Top

Poprire

Sentinta civile 1011/31.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 23.01.2009, sub dosar nr. ……….., creditoarea ………… în contradictoriu cu debitoarea …………. Tulcea şi cu terţul poprit ………….., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit a sumei de 2159,52 lei.

În fapt, organul de executare …………… a procedat la înfiinţarea popririi în baza dispoziţiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul de executare nr.41/2008, în care creditoarea ……………, în baza titlului executoriu sentinţa civilă nr. 2021/08.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în dosarul nr.2014/88/2007 a solicitat executarea silită pentru recuperarea sumei de 183352,63 lei reprezentând debit şi cheltuieli de judecată.

Creditoarea a mai precizat faptul că în urma începerii executării silite, s-a constatat că terţul poprit ………………. datorează suma de 2159,52 lei reprezentând contravaloarea cotelor de întreţinere neachitate către debitoare, astfel a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către creditoare judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: sentinţa civilă 2021/08.11.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.2014/88/2007; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresă de înfiinţare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociaţiei de Proprietari nr.22.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2021 din 8 noiembrie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.2014/887/2007, debitoarea Asociaţia de Proprietari nr. 22 a fost obligată la plata către creditoarea …………… Tulcea a sumei de 140230,30 lei reprezentând contravaloare servicii de alimentare cu apă, 24690,33 lei cu titlu de majorări de întârziere, precum şi la plata cheltuielilor de judecată de 9983 lei.

Creditoarea ………….. a solicitat Biroul Executorului Judecătoresc ……………. punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor debitorilor ………………

Debitoarea a pus la dispoziţia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligaţiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit ………………..

La data de ………….. a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 10 noiembrie 2008, astfel cum rezultă din dovada de comunicare a popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, cuantumul acestui debit rezultând din listele de plată depuse la dosar de pârâta-debitoare. Mai mult, instanţa, în baza art. 225 C.pr.civ., urmează să aprecieze lipsa la interogatoriu a terţului poprit ca având valoarea unui început de dovadă scrisă ce se coroborează în cauză cu înscrisurile depuse de pârâta-debitoare, respectiv cu listele de plată ale cotelor de întreţinere, făcând credinţă instanţei pe existenţa raportului juridic obligaţional între cele două subiecte de drept.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin.1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art.460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea de validare poprire formulată de creditoarea ……………………, apreciind-o ca fiind întemeiată şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit până la concurenţa sumei de 2159,52 lei, sumă ce va fi consemnată pe numele creditoarei …………….., la dispoziţia şi pe seama executorului judecătoresc.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., constatând culpa procesuală a terţului poprit, urmează să admită cererea şi să oblige terţul poprit şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză de 10,30 lei.

Etichete:

Poprire

R O M A N I A

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr.X 2009 in data de 2009, creditoarea Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a solicitat validarea popririi infiintate prin intermediul executorului bancar C I asupra tertului poprit S.C. E I S.R.L., atat pentru sumele ajunse la scadenta cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, obligarea tertului poprit sa consemneze suma de bani datorata de debitoarea S L, obligarea tertului poprit la suportarea cheltuielilor de judecata si amendarea tertului poprit cu suma de maxima prevazuta de art. 460 alin. 2 Cod proc. civ.

In motivarea cererii, creditoarea Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a aratat ca intre debitorul S L si Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a fost incheiat, in data de 2007, contractul de imprumut nr. 988472001. Creditoarea a aratat ca debitoarea nu si-a indeplinit obligatiile asumate fata de banca motiv pentru care a solicitat executorului bancar inceperea procedurilor de executare silita pentru recuperarea sumelor restante. Creditoarea a mai precizat ca, in urma cererii de executare silita nr. 06.06.2008, executorul bancar al Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a emis ordonanta de poprire asupra sumelor de bani sau titluri de valoare ori bunuri mobile incorporale pe care S.C. ELASILV IMPEX S.R.L., in calitate de angajator – tert poprit, le datora sau pe care urma sa le datoreze in viitor debitorului, precum si asupra veniturilor periodice salariale realizate de catre debitoare la tertul poprit, in cuantum de 1/3 din salariul lunar. Creditoarea a aratat ca adresa de poprire nr. 17.06.2009 a fost comunicata tertului poprit S.C. E I S.R.L. prin scrisoare recomandata in data de 2009 si receptionata de tertul poprit in data de 2009 si ca, pana in acest moment, creditoarea nu a primit nici o dovada a infiintarii popririi de catre tertul poprit, respectiv nu a fost consemnata nici o suma de bani in contul indicat de executorul bancar.

In drept, creditoarea a invocat prevederile art. 456 si urmatoarele Cod proc. civ. si ale art. 460 Cod proc. civ.

In sprijinul actiunii, creditoarea a depus la dosar copii de pe urmatoarele inscrisuri: cererea de executare silita, contract de imprumut, adresa nr. 2007 emisa de Ministerul Justitiei, adresa de infiintare a popririi, confirmare de primire corespondenta, adresa nr. 2008 emisa de A.J.O.F.M. Vaslui, adresa nr. 2009 emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui, adresa nr. 2009 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii si anexa (f. 4-19).

Actiunea a fost legal timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei taxa de timbru judiciar (f. 27).

Tertul poprit S.C. ELASILV IMPEX S.R.L. nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

La termenul din data de 15.12.2009, debitoarea s-a prezentat in instanta si a declarat ca recunoaste datoria si ca din luna decembrie 2009 se afla in somaj.

La termenul din data de 12.01.2010, debitoarea a prezentat in original in fata instantei si a depus la dosar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, Carnetul de evidenta nr. 903685 emis de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoare situatie de fapt:

Debitoarea S L a incheiat un contractat de imprumut cu Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania, in data de 2007.

Intrucat debitoarea nu si-a respectat obligatiile asumate prin contractul de imprumut, creditoarea a inceput procedura de executare silita impotriva acesteia.

In cursul acestor proceduri, executorul bancar C M I a emis adresa de infiintare a popririi nr. 2009 asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare ori bunuri mobile corporale pe care S.C. E I S.R.L. le datora sau urma sa le datoreze debitoarei si asupra veniturilor periodice realizate de debitoare, in cuantum de 1/3 din salariul lunar net, pana la concurenta sumei de 3326,02 lei.

Adresa de infiintare a popririi a fost primita de tertul poprit in data de 23.06.2009.

Cu toate acestea, tertul poprit nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege, respectiv nu a consemnat suma de bani si nu a trimis executorului dovada respectarii obligatiilor prevazute de art. 456 alin. 1 lit. a) Cod proc. civ.

Din declaratia debitoarei S L a rezultat ca acesta nu mai este angajata S.C. E I S.R.L. din luna decembrie 2009. Declaratia sa a fost dovedita de Carnetul de evidenta nr. 903685 emis de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, din care rezulta ca raporturile de munca intre debitoare si tertul poprit au incetat incepand cu data de 01.12.2009.

Fata de aceasta imprejurare, instanta apreciaza ca, in prezent, tertul poprit nu mai poate efectua poprirea pe veniturile cuvenite debitoarei S L si urmeaza ca in baza art. 460 alin. 1 Cod procedura civila sa respinga cererea de validare a popririi formulata de creditoarea S.C. E I S.R.L. si sa desfiinteze poprirea.

Instanta are insa in vedere si faptul ca, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, debitoarea era angajata la tertul poprit, astfel ca acesta ar fi avut posibilitatea sa efectueze poprirea asupra veniturilor pe care debitoarea le realiza la societate in calitate de angajat. In mod nejustificat tertul poprit nu a procedat in acest mod, motiv pentru care creditoarea nu a reusit pana in acest moment sa recupereze sumele restante de la debitoare. Avand in vedere prevederile art. 460 alin. 2 Cod proc. civ., instanta va dispune amendarea tertului poprit S.C. E I S.R.L. cu suma de 200 lei, pentru nerespectarea obligatiei legale de consemnare a sumelor datorate debitoarei la momentul primirii adresei de infiintare a popririi, moment in care debitoarea era inca angajata tertului poprit.

Etichete:

Poprire salariu dor un baza unei notificari de la Banca

As dori sa stiu daca mi se poate opera o poprire pe salariu doar pe baza unei „Notificari angajat”, semnata de un coordonator echipa (recuperari credite).Cod de pr. civ, modificat in 2009 si Codul muncii permit angajatorului acest lucru?Mi se pare un abuz din partea ambelor institutii. Am cerut sa mi se mai prezinte daca inst. la care lucrez mai detine si alte inscrisuri care sa justifice poprirea. FAra a mi se oferi raspuns, comp juridic de la noi a inaintat hartie de poprire la contabililitate. Notificarea a venit pe 30.04, a fost analizata pe 3.05, mi s-a dat raspuns tot pe 3.05. Adresa formulata de jurista noastra a fost doar in baza notificarii(ce a si fost atasata la adresa). Nu trebuia intai incuviintata de judecatorie? BAnca nu mi-a permis sa platesc suma minima pentru cardul de credit daca nu semnez noile Conditii generale de afaceri si asta timp de 2 luni.

Etichete: