta certa, lichida si exigibila de 5.157.198.455 lei.

Debitoarea a formulat contestatie, sustinand ca nu se afla in stare de insolventa intrucat a facut plati creditoarei in 30 zile calculat la data formularii cererii introductive si creanta creditoarei nu este certa, fiind contestata potrivit legii contenciosului administrativ.

Tribunalul Suceava, prin sentinta nr. 148 din 31 mai 2005 – judecator sindic a admis contestatia debitoarei si a respins ca nefondata cererea creditoarei, retinand in esenta ca intr-adevar creanta creditoarei a fost contestata de catre debitoare si in aceste conditii nu sunt indeplinite cerintele art. 36 din Lg.64/1995 republicata, respectiv creanta nu este certa.

Impotriva sentintei a declarat recurs creditoarea, care a criticat-o pentru nelegalitate sustinand ca este rezultatul aplicarii gresite a dispozitiilor legale intrucat eronat s-a retinut ca obligatiile de plata ale debitoarei nu au caracter cert.

Astfel, sumele stabilite prin actul de control contestat reprezinta doar o parte din debitul evidentiat in cererea introductiva, iar diferenta este in cuantum superior echivalentul in lei a 3000 Euro si exercitarea caii de atac a contestatiei impotriva actului de control nu afecteaza caracterul cert, lichid si exigibil al sumelor retinute intrucat conform art. 184 al.1 Cod proc. fiscala introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.

Verificand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor legale invocate, curtea a constatat ca sunt intemeiate.

Potrivit art. 36 din Lg.64/1995 republicata, orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin 30 de zile.

Or, debitoarea a sustinut ca nu se afla in insolventa, insa judecatorul sindic nu a verificat cand s-au facut efectiv platile si nici intinderea creantei creditoarei, mai ales ca debitoarea in procedura administrativ jurisdictionala nu a contestat in totalitate procesul verbal de control.

In acest context, curtea a apreciat ca judecatorul sindic de fapt nu a cercetat fondul pricinii, considerent pentru care s-a admis recursul creditoarei, in temeiul art. 312 pct. 5 Cod proc. civ., s-a casat sentinta cu trimitere spre rejudecare pentru a verifica care e creanta creditoarei, caracterul cert, lichid si exigibil al acesteia si daca debitoarea se afla in insolventa.

(Decizia nr. 2358 din 17 noiembrie 2005)

Etichete: