Top

Creditorii pot formula obiecţiuni la raportul final, întocmit de lichidatorul judiciar, în cadrul procedurii insolvenţei, cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării adunării creditorilor de către judecătorul sindic

Curtea de apel PLOIEŞTI

Tip: Decizie

Nr./Dată: 1325 (01.06.2011)

 

Prin încheierea de sedinta din data de 4 aprilie 2011, Tribunalul Prahova – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, a admis exceptia tardivitatii formularii obiectiunilor invocata de catre lichidatorul judiciar si a respins obiectiunile formulate la raportul final, de creditoarea AVAS, ca fiind tardiv formulate.

Pentru a pronunta aceasta încheiere, judecatorul sindic a retinut ca potrivit dispozitiilor art.129 alin.1 din Legea nr.85/2006, creditorii pot formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii.

S-a retinut prin încheiere ca lichidatorul-judiciar a convocat Adunarea Creditorilor la data de 31.03.2011, având ca ordine de zi aprobarea raportului final si a bilantului general de lichidare si contestatoarea A.V.A.S. Bucuresti a formulat obiectiuni transmise prin fax la data de 30.03.2011, iar obiectiunile au fost depuse cu întârziere, respectiv cu o zi înainte de data convocarii adunarii creditorilor.

În aceste conditii, exceptia tardivitatii, invocata de lichidatorul judiciar era întemeiata, motiv pentru care judecatorul sindic a admis-o si a respins contestatia formulata de creditoarea AVAS, ca tardiv formulata.

Împotriva sentintei a declarat recurs creditoarea AVAS Bucuresti, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocând dispozitiile art.304 pct. 5, art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila.

Astfel, recurenta apreciaza ca nelegala încheierea recurata instanta de fond retinând ca prin cererea înregistrata la data de 01.04.2011, AVAS a formulat obiectiuni la raportul întocmit conform dispozitiilor art. 132 alin 2 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar a invocând exceptia tardivitatii acestei cereri, aratând ca obiectiunile au fost transmise prin fax la dosar la data de 31.03.2011, în conditiile în care la data de 31.03.2011 a fost convocata Adunarea Creditorilor, având ca ordine de zi aprobarea raportului final si a bilantului general de lichidare..

Arata recurenta ca raportul final a fost comunicat AVAS, în data de 25.03.2011, împreuna cu convocatorul adunarii creditorilor din data de 31.03.2011, obiectiunile AVAS fata de acest raport au fost formulate la data de 30.03.2011 si transmise prin fax în aceeasi zi si nu în data de 31.03.2011 asa cum gresit a retinut instanta de fond, fapt pentru care a invocat din oficiu exceptia tardivitatii acestor obiectiuni, întrucât creditorii pot face obiectiuni cu 5 zile înainte de data convocarii, conform art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei.

Mai arata recurenta ca din moment ce nu s-a comunicat Raportul final într-un termen rezonabil, ci cu numai 6 zile înaintea datei adunarii creditorilor, din care 2 zile nelucratoare, nu întelege ce termen de decadere a început sa curga în defavoarea sa, prin necomunicarea catre creditori, în conditiile art. 129 pct. 1 din Legea nr. 85/2006, a raportului final privind lichidarea debitoarei SC A S.R.L., AVAS a fost privat de dreptul de a exercita calea de atac prevazuta de legiuitor si anume obiectiunile la raportul final.

Mentioneaza recurenta ca prin admiterea exceptiei tardivitatii formularii obiectiunilor invocata de lichidatorul judiciar si respingerea obiectiunilor formulate de AVAS la raportul final, a fost obstructionat dreptul sau de control asupra activitatii lichidatorului judiciar, eliminându-se o etapa importanta din cadrul procedurii, în care creditorii puteau formula inclusiv cereri de atragere a raspunderii administratorilor debitoarei, astfel ca si recurenta a fost frustrata de dreptul de a solicita potrivit dispozitiilor art. 138 din Legea 85/2006, ca administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar sa solicite angajarea raspunderii patrimoniale, urmând ca asupra cererii sa se pronunte judecatorul sindic.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea încheierii în sensul admiterii obiectiunilor si continuarea procedurii cu respectarea etapelor procedurale prevazute de lege.

Recursul este nefondat.

Potrivit dispozitiilor art.129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, se prevede ca dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului sindic un raport final însotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului, dupa care judecatorul sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de 30 zile de la afisarea raportului final, creditorii putând formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii.

Prin urmare, potrivit acestor dispozitii legale rezulta ca, raportul final însotit de situatiile financiare finale, se comunica tuturor creditorilor si debitorului si se vor afisa la usa tribunalului,dupa care se va convoca adunarea creditorilor si creditorii pot formula obiectiuni la raportul final cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii adunarii creditorilor.

În speta, raportul final si situatiile financiare finale, au fost comunicate recurentei AVAS Bucuresti la data de 23.03.2011, potrivit borderoului pentru trimiteri de corespondenta, iar adunarea creditorilor debitoarei SC A SRL, a fost convocata la data de 31 martie 2011, fiind publicata data convocarii adunarii creditorilor în Buletinul Procedurilor de Insolventa, potrivit dovezii nr. 68176/23.03.2011, aflata în copie xerox la fila 236 dosar fond, adunare ce a avut ca ordine de zi aprobarea raportului final si bilantul general de lichidare.

Recurenta, a primit raportul final la data de 23.03.2011, si a formulat obiectiuni la data de 30.03.2011, cu o zi înainte de data convocarii adunarii creditorilor, desi dispozitiile art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei prevad ca obiectiunile la raportul final se formuleaza cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii adunarii creditorilor, data adunarii creditorilor fiind publicata asa cum s-a aratat mai sus în Buletinul Procedurilor de Insolventa la data de 23.03.2011, astfel ca fata de data convocarii adunarii creditorilor, rezulta ca obiectiunile formulate de recurenta la raportul final la 30.03.2011 sunt tardive, cu o zi înainte de data convocarii adunarii.

Acestea au fost considerentele pentru care Curtea a respins ca nefondat recursul creditoarei AVAS.

 

Etichete: ,

Lichidator judiciar. Acţiune în constatare. Denunţare unilaterală a contractelor debitorului.

Măsura denunţării contractelor debitorului, operată de către lichidator în temeiul art. 51 din Legea nr. 64/1995, precum şi efectele acestei măsuri nu pot fi analizate pe calea acţiunii în constatare.

CNM NAVROM S.A. Constanţa, prin lichidator S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. Bucureşti, a chemat în judecată pe pârâţii ŞANTIERUL NAVAL Brăila S.A. şi INSPECTORATUL NAVIGAŢIEI CIVILE Constanţa, solicitând judecătorului sindic ca prin hotărâre judecătorească să constate denunţarea unilaterală, de către lichidator, a actelor adiţionale nr. 3/13.04.1998 la contractul nr. 53/1985 şi respectiv nr. 2/16.01.1997 la contractul nr. 62/ 1986, cu consecinţa redobândirii de către debitoarea în faliment a proprietăţii navelor ce au făcut obiectul contractelor de execuţie încheiate cu şantierul naval.

S-a cerut, totodată, obligarea Inspectoratului Navigaţiei Civile la înscrierea menţiunilor referitoare la modificările intervenite în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra celor 13 nave.

Reclamanta a arătat că demersurile efectuate pentru obţinerea, de la pârâta S.N. Brăila, a contravalorii etapelor de execuţie achitate pentru construirea navelor au rămas fără rezultat, pârâta invocând clauza cuprinsă în actele adiţionale potrivit căreia sumele datorate urmau a fi restituite numai după vânzarea navelor construite.

La 15.01.2001, lichidatorul societăţii în faliment a uzat de prerogativa recunoscută prin art. 23 lit. e şi art. 51 din Legea nr. 64/1995 şi a denunţat unilateral actele adiţionale menţionate, obiectul prezentei acţiuni constituindu-l ratificarea de către judecătorul sindic a acestei măsuri.

Prin întâmpinare, pârâta S.N. Brăila a invocat inadmisibilitatea acţiunii, dedusă din prevederile art. 111 cod proc.civilă.

Acţiunea debitoarei, prin lichidator, este inadmisibilă.

Măsura denunţării actelor adiţionale, operată de către lichidator în temeiul art. 51 din Legea nr. 64/1995 şi efectele măsurii cu privire la titularul dreptului de proprietate asupra navelor pot fi analizate numai pe calea unei acţiuni în realizare, iar nu a acţiunii în constatare.

În raport de dispoziţiile art. 111 cod proc.civilă, acţiunea va fi respinsă sub aspectul ambelor capete de cerere.

(sentinţa civilă nr. 1442COM/04.06.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 663/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete:

Lichidator judiciar. Contestaţie asupra refuzului său de a încheia un act de conservare.

Potrivit art. 10 lit. f din Legea nr. 64/1995 republicată, judecătorul sindic va soluţiona contestaţiile formulate de creditori sau de debitor împotriva măsurilor luate de lichidator.

Refuzul de a încheia, în formă scrisă, un contract de depozitare pentru bunurile debitorului în faliment constituie o măsură faţă de care creditorul depozitar, în a cărui posesie au rămas bunurile şi în cursul procedurii, poate formula contestaţie.

Creditoarea S.C. R S.A. Constanţa a solicitat judecătorului sindic să dispună obligarea lichidatorului să încheie contracte de depozitare pentru bunurile debitoarei S.C. SN S.A. – societate în faliment, aflate în depozitele portuare ale reclamantei.

Cererea a fost motivată pe faptul că după expirarea contractelor anterioare, depozitarul a iniţiat discuţii cu lichidatorul pentru continuarea acestor raporturi juridice, în măsura în care bunurile nu puteau fi valorificate într-o perioadă relativ scurtă.

Creditoarea a susţinut că propunerea sa a fost supusă votului adunării creditorilor întrunită la 27.04.2000 şi a fost acceptată, fiind totodată agreat şi preţul de 8,50 dolari SUA /m2.

Prin adresa nr.102/ 19.05.2000, lichidatorul a înştiinţat depozitarul asupra votului pozitiv dat de adunarea creditorilor pentru menţinerea contractelor de depozitare, începând cu data de 01.05.1999, la vechiul tarif, însă încheierea efectivă a noilor contracte nu s-a mai realizat de către lichidator.

Conform art. 23 din Legea nr. 64/1995 republicată, între principalele atribuţii ale lichidatorului desemnat într-o procedură de lichidare judiciară ori de faliment sunt menţionate şi cele privind aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, precum şi menţinerea sau denunţarea unor contracte ale debitoarei.

Scopul acestor atribuţii îl constituie creşterea la maximum a valorii averii debitoarei, iar în cauză aceasta se raportează la asigurarea depozitării unor bunuri ale societăţii în faliment, care nu pot fi valorificate imediat.

Deşi adunarea creditorilor a acceptat propunerea societăţii depozitare, de a încheia noi contracte, după expirarea celor anterioare, cu menţinerea aceloraşi clauze până la momentul valorificării bunurilor, lichidatorul a refuzat semnarea acestor contracte pe considerentul că s-ar impune noi clauze privind preţul, sub aspectul cuantumului şi al exprimării lui în monedă naţională.

Lichidatorul avea însă obligaţia încheierii acestor contracte supuse formei scrise, potrivit art.1597 cod civil, în modalitatea stabilită de creditori, câtă vreme nu a fost identificată o altă modalitate de asigurare a depozitării acestor bunuri, în condiţii mai avantajoase şi nu s-a dovedit că valoarea acestora nu poate acoperi cheltuielile depozitului.

(sentinţa civilă nr. 3637 COM/ 17.12.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Lichidator judiciar. Cerere de angajare de persoane de specialitate.

Conform art. 21 din Legea nr. 64/1995 republicată, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea şi nivelul retribuţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecătorului sindic.

Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi lichidatorului, care va putea angaja persoane de specialitate cu încuviinţarea judecătorului sindic.

Lichidatorul desemnat al S.C. M S.R.L. Constanţa a solicitat încuviinţarea judecătorului sindic pentru angajarea, ca persoană de specialitate, a unui consilier juridic.

Cererea a fost admisă, fiind încuviinţată angajarea persoanei nominalizate de lichidator, precum şi cuantumul onorariului cuvenit pentru activitatea pe care o va desfăşura.

S-a reţinut că pe parcursul derulării procedurii au fost nominalizaţi succesiv mai mulţi lichidatori şi că situaţia complexă a speţei implică activitatea unui jurist , cu atât mai mult cu cât parte din imobilele debitorului în faliment au un statut juridic incert.

(încheierea nr. 8550 COM/ 09.12.2002 , irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: