Top

Anulare

Dosar nr. 1031/89/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 279/CA

Şedinţa publică de la 26 noiembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE CORINA SUZANA ARTENE

Grefier MARIANA MINCIU

Pe rol, la ordine, fiind judecarea cauzei civile în contencios administrativ şi fiscal privind pe contestatorul T C R, în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞULETEA, având ca obiect anularea hotărârii nr. 8/01.03.2009 şi hotărârea nr. 9/01.03.2009.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, s-a prezentat contestatorul T C R personal, lipsă fiind intimatul Consiliul Local al Comunei Şuletea.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefier, care relevă că dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 23 noiembrie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei, astăzi 26 noiembrie 2009, dându-se sentinţa de faţă.

INSTANŢA

Asupra cererii de faţă,

Cu nr. 1031/89 din 22-04-2009 s-a inregistrat contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea, impotriva urmatoarelor hotarari : hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009, solicitand anularea acestora, repunerea partilor in situatia anterioara, obligarea intimatului la plata drepturilor banesti corespunzatoare de la data adoptarii hotararilor contestate si pana la finalizarea procesului. Contestatorul T C R a solicitat si cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei, contestatorul T C R arata ca a fost ales in functia de viceprimar al com. Suletea. La data de 01-03-2009 s-a propus eliberarea lui din functia de viceprimar pentru unele critici cu privire la activitatea desfasurata. Apreciaza cele doua hotarari ca fiind nelegale, deoarece sedintele nu au fost convocate potrivit dispozitiilor legale, iar Institutia Prefectului jud. Vaslui a dispus reanalizarea celor doua hotarari.

In drept, contestatorul T C R a invocat dispozitiile Legii nr. 554/2001.

In dovedirea contestatiei, contestatorul T C R a folosit proba cu inscrisuri.

Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 30 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

Intimatul Consiliul Local al com. Suletea a depus intampinare, solicitand respingerea contestatiei, intrucat hotararile au fost adoptate cu respectarea dispozitiilor legale.Convocarea consiliului local a fost legal facuta, iar hotararea de a fi schimbat din functie contestatorul T C R a fost luata ca urmare a comportamentului iresponsabil, a neindeplinirii atributiilor de serviciu sau indeplinirii acestora in mod defectuos. Motivele au fost expuse pe larg intr-o expunere in fata consiliului local. Hotararea de a fi schimbat viceprimarul s-a facut la propunerea motivata a unei treimi din consilieri sau a primarului si votata de 2/3 din consiliu.

Intimatul Consiliul Local al com. Suletea a folosit proba cu inscrisuri.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin hotararea nr. 8/01-03-2009 emisa de intimatul Consiliul Local al com. Suletea s-a aprobat eliberarea din functia de viceprimar al com. Suletea a contestatorului T C R, avandu-se in vedere expunerea de motive a primarului in care se invoca incompetenta viceprimarului.

Ulterior, ca urmare a eliberarii din functie a contestatorului T C R se adopta hotararea nr. 9/01-03-2009, alegandu-se din randul consilierilor prezenti la sedinta numitul Necel Cristian, in calitate de viceprimar al com. Suletea.

Potrivit art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001.

Conform art. 69 din Legea nr. 393/2004, pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 – 10% pe timp de 1 – 3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

În cazul sancţiunii eliberarii din functie, hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Din continutul hotararii nr. 8/01-03-2009 se retine ca aceasta a fost adoptata in prezenta a 7 consilieri locali, mai putin de 2/3 din numarul total al acestora (11 potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al com. Suletea), astfel incat instanta apreciaza ca sedinta nu era legal constituita.

De asemenea, instanta retine ca, potrivit art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004, aplicarea sancţiunii eliberarii din functie poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

In expunerea de motive privind eliberarea din functia de viceprimar se mentioneaza ca T C R nu isi indeplineste sarcinile de serviciu sau le indeplineste defectuos, acesta este incompetent si inconstient, insa aceste deficiente in activitate nu sunt sustinute si de alte probe. Ori, dispozitiile art. 69 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 prevad ca eliberarea in functia de viceprimar este conditionata de existenta unor probe care sa sustina eventuale incalcari savarsite.

Drept urmare, instanta apreciaza ca hotararea nr. 8/01-03-2009 este nelegala, urmand ca in temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 sa anuleze in tot aceasta hotarare.

Ce efect al anularii hotararii nr. 8/01-03-2009, instanta apreciaza ca si hotararea nr. 9/01-03-2009 este lovita de nulitate, in primul rand pentru ca eliberarea din functia de viceprimar este nelegala, si al doilea rand pentru motive ce tin de adoptarea acesteia, respectiv convocarea la sedinta.

De altfel, Institutia Prefectului jud. Vaslui, procedand la verificarea legalitatii hotararilor a constatat ca acestea nu indeplinesc cerintele legale, dispunand reanalizarea hotararii nr. 8/01-03-2009 si a hotararii nr. 9/01-03-2009.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanta va admite contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea si va anula in tot hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009 emise de Consiliul Local al com. Suletea.

Partile vor fi repuse in situatia anterioara emiterii hotararilor nr. 8/01-03-2009 si nr. 9/01-03-2009, iar intimatul Consiliul Local al com. Suletea va fi obligat sa plateasca contestatorului T C R drepturile banesti corespunzatoare functiei de viceprimar de la data de 1 martie 2009 si pana la ramanerea irevocabila a prezentei sentinte.

In temeiul art. 274 alin. 1 C.p.c., instanta va obliga intimatul sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata de 604,30 lei (onorariu avocat, taxa de timbru si timbru judiciar).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite contestatia formulata de contestatorul T C R in contradictoriu cu intimatul Consiliul Local al com. Suletea.

Anuleaza in tot hotararea nr. 8/01-03-2009 si hotararea nr. 9/01-03-2009 emise de Consiliul Local al com. Suletea.

Repune partile in situatia anterioara emiterii hotararilor nr. 8/01-03-2009 si nr. 9/01-03-2009.

Obliga intimatul Consiliul Local al com. Suletea sa plateasca contestatorului T C R drepturile banesti corespunzatoare functiei de viceprimar de la data de 1 martie 2009 si pana la ramanerea irevocabila a prezentei sentinte.

Obliga intimatul sa plateasca contestatorului cheltuieli de judecata de 604,30 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 26-11-2009.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

Etichete:

Anulare

Dosar nr. 682/89/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 234/CA

Şedinţa publică de la 19 Octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Grefier MARIANA MINCIU

S-a luat în examinare judecarea cauzei în contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul B V, domiciliat în , în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL UAT MUNTENII DE JOS, cu sediul în comuna Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, având ca obiect anularea Hotărârii nr. 35/30.09.2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, au lipsit părţile.

????? Procedura legal îndeplinită.

S-au verificat actele şi lucrările de la dosar, după care;

Dezbaterile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 12.10.2009, care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când, având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei, astăzi, 19. 10.2009, dându-se sentinţa de faţă;

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă,

Cu nr. 682/89 din 18-03-2009 s-a înregistrat acţiunea formulată de reclamantul B V în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos, solicitând anularea hotărârii nr. 35/30-09-2008 privind aprobarea trecerii suprafeţei de 3244 m.p. teren din domeniul privat in domeniul public al UAT Muntenii de Jos şi luarea măsurilor pentru demolarea anexelor gospodăreşti improvizate şi neautorizate pe aceasta suprafaţă de teren.

În motivarea acţiunii, reclamantul B V arată că la data de 26 mai 2000 a încheiat un contract de concesiune înregistrat sub nr. 581, cu Primăria com. Muntenii de Jos – reprezentată la acea vreme de primar Frăţiman Georgeta – având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de 325 mp. teren. La art. 3 din contract arată că durata concesionării este de 25 ani.

Arată că la momentul adoptării hotărârii nr. 35/30 septembrie 2008, contractul său era încă în vigoare iar anterior adoptării acesteia nu a fost notificat în vreun fel că ar exista în proiect adoptarea hotărârii privind trecerii suprafeţei de 3244 mp. teren din domeniul privat în domeniul public al UAT Muntenii de Jos şi luarea măsurilor pentru demolarea anexelor gospodăreşti improvizate şi neautorizate existente pe această suprafaţa de teren. Mai mult decât atât, suprafaţa de 325 mp. teren din contractul său era cuprinsă în suprafaţa de 3244 mp. teren din hotărârea nr. 35.

Totodată, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, a solicitat autorităţii publice emitente, revocarea, în totalitate a hotărârii astfel pronunţate Atât procesul verbal încheiat la data de 19.02.2009 cat şi adresa nr. 56/5.03.2009 exprima refuzul autorităţilor locale de a recunoaşte valabilitatea unui contract valabil încheiat.

Prin urmare, considera reclamantul că drepturile sale au fost grav vătămate, Consiliul Local Muntenii de Jos pronunţând un act administrativ unilateral fără consultarea sa prealabilă. Reclamantul a solicitat să se constate nulitatea absolută a hotărârii astfel pronunţate.

În drept, reclamantul B V a invocat dispoziţiile art. 1, art. 7 si art. 8 din Legea nr. 554/2004.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa de timbru de 4 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei.

În dovedirea acţiunii, reclamantul B V a folosit proba cu înscrisuri.

Pârâtul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos a depus întâmpinare, invocând, pe cale de excepţie, lipsa plângerii prealabile. Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , republicată, înainte de a se adresa instanţei persoana vătămată printr-un act administrativ, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 zile de la emitere , revocarea în tot sau în parte a actului. Reclamantul afirmă că înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ a solicitat revocarea actului însă nu face dovada că a cerut autorităţii emitente, respectiv Consiliului Local al comunei Muntenii de Jos, revocarea actului prin care i-au fost încălcate drepturi sau interese legitime.

În acest sens se invocă procesul verbal încheiat la data de 19.02. 2009 şi adresa nr. 956/05.03.2009 prin care susţine că „exprimă refuzul autorităţilor locale de a recunoaşte valabilitatea unui contract”.

Apreciaza paratul ca reclamantul face confuzie cu privire la competenţele celor două entităţi. Consiliul local este autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, în timp ce primăria comunei este o structură funcţională care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local.

Când s-a adresat primăriei, reclamantul a solicitat recunoaşterea valabilităţii unui contract de concesiune , încheiat cu primăria , motivat de intenţia de reziliere pe cale amiabilă a contractului de concesiune, cât şi de formularea de către U.A.T. Muntenii de Jos a cererii de chemare în judecată pentru rezilierea respectivului contract.

Reclamantul nu motivează pentru ce doreşte să rămână în vigoare şi nu justifică un interes pentru menţinerea contractului de concesiune.

în realitate scopul urmărit de reclamant este ilicit întrucât pe terenul concesionat a improvizat ilegal mai multe anexe gospodăreşti fără autorizaţie de execuţie a lucrărilor şi fără a plăti impozitele pe respectivele construcţii, urmărind menţinerea acestei stări şi fraudarea bugetului local.

Terenul a fost concesionat pentru construcţia unui garaj şi anexe gospodăreşti. În loc de a executa construcţiile cu respectarea prevederilor legale , fără a solicita emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie, a improvizat ilegal şi abuziv alte anexe decât cele avute în vedere la încheierea contractului, sustrăgându-se de la plata impozitelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

De la data concesionării şi până în prezent a achitat cu titlul de redevenţă pentru concesiune teren pentru perioada 2000-2008 doar suma de 505 lei, refuzând intrarea în legalitate.

In continuare, paratul arata ca adoptarea hotărârii pentru trecerea terenului din domeniul privat în domeniul public a fost determinată de necesitatea amplasării unor investiţii de utilitate publică prin extinderea suprafeţei terenului aflat în administrarea unităţii de învăţământ şi anume: construcţia unei şcoli noi cu 12 săli de clasă şi laboratoare, investiţie în curs de finalizare; teren de sport multifuncţional Tip II, investiţie aprobată şi contract de execuţie atribuit; sală de sport , investiţie aprobată, teren predat în administrare

Companiei Naţionale de Investiţie, pentru implementarea proiectului.

S-a avut în vedere la emiterea hotărârii de către consiliul local şi faptul că terenul este ocupat de construcţii improvizate , cu aspect de ruină , insalubru, focar de infecţii, amplasat în imediata vecinătate a şcolii, blocului de locuinţe şi bisericii cât şi refuzului autorităţii sanitare de a elibera avizul pentru funcţionarea şcolii.

Cu toate că nu se impunea notificarea persoanelor care au construit ilegal pe terenul proprietatea U.A.T, totuşi, consiliul local a invitat, inclusiv pe reclamant, pentru luare la cunoştinţă de proiectele ce urmează a fi amplasate pe acest teren.

În conformitate cu prevederile contractuale, concesiunea încetează în cazul în care nu au fost respectate clauzele contractuale , nu a început execuţia lucrărilor pentru care s-a încheiat contractul în condiţiile prevăzute de legea privind autorizarea lucrărilor de construcţii. Reclamantul nu a cerut şi nu a fost autorizat pentru executarea de lucrări pe terenul concesionat.

Pârâtul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos a folosit proba cu acte.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele :

Prin hotărârea nr. 35/30-09-2008 a Consiliului Local Muntenii de Jos s-a aprobat trecerea din domeniul privat in domeniul public al UAT Muntenii de Jos a suprafeţei de teren de 3.244 m.p. situat in intravilanul satului Muntenii de Jos si luarea masurilor pentru demolarea anexelor gospodăreşti improvizate si neautorizate existente pe aceasta suprafaţa de teren.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

Din conţinutul dispoziţiilor legale indicate rezulta ca anterior sesizării instanţei cu anularea hotărârii nr. 35/30-09-2008, reclamantul B V avea obligaţia exercitării recursului administrativ, ca o condiţie de admisibilitate a acţiunii.

În cuprinsul contestaţiei, reclamantul B V a precizat ca, anterior sesizării instanţei de contencios administrativ, a solicitat autorităţii emitente revocarea in totalitate a hotărârii, indicând, la termenul din 12-10-2009, adresa nr. 917/04-03-2009 ca fiind dovada îndeplinirii procedurii prealabile.

Analizând adresa nr. 917/04-03-2009 (fila 22 dosar) se constata ca reclamantul B V a solicitat respectarea valabilităţii contractului de concesiune, faptul ca nu a fost notificat anterior promulgării unui proiect de hotărâre sau a hotărârii nr. 35/30-09-2008, ca hotărârea este prematura si ca trebuia notificat anterior emiterii acesteia. In final, reclamantul B V solicita stabilirea unei întâlniri în vederea concilierii si recunoaşterii valabilităţii contractului de concesiune nr. 581/26-05-2000.

Se constata ca obiect al adresei nr. 917/04-03-2009 este contractul de concesiune nr. 581/26-05-2008 si nu hotărârea nr. 35/30-09-2008 a Consiliului Local Muntenii de Jos, invocata doar in cuprinsul cererii. Nu rezulta din adresa nr. 917/04-03-2009 ca reclamantul B V ar fi solicitat, potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, revocarea, în tot sau în parte, a actului administrativ – hotărârea nr. 35/30-09-2008 a Consiliului Local Muntenii de Jos.

In concluzie, instanţa apreciază ca adresa nr. 917/04-03-2009 nu poate fi asimilata unei proceduri prealabile in ceea ce priveşte hotărârea nr. 35/30-09-2008 a Consiliului Local Muntenii de Jos.

Reluând, instanţa apreciază că, potrivit art. 109 alin. 2 C.p.c. coroborat cu art. 7 din Legea nr. 554/2004, procedura prealabila administrativa este reglementata ca o condiţie de exercitare a dreptului la acţiune in contenciosul administrativ, a cărei neîndeplinire in termenele si condiţiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acţiunii.

În cauză, reclamantul B V nu a făcut dovada efectuării procedurii prealabile, astfel încât excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile invocata de paratul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos este întemeiata.

Pentru aceste motive, se va respinge ca inadmisibila acţiunea formulata de reclamantul B V in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile.

Respinge ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul B V în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al com. Muntenii de Jos.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 19 Octombrie 2009.

Etichete:

Antecontract de vanzare – cumparare. Vicii de consimtămant

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 14192 (25.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  acţiune in anulare, antecontracte

Prin sentinta civila nr.14192/25.11.2008, Judecatoria Iasi a dispus anularea contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr.3943 din 15.08.2007 , la BNP C. si A si repunerea partilor în situatia anterioara.
Pentru a pronunta aceasta hotarâre , instanta a retinut ca , în fapt , între reclamantul S.C.D. si pârâta SC „S.L.”SRL s-a încheiat antecontractul de vânzare – cumparare cu privire la un teren din Bucium , fiind achitat un avans de 500 Euro , iar diferenta sumei la data încheierii actelor în forma autentica.
În calitate de curator al numitului S.C.D. , reclamanta C.I.M. mentioneaza ca SCD a fost pus sub interdictie ulterior încheierii actului , ca a fost fortat de numitii PD si PE sa mearga la notariat desi nu avea reprezentarea faptelor, discernamântul fiindu-i afectat de multa vreme. Se arata ca SCD are o vârsta de 75 ani , are tulburari si manifestari anormale , iar în anul 2005 a suferit un accident cerebral. Se sustine initierea unor demersuri în justitie împotriva numitilor PD si PE pentru infractiunea de lipsire de libertate . Sustine CIM ca discernamântul lui SCD , a fost determinat prin dol si violenta. Pârâta SC SL SRL invoca exceptia netimbrarii , inadmisibilitatii actiunii si a lipsei calitatii de reprezentant al reclamantei , sustinând ca existenta unui accident vascular nu poate înlatura sau afecta discernamântul si aceasta actiune este consecinta unui demers în justitie prin care se solicita obligarea lui SCD sa se prezinte la notariat si sa încheie actul în forma autentica fiindu-i consemnata suma la CEC.
Instanta a avut în vedere faptul ca nulitatea este o sanctiune care intervine atunci când actul este lipsit de unul din elementele esentiale care-i conditioneaza formarea , respectiv consimtamântul , obiectul si cauza , o conditie de validitate pentru consimtamânt fiind aceea , ca sa provina de la o persoana cu discernamânt .
Fara a da o valoare prestabilita probatoriului instanta retine ca expertiza medico – legala – psihiatrica efectuata în cauza ulterior momentului încheierii actului care contine contradictii între considerente si concluzii fara a putea fi coroborata cu alte probe , nu a format convingerea lipsei discernamântului raportat si , la diagnosticul stabilit. S-a retinut însa, ca a fost viciat consimtamântul prin violenta. Violenta ca viciu de consimtamât poate fi fizica si moral constând în amenintarea cu un rau sub imperiul caruia , persoana si-a dat consimtamântul la încheierea actului. Este de principiu ca potrivit art. 948 pct. 2 Cod civil , pentru formarea valabila a oricarui act juridic , nu este suficient sa existe consimtamântul ci , acesta trebuie sa fie liber si neviciat. Este evident ca în cazul în care , hotarârea de a încheia un act juridic este luata sub imperiul unei constrângeri psihice , consimtamântul nu este constient si liber si nu poate produce efecte juridice ,întrucât violenta constituie o atingere dusa libertatii.
Depozitiile martorilor audiati , au format convingerea ca numitul SCD a fost sechestrat , izolat de prieteni si familie , a fost fortat sa mearga la notariat , a fost lipsit de îngrijiri într-o institutie medicala , ignorându-se boala si vârsta înaintata si sub imperiul constrângerii psihice , a consimtit la încheierea antecontractului fiind în imposibilitatea de a-si dezvalui drama si frica.
A considerat instanta neincidenta exceptia inadmisibilitatii întrucât s-a dovedit existenta violentei psihice si a considerat neîntemeiata exceptia lipsei calitatii de reprezentant , întrucât reclamanta, prin dispozitia nr.5382/2007, a fost numita curator.

Etichete: , , ,

Contract de vanzare – cumparare atacat pe calea acţiunii pauliene. Neindeplinirea conditiilor prevazute pentru admisibilitatea actiunii


Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15449 (19.12.2008)

Autor: Judecatoria Iasi

Domenii asociate:  contracte, anulare, posesorie, regres, pauliană

Prin sentinta civila nr. 15449 din 19 decembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta JE în contradictoriu cu pârâtii SGM, SCM si SV, având ca obiect „actiune pauliana”, prin care reclamanta a solicitat desfiintarea contractului de vanzare – cumparare incheiat de catre parati în dauna intereselor ei de creditor al paratului SCM.
Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca pentru exercitarea actiunii pauliene, prevazuta în art.975 C.civ., creditorul trebuie sa dovedeasca faptul ca are o creanta anterioara actului atacat ca fraudulos, acest act i-a cauzat un prejudiciu, actul este facut în dauna drepturilor sale si tertul dobânditor a stiut ca actul pe care îl face cu debitorul, va fi prejudiciabil pentru creditorii acestuia.
Instanta, din examinarea probelor administrate, a constatat ca reclamanta nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor cerute de art. 975 C.civ. referitoare la starea de insolvabilitate a pârâtului debitor si coniventa frauduloasa dintre paratul vanzator si cumparator, în sensul ca cumparatorul ar fi cunoscut rezultatul pagubitor al actului încheiat în dauna creditorului.
Referitor la starea de insolvabilitate, creditoarea nu a facut dovada ca in patrimoniul debitorului nu exista bunuri mobile ori sume de bani din care sa-si satisfaca creanta ori ca ar fi inceput procedura de executare silita asupra bunurilor debitorului detinand in acest sens acte din care sa rezulte insolventa debitorului si crearea unei pagube in patrimoniul sau.
Examinand sentinta civila prin care s-a dispus partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei reclamantei JE si paratului SCM, precum si contractul de partaj voluntar, a rezultat ca in patrimoniul paratului se afla si alte bunuri care pot fi supuse executarii silite in vederea recuperarii creantei si în privinta carora reclamanta nu a facut dovada iesirii din patrimonial pârâtului.
Mai mult decat atat, ca urmare a actului de vanzare-cumparare, paratul a incasat pretul imobilului vandut, pret ce a intrat in patrimoniul acestuia si care poate fi urmarit de catre reclamanta. In aceste conditii, nu se poate retine ca, prin incheierea contractului de instrainare a imobilului, s-a cauzat insolvabilitatea debitorului.
Reclamanta nu a probat nici faptul ca încheierea actului de vanzare-cumparare (a carui anulare o cere) s-a facut în frauda drepturilor sale, în calitate de creditor, în conditiile în care în patrimoniul pârâtului debitor mai exista bunuri mobile care pot fi urmarite.

Etichete: , , , , ,

Contestatie la executare. Anulare poprire

Tip: Hotărâre
Nr./Dată: 13129 (10.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: contestaţie la executare, popriri

Prin contestatia la executare înregistrata sub nr.245//2008 contestatoarea S.C. CI S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimatii S.C. P A S.A. – creditor si BC- tert poprit,anularea popririi înfiintate în dosar de executare 87/2008, cu suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.
În motivarea cererii a aratat ca, fara a fi comunicata masura popririi, a fost înfiintata poprirea asupra contului, fiind blocata întreaga activitate a societatii.
Pe de alta parte a aratat ca sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul titlului executoriu, deoarece prin decizia 36/2008 a Curtii de Apel Constanta , suma stabilita în dispozitivul hotarârii este alta, decât cea pentru care s-a început executarea silita, în prezent aflându-se în judecarea recursului la Î.C.C.J.
În drept art. 82,112 si urm. Cod procedura civila , art. 274 si 399-404 Cod procedura civila.

A solicitat proba cu înscrisuri , interogatoriu.
Cererea a fost taxata legal.

Legal citata intimata -creditoarea a formulat întâmpinare aratând ca în ce priveste primul motiv al contestatiei, art. 387 Cod procedura civila trebuie luat în considerare în coroborare cu prevederile art. 454 Cod procedura civila, astfel ca nu se poate face aplicarea prevederilor art. 391 Cod procedura civila.
Cât priveste al doilea motiv al contestatiei, sumele stabilite prin adresa din 07.08.2008 de înfiintare a popririi sentintei sunt similare cu sumele stabilite prin titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 pronuntata de Tribunalul Constanta, la care s-au adaugat cheltuieli de executare, care cad în sarcina debitorului.
În drept art. 387,454 si 3717 Cod procedura civila art. 115-118 Cod procedura civila.

Cât priveste cererea de suspendare a executarii silite, la termenul de judecata din 29.09.2008 contestatoarea a renuntat la aceasta cerere, iar cât priveste exceptia de necompetenta materiala în solutionarea contestatiei la executare, instanta a apreciat ca în ce priveste pct. 2 din contestatie, nu este vorba de o contestatie la executare în sensul aratat la art. 400 alin. 2 teza 1 Cod procedura civila, motivele invocate la punctul 2 din cerere urmând a fi analizate de catre instanta în cadrul contestatiei la executare prevazute de art. 400 alin 1 Cod procedura civila, pentru care competenta de solutionare apartine instantei de executare , respectiv Judecatoriei Iasi, astfel ca exceptia a fost respinsa.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Comunicarea masurii înfiintarii popririi în conditii de vicii de procedura atrage dupa sine aplicarea regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila, anularea actelor facute fara respectarea acestora urmând regimul reglementat de art. 105 Cod procedura civila.
Având în vedere ca , creditoarea nu a dovedit însa vreo vatamare, astfel cum prevede art. 105 alin.2 Cod procedura civila, motivul pentru anularea masurii popririi nu poate fi primit.
Pe de alta parte în cauza nu sunt incidente dispozitiile indicate de contestatoare – art. 387 si 391 Cod procedura civila, ci cele prevazute de art. 454 Cod procedura civila, în care se precizeaza ca poprirea se înfiinteaza fara somatie, prin adresa de poprire comunicata si debitorului, dispozitiile art. 454 Cod procedura civila, fiind supuse regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila.

În ce priveste, cuantumul sumei poprite, se constata din cuprinsul dosarului de executare atasat în cauza, ca la suma prevazuta în titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 s-au adaugat cheltuielile de executare, care cad în sarcina debitorului, conform art. 3717 alin 2 Cod procedura civila, astfel ca nici al doilea motiv al contestatiei nu poate fi primit.
Pe cale de consecinta, fata de cele aratate contestatia la executare urmeaza a fi respinsa, în drept art. 399-400 Cod procedura civila, art. 454 Cod procedura civila, art. 105 Cod procedura civila, art. 3717 alin 2 Cod procedura civila.
Urmeaza a se lua act de renuntarea la judecata în cererea de suspendare a executarii silite, în drept art. 246 Cod procedura civila.
Va obliga contestatoarea aflata în culpa procesuala la cheltuielile de judecata catre intimata , în suma de 278,5 lei, astfel cum au fost dovedite – art. 274 Cod procedura civila.

Etichete: , , ,

Anulare certificat de moştenitor. Renuntare la succesiune; consecinte juridice

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15020 (09.12.2008)
Autor: Judecătoria Iaşi
Domenii asociate: succesiuni, moşteniri

Prin sentinta civila nr. 15020 din 9 decembrie 2008, instanta a respins, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul CI a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii NL, RN ?i RM, anularea certificatului de mostenitor incheiat in anul 2002 privind doua locuri de veci concesioante de tatal sau, CN.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, in fapt, prin certificatul de mostenitor suplimentar nr. 21/2002, autentificat de BNP MCE, s-a dispus completarea masei succesorale stabilite prin certificatul de mostenitor nr. x /1984 din dosarul nr. y din 1984 eliberat de NSJ Iasi, cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de ˝ din monumentele funerare cu 2 locuri de veci aflate in cimitirul Sf. Vasile, dobandite de defunctul CN impreuna cu sotia supravietuitoare CM; certificatul de mostenitor in cauza priveste numai completarea masei succesorale ramase dupa defunctul CN. Reclamantul CI a aratat in precizarile la actiune depuse la dosar ca a inteles sa renunte la mostenire numai cu privire la bunurile enumerate in certificatul de mostenitor 686/1984.
Potrivit art. 696 Cod civil, mostenitorul care renunta la succesiune este considerat ca nu este mostenitor. În consecinta, titlul de mostenitor al renuntatorului este retroactiv desfiintat, fiind considerat o persoana straina de mostenire. Reclamantul nu contesta faptul ca a renuntat la mostenire, astfel ca acesta recunoaste ca nu are calitatea de mostenitor dupa defunctul in cauza. Prin renuntarea la mostenire însa, reclamantul nu a pierdut numai bunurile existente în masa succesorala în momentul renuntarii, ci si bunurile care au intrat sau ar putea intra ulterior în succesiune.

Etichete: , , , ,

Anulare ordin prefect

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 13122 (10.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 13122 din 10 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de catre reclamantul CA impotriva ordinului nr.848/25.08.2008, adoptat de paratul Prefectul jud.Iasi, prin care s-a solicitat, in contradictoriu cu acesta, anularea inscrisului contestat si obligarea paratului la emiterea unui nou ordin, prin care sa se constituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 144,99 mp teren, situat in Iasi, str.Sulfinei, jud.Iasi.
Pentru a pronunta aceatsa sentinta, instanta a retinut in fapt ca, potrivit mentiunilor din Ordinul nr.878/25.08.2008 adoptat de parat, a fost respinsa cererea formulata in baza prev. Legii nr.247/2005, de reclamantul CA cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren de 144,99 mp, din totalul suprafetei de 276,99 mp pe care acesta sustine ca o detine in Iasi, str.Sulfinei, jud. Iasi, motivat de faptul ca nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului revendicat, la baza solutiei de respingere aflandu-se referatul cu propunerea de respingere al Comisiei municipale Iasi de fond funciar, prin care s-a aratat faptul ca reclamantul nu este indreptatit la constituirea dreptului de proprietate terenul solicitat facand parte din fosta proprietate Mandru, pentru care a fost inregistrata o cerere de revendicare, indicandu-se ca temei pentru aceasta solutie art.24 alin. 11 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare .
Instanta a constatat faptul ca prin contractul de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, incheiat cu O.J.C.J.L. Iasi, reclamantul, impreuna cu tatal sau CC, decedat in prezent, au cumparat un apartament in Iasi, str. Buna Vestire, jud.Iasi (actual str.Sulfinei), fiindu-le atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei prin acelasi inscris suprafata de 132,00 mp teren aferent locuintei reprezentand cota indiviza de 33% din suprafata de 400,00 mp teren, pentru care a fost adoptata ulterior decizia nr. 136/15.04.1974 (f.44) si emis pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr. 183746/07.07.1995 (f.25).
Potrivit disp. art.36 lain.2 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, „Terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul localitatilor, atribuite, potrivit legii, in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor, in proprietatea acestora, integral sau, dupa caz, proportional cu cota detinuta din constructie. „
Coroborand situatia de fapt retinuta in speta cu dispozitia legala anterioara, instanta a apreciat ca reclamantul este indreptatit la dobandirea, prin constituire, a dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 132,00 mp ce i-a fost atribuit in folosinta, mentionata in cuprinsul Deciziei de atribuire nr.136/15.04.1974 si a contractului de vanzare cumparare nr.197/02.02.1974, cu privire la care acestuia i-a fost consfintit dreptul de proprietate, prin emiterea Titlului de proprietate nr.183.746/07.07.1995, nefiind relevant, in aplicarea art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991 faptul ca CA detine in fapt o suprafata mai mare de teren, chiar daca achita impozitul aferent folosintei acestuia.

Etichete: , ,

Admisibilitatea cererii de constatare a intervenirii prescrisptiei extinctive

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11886 (24.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  prescripţii acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Prin sentinta civila nr. 11886 din 24 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de catre reclamnta CCM in contradictoriu cu paratul CN si a constatat intervenita prescriptia extinctiva a dreptului paratului asupra creantei in valoare de 20898 lei, reprezentind sulta stabilita prin sentinta civila nr.5145/24.05.2004 a Judecatoriei Iasi.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca, in fapt, prin sentinta civila nr. 5145/24.05.2004, pronuntata in dosarul nr.16049/2003, Judecatoria Iasi a admis in parte actiunea de partaj al bunurilor comune formulata de catre reclamanta CCM impotriva paratului CN si a dispus atribuirea in natura a bunurilor; pentru egalizarea loturilor formate reclamanta a fost obligata sa achite piritului o suma de 208.972.601 lei vechi. Hotarirea a ramas irevocabila la data de 24.05.2004 prin neapelare.
Instanta a invocat dispozitiile art.1 alin.1 si art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958, care prevad ca dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie , daca nu a fost exercitat in termen de 3 ani.
Instanata a retinut ca dreptul paratului de a cere obligarea reclamantei sa-i plateasca sulta in valoare de 20898 lei noi s-a nascut la data de 24.05.2004, iar termenul de trei ani pentru exercitarea acestui drept s-a implinit la 24.05.2007, cu mult timp inaintea formularii actiunii de fata; de asemenea, paratul nu a probat intervenirea nici unui caz de suspendare sau intrerupere a prescriptiei, astfel cum sunt enumerate in art.12 si art.16 Dt.nr.167/1958 .
Conform art.111 C.proc.civ., partea care are un interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept daca nu are calea realizarii dreptului.
Apreciind ca cererea reclamantei intruneste cerintele de admisibilitate, vizind constatarea inexistentei dreptului de creanta al paratului si neexistind o alta modalitate judiciara pentru ca reclamanta sa obtina constatarea prescriptiei dreptului la actiune,interesul clarificarii valabilitatii acestui drept fiind actual, personal si legitim, in temeiul art.111 C.proc.civ.,art.1 alin.1 si art.3 alin.1 Dt.nr. 167/1958 , instanta a admis cererea.

Etichete: , , , ,

Contract de donatie. Absenta intentiei de a dona. Calitate procesuala pasiva

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11306 (16.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: Donaţii,  Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 10934/245/2008, reclamantii LM, CV, AA, TD, LA si LV, in contradictoriu paratii Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, Consiliul local al Municipiului Iasi, prin Primar, Municipiul Iasi, prin Primar, au solicitat constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie autentificat sub nr. 1866/12.05.1977, incheiat intre LI si Statul roman, prin care s-a donat statului roman suprafata de 310 mp teren din Iasi, str. Bucium nr.18.
Analizand cu prioritate exceptiile invocate, si anume lipsa calitatii procesuale pasive a paratului Statul roman, autoritatea de lucru judecat in ceea ce priveste Consiliul local al Mun.Iasi, fata de hotararea pronuntata in cauza nr. 1534/245/2008 (in care cererea reclamantilor formulata in contradictoriu cu acest parat a fost respinsa pentru lipsa calitatii procesuale pasive, sentinta ramasa irevocabila prin neatacare), lipsa calitatii de reprezentant a primarului pentru consiliul local si lipsa calitatii procesuale pasive a Municipiului Iasi, instanta a retinut urmatoarele:
Partile au recunoscut in fata instantei ca prin sentinta civila pronuntata in cauza nr. 1534/245/2008 a Judecatoriei Iasi s-a respins cererea reclamantilor avand acelasi obiect, formulata in contradictoriu cu Consiliul local al Mun.Iasi pentru lipsa calitatii procesuale pasive. Pentru aceasta, instanta a apreciat ca sunt intrunite cerintele art. 1201 Cod civil si a admis exceptia autoritatii de lucru judecat in ceea ce priveste cererea reclamantilor formulata in contradictoriu cu Consiliul local al Mun. Iasi si, pe acest considerent, a respins actiunea formulata in contradictoriu cu acest parat. Ca urmare a admiterii acestei exceptii, instanta a constatat ca a ramas fara obiect exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a primarului.
In ceea ce priveste calitatea procesuala pasiva a celorlalti parati, instanta a avut in vedere obiectul cererii de chemare in judecata, anume constatarea nulitatii absolute a unui contract de donatie. Intr-o astfel de cerere, calitatea partilor este data de participarea lor la incheierea conventiei de donatie. Or, in contractul de donatie autentificat sub nr. 1866/12.05.1977, calitatea de donatar o are statul roman. La acel moment, era reprezentat potrivit legilor atunci incidente, de Consiliul popular al mun. Iasi.
Instanta a apreciat ca fara relevanta cine este detinatorul actual al bunului, care a fost circuitul ulterior al bunului si modalitatea in care statul si-a divizat in timp patrimoniul, trecand bunuri in baza unor legi ulterioare in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ teritoriale, de vreme ce actul de donatie a nascut drepturi si obligatii intre partile semnatare. Desi a sustinut statul ca actualmente nu ar putea executa o hotarare de constatare a nulitatii absolute intrucat nu poate restitui bunul ce nu se mai afla in patrimoniul sau, instanta a apreciat ca este tinuta sa se pronunte pe constatarea intervenirii unei cauze de nulitate absoluta la incheierea contractului de donatie si parat nu poate fi decat donatarul, care este statul roman. Fata de acestea, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestui parat, urmand a admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Municipiului Iasi si a respinge actiunea reclamantilor formulata in contradictoriu cu acest din urma parat.
Pe fondul cauzei, a retinut ca prin contractul de donatie autentificat sub nr. 1866/12.05.1977, LI a donat statului roman, reprezentat prin Consiliul popular al mun.Iasi suprafata de 310mp din Iasi, str.Bucium nr.18; potrivit depozitiei martorilor audiati, autorul reclamantilor a fost nevoit sa incheie actul de donatie, intrucat i s-a solicitat acest lucru de reprezentantii autoritatilor, care i-au luat actele de proprietate si l-au incunostiintat ca oricum vor veni cu buldozerele si vor prelua imobilele din zona.
Instanta a fost investita sa verifice existenta la data incheierii conventiei a lui animus donandi, intentiei de a dona, motivului imediat al incheierii actului, conditie esentiala de validitate prevazuta de art. 948 si 966 Cod civil, a carei lipsa atrage nulitatea absoluta.
Cauza in cazul contractului de donatie cuprinde vointa de a darui, animus donandi, si apoi motivul care a hotarat pe dispunator sa faca liberalitatea, fara insa ca aceste elemente sa poata fi separate si examinate apoi izolat, ele formand un tot. Astfel, motivul de nulitate absoluta invocat de catre reclamanta respectiv lipsa cauzei, presupune doua elemente: scopul imediat – vointa de gratificare care in lipsa unei dovezi contrare se prezuma – si scopul mediat – anume motivul determinant al incheierii actului; instanta retinand ca acesta a fost in cauza evitarea unor constrangeri din partea regimului totalitarist. Autorul reclamantilor nu a avut dorinta de a darui statului roman propriul sau domiciliu, nu a urmarit sa-si micsoreze patrimoniul cu imobilul care reprezinta casa sa fara a primi in schimb nici o compensatie, ci a realizat aceasta donatie fortat.
Cum intentia de a gratifica Statul Roman a lipsit, astfel incat in lipsa cauzei, donatia este lovita de nulitate absoluta. Apararea paratei conform careia nu sunt intrunite in cauza cerintele nulitatii absolute, ci eventual ale violentei ca viciu de consimtamant ce atrage nulitatea relativa nu au fost primite de instanta, fata de petitul cererii de chemare in judecata. Pentru aceste motive, instanta a admis actiunea si a constatat nulitatea contractului de donatie.

Etichete: , , , , ,

Anulare titlu de proprietate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 10943 (09.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Fondul funciar

Prin sentinta civila nr. 10943 din 9 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis in parte cererea prin care reclamanta AM a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratelor Comisia jud. pt. aplic. Lg. 1871991 Iasi si Comisia com. pt. aplic. Lg. 1871991 Dobrovat sa-i completeze suprafata de teren deja atribuita cu diferenta solicitata si neatribuita, conform mentiunilor din registrul agricol, obligarea paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/1991 Iasi, in sensul mentionarii corecte a vecinatatilor pentru terenurile din tarlaua 25, parcelele 27/8 si 26/6, obligarea paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/991 Iasi sa-i elibereze si sa transmita comisiei locale de fond funciar Dobrovat, in vederea inmanarii catre ea a titlului de proprietate pentru suprafata de 0,99 ha teren situat pe raza comunei Dobrovat.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a invocat prevederile art. 1169 Cod civil, potrivit carora cel care face o afirmatie inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca. De asemenea, s-a facut referire la art. 55 alin 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicata, modificata si completata, care prevede ca: „ (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis, dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale, acte administrative contrare propriei hotarari, dispozitiile art. 53 alin. (2) ramanand aplicabile”, precum si ale art. 36 alin 1 teza a I – a din HG nr. 890/2005, care arata ca titlurile sunt emise in baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor.
Din coroborarea documentatiei care a stat la baza emiterii titlului de proprietate cu raportul de expertiza tehnica topometrica efectuat in cauza, ale carui concluzii nu au fost contestate de nici una dintre parti, instanta a retinut ca intemeiat capatul de cerere cu privire la indreptarea erorilor materiale privind vecinatatile parcelelor 27/8 si 26/6 din tarlaua 25 si l-a admis ca atare, dispunandu-se inscrierea corecta a acestora asa cum au fost precizate in raportul de expertiza intocmit, pe care instanta de judecata si l-a insusit.
In ceea ce priveste cererea reclamantei de a i se completa titlul de proprietate deja emis cu diferenta de suprafat, s-a aratat ca hotararea Comisiei judetene care a stat la baza emiterii acestui titlu de proprietate si prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru suprafata de 2,46 ha teren, nu a fost atacata de parata; pe de o parte, instanta a retinut ca potrivit art. 51 din Legea 18/1991 cu modificarile ulterioare, Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale, iar conform art. 27 alin. 7 din Hotararea nr. 890/2005, „dupa analizare, Comisia judeteana, prin hotarare, va solutiona contestatiile, va valida sau invalida propunerile, in termen de 30 de zile de la primire si le va transmite, prin delegat, in termen de 3 zile comisiilor locale (….).
Din textele legale citate, reiese ca legal competenta de emitere a hotararii privind solutionarea propunerilor comisiilor locale revine de drept Comisiei judetene de Fond funciar, iar obiectul investirii instantei il poate constitui exclusiv plangerea impotriva hotararii Comisiei Judetene ( art.53 din legea 18/1991). In cazul refuzului Comisiei Judetene de Fond Funciar Iasi de a solutiona propunerile Comisiei locale, reclamantul are la dispozitie mijloacele procesuale pentru obligarea la indeplinirea sarcinilor legale; or reclamanta nu a probat urmarea cailor obligatorii, adresandu-se direct instantei.
Pe de alta parte, rectificarea este definita lingvistic ca fiind actiunea de corectare, corijare, indreptare, remediere. De esenta rectificarii este faptul ca aceasta presupune exclusiv indreptarea unor erori materiale, fara ca prin aceasta sa se poata schimba intinderea dreptului sau conditiile de exercitiu ale acestuia. Or, in conditiile in care se invoca diferenta dintre suprafata validata si suprafata pentru care s-a emis titlul de proprietate, cererea nu poate avea ca obiect rectificarea titlului, Legea 169/1997 prevazand sanctiunea juridica a nulitatii pentru reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea unor persoane neindreptatite; prin urmare va respinge ca neintemeiat acest capat de cere.
Instanta a respins si solicitarea reclamantei de obligare a paratei Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/991 Iasi sa-i elibereze si sa transmita comisiei locale de fond funciar Dobrovat, in vederea inmanarii catre ea a titlului de proprietate pentru suprafata de 0,99 ha teren situat pe raza comunei Dobrovat asa cum rezulta din adresa nr. 1224/30.06.2005 in urma cererii pe care a formulat-o i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 4802772002 pe care aceasta nu l-a ridicat.

Etichete: , ,