Top

CIVIL- PRONUNTAREA UNEI HOTARARI CARE SA TINA LOC DE CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE. APLICARE A ART. 5 ALIN. 2 DIN TITLUL X- LEGEA NR. 247/2005

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamanta GE a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul CI ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare pentru suprafata de teren de 10.000 mp-teren arabil situat in extravilanul comunei, cu cheltuieli de judecata.
În motivarea acţiunii formulate, întocmite în drept pe prev. art. 1295 C.civ., s-a arătat că intre parat, in calitate de promitent-vanzator si reclamanta, in calitate de promitent-cumparator s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare autentificat, avand ca obiect terenul mentionat anterior, ca pretul a fost achitat de reclamant, dar ca, desi paratul a fost somat prin executor judecatoresc sa se prezinte pentru a incheia in forma autentica contractul de vanzare-cumparare, asa cum s-a obligat, paratul nu a facut-o nici pana la acest moment, al introducerii actiunii de fata.
În dovedire, s-au depus înscrisuri
Desi legal citat, paratul nu s-a prezentat si nici nu a depus intampinare in cauza.
Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:
Paratului CI i-a fost recunoscuta calitatea de titular al dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 10.000 mp-teren arabil situat in extravilanul comunei, in temeiul actului de partaj voluntar autentificat de BNP VV.
Or, instanta observa ca, la data de 12.02.2008, intre paratul din prezenta cauza, CI, in calitate de „promitent-vanzator”, si reclamanta din cauza de fata, in calitate de „promitent-cumparator”, s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare autentificat de BNP AVV si VRC.
Din cuprinsul acestui antecontract, reiese ca:
– prin acest act juridic, partile s-au obligat sa vanda, respectiv sa cumpere terenul in suprafata de 10.000 mp-teren arabil situat in extravilanul comunei;
– pretul acestei tranzactii imobiliare a fost stabilit la suma de 5000 RON, pe care paratul declara ca l-a primit integral de la reclamanta la data autentificarii actului juridic respectiv.
Instanta retine ca acest antecontract de vanzare-cumparare, prin care părţile s-au obligat să constituie în viitor un drept real asupra unui bun imobil naşte în sarcina acestora obligaţia de a încheia contractul asumat.
Instanţa judecătorească are posibilitatea ca, prin suplinirea consimţământului obligaţiei de „a face” izvorâtă dintr-un antecontract, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, chiar în condiţiile abrogării art. 12 din Decretul nr. 144/1958.
Această soluţie se impune în virtutea principiului executării în natură a obligaţiilor, prevăzut de art. 1073 C. civ.
Acest text instituie, în materie de obligaţii, principiul executării reale sau în natură specifică a obligaţiilor civile concrete, în înţelesul că debitorul este obligat să execute însuşi lucrul promis, neputând deci să ofere creditorului despăgubiri în locul executării însăşi a obligaţiei asumate.
Cu alte cuvinte, obligaţia de a face – ca cea din speţă, de a îndeplini toate îndatoririle de care depinde transferul dreptului de proprietate asupra imobilului litigios–, nu este o obligaţie alternativă având ca efect fie executarea în natură a lucrului promis, fie despăgubiri pentru neexecutare.
Acest lucru rezultă cu evidenţă atât din prevederile art. 1073 C. civ enunţat, cât şi din prevederile art. 1075 din acelaşi cod, care cer ca obligaţia asumată să fie executată în natură specifică, plata de despăgubiri fiind admisă numai în caz de neexecutare.
Aceasta este situaţia ori de câte ori este posibilă executarea în natură, anume când natura obligaţiei este astfel încât poate fi executată de debitor în persoană, de către creditor în locul debitorului sau printr-un mijloc direct de constrângere juridică, cum este pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să consfinţească convenţia părţilor, atunci când, pe lângă acordul lor de voinţă, este necesară şi îndeplinirea unei alte condiţii legale, privind forma autentică, aşa cum este cazul în speţă.
Mai mult, potrivit prevederilor art. 1077 C. civ., în cazul în care obligaţia de a face nu este adusă la îndeplinire de către debitor, creditorul poate fi autorizat de a o duce el la îndeplinire.
O asemenea concluzie reiese cu evidenta si din analiza prevederilor art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, conform cu care „in situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.”
Or, in cauza, instanţa reţine, pe de o parte, că este indubitabil ca reclamanta a achitat integral pretul vanzarii, atata vreme cat mentiunea din cuprinsul antecontractului de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica nu a fost contestata de catre parat si ca, prin urmare, si-a indeplinit obligatiile ce-i incumbau in baza acestui act juridic.
Apoi, pe de alta parte, se impune a se constata ca, desi a fost convocat prin notificarea de executorul judecatoresc, paratul a refuzat nejustificat sa se prezinte pentru a incheia in forma autentica contractul de vanzare-cumparare la a carui incheiere s-a obligat prin antecontractul mentionat anterior.
Pentru aceste considerente, instanta va admite actiunea si va pronunta hotararea de fata, care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare cu privire la terenul arabil, in suprafata de 10.000 mp, situate in extravilanul comunei, care a facut obiectul antecontractului de vanzare-cumparare autentificat de BNP Asociati VV si VRC si incheiat intre reclamanta GE,in calitate de promitent-cumparator si paratul CI, in calitate de promitent-vanzator.

Etichete:

Pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie o suprafata de teren

INSTANTA

La data de 7 august 2009, cu nr. a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantul T I a solicitat in contradictoriu cu paratii Z V si Z C pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 447 m.p. teren situat in intravilanul satului G, comuna G, judetul V pe care l-a dobandit in proprietate prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 si certificatul de mostenitor nr.43 din 23 iunie 2009, sa se dispuna evacuarea paratilor din imobilul proprietatea sa casa de locuit dobandita prin acelasi contract de vanzare cumparare si certificat de mostenitor, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul sustine ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 si certificatul de mostenitor nr. 43 din 23 iunie 2009 a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului cladit si necladit compus din suprafata de 647 m.p. si o casa de locuit cuprinzand doua camere, doua holuri si magazie, imobil situat in sat si comuna G, judetul V si pentru ca paratii ii ocupa si folosesc imobilul fara nici un drept desi le-a explicat ca el este proprietarul imobilului si trebuie sa-l paraseasca, iar acestia au afirmat ca ii vor respecta dreptul de proprietate insa ulterior au refuzat sa-l elibereze a fost nevoit sa formuleze prezenta actiune.

In drept s-au invocat dispozitiile art. 480 si urmatoarele Cod civil.

Prin intampinare paratii Z V si Z C au solicitat respingerea actiunii deoarece in anul 1968 a decedat Ilie Vasile care a avut mai multi copii printre care si pe T I, mama reclamantului si V F, mama paratei Z C, succesiunea acestuia fiind dezbatuta prin certificatul de mostenitor nr.160/1968 prin care s-a stabilit masa succesorala ramasa de pe urma acestuia ce cuprinde si imobilul ce constituie obiectul litigiului, iar ca mostenitoare acceptanta T I, V F fiind renuntatoare, insa cea care s-a ocupat de casa a fost V F, mama paratei Z C, iar dupa decesul lui I M in anul 1974-1975 in casa nu a mai locuit nimeni, fiind folosita ca anexa de catre V F si sotul ei intrucat casa se afla in aceeasi ingraditura cu casa si terenul familiei V si deoarece imobilul era in stare avansata de degradare in anul 1992, cu acordul tuturor rudelor, mai exact a lui T I si V F, s-au mutat ei, au efectuat lucrari de renovare, imobilul fiind o casa noua fata de constructia existenta in anul 1992, iar T I le-a facut acte de vanzare cumparare pentru casa si terenul in suprafata de 485 m.p., respectiv cota sa din certificatul de mostenitor nr. 160/1968 si constructiile de pe teren, restul de teren pana la suprafata totala de 648 m.p. fiind cota mamei sale IMsi desi urma sa mearga la notariat in vederea perfectarii actului si i-au achitat pretul, actul nu a mai fost perfectat si apreciaza ca imobilul este mostenirea numitei T I de la parintii ei, asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.160/1968 desi acest imobil a fost trecut in certificatul de mostenitor nr.43 din 23 iunie 2009 in masa succesorala ramasa de pe urma lui T A, sotul lui T I, imobil format din suprafata de 648 m.p. teren si constructii anexe, pentru ca ulterior sa fie mentIat in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009, act prin care mostenitorii lui T A, printre care si T I, vand reclamantului T I imobilul din litigiu, fiind o dovada a relei credinte modul in care s-a actionat la notariat, dar si declaratiile facute in fata notarului ca imobilul nu a facut obiectul unei promisiuni de vanzare cumparare, desi imobilul a fost vandut prin inscrisul sub semnatura privata de T I la data de 14 decembrie 1998.

Paratii-reclamanti Z V si Z C au formulat cerere reconventIala prin care au solicitat in contradictoriu cu reclamantul-parat T I dar si cu paratii T I, T P, D A. T pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 43 din 23 iunie 2009 eliberat de Notariatul Public C C din G cu privire la imobilul situat in comuna si satul G, judetul V, format din suprafata de 648 m.p. teren si constructii, precum si anularea contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la acelasi notariat cu privire la acelasi imobil, sa se pronunte in contradictor cu parata T I o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act de vanzare cumparare cu privire la imobilul situat in sat si comuna G, judetul V format din casa de locuit si constructii anexe precum si suprafata de 648 m.p.

In motivarea cererii reconventIale paratii-reclamanti Z V si Z C sustin ca acest imobil este dobandit de parata T I de la parintii sai, respectiv cota de ľ din casa si teren in baza certificatului de mostenitor nr.166/1968 de la I V si restul cotei de la mama sa I M, care primise cota de Ľ din acest imobil in baza aceluiasi certificat de mostenitor, astfel ca imobilul nu poate face parte din masa succesorala a lui T A, sotul paratei T I urmand a se dispune anularea partiala a ceritificatului de mostenitor sus indicat si inlaturarea acestui bun din masa succesorala pentru ca acest imobil le-a fost lor vandut prin act sub semnatura privata si au facut lucrari masive de renovare.

In drept s-au invocat disp. art. 115,119 Cod procedura civila.

Prin intampinare reclamantul-parat T I a solicitat respingerea cererii reconventIale deoarece el este proprietarul casei de locuit si a suprafetei de 648 m.p. conform actului de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009, este cumparator de buna credinta si nu are cunostinta de situatia invocata de paratii-reclamanti si de existenta acelui inscris sub semnatura privata, ca certificatul de mostenitor nr.43/2009 exprima un adevar de necontestat si anume ca imobilul este al lui T A, fiind executate la el lucrari minore de catre paratii reclamanti.

Intampinare a formulat si parata T I prin care a solicitat respingerea cererii reconventIale deoarece nu a vandut nici un imobil si nu a primit nici o suma de bani, detine titlu de proprietate pentru acest imobil pe care l-a dobandit in timpul casatoriei, cerere ce urmeaza a fi respinsa si pentru faptul ca printr-o cerere reconventIala nu se pot introduce in cauza si alte persoane fata de cele de care s-a inceput actiunea principala intrucat cererea reconventIala reprezinta pretentiile pe care paratul le are in legatura cu cererea reclamantului, ori prin cererea formulata paratii reclamanti solicita pretentii de la el si de la alte persoane.

Acelasi punct de vedere cu privire la respingerea cererii reconventIale deoarece prin cererea reconventIala paratii-reclamanti pot invoca pretentii doar fata de reclamantul T I au exprimat si paratii T P si DA. T care au sustinut si faptul ca nu au cunostinta de existenta vreunui act sub semnatura privata incheiata de parata T I si chiar daca mama lor ar fi incheiat acel act, imobilul era proprietatea tatalui lor asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 43 din 23 iunie 2009.

In sedinta publica din 16 decembrie 2009, parata T I a solicitat prin aparator respingerea cererii reconventIale cu precizarea ca cererea reconventIala ar putea face obiectul altui dosar, urmand sa fie disjunsa, dar si lipsa calitatii procesuale active a paratilor-reclamanti Z V si Z C pentru capetele de cerere anulare certificat de mostenitor, anulare contract de vanzare cumparare deoarece sunt terti in actele mentIate, exceptii cu care a fost de acord reclamantul T I, dar si paratii T P si DA. T, punct de vedere exprimat prin aparatori in aceeasi sedinta publica.

Aparatoarea paratilor-reclamanti Z V si Z C a aratat in legatura cu solicitarea privind disjungerea ca, capetele din cererea reconventIala formulata conduc spre pronuntarea unei hotarari care sa fie opozabila tuturor partilor, dar si faptul ca paratii-reclamanti Z V si Z C au calitate procesuala activa in cererea reconventIala deoarece prin respectivele acte sunt vatamati in interesele lor deoarece parata T I a urmarit sa treaca deliberat imobilul in masa succesorala a sotului defunct, rezultand ca s-a actIat cu viclenie la incheierea actelor.

Instanta a respins solicitarea privind disjungerea cererii reconventIale deoarece pretentiile paratilor-reclamanti privesc partile, iar in cazul unei disjungeri cererile formulate ar trebui conexate pentru o mai buna infaptuire a actului de justitie, iar cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a paratilor reclamanti Z V si Z C, exceptia a fost unita cu fondul cauzei, asa cum s-a dispus prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 16 decembrie 2009.

Aparatoarea paratei T I a invocat prin concluziile sale, in sedinta publica din 24 martie 2010 si exceptia inadmisibilitatii cererii reconventIale deoarece cererea reconventIala nu se incadreaza intr-o modalitate legala prin care parata T I sa fie chemata in instanta, dar si exceptia prematuritatii capatului din cererea reconventIala prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare, exceptii impartasite si de aparatorul reclamantului si al paratilor T P si D A. T si a caror respingere a solicitat-o aparatoarea paratilor-reclamanti Z V si Z C deoarece acesti parati-reclamanti pot largi cadrul procesual, iar notificarea paratei T I ar fi fost inutila deoarece deja exista o situatie de litigiu intre parti, instanta urmand sa aiba in vedere si aceste exceptii la solutIarea cauzei.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul partilor, cu exceptia paratei-reclamante Z C si a paratei T I, proba testimoniala in cadrul careia au fost audiati martorii, a fost efectuata o expertiza topografica avand ca obiectiv identificarea suprafetei de 647 m.p. teren mentIata in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la BNP CR, s-a solicitat documentatia ce a stat la baza intocmirii certificatului de mostenitor nr. 43 din 23 iunie 2009.

Prin completarea de la fila 126, dosar reclamantul T I a facut precizarea ca revendica si casa de locuit aflata pe terenul in suprafata de 447 m.p. teren, iar prin cele de la termenul din 24 martie 2010 a aratat ca suprafata de teren pe care o revendica este de 647 m.p. si nu 447 m.p. cum eronat s-a mentIat.

Raportand probatoriul administrat cererilor ce constituie obiectul prezentei actiuni instanta ajunge la urmatoarele concluzii: reclamantul T I solicita obligarea paratilor Z V si Y C sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 647 m.p. teren dobandita prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la BNP CRC, aflat la filele 6-9 dosar, precum si casa de locuit, a se vedea completarile si precizarile ulterioare, imobil identificat de expertul tehnic topograf O F, in schita anexa a raportului de expertiza pe punctele de contur 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 cu vecinatatile: N- C C, S- I D, V- D.N. 24, precum si evacuarea paratilor din imobilul cladit ce constituie obiectul aceluiasi contract.

Intr-o actiune in revendicare reclamantul are obligatia sa dovedeasca ca este titularul dreptului real de proprietate, iar in cazul de fata reclamantul T I a facut dovada la data introducerii actiunii ca detine un titlu de proprietate valabil incheiat in timp ce paratii Z V si Z C au invocat in aparare existenta dreptului lor de proprietate pentru respectivul imobil in baza unui inscris sub semnatura privata incheiat cu T I la data de 14 decembrie 1998 ce poarta stampila Primariei comunei G pentru care au solicitat pronuntarea unui act autentic de vanzare cumparare in contradictoriu cu acesta, dar si anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 43 din 23 iunie 2009 prin inlaturarea acestui bun din masa succesorala a defunctului T A sotul paratei T I, anularea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 prin care acelasi imobil a fost transmis reclamantului, introdusi in cauza fiind si T P, D A. T ce figureaza in actele a caror anulare se solicita.

Desi s-a solicitat disjungerea cererii reconventIale, invocandu-se si inadmisibilitatea solutIarii acestei cereri, intrucat au fost introduse in cauza si alte persoane fata de cele impotriva carora s-a formulat actiunea principala, exceptia invocata de parata T I, instanta a respins cererea privind disjungerea, urmand sa respinga si exceptia inadmisibilitatii cererii reconventIale deoarece instanta a apreciat ca intre cererile formulate exista legatura, nu au fost disjunse pentru ca s-ar fi impus conexarea, asa incat nu poate fi respinsa cererea reconventIala ca inadmisibila deoarece si aceasta cerere se impune a fi solutIata pe fond pentru a nu fi impiedicat accesul paratilor-reclamanti la actul de justitie.

S-a invocat si exceptia prematuritatii capatului de cerere privind pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare pentru considerentul ca parata T I nu a fost notificata anterior, exceptie ce urmeaza a fi respinsa intrucat acest aspect va fi analizat de instanta la indeplinirea conditiilor de fond pentru pronuntarea unei asemenea hotarari, asa cum va fi respinsa si exceptia lipsei calitatii procesuale active a paratilor Z V si Z C pentru capetele din cererea reconventIala anulare contract de vanzare cumparare intrucat imobilul mentIat in aceste acte se regaseste in opinia lor si in inscrisul sub semnatura privata si a carui autentificare il solicita, astfel ca aparent exista o identitate intre persoana lor si dreptul pe care il pretind asa cum prevad disp. art. 41 Cod procedura civila si pot fi parte in prezenta cauza.

Pentru ca instanta sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare cumparare pentru imobilul situat in sat si comuna G, judetul V, format din casa de locuit si constructii anexe precum si suprafata de 648 m.p. teren, asa cum solicita paratii Z V si Z C prin cererea reconventIala trebuie sa fie indeplinite mai multe conditii: existenta antecontractului valabil incheiat pentru orice vindere, dovada ca s-a platit pretul, ca vanzatorul a fost invitat la notariat pentru perfectarea vanzarii, transmiterea dreptului de proprietate facandu-se de la data ramanerii definitive a hotararii si nu de la data antecontractului.

In cazul de fata conform inscrisului sub semnatura privata aflat la fila 31, dosar parata T I in calitate de vanzatoare vinde paratilor-reclamanti Z V si Z C la data de 14 decembrie 1998 imobilul proprietatea ei compus din teren in suprafata de 485 m.p. si constructii avand ca vecinatati: Nord – V I (mostenitor de la I M), Sud – I D, Est – I V. I, C E, V – drum judetean 242 proprietatea ei conform certificatului de mostenitor nr. 160/1968, ii garanteaza pe cumparatori pentru evictiune, pretul mentIat fiind de 15.000.000 lei vechi dar fara a se mentIa daca a fost achitat integral.

Analizand certificatul de mostenitor la care face referire reclamanta rezulta ca in continutul acestuia este mentIata cota indiviza de ˝ din suparafata de 600 m.p., mostenire de pe urma defunctului I V, precum si jumatate din casa construita din valatuci si aflata in stare veche, imobil dobandit de defunct impreuna cu sotia I M, prin cumparare, mostenitoare pentru cota de ľ fiind parata T I, iar I M, sotia supravietuitoare pentru cota de Ľ.

Nu s-a facut dovada ca T M este mostenitoare pentru cota de Ľ, ori ca in prezent vanzatoarea parata T I a dobandit dreptul de proprietate asupra respectivei suprafete de teren pentru a se putea perfecta actul in forma autentica, iar martorul audiat in cauza Savin Aurel, depozitie fila 142, dosar a aratat in depozitia sa ca in prezenta lui nu s-a predat nici o suma de bani, ca ulterior parata T I a sustinut ca vrea sa-si redobandeasca imobilul, aspecte ce reies si din depozitia martorei Cristea Mariana, depozitie fila 121, dosar.

Daca coroboram aceste sustineri cu imprejurarea ca desi paratii-reclamanti au locuit in imobil din anul 1992, nu au invitat parata T I la notariat si nu au incercat sa clarifice situatia juridica a imobilului in sensul de a perfecta actul sub semnatura privata in forma autentica, intrucat acesta face referire si la teren, ori inscrisul sub semnatura privata nu poate fi valabil incheiat decat in forma autentica, dar si cu situatia prezenta cand vanzatoarea parata T I nu poate prezenta titlu de proprietate pentru teren in vederea intocmirii actului, instanta apreciaza ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 1073-1077 Cod civil, art. 5 alin.2 titlul X din legea nr.247/2005 pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic pentru imobilul la care ne-am referit si urmeaza sa respinga cererea reconventIala a paratilor-reclamanti Z V si Z C pentru acest capat de cerere.

Referitor la capetele de cerere privind anularea in parte a ceritificatului de mostenitor nr.43 din 23 iunie 2009 si a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la Biroul Notarului Public C R C, in concret dreptul de proprietate asupra imobilului situat in intravilanul satului G si comunei G, judetul V compus din teren in suprafata de 648 m.p. si constructii ridicate pe acesta, formate dintr-o casa de locuit si separat anexe gospodaresti cu precizarea in continutul acestor acte ca terenul a fost dobandit de defunctul T A, sotul paratei T I prin reconstituire, titlu de proprietate nr. 1664/49037 existand la fila 58, dosar, respectiv terenul arabil in suprafata de 252 si 396 m.p., din tarlaua 45 si 46, asa incat mostenitori pentru respectiva suprafata de teren nu puteau fi decat fiii si fiica acestuia, respectiv reclamantul-parat T I, paratii T P, D A. T dar si sotia supravietuitoare parata T I.

In ce priveste casa de locuit exista o inadvertenta in sensul ca in certificatul de mostenitor se mentIeaza ca restul cotei de ˝ din casa de locuit apartine sotiei supravietuitoare T I, iar in contractul de vanzare cumparare se arata ca a fost dobandita de defunct prin construire, in anul 1940, fara acte, insa aceste neconcordante nu pot avea consecinte asupra actului de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la Biroul Notarului Public C R C cu care se justifica reclamantul T I ca proprietar in actiunea in revendicare deoarece el este cumparator de buna credinta, iar actul sub semnatura privata al paratilor posesori ai imobilului Z V si Z C nu a fost perfectat de instanta in forma autentica, considerente pentru care actiunea reclamantului T I privind revendicarea si evacuarea paratilor din imobil ce constituie obiectul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. X din 17 iulie 2009 la BNP C R C urmeaza a fi admisa in temeiul art. 480 Cod civil, iar paratii Z V si Z C obligati sa lase reclamantilor in deplina proprietate si linistita posesie respectivul imobil, urmand a fi respinse in temeiul art. 1169 Cod civil si capetele din cererea reconventIala anulare partiala certificat de mostenitor si contract de vanzare cumparare intrucat nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 948 Cod civil pentru anularea lor, la solicitarea paratilor reclamanti Z V si Z C.

Argumentele ca paratii Z V si Z C au locuit in imobil din anul 1992, ca au facut imbunatatiri asa cum rezulta din depozitiile martorilor, G G, fila 131, dosar, P V, depozitie fila 132, dosar, dar si din concluziile raportului de expertiza nu sunt motive pentru perfectarea inscrisului sub semnatura privata incheiat cu parata T I deoarece nu au depus diligente pentru perfectarea lui in forma autentica insa au posibilitatea sa solicite imbunatatirile pretinse a fi efectuate de ei la imobil.

Ca o consecinta a respingerii cererii reconventIale si admiterii cererii principale, paratii Z V si Z C urmeaza a fi obligati sa platesca reclamantului-parat T I si paratilor D T si T P cheltuielile de judecata efectuate de acestia reprezentand taxa de timbru, onorar de avocat, indemnizatie de expertiza si timbru judiciar.

Actiunea principala si reconventionala au fost legal timbrate si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete:

Pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei

SENTINTA CIVILA Nr.813

Sedinta publica de la 17 Martie 2009

La data de 14 octombrie 2008, cu nr. 3417 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantulU G a solicitat in contradictoriu cu parata B V. E pronuntarea unei hotarari prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la data de 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliuin B in sensul de a se stabili mostenitorii, cotele, masa succesorala, sa se dispuna iesirea din indiviziune, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul sustine ca la data de 8 aprilie 2008 a decedat U M, iar de pe urma acesteia au ramas ca mostenitori el, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala si parata, in calitate de fiica, cu cota de ľ, masa succesorala cuprinzand cota indiviza de ˝ din imobilul, apartament situat in B, strada Aleea Siret, nr. 5, bloc D5, scara A, aetaj 1, apartament 5 dobandit in timpul casatoriei cu defuncta in baza contractului de vanzare cumparare nr. 10.754 din 31 martie 1993 cu teren aferent in folosinta in suprafata de 10, 95 m.p., restul cotei indivize de ˝ reprezentand cota sa devalmasa din acest apartament dobandita in timpul casatoriei cu defuncta.

Mai arata reclamantul, ca acest apartament a fost dobandit anterior casatoriei cu defuncta, cu titlu de locatiune in baza contractului de inchiriere nr. 5 din 27 iunie 1979 in timp ce era casatorit cu prima sotie U Natalia, decedata in anul 1979, fiind cumparat dupa ce s-a casatorit cu defuncta U M si solicita sa-i fie lui atribuit deoarece este atasat de localitatea in care si-a petrecut intreaga viata si exista posibilitatea sa se stabileasca in B, desi in prezent beneficiaza de sprijinul moral si material al fiicei sale din prima casatorie.

Prin intampinare, parata B V.E a solicitat introducerea in cauza in calitate de mostenitori ai defunctei U M, a numitilor Bu R. E L si Bu R. C A, nepoti de fiu predecedat defunctei, Bu R, care au acceptat succesiunea in termen conform declaratiilor notariale date sub nr. 658 si 659 din data de 22 august 2008, cu includerea in masa succesorala a trei bunuri mobile: un frigider, convector gaz, televizor color marca Philips, urmand ca ei sa-i fie atribuit apartamentul deoarece reclamantul in perioada convietuirii cu defuncta a avut un comportament violent, ea a fost cea care a suportat cheltuielile de inmormantare ale defunctei, reclamantul are o varsta inaintata locuind in prezent la fiica sa in judetul Timis.

Instanta a dispus introducerea in cauza in calitate de parati a numitilor: Bu R. E L si Bu R. C A, asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 3 decembrie 2008, reprezentanti in instanta prin procuratorU M, conform procurii aflata la fila 65, dosar.

Parata B E prin aparator a facut precizarea asa cum s-a retinut in incheirea pronuntata in sedinta publica din 14 ianuarie 2009, ca nu mai intelege sa completeze masa succesorala cu cele trei bunuri mobile, motiv pentru care nu a achitat taxa de timbru pentru cererea completatoare asa cum i-a pus instanta in vedere.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, cea testimoniala in cadrul careia a fost audiata pentru reclamant, martora O E, a fost efectuata o expertiza tehnica in constructii prin care s-a stabilit valoarea de circulatie a imobilului, apartament la suma de 70.859 lei, expertiza la care partile nu au avut obiectiuni, s-au depus acte de stare civila al partilor, certificatul de deces al defunctei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine ca la data de 8 aprilie 2008a decedat U M, cu ultimul domiciliu in B, mostenitor fiind reclamantul U G, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala in baza art. 1 lit.a din Legea nr. 319/1944, parata B E, in calitate de fiica cu cota de 3/8, paratii Bu R. C A si Bu R. E L, prin reprezentarea fiului predecedat defunctei, Bu Romal, la 23 mai 1999, cu cota de 3/8, asa cum prevad disp. art. 669 Cod civil.

Reclamantul si paratii au acceptat in mod expres succesiunea, asa cum rezulta din declaratia autentificata sub nr. 296 la Biroul Notarului Public TV, pentru reclamant si declaratiile autentificate sub nr. 661, 658, 659 din 22 august 2008 la acelasi Birou Notarial pentru parati.

Masa succesorala ramasa de pe urma defunctei U M cuprinde cota indiviza de ˝ din bunul imobil, apartament nr. 5, situat in B, Aleea Siret, bloc D5, scara A, etaj 1, judetul Vaslui, apartament dobandit cu defuncta in timpul casatoriei, asa cum rezulta din contractul de vanzare cumparare incheiat cu GOSLOC RA B la 31 martie 2003 si procesul verbal de predare primire (filele 8,9 dosar), in care a locuit anterior reclamantul cu prima sotie, U Natalia, decedata in anul 1979 cu contract de locatiune, restul cotei indivize de ˝ apartinand reclamantului in temeiul comunitatii de bunuri, drept conferit de art. 30 Codul Familiei.

Fata de cele retinute , instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului, sa stabileasca masa succesorala, mostenitorii, cotele in baza textelor de lege invocate, cu precizarea ca 1/2 din imobilul, apartament inclus in masa succesorala, este cota sa, ca bun comun dobandit in timpul casatoriei cu defuncta, la stabilirea valorii urmand a se avea in vedere concluziile raportului de expertiza in constructii, la care partile nu au avut obiectiuni.

In temeiul disp. art. 728 Cod civil se va dispune iesirea din indiviziune, urmand ca imobilul sa fie atribuit reclamantului asa cum el a solicitat si parata au fost de acord, cu obligarea acestuia la plata sultei in baza disp. art. 742 cod civil, art. 673 indice 10 Cod procedura civila cu stabilirea termenului de plata, un termen scurt tinand cont de varsta inaintata a reclamantului si rata inflatiei.

In baza art. 276, 277 Cod procedura civila, paratii urmeaza a fi obligati sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza, functie de cota ce li se cuvine si tinand cont si de cheltuielile de judecata efectuate de parata B V. E.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Admite actiunea dezbatere succesiune ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliu in B, judetul Vaslui formulata de reclamantul U G, in contradictoriu cu paratii B V. E, , Bu R. E L, si Bu R. C-A,.

Stabileste ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei U M, decedata la 8 aprilie 2008, cu ultimul domiciliu in B cuprinde cota indiviza de ˝ din bunul imobil, apartament nr. 5, situat in B, restul cotei indivize de ˝ reprezentand cota reclamantului ca bun comun dobandit impreuna cu defuncta in timpul casatoriei.

Stabileste ca mostenitori ai defunctei U M sunt: reclamantul U G, in calitate de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala, parata B V. E, in calitate de fiica cu cota de 3/8 din masa succesorala si paratii Bu R. E L, Bu R. C- A, nepoti, prin reprezentarea fiului predecedat, Bu R, la 23 mai 1999, cu cota de 3/8.

Stabileste ca valoarea masei succesorale este in suma de 35.429,5 lei, din care reclamantului i se cuvine cota valorica de 8857,375 lei, paratei B V. E cota valorica de 13.286, 0625 lei, iar paratilor Bu R. E L si Bu R. C A aceeasi cota valorica.

Dispune iesirea din indiviziune.

Atribuie imobilul reclamantului, ce cuprinde si cota indiviza de ˝ reprezentand cota sa bun comun dobandita cu defuncta in timpul casatoriei si il obliga sa plateasca paratei B V. E suma de 13.286,0625 lei cu titlu de sulta, precum si paratilor Bu R. E L si Bu R. C A, aceeasi suma, 13.286,0625 lei cu acelasi titlu in termen de doua luni de la ramanerea irevocabila a hotararii.

Obliga parata B V. E sa plateasca reclamantului suma de 1359,85 lei cu titlu de cheltuieli de judecata si pe paratii Bu R. E L, Bu R. C A, in solidar suma de 2359,875 lei cu acelasi titlu.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Etichete: