Top

INFRACŢIUNI PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE (OUG 195/2002 – ART. 86 AL. 1)

Pe rol solutionarea penale privind pe inculpatul T. C. trimis în judecata, pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002.

Dezbaterile au avut loc si au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 02.12.2009 ce face parte integranta din prezenta când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea cauzei la data de 09.12.2009.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii penale de fata.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Lehliu-Gara nr. 1801/P/2008 din 29.05.2009, aceasta instanta a fost sesizata pentru judecarea inculpatului T. C., acuzat de savârsirea infractiunii de “conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata, cu aplicarea art. 37 lit. ,,b” din C.pen.

Potrivit actului de sesizare a instantei infractiunea retinuta în sarcina inculpatului, consta în aceea ca în ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

În cauza s-au administrat probe constând în declaratii de inculpat, de martor si înscrisuri.

Prin declaratiile date de inculpat la urmarirea penala, acesta a recunoscut savârsirea infractiunii retinute în sarcina sa prin actul de inculpare, regretând savârsirea acestor fapte si a confirmat întrutotul situatia de fapt aratata în actul de sesizare a instantei.

Situatia de fapt prezentata în rechizitoriu si în declaratiile inculpatului rezulta si din declaratia martorului S. M. I..

Din adresa nr. 45195 emisa de I.G.P.R. – Sectia de Politie Autostrazi la data de 06.02.2009, rezulta ca inculpatul nu este înscris în evidenta persoanelor care poseda permis de conducere.

Potrivit certificatului de cazier judiciar privitor la inculpat, rezulta ca acesta este cunoscut cu antecedente penale, aflându-se în stare de recidiva postexecutorie.

Examinând probele administrate în cauza, instanta constata urmatoarea situatie de fapt.

În ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

Apreciind asupra probelor administrate în cauza si analizate mai sus, instanta constata ca inculpatul T. C., se face vinovat de savârsirea savârsirea infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata si care consta în aceea ca în ziua de 17.12.2008 inculpatul a condus pe drumurile publice, respectiv pe autostrada A2 din directia Bucuresti catre Constanta, încadrându-se pe breteaua de acces a a cestei autostrazi catre orasul Lehliu-Gara, judetul Calarasi, cu intentia de a ajunge în satul Razvani, autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare B-09-YZU, fara sa posede permis de conducere.

Fapta retinuta în sarcina inculpatului T. C. constituie infractiune, deoarece prezinta pericol social, pentru ca prin savârsirea ei s-au vatamat relatiile sociale care apara siguranta circulatiei pe drumurile publice, a fost savârsita de inculpat cu vinovatie sub forma intentiei directe asa cum se arata prin dispozitiile art.19 al.1 pct.1 lit. “a” din C.pen., întrucât inculpatul a prevazut faptul ca prin actiunile sale se încalca relatiile sociale mai sus aratate si a urmarit producerea acestui rezultat.

De asemenea, aceasta fapt este prevazuta de legea penala fiind incriminate de dispozitiile art. 86 al. 1 din O.U.G. 195/2002 republicata.

Pentru savârsirea acestei infractiuni urmeaza ca instanta sa aplice inculpatului o pedeapsa, iar la stabilirea si aplicarea acestei pedepse, instanta va tine seama de dispozitiile art.72 din C.pen.

Spre acest sfârsit, instanta va avea în vedere gradul ridicat de pericol social al infractiunii retinuta în sarcina inculpatului determinat de valorile sociale ce s-au vatamat prin aceasta infractiune, precum si de circumstantele personale ale inculpatului, respectiv faptul ca acesta a avut o pozitie sincera în cursul procesului, ceea ce impune acordarea în favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante aratate de art. 74. lit. ,,c” din Codul penal.

Prin urmare, instanta va reduce pedepsa ce o va aplica inculpatului asa cum se dispune prin art. 76 lit. “d” din C.pen., desigur într-o masura care sa conduca la realizarea dublului scop al pedepsei asa cum se arata în dispozitiile art. 52 al. 1 din Cod penal.

Pe durata executarii pedepsei ce o va aplica inculpatului T. C., instanta va interzice acestuia execitiul drepturilor prevazute în art. 64 lit. ,,a si b” din C.pen., în temeiul art. 71 din C.pen..

Totodata, în temeiul art.191 al.1 din C.pr.pen., inculpatul va fi obligat sa plateasca statului cheltuielile judiciare ce au fost avansate pentru desfasurarea procesului penal de fata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

În temeiul art. 86 al. 1 din OUG nr.195/2002 republicata cu aplicarea art. 37 lit. ,,b” din C.pen., a art. 74 al. 1 lit. ,,c” din C.pen. si a art. 76 lit. ,,d” din C.pen., condamna pe inculpatul T. C. la pedeapsa închisorii de 6 luni.

Pe durata executarii pedepsei cu închisoarea de 6 luni, inculpatului TUFEANU CATALIN i se interzice exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit.”a si b” din C.pen., în temeiul art. 71 din C.pen..

Obliga pe inculpatul T. C. sa plateasca statului suma de 450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, în temeiul art. 191 al. 1 din C.pr.pen., din care 200 lei reprezinta onorariu aparator din oficiu pentru inculpat – av. D. A..

Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat.

Etichete:

Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice art.87 alin.1 din OUG 195/2002i

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice art87 alin.l din OUG 195/2002

SENTINŢA PENALĂ Nr. 377

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2009

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul M.I., cu domiciliul în comuna xxxxxx, judeţul Bacău, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul asistat de avocat din oficiu Pintilie Raluca şi martorul din lucrări F.D..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, verificând legalitatea actului de sesizare conform art. 300 C.pr.pen., instanţa constată că a fost legal sesizată.

Instanţa invită martorul să părăsească sala punându-i în vedere să se prezinte când se va auzi apelat.

Se identifică inculpatul M.I. C, prin CI seria xxxxx nr. xxxxx, instanţa aducându-i la cunoştinţă faptul că deşi are numit apărător din oficiu are posibilitatea să solicite amânarea cauzei în vederea angajării unui avocat.

Inculpatul nu doreşte să-şi angajeze apărător.

Nefiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi în temeiul art. 320 C.pr.pen. începe efectuarea cercetării judecătoreşti.

Se dă citire actului de sesizare, după care, instanţa explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări martorilor, şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

Inculpatul consimte să dea declaraţie, instanţa punându-i în vedere să declare tot ceea ce ştie cu privire la faptă şi învinuirea ce i se aduce.

Se procedează la audierea inculpatului conform art. 323 C.pr.pen. ; depoziţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Se trece apoi la audierea martorului din lucrări F.D., sub prestare de jurământ, depoziţia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Instanţa a întrebat pe procuror şi pe inculpat dacă mai au de dat explicaţii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătoreşti.

2

Nemaiflind alte cereri de formulat instanţa în temeiul art.339 C.pr.pen. declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul părţilor în dezbateri pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul pe fond, a arătat că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Măciucă Iulian Adrian deoarece în ziua de 6.03.2009 a condus pe un drum public un autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege, faptă prev. de art. 87 alin.2 din OUG nr. 195/2002, faţă de care pune concluzii de condamnare la pedeapsa închisorii, cu reţinerea de circumstanţe atenuante prev. de art. 74 C.pen. -art. 76 C.pen. având în vedere poziţia sinceră a inculpatului pe tot parcursul urmăririi penale şi în faţa instanţei; obligarea la cheltuieli judiciare către stat, cu onorariu apărător oficiu; cu apel în termenul prevăzut de lege.

Avocat Pintilie Raluca pentru inculpat având cuvântul pe fond solicită, având în vedere faptul că inculpatul a recunoscut, a regretat fapta comisă, nu este cunoscut cu antecedente penale, aplicarea unei pedepse sub minimul special, cu aplicarea art. 81 C.pen. respectiv suspendarea condiţionată a executării pedepsei, să se reţină circumstanţele atenuante întrucât a fost prezent atât la urmărirea penală cât şi în timpul judecăţii, a avut o atitudine sinceră şi regretă săvârşirea faptei; cu onorariu apărător din fondurile MJ.

Inculpatul având ultimul cuvânt, conform art. 341 C.pr.pen., regretă fapta săvârşită.

Dezbaterile fiind terminate, instanţa a reţinut cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând,constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.l 114/P/2009 a fost trimis în judecată inculpatul M.I. fiul lui xxxxnăsc. la data

de xxxxx în xxxx,cu domiciliul m xxxxxxxxxxx CNP….., cetăţean român,

studii xxxx, stagiu militar xxxxx,necăsătorit, fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice,de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege , prev. de art.87 alin.l din OUG nr.l95/2002.

Se reţine în actul de sesizare a instanţei, că pe data de 6.03.2009, inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi a martorului F.D. date în faza de cercetare judecătorească,instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 6.03.2009, inculpatul se deplasa cu autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare xxxxx pe DJ 118, pe raza comunei xxxxxx.

3

A fost oprit de organele de poliţie ,care au constatat că este sub influenţa băuturilor alcoolice şi l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentraţie de 0,93 mg/l în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul de Urgenţă Bacău în vederea recoltării probelor biologice.

Din buletinul de analiză toxicologică, aflat la fila 7 dosar urm. penală, se reţine că inculpatul avea în sânge o îmbibatie alcoolică de 2,05 gr.%o – 1,70 gr.%o .

Prezent în instanţă, inculpatul a recunoscut comiterea faptei,regretând-o motivând că a consumat băuturi alcoolice la un bar după care a plecat pentru a căuta ţigări la volanul autoturismului.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului , care a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibatie alcoolică de 2,05 gr%o – 1,70 gr.%o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art.87 alin.l din OUG 195/2002 , pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, dar şi situaţia că inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, din fişa de cazier reţinându-se că nu este cunoscut cu antecedente penale.

Faţă de lipsa antecedentelor penale şi de poziţia sinceră a inculpatului , având în vedere că acesta se află la prima încălcare a legii penale,se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea lui de libertate.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

In baza art.81 C.penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei, conform art.82 C.penal.

Conf. art.71 alin.5 C.penal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Se va atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat în faza de cercetare judecătorească, avocat din oficiu, conf. prevederilor art. 171 alin.3 C.pr.penală.

Se va dispune în baza art. 189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu să se achite din fondurile M.J.

In baza art. 191 alin.l C.pr.penală, va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de cercetare judecătorească, în care se va include şi onorariul de avocat din oficiu.

4

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art.87 alin. 1 din OUG 195/2002 , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are în sânge o îmbibatie alcoolică peste limita prevăzută de lege, condamnă pe inculpatul M.I. fiul lui xxx şi xxxx, nasc. la data de xxxx în xxxx, jud. xxxx,cu domiciliul în xxxxxxxxxx CNP. . , , , „ cetăţean român, studii xxxx, stagiu militar xxxxxt,necăsătorit, fără antecedente penale, la l(un) an închisoare.

Interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

In baza art.81 C.penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pe durata unui termen de încercare de 3 ani prev. de art.82 C.penal.

Conf. art.71 alin.5 C.penal, suspendă condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 C.penal.

Dispune în baza art.189 C.pr.penală, ca plata onorariului de avocat din oficiu în sumă de 200 lei, să se achite din fondurile MJ. către B.A. Moineşti ( av.Pintilie Raluca).

In baza art.191 alin.l C.pr.penală, obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu avocat oficiu.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, Olguţa Lungu Tranole

Grefier, Liliana Panţira

Red. tehnored. Jud.O.L.T./09.10.2009 Pr. 09 Octombrie 2009 Dact. gref. L.P./l2.10.2009

Etichete:

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice, art.86 al.1 OUG 195/2002

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 110/01.04.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie înregistrat pe rolul acestei instanţe s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului C.L., , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.86 al.1 din OUG.195/2002, cu aplicarea art.37 lit.”a” Cod penal.

Inculpatul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 11.09.2009, în jurul orei 19,15, inculpatul C.L., a condus autoturismul cu număr de înmatriculare B-xx-xx, pe drumul comunal din satul X., comuna T., fără a deţine permis de conducere.

În această împrejurare, inculpatul a provocat un accident de circulaţie, acesta pierzând controlul volanului, a distrus o porţiune din gardul numitei A.V. şi o bancă de lemn din faţa casei numitului P.G., după care inculpatul a părăsit locul faptei, cu maşina avariată.

Situaţia de fapt astfel reţinută, rezultă din procesul-verbal de sesizare din oficiu din 11.09.2009, adresa nr.xxxxx/28.09.2009, emisă de SPCRPCIV, adresa nr.3xxx/2009, emisă de Consiliul Local T. şi declaraţiile martorilor G.A. şi A.V., coroborate cu declaraţia inculpatului dată în cursul urmăririi penale, prin care recunoaşte săvârşirea faptelor.

În drept, faptele inculpatului, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prevăzută de art.86 al.1 din OUG.195/2002 cu aplicarea art.74 lit.”c” Cod penal, raportat la art.76 lit.”d” Cod penal.

Întrucât în cauză, nu sunt întrunite condiţiile recidivei post condamnatorii, în temeiul art.334 Cod procedură penală, va dispune schimbarea încadrării juridice din art.86 al.1 din OUG.195/2002 cu aplicarea art.37 lit.”a” Cod penal, în art.86 al.1 din OUG.195/2002.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal.

Având în vedere atitudinea inculpatului după săvârşirea faptei, de recunoaştere şi regret, va reţine în favoarea acestuia, circumstanţa atenuantă prevăzută de art.74 lit.”c” Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului.

Instanţa, apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei, va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate, orientată sub minimul special ca urmare a dispoziţiilor art.76 Cod penal.

În baza art.83 Cod penal, va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.xxx/09.xx.200x, pronunţată de Judecătoria Tg Neamţ şi va adăuga această pedeapsă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală.

În baza art.71 al.2 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.”a” teza II şi lit.”b” Cod penal, pe durata pedepsei aplicate.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

În baza art.191 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete:

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art.87 alin.1.

Sentin?a penală nr. 312/15.10.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului R., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002.

Inculpatul audiat în instanţă a recunoscut faptele arătând că a consumat la un bar votcă după care s-a urcat la volan şi a condus aproximativ 50 m, mai având de condus până la domiciliu aproximativ 1oo m.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de xx.xx.20xx inculpatul R. circula cu autoturismul cu nr. NT-XX-XXX pe raza oraşului şi ajungând pe str. M. a pierdut controlul volanului şi a intrat în gardul bisericii.

La faţa locului au venit organele de poliţie care l-au testat pe inculpat cu aparatul etilotest. Întrucât acesta avea o concentraţie de alcool pur în aerul expirat de 0,49 mg/l a fost condus la Spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. xxx/yyy din 0x.0x.20xx a S.M.L. rezultă că inculpatul avea o îmbibaţie alcoolică în sânge de 2,00 gr‰ respectiv 1,85 gr. ‰ la interval de o oră.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din procesul verbal de constatare a infracţiunii din 0x.0x.20xx, rezultatul testului alcooltest din 0x.0x.20xx, buletinul de recoltare şi buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. xxx/yyy din 0x.0x.20xx şi declaraţia martorului D. coroborate cu declaraţia inculpatului prin care recunoaşte săvârşirea faptelor.

In drept faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal şi art. 74 lit. c Cod penal raportat la art. 76 lit. d Cod penal prin schimbarea încadrării juridice, în temeiul art. 334 Cod pr. pen. din art. 87 al. 1 din OUG 195/2002.

Instanţa reţine că faptele au fost săvârşite de către inculpat în stare de recidivă postcondamnatorie aşa cum rezultă din cazierul judiciar al inculpatului, acesta fiind condamnat anterior prin sent. penală nr. xx/21.01.20xx pronunţată de Judecătorie definitivă prin d. p. nr. 1xx/AP/xx.xx.20xx la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal.

Având în vedere conduita inculpatului după săvârşirea faptei de recunoaştere şi regret va reţine în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit. c Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptei săvârşite împrejurările comiterii acesteia, urmările produse precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului, starea de recidivă în care acesta a săvârşit fapta instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 lit. d Cod penal.

In baza art. 83 Cod penal va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 24 din xx.xx.20xx pronunţată de Judecătorie definitivă prin decizia penală nr. 1xx/AP din xx.xx.20xx şi va adăuga această pedeapsă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală.

In baza art. 71 al. 2 Cod pr. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

Va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

In baza art. 191 Cod pr. pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete:

Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art. 86 alin. 1

Obiect: infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art. 86 alin. 1

Sentinta penala nr. 254/18.06.2009

Prin rechizitoriul înregistrat la aceasta instanta sub nr. xxxx/321/200x Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata în stare de libertate a inculpatului G.B., cu datele de stare civila din dispozitiv, pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R, constând în aceea ca la data de 15.11.200X a condus pe raza localitatii X., jud. Neamt autoturismul cu nr. de înmatriculare B.XX.XXX, fara a poseda permis de conducere.

Prin declaratia data în instanta, inculpatul a învederat instantei urmatoarele :

La data de 15.11.200X s-a deplasat împreuna cu parintii sai din orasul B. în localitatea X., pentru a participa la funeraliile bunicului sau A.I.. Dupa înmormântare si praznicul de pomenire, a plecat împreuna cu prietenul sau P.A. catre domiciliul acestuia, pentru a înnopta acolo. În dreptul unui depozit de materiale, a fost întâmpinat de proprietarul acestuia, care foarte nervos i-a reprosat ca masina parintilor sai a fost parcata chiar la intrarea în depozit, în acest fel fiind stânjenit accesul clientilor; acelasi proprietar i-a cerut insistent sa mute masina într-un alt loc. La insistentele proprietarului, s-a urcat la volanul masinii si a condus-o cca. 100 de metri.

Întrucât prietenul sau P.A., care poseda permis de conducere, a consumat alcool la praznicul de pomenire, a refuzat sa conduca autoturismul.

A fost audiat martorul P.A., declaratia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei.

Examinând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

La data de 15.11.200X, inculpatul a participat în localitatea X., jud. Neamt la funeraliile bunicului sau. Deplasându-se spre domiciliul martorului P.A. pentru a înnopta, la insistentele si amenintarile proprietarului unui depozit de materiale de a muta masina parintilor sai, care era parcata chiar la intrarea în depozit si întrucât prietenul sau P.A. consumase alcool, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului, pe care l-a condus aproximativ 100 de metri, în scopul de a-l parca în alta parte.

Situatia de fapt astfel descrisa rezulta din cuprinsul declaratiei inculpatului, coroborata cu depozitia martorului P.A..

Din cuprinsul adresei nr. XXXXX emisa de SPR Neamt, rezulta ca inculpatului nu poseda permis de conducere.

Sub aspectul elementului material si al laturii subiective, fapta inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R.

Aceasta fapta însa nu prezinta pericolul social concret al unei infractiuni pentru ca este lipsita în mod vadit de importanta, datorita împrejurarilor în care a fost savârsita si a datelor care caracterizeaza persoana inculpatului.

Potrivit dispozitiilor art. 181 Cod penal, nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca prin atingerea minima adusa uneia din valorile aparate de lege si prin continutul ei concret, fiind lipsita în mod vadit de importanta, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijlocele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Inculpatul a condus autoturismul pe o distanta scurta, în scopul de a parca acest autoturism într-un alt loc, întrucât initial fusese parcat în dreptul unui depozit si stânjenea accesul clientilor; de asemenea, a condus autoturismul la insistentele si amenintarile proprietarului, vadit iritat de cum fusese parcata masina.

Desi nu poseda permis de conducere, inculpatul a urmat cursurile scolii de soferi, fiind apreciat de catre instructorul auto R.R. capabil sa piloteze un autoturism.

Inculpatul este tânar, la prima abatere de la legea penala, a recunoscut si regretat fapta comisa, de asemenea, urmeaza cursuri de zbor la Aeroclub, fiind apreciat de instructor si colegii sai ca o persoana serioasa, care respecta normele de securitate si de instructie, dând dovada de atentie în manevrarea aparatelor si a echipamentelor folosite în activitatea de zbor.

Fata de toate acestea, instanta retine ca fapta inculpatului nu prezinta pericolul social al unei infractiuni, urmând a se dispune achitarea acestuia si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. d Cod procedura penala, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Etichete:

Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) ALIN.5 OUG 195/2002 R

Obiect: Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) ALIN.5 OUG 195/2002 R

SENTINTA PENALA Nr. 215/14 mai 2009

Prin rechizitoriul înregistrat la aceasta instanta sub nr. xxxx/321/200x, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg.Neamt a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului I.A.N., cu datele de stare civila din dispozitiv, pentru savârsirea infractiunii de refuz la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, fapta prevazuta si pedepsita de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002R, constând în aceea ca în noaptea de 3.06.2008 a condus un autoturism marca Mercedes de culoare neagra, cu nr. de înmatriculare XX-XX-XXX, iar pe strada X din Tg.Neamt a intrat în coliziune cu un alt autovehicul oprit pe partea dreapta a drumului; fiind condus la Spitalul Tg.Neamt, în prezenta medicului de garda a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Prin declaratia data în instanta, inculpatul a învederat instantei ca la acel moment într-adevar a refuzat recoltarea probei de sânge, aceasta deoarece nu el a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier, în ziua respectiva a circulat cu aceasta masina, însa masina a fost condusa de proprietarul U.R.; ca pe data de 3 iunie 2008 a fost împreuna cu I.M. la un alt prieten în Tg.Neamt, unde au vizionat un film, iar în jurul orelor 11,30-12,00 a fost apelat pe telefonul mobil de mama sa, care l-a anuntat ca este cautat de organele de politie.

Au fost audiati martorii D.N., O.F., U.V.R., I.M., I.N. si M.M., depozitiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

Examinând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

În ziua de 2 iunie 2008, dupa amiaza, inculpatul s-a întâlnit cu martorii U.R., O.F. si I.N. la restaurantul Y. din orasul Tg.Neamt, au mers cu masina condusa de martorul U. la bâlciul din oborul Tg.Neamt, apoi cu aceeasi masina s-au plimbat prin oras, respectiv au mers la un bar situat pe strada Marasesti, la un moment dat cei patru s-au despartit, probabil în jurul orelor 21,00, asa cum declara martora O.F. la urmarirea penala (fila 10 d.u.p.).

În jurul orelor 22,00, U.R. a fost apelat pe telefonul mobil de catre inculpat pentru a se întâlni în oras, apoi în jurul orelor 22,30 inculpatul si martorii U.R. si I.N. s-au reîntâlnit în acelasi bar, de unde împreuna au plecat cu autoturismul condus de martor, au lasat pe I.N. la domiciliu si apoi cei doi au plecat împreuna (a se vedea declaratia martorei Ilies – fila 11 d.u.p.).

Plecând din oras, cei doi s-au oprit la o statie PECO de la iesirea din oras, în acest loc fiind observati de catre martora O.F., care a declarat la urmarirea penala ca l-a vazut la volanul masinii pe A.N., acesta „plecând în tromba din statia PECO”.

Aceiasi martora declara tot la urmarirea penala ca în aceiasi noapte, pe la ora 1,00 a fost sunata de inculpat, care i-a relatat ca a facut un accident cu masina prietenului sau U.R., totodata inculpatul a rugat-o sa dea declaratie în favoarea sa. Aceiasi situatie rezulta si din depozitia martorei I.N..

Din cuprinsul declaratiei martorului U.R., data atât în cursul urmaririi penale, cât si nemijlocit în instanta, rezulta ca inculpatul l-a rugat pe acesta sa îi încredinteze autoturismul pentru a-l conduce, lucru pe care l-a si facut, respectiv pâna în Humulesti, de acolo s-a întors spre directia orasului, însa la un moment dat a acrosat un autovehicul stationat pe partea dreapta, iar apoi a fugit de la locul accidentului.

Sustinerile inculpatului cum ca martorul U., proprietarul autoturismului, lucreaza ca sofer pe TIR în strainatate si ca acesta este motivul pentru care sustine ca nu el ar fi condus masina la momentul impactului, nu sunt dovedite si deci nu au relevanta în cauza, cu atât mai mult cu cât martorul a declarat în instanta ca în prezent nu are loc de munca.

Instanta va avea în vedere la solutionarea cauzei declaratia data de martora O.F. în cursul urmaririi penale, aceasta în mod nejustificat si-a schimbat declaratia în cursul cercetarii judecatoresti, fiind evidenta intentia sa de a îl proteja pe inculpat, cu care este prietena.

În ceea ce priveste depozitiile martorilor D.N., I.M. si M.M., care declara ca în seara respectiva inculpatul a fost la domiciliul ultimilor doi martori, unde au vizionat un film, instanta retine ca este posibil ca acest lucru sa fie adevarat, respectiv în intervalul de timp în care inculpatul si martorul U. s-au despartit inculpatul sa fi mers în vizita la prietenul sau I.M. , cert este însa ca, asa cum s-a aratat mai sus, în aceiasi seara inculpatul a condus autoturismul marca Mercedes, fiind implicat într-un eveniment rutier.

Martorii mentionati nu pot preciza cu certitudine ora la care inculpatul a plecat, cu atât mai mult cu cât de la data savârsirii infractiunii-3 iunie 2008 si pâna la data audierii lor în instanta a trecut o perioada considerabila de timp.

Din probele administrate în cauza,instanta retine ca inculpatul se face vinovat de savârsirea infractiunii de refuz la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, fapta prevazuta si pedepsita de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002R.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata, instanta va avea în vedere gradul de pericol social al infractiunii, circumstantele concrete în care a fost comisa, persoana inculpatului, care, desi cu antecedente penale, este elev al Colegiului tehnic „Ion Creanga” din Tg.Neamt si din acest punct de vedere manifesta o atitudine responsabila, axata pe respect si colaborare (a se vedea caracterizarea – fila 38 din dosar).

În raport de aceste criterii, se retine ca scopul educativ si preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii orientata spre minimul special prevazut de legea penala, cu aplicarea dispozitiilor legale referitoare la suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sens în care inculpatul va fi atentionat asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, care reglementeaza situatiile în care se revoca acest beneficiu si consecintele revocarii.

În baza art. 191 Cod procedura penala, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, luându-se act ca acesta a fost asistat de aparator ales.

Etichete:

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice

Prin sentinta penala nr. 381 din data de 9 decembrie 2009, pronuntata de Judecatoria C-lung Moldovenesc în dosarul nr. 3222/206/2009, a fost condamnat inculpatul T. C. – A., fiul … nascut la data de … în …, cu domiciliu stabil în …., studii 11 clase, cu antecedente penale, CNP – …, pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana a carei permis de conducere a fost anulat, fapta prevazuta de art.86 alin.2 din codul rutier, cu aplic.art.41, 42 cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare.

În temeiul art.85 alin.1 cod penal, s-a anulat beneficiul suspendarii conditionate a pedepsei de 4 luni închisoare pentru art.86 alin.2 din codul penal, cu aplicatiunea art.74, 76 lit.e cod penal, ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr.178 din 23 iunie 2008 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc.

În baza dispozitiilor art.33 lit.a si 34 lit.b cod penal, s-a contopit aceasta pedeapsa cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta si s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an închisoare.

Pe durata prevazuta de art.71 cod penal, inculpatul va fi lipsit de drepturile indicate de dispozitiile art.64 alin.1 lit.a teza II si lit.b cod penal.

A fost obligat inculpatul sa plateasca statului suma de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut în esenta ca, inculpatul la datele de 11 martie 2009 si respectiv 28 martie 2009, în baza aceleiasi rezolutiuni infractionale, a condus pe drumurile publice autoturismul înmatriculat sub nr. … si respectiv …, desi avea permisul de conducere anulat.

Totodata, s-a retinut ca prin sentinta penala nr.178 din 23 iunie 2008 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc acesta a fost condamnat la pedeapsa de 4 luni închisoare, cu suspendarea executarii, pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.86 alin.2 din codul rutier, motiv pentru care i s-a anulat permisul de conducere, iar ulterior, prin sentinta penala nr.107 din 16 aprilie 2009 a aceleiasi instante ( hotarâre care nu este definitiva ) a mai fost condamnat la doi ani închisoare pentru art.86 alin.2 si respectiv art.89 alin.1 din codul rutier.

Retinând vinovatia inculpatului, prima instanta a procedat la condamnarea acestuia la o pedeapsa cu închisoare, individualizata în raport de criteriile generale prev. de art.72 cod penal, a anulat beneficiul suspendarii conditionate a pedepsei de 4 luni închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.178/23 iunie 2008 a Judecatoriei C-lung Moldovenesc pe care o va contopi cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, urmând a executa pedeapsa cea mai grea.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel în termen legal inculpatul T.C. A., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând desfiintarea sentintei cu trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, motivat de faptul ca acesta nu a avut desemnat aparator din oficiu; iar în subsidiar, redozarea pedepsei aplicate prin retinerea circumstantelor prevazute de art.74 lit.c cod penal.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum si cauza sub toate aspectele de fapt si de drept, conform dispozitiilor art. 371, 378 Cod procedura penala, Tribunalul constata ca acesta este fondat, însa pentru urmatoarele considerente:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpulung Moldovenesc nr. 347/P/2009 din data de 14.09.2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului T.C.A., pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere anulat, prevazuta de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp.

În motivarea actului de sesizare a instantei s-a retinut ca, în datele de 11.03.2009 si 28.03.2009, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul a condus pe drumurile publice autoturismele înmatriculate cu numerele … si …, având permisul de conducere anulat.

Instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt si încadrarea juridica a faptelor, inculpatul comitând infractiunea pentru care a fost trimis în judecata în împrejurarile retinute de prima instanta si aratate pe larg în considerentele sentintei penale apelate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata ca vinovatia inculpatului T. C. A. a fost dovedita, avându-se în vedere urmatoarele mijloace de proba: declaratiile martorilor M. C. N., A. I., S. I., M.A. M., S. I., B. G. si M. I. V., precum si declaratiile inculpatului T.C. A., iar fapta acestuia întruneste în drept, sub aspect obiectiv si subiectiv, elementele constitutive ale infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere anulat, prevazuta de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp., pentru care în mod corect instanta de fond a procedat la condamnarea acestuia la o pedeapsa corespunzatoare, apreciind ca scopul preventiei generale si reeducarea celui în cauza se poate realiza doar prin executarea pedepsei în regim de penitenciar.

Sub aspectul criticii formulate de catre apelantul inculpat, personal în cuprinsul motivelor de apel si prin avocatul ales, tribunalul constata ca infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecata si ulterior condamnarea inculpatului este pedepsita de lege cu o pedeapsa de maximum 3 ani închisoare. În consecinta, asistenta juridica a inculpatului nu era obligatorie în conditiile art. 171Cp.

În ceea ce priveste cuantumul pedepsei aplicate de prima instanta, tribunalul constata ca aceasta a fost just si proportional individualizata, cu respectarea criteriilor generale prev. de art. 72 Cod penal, cum si modalitatea de executare a fost just aleasa. De altfel, instanta de fond a manifestat clementa în stabilirea cuantumului pedepsei, având în vedere atitudinea inculpatului în cursul procesului penal (reliefata prin aceea ca a încercat sa ascunda adevarul prin influentarea martorului S. I.) si perseverenta inculpatului în savârsirea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice.

Însa, având în vedere ca Sp178/2008 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc a ramas definitiva la data de 4.07.2008 (f. 67 su ds.fond), si coroborând cu datele savârsirii actelor materiale din prezenta cauza, Tribunalul constata ca sunt în fapt incidente dispozitiile art. 83 Cp referitoare la revocarea suspendarii conditionate si nu cele ale art. 85 referitoare la anulare. Însa, având în vedere ca institutia revocarii atrage un tratament sanctionator mai sever si ca în cauza doar inculpatul a formulat apel, Tribunalul urmeaza a înlatura dispozitia de anulare a suspendarii conditionate în baza art. 85 Cp (care nu este incident în speta), fara a putea dispune revocarea.

Pentru aceste motive, Tribunalul admite apelul declarat de inculpatul T. C. A. împotriva sentintei penale nr. 381 din 9.12.2009 pronuntata de Judecatoria Câmpulung Moldovenesc în dosar nr.3222/206/2009, desfiinteaza, în parte, sentinta penala apelata, si în rejudecare:

Înlatura dispozitia de anulare a suspendarii conditionate a pedepsei aplicate prin S.p.178/2008 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc si de contopire cu pedeapsa aplicata în prezenta cauza.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale care nu sunt contrare prezentei decizii.

Cheltuielile judiciare din apel ramân în sarcina statului.

Etichete: