Top

Constatare drept de proprietate – lipsă interes

Constatare drept de proprietate – lipsă interes – sentinţa civilă nr.1320/12.10.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă, reclamantul MG, a chemat în judecată pe pârâtul LT, solicitând:.Să se constate că reclamantul a dobândit prin contractul de vânzare cumpărare aut.nr.2022/821/9.10.1973, a Notariatului de stat local C-lung Mold., dreptul de proprietate asupra parcelelor totalizând astfel 287 m. p., înscrise în CF 8001 C-lung Mold. şi că deţine în fapt din parc.nr.1969/6 o suprafaţă de 206 m. p. şi din aprc.nr.2365/2 o suprafaţă de 63 m. p. şi că diferenţele în minus din cele două parcele de circa 18 m. p., sunt deţinute de pârât; să se constate că pârâtul a dobândit prin moştenire şi partaj după defuncta lui mamă LE decedată, dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 449 m. p., în loc de 540 m. p., identic cu parc.nr.1531, casa cu nr.1803 din CF 5995 C-lung Mold., şi să se constate că pârâtul deţine în fapt 540 m. p., în care se include şi suprafaţa de circa 18 m. p., din proprietatea reclamantului şi mai sus arătată; să se dispună modificarea suprafeţei parc.nr.1531 casă cu nr.1803 din CF 5995 C-lung Mold. în sensul că în loc de 540 m.p. cât sunt menţionaţi să se treacă 449 m. p. şi să se modifice aceiaşi suprafaţă în sentinţa civilă nr.1645 din 01 iulie 1988 a Judecătoriei C-lung Mold; să fie obligat pârâtul să-i predea în posesie şi să-i recunoască dreptul de proprietate reclamantului pentru o suprafaţă de aproximativ 18 m. p. care să fie determinată prin expertiză topo şi care face parte din parc.nr.1969/6 şi 2365/2 din CF 8001 C-lung Mold. proprietatea reclamantului.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este proprietarul terenului menţionat în petitul 1 dobândit prin contractul de vânzare cumpărare aut.nr.2022/821/09.10.1973, fiind vorba de suprafaţa totală de 287 m. p. identică cu parc.nr.1969/6 şi 2365/2. A mai arătat că proprietatea sa se învecinează cu proprietatea pârâtului care a dobândit prin moştenire de la mama sa defunctă LE parc.nr.1531 cu casa nr.1803 din CF 5995 C-lung Mold., că parcela are 449 m.p. dar în mod eronat figurează în evidenţele cadastrale urmare a partajului după LE, ca fiind de 540 m.p., situaţie care rezultă din contractul de vânzare cumpărare din 25.11.1947 a Notarului Public RV şi certificatul de moştenitor nr.3765 din 25 iunie 1987 a Notariatului de stat local C-lung Mold. precum şi încheierea de admitere în principiu din 06 mai 1988 pronunţată în dos.nr.3981/1987 a Judecătoriei C-lung Mold.

A mai arătat reclamantul că între proprietăţile lor a existat gard care a fost afectat de un incendiu în 1985 după care pârâtul ar fi modificat aliniamentul limitelor de hotar dintre ei, motiv pentru care în 1989-1990 au avut un litigiu pentru grăniţuire, soluţionat prin Decizia civilă nr.1589/10.12.1990 care a stabilit o linie de hotar, considerată incorectă de către reclamant, întrucât s-au ignorat probe pe care el le-a făcut în acel dosar, context în care după 1990, între ei au existat permanente neînţelegeri.

Pârâtul a solicitat respingerea acţiunii reclamantului arătând că el nu a încălcat limitele de hotar între cele 2 proprietăţi, că limita de hotar a fost stabilită prin hotărâre judecătoreasă, că a fost edificat şi un grad, acceptat ca amplasament la acest moment de către reclamant, că limitele de hotar sunt acelaşi şi acum ca şi la momentul când fiecare dintre ei şi-au preluat proprietăţile, context în care prin întâmpinare depusă la dosar a solicitat respingerea acţiunii.

Prin sentinţa civilă nr.1320/12.10.2010 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc instanţa a respins ca lipsit de interes petitul 1 al acţiunii, reţinând că atâta timp cât şi reclamantul şi pârâtul sunt întabulaţi în cartea funciară cu proprietăţile lor, astfel încât o astfel de constatare apare ca lipsită de eficienţă.

Chiar dacă, în toate expertizele – scriptic – se constată lipsa câtorva metri de teren din terenul reclamantului, nici una dintre expertize nu stabileşte cu certitudine faptul că această suprafaţă ar fi ocupată de pârât.

Expertiza întocmită în cauză, ignoră conform experţilor asistenţi pentru fiecare parte câte o altă parcelă cumpărată şi cu privire la care nu face referiri.

Pe de altă parte, expertul concluzionează că gardul în litigiu este pe terenul pârâtului, context în care în mod logic acesta nu ocupă nimic din terenul reclamantului.

În prezent, în teren există diferenţe de suprafaţă faţă de situaţia cadastrală, dar se impune a se avea în vedere faptul că măsurătorile veche erau făcute cu ruleta şi nu cu aparatură performantă, astfel încât după cum susţine expertul unghiurile dintre laturi nu sunt conforme, se păstrează lungimile şi se viciază suprafeţele şi configuraţia suprafeţelor”. Practic experţii nu constată o suprapunere între parcela pârâtului şi cea a reclamantului ci doar nişte diferenţe pur aritmetice.

În acest context, în raport de probatoriul administrat, instanţa constată că diferenţele de suprafaţă de ordinul câtorva metri, constate ca fiind lipsă din terenul reclamantului sunt doar aritmetice şi în fapt nu se poate stabilii în teren unde ar fi aceşti câţiva metri, că în decursul timpul datorită gradului de tehnicitate şi precizie în întocmirea planurilor şi măsurătorilor aceste diferenţe apar ca justificate, că suprafaţa mai mare a parcelei moştenită de pârât de la mama sa rezultă din măsurătorile întocmite la partajul succesoral, parcela fiind întabulată cu suprafaţa de 540 m.p. în cartea funciară şi fiind intrată în circuitul civil de mulţi ani şi că reclamantul nu şi-a dovedit susţinerile n raport cu pârâtul, motiv pentru care pretenţiile nu pot fi admise.

Etichete:

CONSTATARE DREPT DE PROPRIETATE. UZUCAPIUNE. POSESIE UTILĂ

Prin sentinta civila nr. 1503/24.10.2007, instanta a respins cererea având ca obiect constatare drept de proprietate formulata de reclamantii N.D. si N.A. în contradictoriu cu pârâtii M.A., N.C., N.A. si N.I. ca nefondata.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, chiar daca reclamantii stapânesc parte din terenul pretins în actiune si care provine din averea parintilor reclamantului N.D., respectiv defunctii N.I. si N.V., precum si din averea lui N.T., în raport de hotarârile judecatoresti depuse la dosar si atitudinea reciproca a partilor , rezulta ca posesia exercitata de reclamanti asupra terenului în litigiu nu este o posesie utila sub nume de proprietar si nestingherita de nimeni asa cum impun cerintele art. 1846. 1847 C.civ., dat fiind ca, în legatura cu aceste imobile au existat mai multe litigii, în unele între ele N.D. manifestându-se cu indiferenta prin neprezentare în instanta si prin neformulare de aparari, dar care au produs consecinte juridice si asupra lui, prin faptul ca terenul pe care îl poseda a fost supus unor împarteli judiciare neatacate cu recurs.

Etichete:

Constatare drept de proprietate

Prin sentinta civila nr. 1181/1.07.2008 a Judecatoriei C-lung Moldovenesc actiunea a fost admisa, s-a constatat ca SC………SRL a dobândit prin construire, extindere si modernizare dreptul de proprietate pentru spatiul comercial C1 de 136 m.p., parcela 1C din corpul de proprietate 16 conform autorizatiei de construire nr. 59/21.12.2000 emisa de Primaria C., s-a constatat ca reclamanta C.E. a dobândit prin cumparare de la SC ….. SRL dreptul de proprietate pentru acest spatiu comercial, s-a dispus înscrierea acestor drepturi în cartea funciara conform planului de situatie întocmit de B.V. de la filele 46,47 datat 30.08.2006 si s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei chemate în garantie Primaria municipiului C. ca nefondata.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs pârâta CN …. SA, solicitând modificarea în totalitate a sentintei si respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, a aratat ca solutia primei instante nu este motivata pe dispozitii legale, ci pe considerente de apreciere personala, fara a tine cont de înscrisurile depuse la dosar. În mod eronat s-au retinut aspecte neconforme cu cele petrecute, si anume faptul ca reprezentantul sau ar fi solicitat admiterea actiunii, fara cheltuieli de judecata.

Constructia modernizata si extinsa de SC ….. SRL are caracter provizoriu, fapt confirmat si de Primaria C., recurenta si-a dat acordul pentru modernizarea si extinderea constructiei motivat de faptul ca aceasta trebuia sa respecte anumite criterii de aspect, forma etc. si este obligata sa se pronunte vizavi de orice lucrare care se executa în zona de protectie a caii ferate.

Bunurile din domeniul public al statului sunt imprescriptibile, insesizabile si inalienabile, iar clauzele contractului prevad restituirea bunului închiriat la încetarea contractului.

În drept, a invocat dispozitiile art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila. Intimatele nu au formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin autorizatia de construire nr. 59/21.12.2000 (fila 11 dosar de fond) SC…… SRL a fost autorizata de Primaria municipiului C. sa extinda si sa modernizeze spatiile de alimentatie publica aflate pe terenul situat în municipiul C.,str. G., nr. 1 bis, teren folosit în baza contractului de închiriere nr. 3116/1.07.2000 încheiat cu proprietarul CN …SA, astfel cum rezulta din certificatul de urbanism nr. 108/8.12.2000. Dreptul de proprietate al CN …. SA asupra terenului a fost recunoscut de reclamanta intimata prin cererea de chemare în judecata.

Lucrarile de extindere si modernizare au fost finalizate, fiind încheiat procesul verbal de receptie nr. 8672/25.05.2005.

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1294/2.11.2005 de B.N.P. S.C., constructia a fost vânduta de SC ………. SRL reclamantei intimate C.E., pretul fiind achitat de cumparatoare, iar posesia fiind predata la data de 2.06.2005.

Sintetizând, situatia de fapt este urmatoarea: SC…. SRL a extins si modernizat o constructie aflata pe terenul proprietatea CN … SA, pe care ulterior a vândut-o reclamantei C.E. Prin primele doua capete de cerere s-a solicitat a se constata SC ………… SRL a dobândit prin construire dreptul de proprietate asupra constructiilor, iar C.E a dobândit acest drept prin cumparare de la SC…….SRL.

Art. 644-645 Cod civil enumera modurile de dobândire a proprietatii: succesiune,legate, conventie, traditiune, accesiune, prescriptie, lege, ocupatiune.

Fata de dispozitiile art. 488 Cod civil („tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”) si art. 494 alin. 1 Cod civil („daca plantatiile, constructiile si lucrarile au fost facute de catre o a treia persoana cu materialele ei, proprietarul pamântului are dreptul de a le tine pentru dânsul sau de a îndatora acea persoana sa le ridice”), în absenta unei conventii între constructor (SC ….. SRL) si proprietarul terenului ( CN …. SA) privind dobândirea de catre constructor a dreptului de proprietate asupra lucrarilor (situatie în care am fi fost în prezenta unui drept de superficie), instanta constata ca CN ….. SA a devenit proprietarul lucrarilor edificate de SC ……. SRL pe terenul proprietatea sa.

Împrejurarea ca SC ……..SRL a obtinut documentatia necesara efectuarii acestor lucrari, iar proprietarul CN ……. SA a tolerat efectuarea lucrarilor, ramânând în pasivitate, sunt elemente în baza carora se poate stabili buna/reaua credinta a constructorului, cu consecintele prevazute de art. 494 alin. 2 si 3 Cod civil, însa nu pot substitui conventia la care s-a facut referire în paragraful anterior, conventie care nu a fost dovedita în prezenta cauza.

De altfel, pentru edificarea lucrarilor în absenta documentatiei legale necesare, constructorul ar fi fost sanctionat în baza Legii nr. 50/1991, iar proprietarul terenului nu avea nicio obligatie de a-si manifesta într-un anumit termen limita dezacordul cu privire la efectuarea lucrarilor.

În consecinta, prin edificarea lucrarilor pe terenul proprietatea CN ….. SA, în lipsa unei conventii cu proprietarul terenului, SC ………. SRL a dobândit doar un drept de creanta ce poate fi valorificat împotriva acestuia din urma numai de la data când proprietarul terenului îsi exprima vointa de a valorifica dreptul sau de accesiune asupra constructiei, iar pâna în acest moment are o actiune în constatare a calitatii sale, însa în niciun caz nu a dobândit prin construire dreptul de proprietate asupra constructiilor.

SC …… SRL, nefiind proprietar al constructiilor vândute reclamantei C.E (prin contractul de vânzare-cumparare nr. 1294/2005), rezulta ca nici aceasta din urma nu a dobândit dreptul de proprietate asupra constructiilor, întrucât nu este îndeplinita conditia ca vânzatorul sa fie proprietarul lucrului vândut. De altfel, în situatia în care SC ….. SRL ar fi fost proprietarul constructiilor, contractul de vânzare-cumparare nr. 1294/2005 încheiat cu C.E ar fi fost suficient pentru dobândirea dreptului de proprietate de catre aceasta din urma, nemaifiind necesara pronuntarea unei hotarâri judecatoresti în acest sens, fata de dispozitiile art. 1295 Cod civil.

Întrucât SC ….. SRL si C.E nu au dobândit dreptul de proprietate asupra constructiilor, nu exista niciun temei legal pentru înfiintarea unei carti funciare în care sa se înscrie acest drept succesiv de proprietate, nefiind îndeplinite dispozitiile art. 20 alin. 1,23, 26 alin. 4 litera a si 55 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 privind înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate dobândit prin construire sau vânzare.

Fata de aceste motive, instanta de recurs constata ca hotarârea primei instante a interpretat în mod gresit actele din dosar si nu are temei legal, astfel încât, în baza art. 312 alin. 1,3,4 raportat la art. 304 pct. 8 si 9 Cod procedura civila va admite recursul si va modifica sentinta civila nr. 1181 din 01.07.2008 în sensul ca va respinge actiunea ca nefondata.

În baza art. 274 Cod procedura civila, retinând culpa procesuala a reclamantei intimate C.E în promovarea actiunii, o va obliga sa plateasca pârâtei recurente CN …. SA cheltuielile de judecata din recurs în suma de 33,3 lei (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar). Desi a cerut cheltuieli de judecata si în fata instantei de fond, recurenta pârâta nu a dovedit efectuarea unor cheltuieli în acea etapa procesuala.

Etichete: