Top

ANULARE SOMAŢIE DE PLATĂ

MATERIA COMERCIAL

DOMENIUL ASOCIAT : CITARE.CITATIE

ANULARE SOMATIE DE PLATA

DOSAR NR .656 / 324/2010

Sentinta civila nr.627/04.03.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.656/324/2010 din 10.02.2010 reclamanta debitoare SC B SRL T, prin reprezentant legal a formulat în contradictoriu cu creditoarea DRDP C cerere în anularea somatiei de plata emisa prin sentinta civila nr.186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci iar cu ocazia rejudecarii sa se respinga cererea creditoarei de emitere a somatiei de plata.

În motivarea cererii în anulare debitoarea a aratat ca prin sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci s-a admis cererea creditoarei DRDP C de emitere a somatiei de plata pentru suma de 232,50 euro în echivalent în lei – 974,45 lei, reprezentând contravaloare rata II din taxa rovinieta, suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei ) reprezentând penalitati si 39,3 lei cheltuieli de judecata.

Debitorul apreciaza ca sentinta este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca citarea sa în cauza a fost gresita, indicându-se ca administrator numitul B S în loc de B S. Debitoarea a mai aratat ca ea si-a executat partial obligatia asumata prin contractul încheiat cu creditoarea în sensul a achitat numai rata I si i-a fost eliberata rovinieta valabila numai pe trimestrul I. A mai aratat ca nu a solicitat eliberarea rovinietelor si pentru trimestrele urmatoare deoarece autoturismul pentru care se solicita plata contravalorii 2 din valoarea taxei de utilizare a drumurilor nationale nu l-a mai folosit datorita starii avansate de uzura.

A mai aratat debitorul ca solicitarea creditoarei trebuia sa fie respinsa ca inadmisibila motivat de faptul ca prin contractul încheiat de parti s-au stipulat obligatii corelative pentru ambele parti, ca nu s-a facut de catre creditoare dovada ca ea a eliberat rovinieta si pentru trimestrul II pentru a putea solicita contravaloarea acesteia.

A timbrat cerea cu suma de 19,50 lei taxa timbru ( chitanta fila 11 ) si timbru judiciar de 0,15 lei.

În dovedirea cererii a solicitat administrarea probei cu acte, sens în care a solicitat atasarea la dosarul cauzei a dosarului de fond.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul de fond nr.38/324/2010 în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci ce cuprinde somatia de plata împotriva careia s-a formulat cerere în anulare.

Legal citata creditoarea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii în anulare. În motivarea întâmpinarii s-a aratat ca nu s-a emis rovinieta valabila si pentru trimestrul II urmare neexecutarii obligatiei corelative de catre debitoare, respectiv de a plati rata II din taxa de utilizare a drumurilor nationale. S-a mai aratat ca legea prevede obligativitatea platii taxei de utilizare a drumurilor nationale pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada de parcurs si de stationare.

Analizând materialul probator administrat în cauza si motivele invocate de debitor în cererea în anulare instanta urmeaza a retine urmatoarele:

– Prin sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci debitoarea a fost obligata sa achite creditoarei în termen de 30 zile suma de 232,50 euro în echivalent în lei – 974,45lei, reprezentând contravaloare rata II din taxa rovinieta, suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei ) reprezentând penalitati si 39,3 lei cheltuieli de judecata.

– pentru a se pronunta astfel s-a retinut ca în baza contractului nr.45/30.10.2006 încheiat de parti debitoarea s-a obligat sa achite creditoarei taxa de utilizare a drumurilor nationale aferenta perioadei 30.10.2006 – 30.10.2007, în patru rate trimestriale si ca desi scadenta ratei II a trecut , nu s – a platit contravaloarea acesteia, motiv pentru care s-au calculat si penalitati în suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei).

– prin întâmpinare debitorul a contestat creanta pretinsa de creditoare iar prin cererea în anulare a invocat motive ce vizeaza dreptul creditoarei de a pretinde executarea contractului de catre debitor, câta vreme ea însasi nu a facut dovada ca si-a executat obligatia corelativa de eliberare a rovinietelor valabile si pentru perioada aferenta ratei II a carei plata o solicita.

Fata de aceste considerente instanta urmeaza a admite cererea în anulare cu consecinta desfiintarii sentintei civile nr.186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci si în rejudecare urmeaza a aprecia ca nefondata cererea creditoarei de emitere a somatiei de plata pentru urmatoarele considerente:

Conform art.1 din OG nr.5/2001 , procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului in vederea realizarii de buna voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani, asumate prin contract, constatat printr-un inscris (…) insusit de parti prin semnatura sau alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestari.

In cauza, creditoarea a a depus un Înscris semnat de debitorul sau aratând ca acesta constituie acordul de vointa cu putere de lege intre parti si care atesta drepturi si obligatii in legatura cu plata taxei de utilizare a drumurilor nationale (turdn)de catre debitor . Se observa însa ca potrivit clauzelor contractule la art 2 pct 1 se prevede ca încasatorul va elibera rovinietele valabile pentru fiecare perioada aferenta ratelor stabilite prin contract, iar la art 2 pct 4 se arata ca beneficiarul va solicita eliberarea rovinietelor numai de la oficiul postal care a încheiat contractul. Din interpretarea acestor clauze rezulta ca eliberarea rovinietelor valabile se face pentru fiecare trimestru la cererea beneficiarului dupa achitarea fiecarei rate trimestriale aferente. Creditoarea nu a facut însa dovada ca debitorul în calitate de beneficiar a solicitat iar creditoarea i-a eliberat rovinieta valabila si pentru trimestrul 2 pentru care nu s-a achitat rata aferenta si pentru plata carora s-a formulat prezenta cerere.

Instanta urmeaza a aprecia ca în speta nu s-a facut dovada ca reclamanta creditoare si-ar fi respectat obligatia de eliberare a rovinietelor valabile si pentru perioada în care ratele aferente turdn nu au fost achitate, astfel încât sa solicite îndeplinirea obligatiei corelative din partea debitoarei.

In aceste conditii instanta urmeaza a aprecia ca nu sunt îndeplinite conditiile prev de art. 1 din OUG 5/2001, creanta pretinsa de creditoare neavând un caracter cert, exigibil si lichid astfel cum prevad dispozitiile mentionate anterior.

Constatand ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele art.1 din OG nr.5/2001 sub aspectul caracterului cert, lichid si exigibil al creantelor declarate si al inscrisului constatator, cererea va fi respinsa ca nefondata.

Etichete:

Anulare somatie de plata

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6294/270/2010

Înreg. 24.09.2010 – anulare somaţie de plată –

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3128

Şedinţa publică din data de 05.11.2010

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE – …..

GREFIER – ……..

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect anulare somaţie de plată, formulată de debitoarea ……., în contradictoriu cu creditoarea S.C. ……..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns creditoarea prin administrator ……, lipsă fiind debitoarea.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, reprezentantul societăţii creditoare depune la dosar delegaţie.

Se procedează la identificarea reprezentantului creditoarei ca având C.I. seria XC nr. …., C.N.P. ……

La solicitarea instanţei, reprezentantul creditoarei arată că debitoarea SC UTON SA a achitat în luna octombrie suma de 5.000 de lei şi nu 9.226,8 lei cât datora. Părţile au fost de acord cu eşalonarea datoriei.

Faţă de faptul că la fila 15 dosar se află un înscris prin care cele 2 părţi au ajuns la o înţelegere cu privire la modalitatea achitării debitului, instanţa va considera acest aspect ca o împăcare în sensul art. 5 din O.G. nr. 5/2001. De asemenea, va califica excepţia inadmisibilităţii invocată în cauză ca fiind o apărare de fond.

Instanţa acordă cuvântul pentru formularea probelor.

Reprezentantul creditoarei solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

Instanţa, în temeiul art. 167, alin. 1 din Codul de procedură civilă, încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosar ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Creditoarea, prin reprezentant – administrator …. solicită menţinerea somaţiei de plată cu obligarea debitoarei la plata sumei de 34.226,8 lei.

Prin administrator …. se certifică faptul că au fost achitaţi de către debitoare 5000 lei, aferenţi lunii octombrie.

Dezbaterile fiind terminate, instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.09.2010 sub nr. 6294/270/2010, debitoarea S.C. ….., cu sediul în ….., judeţul Bacău, a chemat în judecată pe creditoarea S.C. ….. cu sediul în ….. judeţul Bacău, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să admită cererea în anulare formulată, să anuleze sentinţa civilă nr. 2318 din data de 24.08.2010 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5251/270/2010 şi, pe cale de consecinţă, rejudecând cauza, să respingă ca inadmisibilă cererea pentru emiterea unei somaţii de plată formulată de creditoarea S.C. …..

În motivarea cererii, debitoarea a arătat că în mod greşit instanţa a admis cererea creditoarei, deoarece din înscrisurile depuse la dosarul nr. 5251/270/2010 nu rezultă existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, întrucât facturile existente la dosar nu sunt însuşite de către debitoare în modalităţile prevăzute de O.G. nr. 5/2001.

În drept, debitoarea a invocat prevederile art. 8, alin. 1 din O.G. nr. 5/2001.

În dovedirea cererii, debitoarea a depus, în copie, sentinţa civilă nr. 2318 din data de 24.08.2010 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5251/270/2010 (fila 6).

Cererea nu a fost timbrată iniţial, dar, ulterior, la termenul din data de 15.10.2010 debitoarea, după terminarea dezbaterilor, a depus taxă judiciară de timbru de 20 de lei şi timbru judiciar de 0,30 lei. De asemenea, tot la acest termen debitoarea a depus în copie certficată conform cu originalul adresa nr. E/9734 din 30.09.2010 privind eşalonarea datoriei dintre părţi (fila 15).

În temeiul art. 242, alin. 2 din codul de procedură civilă, debitoarea a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În apărare creditoarea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii în anulare şi menţinerea sentinţei civile nr. 2318 din data de 24.08.2010 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5251/270/2010, ca fiind temeinică şi legală. De asemenea, a solicitat obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, creditoarea a arătat că între ea şi debitoare s-a încheiat contractul de audit financiar nr. 15 din 17.02.2003, modificat prin act adiţional, şi contractul de prestări servicii încheiat la data de 15.03.2010, ambele semnate de către reprezentantul legal al debitoarei. În baza acestor contracte, au fost emise facturile nr. 41/01.04.2010 şi nr. 53/06.05.2010, semnate de reprezentantul debitoarei şi acceptate la plată. Creditoarea a mai arătat că cele două contracte şi facturile emise în baza acestora constituie cauza creanţei pretinse. Facturile respectă condiţiile prevăzute de art. 1 din O.G. nr. 5/2001, acestea fiind emise în formă scrisă şi însuşite de către debitoare prin semnătură, ştampila nefiind în acest caz un element definitoriu, conform art. 155, alin. 6 din codul fiscal, care nu prevăd obligativitatea semnării şi ştampilării facturii de către debitoare. Pentru aceste motive, creditoarea a apreciat că certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile din O.G. nr. 5/2001, actualizată, şi pe cele ale art. 379 din codul de procedură civilă.

În temeiul art. 242, alin. 2 din codul de procedură civilă, creditoarea a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

La termenul de judecată din data de 05.11.2010 instanţa, în temeiul art. 167, alin. 1 din Codul de procedură civilă, a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosar ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei. În cauză a fost ataşat dosarul nr. 5251/270/2010 al Judecătoriei Oneşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 2318 din data de 24.08.2010 pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5251/270/2010, a fost admisă cererea creditoarei S.C. ….. formulată în contradictoriu cu debitoarea S.C. …….S.A. prin care aceasta din urmă a somată să achite creditoarei suma de 39.226,80 lei, reprezentând facturi emise şi neachitate, şi suma de 45,5 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Împotriva acestei sentinţe, debitoarea a formulat cerere în anulare solicitând admiterea acesteia, anularea sentinţei civile nr. 2318 din data de 24.08.2010 şi, pe cale de consecinţă, respingerea ca inadmisibilă a cererii pentru emiterea unei somaţii de plată formulată de creditoarea S.C. ..

Din actele depuse în dosarul nr. 5251/270/2010, ataşat în prezenta cauză, rezultă faptul că între creditoare şi debitoare s-a încheiat contractul de audit financiar şi certificare a situaţiilor anuale nr. 15 din 17.02.2003 (filele 9-11 dosar 5251/270/2010) a cărui durată de valabilitate a fost prelungită prin acordul ambelor părţi până la data de 17.02.2010 prin actul adiţional nr. 6 (fila 12 dosar 5251/270/2010) şi un contract de prestări servicii încheiat în data de 15.03.2010 (filele 13-15 dosar 5251/270/2010).

În baza contractului de audit financiar şi certificare a situaţiilor anuale nr. 15 din 17.02.2003 a fost emisă factura nr. 41 din 01.04.2010 în cuantum de 14.540,25 lei (fila 8 dosar 5251/270/2010), iar în baza contractului de prestări servicii încheiat în data de 15.03.2010 a fost emisă factura nr. 53 din 06.05.2010 în cuantum de 24.686,55 lei (fila 6 dosar 5251/270/2010).

Instanţa reţine că părţile au convenit plata eşalonată a sumei de 39.226,80 lei (valoarea cumulată a celor două facturi), fapt constatat prin încheierea unui înscris înregistrat sub nr. E/9734 din 30.09.2010, însuşit prin semnătură de fiecare parte, în sensul că în luna octombrie 2010 urma să fie achitată suma de 9.226,80 lei, iar în lunile noiembrie 2010, decembrie 2010 şi ianuarie 2011, câte 10.000 lei. Prezentă în instanţă, reprezentanta creditoarei a certificat faptul că debitoarea S.C…..S.A. a achitat în luna octombrie suma de 5.000 de lei şi nu 9.226,8 lei.

Având în vedere că părţile au încheiat o înţelegere asupra plăţii, concretizată în înscrisul nr. E/9734 din 30.09.2010, instanţa apreciază că situaţiei de fapt anterior expuse îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 din O.G. nr. 5/2001, conform cărora „în cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declară că este mulţumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu”.

Astfel, în raport cu argumentele de fapt şi de drept expuse anterior, instanţa urmează să admită cererea în anulare, să anuleze sentinţa civilă nr. 2318 din 24.08.2010, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 5251/270/2010 şi, pe fond, să ia act de înţelegerea părţilor privind plata datoriei, având în vedere şi plata parţială de 5.000 lei, şi va dispune închiderea dosarului.

De asemenea, faţă de prevederile art. 274 din codul de procedură civilă, va fi obligată debitoarea S.C. …. S.A. să plătească creditoarei suma de 45,5 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar achitate în dosarul nr. 5251/270/2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea în anulare formulată de debitoarea S.C. …. S.A., cu sediul în …. judeţul Bacău, în contradictoriu cu creditoarea S.C. ….. S.R.L., cu sediul în ……. judeţul Bacău.

Anulează sentinţa civilă nr. 2318 din 24.08.2010, pronunţată în dosarul nr. 5251/270/2010 al Judecătoriei Oneşti.

Pe fond, ia act de înţelegerea părţilor privind plata datoriei de către debitoarea S.C. … S.A. către creditoarea S.C. …… S.R.L., după cum urmează:

– luna octombrie 2010 – 4.226,80 lei;

– luna noiembrie 2010 – 10.000 lei;

– luna decembrie 2010 – 10.000 lei;

– luna ianuare 2011 – 10.000 lei.

Obligă debitoarea S.C. …. S.A. să plătească creditoarei suma de 45,5 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar achitate în dosarul nr. 5251/270/2010.

Dispune închiderea dosarului.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.11.2010.

Etichete:

Anulare somatie de plata

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1779/270/2010 – anul. som.plata–

Înreg.09.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1661

Sedinta publica din data de 21.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Aglaia Hogea

GREFIER –Laureta Ionescu

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile pentru anulare somatie de plata formulata de debitoarea S.C. …….. SRL Onesti împotriva creditoarei S.C. …….R.L. ….

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns c.j. ……, reprezentând creditoarea, lipsa fiind debitoarea.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta , dupa care, ….. arata ca nu are alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe fond.

C.j. ……. având cuvântul pe fond, solicita respingerea cererii, debitoarea nu si-a îndeplinit obligatia de plata stabilita pin sentinta civila nr. 710, s-a încasat doar o parte din debit, respectiv prima transa. Nu solicita cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 09.03.2010 debitoarea S.C. „……” S.R.L. … a formulat cerere în anulare împotriva sentintei civile nr. 710/ 24.02.2010, pronuntata în dosarul nr. 833/2010 al Judecatoriei Onesti, în contradictoriu cu creditoarea S.C. „ ……” S.R.L. Galati.

În fapt, se motiveaza cererea în sensul ca, instanta de fond nu a luat în considerare conventia de esalonare încheiata cu creditoarea.

În drept, sunt invocate prevederile art. 5 din O.G. nr. 2/2001.

Creditoarea nu a depus întâmpinare, solicita în instanta respingerea cererii.

Analizând actele existente în dosarul nr. 833/2010 în care s-a pronuntat hotarârea atacata, instanta constata ca, prin sentinta civila nr. 710/24.02.2010, a fost admisa cererea creditoarei S.C. „ ….” S.R.L. Galati împotriva debitoarei S.C. „…..” S.R.L. Onesti, care a fost somata sa plateasca creditoarei suma de 13.573 lei în termen de 30 de zile de la ramânerea irevocabila a hotarârii.

Din cuprinsul actului de la fila 23 din dosarul mentionat mai sus, rezulta ca partile au stabilit esalonarea debitului în patru transe, prima transa fiind la data de 30.03.2010, act semnat si stampilat de catre ambele parti si pe care instanta de fond nu l-a avut în vedere.

Rezulta astfel, ca desi prima transa trebuia platita la 30.03.2010, instanta a somat debitoarea sa plateasca întreaga suma la data de 24.02.2010, asa încât suma nu era exigibila, una din conditiile stabilite de prevederile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

Fata de cele expuse, constatând ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de textul de lege mentionat mai sus, urmeaza ca în temeiul art. 8 din acelasi act normativ sa se admita cererea si sa se dispuna anularea ordonantei, creditoarea având posibilitatea sa procedeze conform art. 7 din O.G. nr. 5/2001.

Pentru aceste motive,

În numele legii,.

H O T A R A S T E :

Admite cererea în anulare formulata de debitoarea S.C. ”……” S.R.L. ……. jud. Bacau împotriva creditoarei S.C. ”…..” S.R.L. Galati, str. ……., jud. Galati.

Anuleaza ordonanta nr. 710/24.02.2010 pronuntata în dosarul nr. 833/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.05.2010.

Etichete: