Top

Stabilire paternitate si stabilire pensie de intretinere

SC.847 din 18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. La data de 19.12.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. …………..) cererea de chemare in judecata formulata de către reclamanta …………….. in calitate de reprezentant al minorei ……………., in contradictoriu cu paratul ………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea sa să constate ca paratul este tatăl minorei …………, născuta 30.09.2006 si sa i se încuviinţeze purtarea numelui de familie a acestuia, respectiv acela de “…………..”. De asemenea, s-a mai solicitat, ca urmare a admiterii acţiunii si obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere.

2. In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat a trăit in concubinaj cu paratul in perioada octombrie 2004 – iunie 2006. In timpul convieţuirii a fost conceputa minora …………, care s-a născut la data de 30.09.2006, când paratul era plecat la munca in Italia. In toata aceasta perioada …………. a prestat întreţinere copilului, trimiţând regulat suma de bani si pachete pentru aceasta.

3. La termenul de judecata din data de 14.01.2009, reclamanta a solicitat administrarea probei cu interogatoriul paratului, proba care a fost administrata la termenul de judecată din data de 11.02.2009. De asemenea, tot la acest termen, fiind întrebat de către instanţa, paratul a arătat ca este de acord cu acţiunea formulata, recunoscând ca este tatăl minorei, fiind si de acord cu purtarea numelui sau de familie si cu stabilirea unei pensii lunare de întreţinere in sarcina sa.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

4. Conform art. 59(1) din Codul familiei „acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal”, acţiune care nu se prescrie – art. 60(4) din Codul Familiei.

5. Potrivit art. 56 din Codul Familiei, „filiaţia fata de tata se stabileşte […] prin recunoaştere sau hotărâre judecătoreasca”.

6. De asemenea, art. 57 din Codul Familiei arata ca „Recunoaşterea se face prin declaraţie făcută la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea naşterii, fie după această dată; recunoaşterea poate fi făcută şi prin înscris autentic sau prin testament”. Cum paratul a recunoscut atât in fata instanţei, cat si prin răspunsurile date la interogatoriu ca in perioada octombrie 2004 – iunie 2006a trăit in concubinaj cu reclamanta, ca in timpul acestei relaţii s-a născut minora …………. la data de 30.09.2006 si ca el este tatăl minorei, instanţa urmează a considera exprimarea acestei poziţii ca fiind o recunoaştere in înţelesul art. 57 din Codul Familiei.

7. In ceea ce priveşte capătul de cerere privind purtarea de către minoră a numelui de familie al paratului („……………..”), instanţa constata, ca si la primul capăt de cerere, ca paratul a fost de acord cu acest capăt de cerere in cuprinsul interogatoriului. Conform art. 64(2) din Codul Familiei, „in cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă.”

8. Având in vedere cele arătate mai sus, instanţa va admite acţiunea formulata, va constata ca paratul ………………….. este tatăl minorei ……………. (născuta 30.09.2006) si dispune ca acesta sa poarte numele de familie ………….

9. Totodată, in baza art. 94(3) din Codul Familiei, va fi admis si capătul de cerere privitor la obligarea paratului la plata pensiei de întreţinere in folosul minorei, stabilindu-se o contribuţie lunara in cota prevăzuta de textul de lege anterior menţionat.

Etichete:

STABILIRE PATERNITATE

SENTINŢA CIVILA NR.966

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.02.2008 sub nr…./327/2009 reclamanta .. Marinela a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul … Viorel Florin şi autoritatea tutelară Consiliul Local Tulcea să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate că pârâtul este tatăl minorei Florina Mihalea, născută la data de .. şi să se încuviinţeze ca minora să poarte numele tatălui.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat ca a convieţuit cu pârâtul din 2002 până în prezent perioadă în care a întreţinut relaţii intime cu acesta , relaţie din care a rezultat minora Florina Mihaela, născută la data de … După naşterea minorei, pârâtul s-a aflat în imposibilitatea de a recunoaşte copilul întrucât era plecat în străinătate deşi ţinea legătura telefonic şi acorda întreţinere minorei . A mai arătat reclamanta că în 2008 s-a căsătorit cu pârâtul .

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 64, alin 2 , 86; 107 şi 94 c.fam .

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Paratul legal citat nu a depus întâmpinare.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat proba cu interogatoriul pârâtului, probă încuviinţată şi administrată de către instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Minora Florina Mihaela s-a născut la data de …, în actul de naştere fiind menţionată la rubrica datelor privind părinţii mama sa, respectiv reclamanta din prezenta cauză nefiind completata rubrica privind numele si prenumele tatălui. Prin răspunsurile date la interogatoriu paratul recunoaşte ca este tatăl minorei Florina Mihaela, aceasta fiind rezultatul relaţiei de concubinaj cu reclamanta, exprimându-si acordul ca minora sa i poarte numele. Întrucât pârâtul nu a recunoscut copilul prin declaraţie făcută la serviciul de stare civila odată cu înregistrarea naşterii sau ulterior, prin înscris autentic, în cauză sunt incidente prevederile art. 56 teza I Cod Fam, instanţa asimilând declaraţia autentica a paratului pârâtului cu o recunoaştere voluntară deplină de paternitate în privinţa minorei.

Totodată instanţa are în vedere că în temeiul art. 64 alin. 1 şi 2 Cod fam., copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, instanţa va putea da încuviinţare copilului să poarte numele acestuia din urmă. Nu în ultimul rând instanţa reţine că minora are dreptul la un nume, nume ce poate fi ales de părinţi, în condiţiile legii (art. 8 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

Pe cale de consecinţă, faţă de cele expuse anterior şi văzând dispoziţiile art. 56 Cod fam. rap. la art. 64 al. 2 C. fam instanţa constată întemeiată cererea dedusă judecăţii şi urmează a o admite astfel cum a fost formulată. Va dispune şi efectuarea cuvenitelor modificări în actul de naştere al minorei.

Etichete:

Stabilire paternitate

Sentinta civila nr.560

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Sub nr.12/327/2009 din 05.01.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …………. (fosta …….) domiciliata în ………, în calitate de reprezentat legal al minorului ……….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu acelasi domiciliu, sa se constate ca acesta este tatal minorului …………, nascut la data de …………, totodata, reclamanta solicita ca instanta sa încuviinteze ca minorul sa poarte numele pârâtului.

În motivare actiunii, reclamanta a aratat ca a convietuit cu pârâtul din anul 2003, iar în urma acestei relatii s-a nascut minorul ………….., la data nasterii acestuia pârâtul nu a vrut sa recunoasca minorul, dar la nici un an de la nasterea copilului si pâna la promovarea actiunii, s-a comportat ca tata al copilului, îngrijindu-se de cresterea si întretinerea lui si i-a oferit mijloacele necesare acestui scop, iar la acest moment este casatorita cu pârâtul formând o familie.

În drept, au fost invocate disp. art.56, 57, 59, 60 si 64 alin.2 C. fam.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului, certificatul de casatorie al partilor si o declaratie autentificata sub. Nr.3052/03.11.2008, de Biroul Notarului Public …………., prin care recunoaste ca este tatal minorului, ca este de acord ca minorul sa poarte numele sau si certificatul de nastere sa fie completat la rubrica privind tatal cu numele si prenumele sau.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 6 lei potrivit chitantei atasata la fila 4 si cu 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul ……. s-a prezentat la termenul din 20 februarie 2009 si a recunoscut ca este tatal minorului …………. si a fost de acord ca acesta sa-i poarte în continuare numele.

Examinând cauza prin prisma dispozitiilor legale incidente în materie, a înscrisurilor depuse si a atitudinii procesuale a pârâtului, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata. În acest sens, atât în practica judiciara cât si în literatura de specialitate s-a statuat posibilitatea recunoasterii copilului de catre tata, în fata instantei de judecata, în cadrul unei actiuni având ca obiect stabilirea paternitatii, ceea ce s-a întâmplat în prezenta cauza.

Având în vedere aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta ……………… cu domiciliul în …………… în calitate de reprezentanta legala a minorului ………… în contradictoriu cu pârâtul …………………… cu acelasi domiciliul, având ca obiect stabilire paternitate.

Va constata ca pârâtul ………. este tatal minorului ………….l, nascut la ………….

Va încuviinta ca minorul …………….. sa poarte numele pârâtului spre a se numi „………..”.

Etichete:

STABILIRE PATERNITATE

Sentinta civila nr.560

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Sub nr.12/327/2009 din 05.01.2009 s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta …………. (fosta …….) domiciliata în ………, în calitate de reprezentat legal al minorului ……….., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul ………….., cu acelasi domiciliu, sa se constate ca acesta este tatal minorului …………, nascut la data de …………, totodata, reclamanta solicita ca instanta sa încuviinteze ca minorul sa poarte numele pârâtului.

În motivare actiunii, reclamanta a aratat ca a convietuit cu pârâtul din anul 2003, iar în urma acestei relatii s-a nascut minorul ………….., la data nasterii acestuia pârâtul nu a vrut sa recunoasca minorul, dar la nici un an de la nasterea copilului si pâna la promovarea actiunii, s-a comportat ca tata al copilului, îngrijindu-se de cresterea si întretinerea lui si i-a oferit mijloacele necesare acestui scop, iar la acest moment este casatorita cu pârâtul formând o familie.

În drept, au fost invocate disp. art.56, 57, 59, 60 si 64 alin.2 C. fam.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului, certificatul de casatorie al partilor si o declaratie autentificata sub. Nr.3052/03.11.2008, de Biroul Notarului Public …………., prin care recunoaste ca este tatal minorului, ca este de acord ca minorul sa poarte numele sau si certificatul de nastere sa fie completat la rubrica privind tatal cu numele si prenumele sau.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 6 lei potrivit chitantei atasata la fila 4 si cu 0,30 lei timbru judiciar.

Pârâtul ……. s-a prezentat la termenul din 20 februarie 2009 si a recunoscut ca este tatal minorului …………. si a fost de acord ca acesta sa-i poarte în continuare numele.

Examinând cauza prin prisma dispozitiilor legale incidente în materie, a înscrisurilor depuse si a atitudinii procesuale a pârâtului, instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este întemeiata. În acest sens, atât în practica judiciara cât si în literatura de specialitate s-a statuat posibilitatea recunoasterii copilului de catre tata, în fata instantei de judecata, în cadrul unei actiuni având ca obiect stabilirea paternitatii, ceea ce s-a întâmplat în prezenta cauza.

Având în vedere aceste considerente instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta ……………… cu domiciliul în …………… în calitate de reprezentanta legala a minorului ………… în contradictoriu cu pârâtul …………………… cu acelasi domiciliul, având ca obiect stabilire paternitate.

Va constata ca pârâtul ………. este tatal minorului ………….l, nascut la ………….

Va încuviinta ca minorul …………….. sa poarte numele pârâtului spre a se numi „………..”.

Etichete:

Stabilire Paternitate

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 582

Sub nr….. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ….., prin reprezentant legal ….., cu domiciliul ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul …., domiciliat în ……, sa se constate ca pârâtul este tatal sau si sa se încuviinteze ca minorul sa poarte numele de familie al pârâtului, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reprezentantul legal al reclamantului a aratat ca de la începutul anului ….. a intrat într-o relatie de concubinaj cu pârâtul, relatie care a luat sfârsit în anul ….. si în urma careia s-a nascut minorul ….l, la data de ….. S-a mai aratat ca în toata perioada de la nasterea minorului si pâna în luna …., când a plecat din tara, pârâtul a prestat întretinere minorului, convietuind cu mama minorului, pe care, de asemenea, o întretinea atât financiar cât si material.

În drept au fost invocate disp. art.56, art.59-61, art.63 alin.3, art.64 alin.2 si art.65 C.fam.

În probatiune, reprezentantul legal al reclamantului a depus la dosarul cauzei certificatul de nastere al minorului (fila ….).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de … lei potrivit chitantei atasata la fila …din dosar si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat la termenul de judecata din ….. si a recunoscut, în cadrul interogatoriului ce i-a fost luat din oficiu, ca a avut o relatie de concubinaj cu mama minorului, ca din aceasta relatie s-a nascut minorul …. si ca pâna în prezent i-a prestat întretinere acestuia. De asemenea, pârâtul a fost de acord ca minorul sa-i poarte numele.

Examinând cauza pe baza înscrisurilor depuse si a precizarilor facute de catre pârât cu ocazia interogatoriului ce i-a fost administrat din oficiu, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata. Astfel, pârâtul a recunoscut ca a avut o relatie de concubinaj cu reclamanta si ca din aceasta relatie s-a nascut la …., minorul ……, caruia i-a acordat întretinere din momentul nasterii pâna în prezent. De asemenea, pârâtul a fost de acord ca minorul sa îi poarte numele.

Atât în jurisprudenta cât si în literatura de specialitate s-a statuat posibilitatea ca paternitatea copilului din afara casatoriei sa fie stabilita prin recunoasterea de catre tata a paternitatii copilului, recunoastere facuta în fata instantei.

Etichete:

Stabilire paternitate

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4851/270/2009 – stabilire paternitate –

Înreg. 30.07.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3626

Şedinţa publică din data de 17.11.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte – Liliana Stroe-Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile promovată de reclamanta…………………….. împotriva pârâtului ……………………., având ca obiect stabilire paternitate.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta asistată de avocat ………………. şi pârâtul, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, întrebată fiind de către instanţă reclamanta precizează că insistă în acţiune.

Pârâtul arată că este de acord cu acţiunea formulată de către reclamantă. Se legitimează cu cartea de identitate seria ….. nr. ……………., CNP-………………….

Avocat …………………… precizează că nu are alte cereri de formulat.

Instanţa, constatând că nu sunt cereri noi de formulat şi probe de administrat, consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat ………………………., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii urmând să se stabilească paternitatea minorului şi să se încuviinţeze ca acesta să poarte numele pârâtului. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâtul, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanta ……………………..a chemat în judecată pârâtul …………………………, solicitând a se constata că este tatăl minorului ……………………..şi a se încuviinţa ca minorul să-i poarte numele.

Acţiunea a fost legal timbrată cu …. lei şi timbru judiciar de …… lei, iar în motivare se arată că părţile sunt căsătorite, iar anterior căsătoriei au întreţinut relaţii de concubinaj, în urma cărora a rezultat minorul …………………, de îngrijirea căreia s-au ocupat ambii părinţi.

La dosar s-au depus acte din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

Anterior naşterii minorului reclamanta a convieţuit cu pârâtul, fără a fi căsătoriţi, şi din această convieţuire s-a născut minorul …………………. la data de ……………………. Minorul nu a putut fi recunoscut de către pârât deoarece acesta era militar în termen.

Ulterior, după încheierea stagiului militar, pârâtul s-a întors acasă şi la data de ……………………………. părţile s-au căsătorit, ocupându-se împreună de creşterea şi educarea minorei.

În instanţă, pârâtul precizează că este de acord cu acţiunea formulată de către reclamantă.

Faţă de cele expuse, constatând că pârâtul este tatăl minorului ……………………, se va admite acţiunea în temeiul art. 59 şi 60 al. 3 Cod familie, şi în consecinţă se va stabili că pârâtul este tatăl acestuia.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 64 al. 2 Cod familie, având în vedere şi prevederile art. 62 acelaşi cod potrivit cărora copilul poartă numele de familie comun al părinţilor, se va încuviinţa ca minorul să poarte numele pârâtului, acela de………………………

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea reclamantei …………………………, domiciliată în com. ……………………., sat …………………. nr…………….., judeţul …………… împotriva ………………., domiciliat în com. ………………., sat ……………., judeţul ………………….

Constată că pârâtul ………………….., fiul lui ……………. şi …………., CNP-…………………….., este tatăl minorului ……………………., născut la …………………….., fiul lui ………………….. şi ……………………, naştere înregistrată sub nr…………………….. la ………………………..

Încuviinţează ca minorul ………………………… să poarte numele tatălui, acela de …………………….

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. L.S.M. – 14.12.2009

Tehnored. L.G. – 14.12.2009

Ex. 4/com. părţi 15.12.2009

Etichete:

Stabilire paternitate

Dosar nr. 4715/333/2009 – stabilire paternitate

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 151/A

Sedinta publica de la 28 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier DANIELA PANAINTE

Pe rol judecarea apelului minori si familie privind pe apelant DM si pe intimat CI, autoritate tutelara PRIMARIA DUMESTI – SERVICIUL DE AUTORITATE TUTELARA, având ca obiect stabilire paternitate.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta av. Tabacaru Catalina pentru apelanta, lipsind partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca nu s-a solicitat judecata si în lipsa;

S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care:

Av. Tabacaru depune la dosar certificat de grefa , extras de pe situl Judecatoriei Vaslui; copie de pe certificatul de nastere al minorei Dobrin Daria Dumitria.

Având cuvântul aparatorul apelantei invoca exceptia litispendentei având în vedere dispozitiile art. 163 Cod proc. civ care arata ca nimeni nu poate fi chemat în judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte înaintea mai multor instante, iar în conformitate cu dispozitiile alin. 3 al aceluiasi articol în cazul în care pricinile se afla în judecata unor instante de grade deosebite, dosarul se va înainta instantei cu grad mai înalt, respectiv Tribunalului Vaslui

Instanta, la acest termen de judecata, deliberând , constata ca într-adevar exceptia de litispendenta invocata de catre apelanta este întemeiata, în conditiile în care dosarul ce face obiectul prezentei cauze si dosarul nr. 3284/333/2010 ce a fost înaintat de catre Judecatoria Vaslui , în vederea discutarii acestei exceptii au acelasi obiect, aceeasi cauza si privesc aceleasi persoane.

Pentru aceste motive în baza dispozitiilor art.163 Cod proc. civ. si vazând faptul ca în cauza nu s-a pronuntat o hotarâre definitiva, va admite exceptia de litispendenta si, ca urmare a admiterii exceptiei va dispune conexarea dosarului 3284/333/2010 al Judecatoriei Vaslui la dosarul 4715/333/2009 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, având în vedere ca Tribunalul Vaslui este instanta superioara.

Instanta acorda cuvântul partilor la probe.

Av. Tabacaru, aparatorul apelantei arata ca nu are alte probe de formulat la dosar.

Nemaifiind alte acte de depus la dosar sau cereri de formulat în cauza, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul apelantei în sustinerea motivelor de apel.

Aparatorul apelantei având cuvântul solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei civile pronuntate de Judecatoria Vaslui si trimiterea cauzei spre rejudecare , în vederea pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice.

Sustine aparatorul ca gresit instanta de fond a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune in ceea ce priveste cererea privind stabilirea paternitatii minorei din afara casatoriei, DA, instanta de fond fiind în eroare cu privire la aplicarea textului deciziei Curtii Constitutionale, deoarece a judecat exceptia aplicând regulile trasate de Decizia 1345/2008 cu privire la neretroactivitatea legii civile.

In speta de fata nu s-a discutat despre retroactivitatea legii civile, ci despre prescriptia dreptului la actiune în stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Daca instanta de fond ar fi analizat cu atentie speta supusa judecatii ar fi ajuns la concluzia pertinenta ca dreptul la actiune este imprescriptibil pe durata vietii copilului.

Potrivit art. II din Legii 288/2007 prevederile Legii 288/2007 privind actiunea in tagada paternitatii si actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si copiilor nascuti înainte de intrarea sa in vigoare, chiar daca cererea este in curs de judecata. Curtea Constitutionala constata ca aplicarea legii 288/2007 si cu privire la copiii nascuti înainte de intrarea in vigoare a legii are drept scop rezolvarea unor situatii juridice tranzitorii. Instituirea unei dispozitii tranzitorii nu poate fi considerata ca având un caracter retroactiv, de vreme ce reglementarea are drept scop ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea statutului sau juridic.

Mentioneaza aparatorul apelantei ca noile prevederi din alin. 4 al art. 60 C.fam. înfrâng principiul neretroactivitatii legii prin raportare la dispozitiile art. 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, stiut fiind faptul ca, potrivit Conventiei, realitatea biologica a unor legaturi între un barbat si copilul sau trebuie sa primeze asupra realitatii juridice. Vorbim despre o realitate biologica cu cât pârâtul Comandam Ionel a recunoscut pe cea de-a doua minora nascuta din relatia noastra de concubinaj. Astfel, in data de 15.02.2010, în cadrul procesului pentru stabilirea filiatiei din afara casatoriei pentru minora Dobrin Daria Dumitria, nascuta la data de 24.10.2009, pârâtul Comandam Ionel a fost de acord cu actiunea si a declarat ca este tatal minorei Dobrin Daria Dumitria. Paratul CI este si tatal minorei DA, acesta recunoscând acest aspect în fata comunitatii.

In concluzie solicita admiterea apelului, desfiintarea sentintei civile nr. 135 pronuntata de Judecatoria Vaslui si trimiterea cauzei spre rejudecare.

Nu solicita acordarea cheltuielilor de judecata.

Instanta declara dezbaterile închise, lasa cauza în pronuntare, dupa care ulterior deliberarii a dat decizia civila de fata.

INSTANTA

Asupra apelului civil de fata,

Prin sentinta civila nr. 135 din 13.01.2010 Judecatoria Vaslui a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

A respins actiunea civila formulata de reclamanta DM, în numele si ca reprezentant legal al minorei , în contradictoriu cu pârâtul CI, având ca obiect stabilire paternitate.

A respins cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de 05.09.2007 s-a nascut minora a, nasterea fiind înregistrata sub nr. 184/20.09.2007 în Registrul Starii Civile al Primariei Negresti, jud. Vaslui.

În certificatul de nastere eliberat pe baza actului de nastere, în conditiile art. 11 din legea 119/1996, la rubrica „Date privind parinti” nu s-a mentionat numele tatalui minorei ci doar cel al mamei.

Conform art. 59 din Codul familiei actiunea în stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei apartine copilului si se porneste în numele sau de catre mama si conform art. 60 al. 1 actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama într-un termen de un an de la nasterea copilului Art. 60 al. 3 prevede ca în cazul în care mama a convietuit cu pretinsul tata, ori daca acesta din urma a prestat copilului întretinere, termenul de un an va curge de la încetarea convietuirii sau întretinerii, iar al. 4 al aceluiasi articol, ce a fost introdus prin Legea nr. 288/2007, prevede ca actiunea apartinând copilului nu se prescrie în timpul vietii acestuia.

Prin decizia nr. 1345/2008 Curtea Constitutionala a stabilit ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. II din Legea nr. 288/2007 conform carora noile dispozitii privind stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de judecata. Astfel, având în vedere prevederile constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii civile, Curtea Constitutionala a constatat ca aplicarea retroactiva a prevederilor art. 60 al. 4 din Codul familiei contravine Constitutiei si principiului amintit.

În consecinta, în cazul promovarii unei actiuni în stabilirea paternitatii cu privire la un copil nascut anterior modificarilor aduse prin Legea nr. 288/2007 se aplica legea în vigoare la acel moment, deci pentru minora din prezenta cauza, care a fost nascuta la data de 05.09.2007 nu sunt aplicabile prevederile Legea nr. 288/2007 cu privire la imprescriptibilitatea dreptului copilului de a promova actiunea în stabilirea paternitatii.

În ce priveste sustinerile reclamantei ca pârâtul a prestat întretinere minorei instanta constata ca din cuprinsul cererii de chemare în judecata nu rezulta cu certitudine data pâna la care s-a prestat întretinere, precizarile cu privire la acest aspect sunt incomplete si nici nu au fost dovedite în vreun fel.

În consecinta instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune si a respins actiunea.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila a respins cererea reclamantei privind acordarea cheltuielilor de judecata.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta DM, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente: în mod gresit instanta de fond a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune în ceea ce priveste cererea de stabilirea a paternitatii minorei din afara casatoriei, DA cu motivarea ca prevederile art. 60 alin. 4 C.fam au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 1345/2008 a Curtii Constitutionale iar prevederile art. 60 alin. ultim C.fam. care declara imprescriptibila actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei nu sunt aplicabile spetei de fata, deoarece legea civila nu retroactiveaza.

A mai aratat apelanta ca instanta de fond este in eroare deoarece în speta de fata nu s-a discutat despre retroactivitatea legii civile, ci despre prescriptia dreptului la actiune in stabilire a paternitatii copilului din afara casatoriei iar dreptul la actiune este intr-adevar imprescriptibil pe durata vietii copilului, în sprijinul acestei opinii fiind invocata si Decizia nr. 419/2008 a Curtii Constitutionale. Noile prevederi ale alin. 4 al art. 60 C.fam. înfrâng principiul neretroactivitatii legii prin raportare la dispozitiile art. 8 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, coroborat cu art. 20 alin. 2 din Constitutie, stiut fiind faptul ca, potrivit Conventiei, realitatea biologica a unor legaturi intre un barbat si copilul sau trebuie sa primeze asupra realitatii juridice.

Paratul CI a recunoscut pe cea de-a doua minora nascuta din relatia lor de concubinaj în dosarul nr. 7557/333/2009 si, mai mult decât atât, aceeasi instanta Judecatoria Vaslui, a stabilit prin sentinta civila nr. 1339/10.04.2008 paternitatea fata de tatal din afara casatoriei pentru o reclamanta in vârsta de 70 de ani.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 282 si urm. C.pr.civ.

În apel nu au fost administrate probe noi.

Legal citat, intimatul nu s-a prezentat în fata instantei si nu a depus la dosar întâmpinare.

La termenul din data de 28.09.2010 instanta a dispus conexarea dosarului nr. 3284/333/2010 la dosarul nr. 4715/333/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, dispozitiile legale aplicabile în cauza, sentinta primei instante prin prisma motivelor de apel, tribunalul va retine ca apelul este întemeiat fata de urmatoarele considerente.

Prima instanta a fost sesizata cu actiunea formulata de reclamanta Dobrin Mihaela, în calitate de reprezentant legal al minorei DA, privind stabilirea paternitatii din afara casatoriei.

Minora DA s-a nascut la data 05.09.2007 si, potrivit dispozitiilor art. 60 in Codul Familiei, în forma în vigoare la momentul respectiv, actiunea de stabilirea paternitatii din afara casatoriei putea fi pornita în termen de un an de la nasterea copilului iar în cazul în care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din urma a prestat copilului întretinere, termenul de un an curgea de la încetarea convietuirii ori a întretinerii.

Prin Legea nr. 288/2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 749/05.11.2007, dispozitiile art. 60 din Codul familiei s-au modificat, în sensul ca s-a stabilit ca actiunea în stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita de mama într-un termen de un an de la nasterea copilului, în timp ce actiunea apartinând copilului nu se prescrie în timpul vietii acestuia.

Termenul de prescriptie de 1 an prevazut de legea în vigoare la momentul nasterii minorei DA a început sa curga la data nasterii minorei 05.07.2007 si, la data modificarii dispozitiilor art. 60 din Codul familiei, care declarau imprescriptibila actiunea apartinând copilului, nu se împlinise înca.

Ori, potrivit principiilor aplicarii legii civile în timp, legea noua se va aplica, de la data intrarii ei în vigoare – fara a putea fi considerata retroactiva – atât situatiilor juridice care se vor naste, modifica sau stinge dupa aceasta data, precum si efectelor viitoare ale situatiilor juridice trecute, cât si, de regula, situatiilor juridice în curs de formare, modificare sau stingere la data intrarii ei în vigoare.

Aplicând aceasta regula în concret, în ceea ce priveste prescriptia extinctiva, ar rezulta ca atunci când legea noua mareste termenul de prescriptie sau, precum în prezenta cauza, declara imprescriptibile anumite actiuni, ea nu se va aplica prescriptiilor împlinite înainte de intrarea ei în vigoare, însa prescriptiile în curs vor fi supuse legii noi, deci vor fi socotite împlinite numai daca s-au prelungit cât timp cere legea noua.

O asemenea interpretare nu contravine Deciziei nr. 1345/2008 a Curtii Constitutionale, retinuta de prima instanta în considerentele sentintei; astfel, aceasta decizie a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. II din Legea nr. 288/2007 care se refereau la aplicarea legii de modificare si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de judecata, fara a se face vreo distinctie si implicit reglementau astfel posibilitatea aplicarii dispozitiilor legii noi prescriptiilor deja împlinite, ceea ce nu este permis de art. 15 alin. 2 din Constitutia României.

În consecinta, în conditiile în care termenul de prescriptie de 1 an nu era împlinit la data intrarii în vigoare a Legii nr. 288/2007, a aprecia ca el s-ar fi împlinit ulterior, când, potrivit legii noi, actiunea la care se referea devenise imprescriptibila, ar presupune ultraactivitatea legii vechi, contrar principiului aplicarii imediate a legii noi.

Fata de aceste considerente, tribunalul va aprecia ca exceptia prescriptiei dreptului la actiune era neîntemeiata astfel încât, vazând dispozitiile art. 297 C.pr.civ., va admite apelul, va desfiinta în tot sentinta primei instante, în sensul ca va respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune si va trimite cauza primei instante spre rejudecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de DM împotriva sentintei civile nr.135 din 13.01.2010 a Judecatoriei Vaslui , pe care o desfiinteaza în tot.

Respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

Trimite cauza primei instante spre rejudecare.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 28 Septembrie 2010.

Etichete:

Admisibilitate actiune in tagada paternitatii

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12762 (05.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  paternitate, stabilire, tăgadă

Prin sentinta civila nr. 12762 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de catre reclamanta PD in contradictoriu cu paratul PDE si a constatat ca paratul nu este tatal minorilor PAE, nascuta la 02.03.2005, PAR, nascut la 29-11-1997, PAG, nascuta la 02.04.2002 si PRE, nascuta la 14.03.2001.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca in fapt reclamanta a fost casatorita cu paratul, incepand cu 20.11.1992, data incheierii casatoriei pana in anul 2008 cand a fost desfacuta casatoria partilor; din certificatele de nastere al minorilor coroborate cu sentinta civila nr. 6753/2008 a Judecatoriei Iasi, a rezultat ca mama minorilor era casatorita la momentul nasterii acestora cu paratul, astfel ca potrivit art. 53 alin 1 C. fam, copiii beneficiaza de prezumtia de paternitate, potrivit careia: „Copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei.”

Fiind o prezumtie instituita de Codul familiei, aceasta a statuat ca aceasta poate fi inlaturata in conditiile art. 54 C. fam, urmand a se demonstra ca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului nascut in timpul casatoriei.
Din probatoriul administrat in cauza, respectiv din depozitia martorului audiat, coroborata cu considerentele sentintei de divort, instanta a retinut ca reclamanta s-a separat de parat la putin timp dupa casatorie, iar din anul 1996 a initiat o relatie cu un alt barbat, relatie din care au rezultat minorii PAE, nascuta la 02.03.2005, PAR, nascut la 29-11-1997, PAG, nascuta la 02.04.2002 si PRE, nascuta la 14.03.2001. Raportat la data nasterii copiilor, mentiunile sentintei de divort si declaratia martorului, instanta a apreciat ca este cu neputinta ca paratul sa fie tatal acestor minori, cata vreme anterior anului 1996 partile au fost separate in fapt, iar reclamanta a initiat relatia cu numitul Lazar Ovidiu. Cu mai mult de un an inainte de nasterea primului copilul intre reclamanta si parat nu au mai existat nici un fel de relatie de natura casatoriei, iar reclamanta a initiat o relatie cu un alt barbat, instanta a admis actiunea.

Etichete: ,