Top

Reincredintare minori

DOSAR NR. 12110/212/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 4490

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 06.03.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect reîncredinţare minor, acţiune formulată de reclamant MS cu domiciliul în Techirghiol, , în contradictoriu cu pârât ES cu domiciliul în Constanţa.

Discuţiile s-au purtat în şedinţa publică din 27.02.2009, fiind consemnate prin încheierea de la acea dată, care fac corp comun cu prezenta hotărâre. Instanţa a amânat pronunţarea la data de azi.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată la 12.06.2008, reclamantul MS a solicitat în contradictoriu cu pârâta ES reîncredinţarea copilului MV, născut la 27.08.1996, spre creştere şi educare reclamantului, în raport cu sentinţa civilă nr. 7305/17.06.2004 a Judecătoriei Constanţa.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că după încredinţarea copilului către pârâtă nu i s-a permis o perioadă să ţină legătura cu copilul, iar după ce în cursul programului fixat pentru păstrarea legăturilor personale copilul s-a aflat la reclamant o lună, a refuzat să meargă la pârâtă; reclamantul a formulat atunci o cerere de reîncredinţare, care i-a fost respinsă; totuşi, copilul nu a mai suportat să stea la pârâtă şi a venit singur la reclamant, unde se află şi în prezent.

Prin întâmpinare înregistrată la 24.10.2008, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, întrucât nu s-au schimbat condiţiile avute în vedere la încredinţarea copilului către aceasta, în schimb reclamantul ignorând pregătirea şcolară a copilului în favoarea activităţilor sportive; reclamantul l-a influenţat pe copil spre a nu dori să meargă la pârâtă.

Prin cerere reconvenţională înregistrată la aceeaşi dată, pârâta reconvenientă ES a solicitat în contradictoriu cu reclamantul MS ca, în cazul în care s-ar admite cererea principală, acesta să fie obligat să-i permită să păstreze legăturile personale cu copilul în două week-end-uri pe lună, de vineri, ora 17, până duminică, ora 17, o lună în vacanţa de vară şi o săptămână în vacanţa de iarnă.

Pentru dovedirea pretenţiilor formulate, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar sentinţele civile nr. 6305/17.06.2004, 11166/30.11.2006 şi 11807/18.12.2006 ale Judecătoriei Constanţa, referatele de anchetă socială nr. 132351/2008 şi 85345/2004 ale Primăriei Constanţa, 11014/2008 al Primăriei Techirghiol şi 2140/2009 al Primăriei Pantelimon, jud, Ilfov, o caracterizare a reclamantului din partea SC Convic Trade SRL, adevrinţa acestei societăţi nr. 934/2008, un certificat de minută din dosarul nr. 10487/2006 al acestei instanţe, certificatul de naştere al copilului, adeverinţa nr. 144/2008 a Şcolii Generale nr. 15 Grigore Antipa din Constanţa, adresa nr. 249/2004 a aceleiaşi şcoli, adresa nr. 218/2005 a medicului psihiatru MMo adeverinţă a SC Sogegal SRL din 23.10.2008, raportul de evaluare psihologică nr. C7696/2008 întocmit de DGASPC Constanţa, raportul privind situaţia minorului nr. C7927/2008 întocmit de aceeaşi autoritate, adeverinţe medicale ale părţilor, adeverinţele nr. 3964/2008 şi 749/2009 ale Scolii cu clasele I-VIII nr. 1 din Pantelimon, adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa nr. 196A/2009, proba cu interogatoriile părţilor, precum şi proba cu martori, fiind audiaţi MI, MM ,AA . Copilul a fost ascultat în camera de consiliu la 26.09.2008.

Analizând probele administrate, instanţa reţine că, prin sentinţa civilă nr. 6305/17.06.2004 a Judecătoriei Constanţa, a fost desfăcută căsătoria părţilor, iar copilul MV, născut la 27.08.1996 a fost încredinţat spre creştere şi educare pârâtei.

Prin sentinţa civilă nr. 11166/30.11.2006 a Judecătoriei Constanţa s-a dispus obligarea reclamantului să înapoieze pârâtei copilul, iar prin sentinţa civilă nr. 11807/18.12.2006 a aceleiaşi instanţe a fost respinsă cererea de reîncredinţare formulată de reclamant.

S-a avut în vedere că în anul şcolar 2006-2007, cât timp s-a aflat la reclamant, copilul nu a urmat cursurile şcolare, limitându-se la activităţi sportive, aspect care nu a fost în interesul acestuia.

În prezent copilul se află la reclamant, care a solicitat transferul acestuia de la şcoala din Constanţa la care era înscris, cererea fiind aprobată de directorul şcolii, fără ca tranferul să opereze, întrucât reclamantul nu a comunicat acceptul şcolii la care copilul urma săfie transferat. În fapt, acesta a fost înscris la o şcoală din comuna Pantelimon, jud. Ilfov, aspecte care rezultă din adresele celor două şcoli, reclamantul acceptând cu greu să comunice instanţei şcoala la care se află înscris copilul invocând caracterul energic al demersurilor pârâtei care se opune transferului, în condiţiile în care copilul îi este încredinţat spre creştere şi educare.

Din rapoartele întocmite de DGASPC Constanţa şi din anchetele sociale rezultă că ambii părinţi pot oferi copilului condiţii bune de trai şi, concordant cu declaraţiile martorilor, între părţi există o situaţie tensionată care s-a răsfrânt asupra dezvoltării copilului. În ceea ce îl priveşte pe reclamant, s-a constatat de către specialiştii DGASPC Constanţa că acesta prezintă puternice impulsuri antisociale cu opoziţionism şi negativism şi că refuză să colaboreze cu mama copilului în vederea asigurării acestuia a unei stabilităţi psiho-afective şi emoţionale, pentru a facilita o dezvoltare fără elemente secundare psiho-patologice. Cu privire la pârâtă, s-a constatat că prezintă afectări secundare tensiunilor familiale în plan psiho-emoţional.

În ceea ce priveşte situaţia copilul, DGASPC Constanţa arată că acesta, datorită nevoii sale pregnante de securitate şi protecţie, a ales modelul tatălui (dorind să o şantajeze sentimental pe mamă, care are în prezent o relaţie de concubinaj şi urmează să se căsătorească), însă procesul său de decizie a fost îngreunat datorită dorinţei de a fi în permanenţă împreună cu ambii părinţi. în structura de personalitate a copilului se remarcă elemente conflictuale de tip revendicativ şi opozant, influenţabilitate, dezorientare, reverie, exasperare, labilitate psihoemoţională, anxietate puternică, stare care este produsul conflictului generat de părinţi, fiind implicat în nevrozele adulţilor şi privat de trăirile şi emoţiile specifice copilăriei. Într-u mediu nespecific dezvoltării armonioase.

Asupra caracterului influenţabil al copilului instanţa s-a convins şi personal cu ocazia ascultării în camera de consiliu, remarcând folosirea de către acesta a unei expresii nespecifice limbajului unui copil, folosită cu aceeaşi ocazie şi de martorul MI , audiat la cererea reclamantului, respectiv că pârâta îl neglijează. Se constată neconcordanţa între convingerea exprimată de copil în acest proces, în sensul de a rămâne cu reclamantul, cu convingerea exprimată în anul 2004, când în referatul de anchetă socială depus la dosar se consemnează că, în condiţiile în care copilul are o fire deosebit de sociabilă şi un nivel al intectului deosebit, a afirmat vehement că nu doreşte să-l vadă pe tatăl său, pentru că nu-i aduce bicicleta şi îl urmăreşte permanent, fiindu-i teamă că acesta îl va lua la el. Acelaşi lucru a reţinut şi medicul psihiatru MM în anul 2005, când a examinat copilul.

Este explicabil că în prezent copilul urmăreşte o situaţie de stabilitate şi, considerând acceptabil statutul său actual, având calculator şi bicicletă astfel cum au declarat martorii, nemaivăzând-o de câteva luni pe reclamantă, şi-a exprimat dorinţa de a rămâne la tatăl său. Numai că nu de reclamantă urmăreşte copilul să scape, ci de conflictul dintre părinţi la care aceştia l-au supus fără a-l menaja în nici un fel, deşi s-ar fi impus având în vedere cerinţele unui mediu propice dezvoltării normale.

Având în vedere că acesta a fost încredinţat spre creştere şi educare pârâtei, revenea reclamantului sarcina de a recunoaşte prerogativele dominante ale pârâtei în ceea ce priveşte creşterea copilului, spre a nu-l supune unei continue presiuni. În acest sens, se reţine declaraţia martorului MI că, atunci „când reclamantul l-a întrebat pe copil dacă vrea să mai meargă la mama lui, în sensul că să rămână la ea, copilul spunea că nu, că acolo era neglijat, adică nu beneficia de toată atenţia”. Se constată astfel că, dincolo de trăsăturile psihologice ale reclamantului mai sus descrise astfel cum au fost reţinute de DGASPC Constanţa, acesta acţionează deliberat în sensul bulversării copilului, acordându-i câteva zile un regim de viaţă lejer şi imediat punându-l în situaţia de a discerne între cei doi părinţi, punându-i în antiteză. Acţionând astfel, reclamantul a neglijat el însuşi copilul, menţinând un permanent semn de întrebare în legătură cu ce se va întâmpla de acum înainte cu el, când ar fi trebuit ca statutul şi modul său de viaţă să fie caracterizat prin stabilitate şi absenţa conflictelor intra-familiale.

Pe de altă parte însă, din probele administrate nu s-a dovedit ce s-ar putea reproşa pârâtei în îndeplinirea sarcinilor de creştere a copilului, nici acuzaţiile că ar fi neglijat copilul, nici că l-ar fi supus unui mod de viaţă neadecvat. Deşi copilul s-a exprimat în sensul că doreşte să rămână cu reclamantul, ţinând cont de firea influenţabilă a acestuia, instanţa este convinsă că, în situaţia premisă a lămuririi situaţiei sale şi a încetării tendinţelor de captare în orice fel a afecţiunii, copilul se poate dezvolta normal fiind încredinţat mamei, urmând să păstreze legăturile fireşti cu tatăl în cadrul unei situaţii familiale stabile şi clare.

Pentru motivele arătate, având în vedere că nu s-au modificat împrejurările acre au fost avute în vedere la pronunţarea soluţiei de încredinţare şi la respingerea primei cereri de reîncredinţare, această măsură nefiind în interesul copilului, cererea principală de reîncredinţare va fi respinsă ca neîntemeiată. Implicit, va fi respinsă ca neîntemeaită şi cererea reconvenţională privind păstrarea legăturilor personale ale pârâtei cu copilul, de vreme ce acesta îi este încredinţat spre creştere şi educare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea principală formulată de reclamantul MS cu domiciliul în Techirghiol, , în contradictoriu cu pârâta ES cu domiciliul în Constanţa, str, ca neîntemeiată.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta-reconvenientă ES, în contradictoriu cu pârâtul-reclamant MS, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 6.03.2009.

Red. /Dact. jud. MSS: 8.04.2009

Etichete:

Reincredintare minori

Judecătoria Moineşti Judecător: OLguţa Lungu Tranole Sentinţa civilă nr.1752 din 12 august 2010 Cod:

Constată că reclamanta M.M. -1. prin cererea înregistrată la data de …, 1-a chemat în judecată pe pârâtul H. V., solicitând a se dispune reîncredinţarea minorilor H. R. nasc. la data de … şi H.Ş.R. nasc. la data de ….

Cererea s-a timbrat cu 10 lei conf. chitanţei nr…., depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 0,3 lei iar în motivare se arată că părţile au avut calitatea de soţi,au divorţat şi minorii rezultaţi din căsătorie, au fost încredinţaţi reclamantei spre creştere şi educare,care solicită prin prezenta să-i fie reîncredinţaţi fostului soţ.

In cauză s-au depus acte, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

Prin s.c. nr…. pronunţată de Judecătoria Moineşti, s-a desfăcut căsătoria părţilor, minorul Ş. R. fiind încredinţat reclamantei spre creştere şi educare.

Cu toate că la data respectivă era născut şi minorul R., acesta nu a fost încredinţat cu ocazia divorţului nici unui părinte.

Prezent în instanţă, pârâtul a fost de acord cu modificarea măsurii încredinţării minorului Ş.R. şi a solicitat să-i fie încredinţat şi celălalt minor spre creştere şi educare, deoarece ambii minori se află în îngrijirea acestuia.

Audiat în Camera de Consiliu minorul Ş.R., şi-a manifestat dorinţa de a fi încredinţat tatălui spre creştere şi educare.

Din ancheta socială efectuată în cauză se reţine că tatăl minorilor are condiţiile materiale şi morale necesare îngrijirii şi educării celor doi minori.

Pârâtul nu a solicitat ca reclamanta să fie obligată să participe la cheltuielile de întreţinere a minorilor, instanţa urmând să sisteze efectele s.c. nr. … pronunţată de Judecătoria Moineşti cu privire la obligarea pârâtului la pensie de întreţinere, începând cu data înregistrării cererii.

Pârâtul are posibilitatea să solicite pensie de întreţinere pentru minori pe calea unei acţiuni separate.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

ÎN DREPT:

In temeiul art.44 alin.l din C.familiei se va admite acţiunea.

Etichete:

Reincredintare minori.Neschimbarea imprejurarilor avute in vedere de instanta la incredintarea copilului.

Prin sentinta civila nr.214 din 10 octombrie 2006, s-a respins cererea pentru reincredintare minori formulata de reclamant.

Instanta a retinut ca initial s-a avut in vedere sexul si varsta pe care o avea copilul la acea data, dar si faptul ca reclamantul-parat are mama vitrega, iar tatal sau este in varsta si imoblizat la pat, apreciindu-se ca este in interesul minorei ca aceasta sa fie incredintata mamei.

Fata de varsta frageda la care se afla copilul si avand in vedere ca este fetita, precum si varsta de 55 de ani a reclamantului si de 75 de ani a mamei vitrege a acestuia, instanta apreciaza ca acest copil are mai multa nevoie de cresterea si ingrijirea mamei care, fiind o persoana tanara, ofera conditii mai favorabile pentru formarea caracterului copilului si educarea acestuia.

Diferenta de varsta de 29 de ani dintre reclamant si parata, faptul ca datorita ocupatiei pe care o are reclamantul nu are posibilitate sa se ocupe suficient de cresterea si ingrijirea copilului, faptul ca parata a parasit domicilul conjugal datorita comportamentului rigid al reclamantului, data de cand reclamantul nu a permis acesteia sa mai vada copilul, conform procesului verbal al executorului judecatoresc, indreptateste instanta sa aprecieze ca interesul superior al copilului este ca acesta sa ramana in credintat mamei, care are intreaga responsabilitate pentru ingriirea, cresterea, formarea, dezvoltarea si educarea copilului in cadrul familiei.

In cauza, nu au releventa numai posibilitatile materiale ale parintilor, pentru a se aprecia interesul superior al copilului.

Instanta a retinut ca nu s-au schimbat imprejurarile avute in vedere atunci cand copilul a fost incredintat mamei, spre crestere si educare, luarea copilului minor de la parintele caruia i-a fost incredintat trebuind sa aiba o justificare temeinica, reclamantul urmand sa dovedeasca ca mentinerea copilului la mama ar avea consecinte negative asupra dezvoltarii sale fizice si morale.

(Sentinta civila nr.214 din 10 octombrie 2006).

Etichete:

Reincredintare minori. Schimbarea imprejurarilor avute in vedere atunci cand copilul a fost incredintat tatalui.Consecinte.

Prin sentinta civila nr.332 din 12 august 2008 a fost respinsa ca nedovedita cererea pentru reincredintare minori formulata de reclamanta , in contradictor cu paratul, a fost admisa cererea reconventionala formulata de reclamantul-parat, impotriva paratei-reclamante pentru pensie intretinere minori.

In cauza, nu au releventa posibilitatile materiale ale reclamantei, pentru a se aprecia interesul superior al copilului.

Instanta retine ca nu s-au schimbat imprejurarile avute in vedere atunci cand copilul a fost incredintat tatalui, spre crestere si educare, luarea copilului minor de la parintele caruia i-a fost incredintat trebuind sa aiba o justificare temeinica, reclamanta urmand sa dovedeasca ca mentinerea copilului la tata ar avea consecinte negative asupra dezvoltarii sale fizice si morale.

Raportat acestor considerente, instanta a apreciat ca cererea reclamantei nu este intemeiata si nu a fost dovedita, urmand a fi respinsa, in drept fiind aplicabile dispozitiile art. 2 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, art. 42 Codul Familiei, cu ref. la art. 1169 C.civil.

(Sentinta civila nr.322 din 12 august 2008).

Etichete: