Top

Majorare pensie de intretinere

SC.1031/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. (in calitate de reprezentant legal al minorului ………..) a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de majorare a pensiei de întreţinere in contradictoriu cu paratul ………….. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca prin sentinţa civila nr. 3462/08.12.2005 a Judecătoriei Tulcea paratul a fost obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in suma de 78 lei in favoarea minorului …….. ……… pana la majoratul acestuia. Întrucât de la pronunţarea hotărârii nevoile minorului s-au mărit, iar veniturile paratului au crescut, reclamanta a solicitat sa se constatate ca pensia stabilita nu mai corespunde nevoilor, astfel ca se impune majorarea acesteia.

2. Legal citat, paratul a fost prezent in instanţa si a depus la dosarul cauzei certificatul de naştere al celui de-al doilea copil, precum si adeverinţa de salarizare, arătând ca este de acord cu majorarea pensiei lunare de întreţinere stabilite in favoarea minorului.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Prin sentinţa civila nr. 3462/08.12.2005, Judecătoria Tulcea a admis cererea formulata de către reclamanta si l-a obligat pe parat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantum de 78 lei in favoarea minorului ………….. (născut la 27.09.1997), pensie ce urma sa fie plătita pana la majoratul acestuia.

4. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la o treime din câştigul său din muncă pentru doi copii […].” Fata de acest text de lege si in raport de dispozitivul sentinţei anterior menţionate, instanţa constata ca intr-adevăr pensie de întreţinere stabilita iniţial este insuficienta pentru a acoperi nevoile acestuia, impunându-se majorarea acestuia. Totuşi, având in vedere ca paratul a făcut dovada ca are in întreţinere un alt copil rezultat dintr-o a doua casatorie (fila 8 dosar), majorarea pensiei de întreţinere urmează a se face potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate.

5. Prin urmare, instanţa va admite acţiunea formulata de către reclamanta si il va obliga pe parat la plata unei pensii lunare de întreţinere in favoarea minorului …………. in cota de 1/6 calculata asupra veniturilor sale nete, dar nu mai puţin de 1/6 din venitul minim net pe economia naţionala, de la data introducerii acţiunii (12.02.2009) si pana la majoratul minorului.

Etichete:

Majorare pensie de intretinere

SC.1030/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ……….. a chemat in judecata pe paratul ……….., solicitând in contradictoriu cu acesta recalcularea si mărirea pensiei de întreţinere deoarece este eleva la cursurile de zi ale Colegiului Economic « Delta Dunarii » Tulcea. Alăturat cererii de chemare in judecata reclamanta a depus copie a sentinţei civile nr. 3195/14.11.2007, precum si adeverinţa de studii emisa de unitatea şcolara anterior menţionată.

2. Legal citat, paratul nu a depus întâmpinare, insa s-a prezentat in instanţa la termenul din data de 25.03.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Prin sentinţa civila nr. 3195/14.11.2007, Judecătoria Tulcea a admis cererea formulata de către reclamanta si l-a obligat pe parat la plata a cate 25% lunar din veniturile nete realizate in favoarea fiicei sale începând cu data introducerii acţiunii si pana la terminarea studiilor de către reclamanta, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani de către aceasta.

4. Potrivit art. 94(3) din Codul Familiei ”când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul său din muncă pentru un copil […].” Fata de acest text de lege si in raport de dispozitivul sentinţei anterior menţionate, instanţa constata ca paratul deja este obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere echivalente cu procentul maxim permis de către Codul Familiei.

5. Prin urmare, instanţa va respinge acţiunea formulata de către reclamanta ca nefondata.

Etichete:

Majorare pensie de intretinere

SC.716/04.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………. s-a adresat Judecătoriei Tulcea cu o cerere de majorare a pensiei de întreţinere formulata in contradictoriu cu paratul ……………. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca prin sentinţa de divorţ nr. 4294/2002 a Judecătoriei Tulcea s-a dispus încredinţarea celor doi minori rezultaţi din casatoria parţilor (…………….), paratul fiind obligat si la plata unei pensii lunare de întreţinere de 58,33 lei. Întrucât de la data pronunţării hotărârii nevoile materiale ale celor doi minori au crescut, reclamanta a apreciat ca tatăl ar trebui sa contribuie material cu o suma mai mare la creşterea si educarea acestora.

2. Legal citat, paratul a fost prezent in instanţa si a arătat ca este de acord cu admiterea acţiunii.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. Reclamanta ……………. a fost casatorita anterior cu paratul ……………, pana când Judecătoria Tulcea a dispus desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia prin sentinţa civila nr. 4294/2002. Din căsătoria acestora au rezultat minorii …………..(nascut 28.07.1995) si …………….. (nascuta 17.12.1999).

4. Potrivit art. 86 din Codul Familiei, intre părinte si copilul sau exista obligaţia de întreţinere, întreţinere care se stabileşte conform art. 93(3) din acelaşi cod si anume : ”cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la […] o treime pentru doi copii […].”

5. Având in vedere textele legale anterior menţionate, instanţa va admite acţiunea formulata in cauza si va obliga paratul la plata unei pensii lunare de întreţinere in cota prevăzuta de lege.

Etichete:

Majorare pensie de intretinere

Prin sentinta civila nr. 14600/3.12.2008, instanta a admis în parte actiunea reclamantei P.V.A. în contradictoriu cu pârâtul B.C., dispunând majorarea pensiei de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea minorului B. A. – F. si respingând capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata pensiei restante, ca fiind lipsit de interes.

Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 188/2004 a judecatoriei Iasi pârâtul a fost obligat la plata pensiei de întretinere lunara în favoarea minorului, cuantumul stabilit, de 55 lei fiind insuficient pentru a asigura scopul în care a fost stabilita pensia, si dispunând majorarea obligatiei de întretinere proportional cu cresterea salariului minim pe economie, reclamanta nefacând dovada unor venituri superioare ale pârâtului.

Cu privire la capatul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la plata pensiei restante, instanta a invocat exceptia lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii, exceptie pe care a admis-o pentru urmatoarele considerente:

Sentinta civila nr. 188/2004 a judecatoriei Iasi constituie titlu executoriu si poate fi pusa în executare de catre reclamanta, aceasta neavând nevoie de un al titlu pentru a-si putea realiza creanta împotriva pârâtului, punerea în executare a hotarârii fiind la latitudinea reclamantei si de competenta executorului judecatoresc.

Câta vreme pentru exercitarea actiunii civile reclamanta trebuie sa justifice un interes, un folos practic conferit de solutia eventual pronuntata de instanta, s-a apreciat ca lipsit de interes acest al doilea capat de cerere, reclamanta având deschisa calea executarii silite.

Etichete: