Top

Casare cu trimitere pentru completarea probelor. Lipsa de rol activ a instantei.

Reclamantii N.E., D.D., T.N., T.E. s.a. au formulat plangere impotriva hotararii Comisiei de stabilire a dreptului de proprietate prin care le-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a suprafetei de 15 ha teren agricol situat in extravilanul comunei Salcioara, judetul Tulcea. Solutionand cauza, Judecatoria Babadag a respins cererea formulata de petenti, retinand ca, din copia extras a contractului de vanzare-cumparare depus de petenti, rezulta ca autoarea acestora a cumparat un teren de cultura in suprafata de 15 ha, fara a se mai face vreo alta dovada cu privire la circulatia juridica a terenului prin acte, din care sa rezulte ca terenul a figurat in registrul agricol, a fost introdus sau preluat prin orice modalitate de cooperativa. Impotriva acestei hotarari, au declarat recurs petentii, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate, aratand ca, la doua termene consecutive, au solicitat incuviintarea probei cu martori, insa instanta de fond nu s-a pronuntat asupra acestei probe. Tribunalul Tulcea a apreciat ca recursul este fondat. Potrivit art. 6 din Legea nr. 1/2000, la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate, comisiile vor verifica in mod riguros existenta actelor doveditoare, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora, tinand seama si de dispozitiile art. 11 din Legea nr. 18/1991, potrivit carora, suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa sau in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. La doua termene consecutive, petentii prin aparator au solicitat instantei de fond incuviintarea probei cu martori, insa instanta a omis a se pronunta cu privire la acest mijloc de aparare, motiv pentru care petentii au formulat cerere de indreptare a erorii materiale, cerere respinsa de instanta de fond. Potrivit art. 304 pct. 10 Cod pr.civila, modificarea sau casarea unei hotarari se poate cere cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui mijloc de aparare sau asupra unei dovezi administrative, care erau hotaratoare pentru dezlegarea pricinii. Pentru aceste considerente, recursul a fost admis, sentinta atacata a fost casata, cauza fiind trimisa spre rejudecare aceleiasi instante de fond. (decizia civila nr. 68/07.02.2003 pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete:

Art. 177 Cod procedură penală-Lipsa citării inculpatului la domiciliul cunoscut. Casare cu trimitere

Art. 177 Cod procedură penală- Lipsa citării inculpatului la domiciliul cunoscut. Casare cu trimitere

(decizia penală nr. 407/R din 30 iunie 2005a Curţii de Apel Galaţi)

Prin decizia penală nr. 407/30.06.2005 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis recursul declarat de inculpatul T.N.S. împotriva deciziei penale nr. 109/11.02.2005 a Tribunalului Galaţi.

S-a casat decizia penală nr. 109/11.02.2005 a Tribunalului Galaţi şi sentinţa penală nr. 507/27.10.2004 a Judecătoriei Lieşti şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, respectiv Judecătoria Lieşti.

Instanţa de recurs a reţinut că prin rechizitoriul nr. 377/P/2004 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti a fost trimis în judecată inculpatul T.N.S. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drum public a unui autovehicul fără permis de conducere prev. de art. 78 alin. 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal.

Din declaraţiile date de acesta în faza de urmărire penală rezultă că inculpatul are domiciliul în Tecuci, str. Gloriei nr. 9 şi cu reşedinţa în comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi.

Instanţa de fond l-a citat pe inculpat doar la reşedinţa acestuia, în comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi, inculpatul nefiind prezent la niciun termen la judecarea în fond a cauzei.

Această procedură de citare a fost preluată anterior şi de instanţa de apel, care l-a citat pe inculpat doar la reşedinţa sa, inculpatul nefiind prezent nici la judecata cauzei în apel.

Mai mult, în faza de urmărire penală, soţia inculpatului a precizat la data de 14.05.2004, că inculpatul este plecat din ţară.

În această situaţie, instanţa de fond avea obligaţia să-l citeze pe inculpat la domiciliul indicat de acesta, respectiv Tecuci, str. Gloriei nr. 9, la reşedinţa din comuna Tudor Vladimirescu cât şi prin afişare la uşa Consiliului Local Lieşti, locul unde s-a săvârşit infracţiunea.

Astfel, s-a constatat că atât instanţa de apel cât şi instanţa de fond au soluţionat cauza cu lipsă de procedură, ceea ce atrage nulitatea hotărârilor, deoarece s-a îngrădit astfel dreptul inculpatului de a avea cunoştinţă de proces şi pe cale de consecinţă de a-şi formula apărările adecvate.

Etichete:

Casare cu trimitere. Cererea de amânare a cauzei pentru motive justificate trebuie admisă, altfel echivalează cu îngrădirea dreptului la apărare

Acordarea unui nou termen de judecată la cererea făcută de către recurent prin reprezentant, întemeiată pe imposibilitatea prezentării în instanţă pentru a-şi putea face apărările, dovedită cu certificat medical, se impunea, altfel se încalcă dreptul la apărare.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1117 din 13 decembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. „A.” S.A. Iaşi împotriva sentinţei comerciale nr. 314/S/4.07.2007 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care o casează.
A trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
S-a reţinut că, analizând motivele de recurs şi conţinutul dosarului de fond ataşat, instanţa de recurs constată că recursul este fondat.
În motivarea acestei decizii, instanţa de recurs, a reţinut că prin cererea trimisă la dosar prin poştă la data de 02.07.2007 (f. 58) pentru termenul de judecată din 04.07.2007, numita L.L.-M., reprezentant ales a pârâtei S.C. „A.” S.A. Iaşi, a solicitat acordarea unui termen nou de judecată fiind în imposibilitate de a fi prezentă în instanţă pentru a reprezenta şi apăra interesele pârâtei, depunând şi un certificat medical în susţinerea cererii sale (f. 57).
Se constată că instanţa de fond trecând peste această cerere motivată a încălcat dreptul la apărare al pârâtei fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă pentru a fi casată sentinţa primei instanţe şi a fi trimisă cauza spre rejudecare primei instanţe, cu obligaţia de a respecta dreptul la apărare al pârâtei-recurente.
Astfel instanţa de recurs va admite recursul, va casa sentinţa primei instanţe şi va trimite cauza spre rejudecare primei instante.

Etichete:

Casare cu trimitere. Obiecţii la raportul lichidatorului judiciar

Formularea obiecţiilor la raportul întocmit de către lichidatorul judiciar faţă de care instanţa nu s-a pronunţat, echivalează cu necercetarea fondului sub acest aspect şi neverificarea apărărilor, ceea ce duce la casarea cu trimitere a cauzei spre o nouă judecată.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1100 din 3 decembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi prin decizia nr. 1100/2007 a admis recursul declarat de A.V.A.S. Bucureşti împotriva încheierii civile nr. 45/F/04.09.2007 pronunţată de Tribunalul Vaslui – judecător sindic, pe care o casează.
A trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Tribunalul Vaslui.
S-a reţinut că, analizând motivele de recurs şi conţinutul înscrisurilor depuse în dosarul de fond ataşat, instanţa de recurs constată că recursul este fondat.
În motivarea acestei soluţii, instanţa de recurs a reţinut că recurentul-creditor A.V.A.S. Bucureşti a formulat în dosarul de fond, înainte de dezbateri, la data de 25.07.2007, obiecţiuni la raportul nr. 1 din data de 10.07.2007 întocmit de S.C. „A.” SPRL lichidator judiciar al debitoarei S.C. „U. GROUP” S.R.L. Bîrlad, cerere faţă de care instanţa nu s-a pronunţat prin încheierea recurată, ignorând astfel o cerere formulată de una din părţile din proces, respectiv recurenta, şi care reprezintă de facto et de iure o judecare a procesului fără a intra în cercetarea fondului, situaţie ce atrage casarea încheierii şi trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.

Etichete: