Top

CIVIL. OBLIGATIA DE A FACE

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamanţii BE şi BC au solicitat ca, în contradictoriu cu pârâţii MD şi MV, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună obligarea pârâţilor la demolarea următoarelor construcţii: anexa 1, anexa 2, două garduri din plăci de beton, edificate pe linia de hotar care separă proprietatea reclamanţilor de cea a pârâţilor, precum şi obligarea pârâţilor de a suporta toate cheltuielile efectuate de reclamanţi, în ceea ce priveşte demolarea acestor construcţii, în condiţiile în care s-ar ajunge a se efectua demolarea pe cheltuiala proprie a reclamanţilor, cu cheltuieli de judecată.
În motivare, reclamanţii au arătat că prin sentinţa civilă s-a dispus grăniţuirea celor două proprietăţi. Prin dosarul al BEJ PA, s-a pus în executare această sentinţă civilă, iar în momentul deplasării executorului la faţa locului şi în încercarea acestuia de a executa sentinţa civilă, s-a constatat că pe linia de hotar stabilită prin raportul de expertiză întocmit se află mai multe construcţii ce aparţin pârâţilor, executorul fiind în imposibilitatea executării sentinţei datorită acestor împrejurări.
Având în vedere atitudinea recalcitrantă a pârâţilor, singura soluţie posibilă pentru reclamanţi a fost promovarea prezentei acţiuni.
În drept, cererea nu a fost motivată.
Cererea a fost timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, conform art. 3 alin.1 din OG nr. 32/1995.
În dovedirea acţiunii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri sens în care a depus, în copie, următoarele acte: proces-verbal încheiat de BEJ PAG în dosarul de executare silită, carte de identitate, carte de identitate, raport de expertiză, sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul, schiţă, proces-verbal încheiat de BEJ PAG în dosarul de executare silită.
Legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat în instanţă şi nici nu au formulat întâmpinare în termenul prevăzut de lege.
În baza art. 167 alin.1 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile existente la dosar, apreciind ca acestea sunt pertinente, concludente şi utile dezlegării pricinii.
La solicitarea reclamanţilor a încuviinţat proba testimonială cu martora MV, depoziţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.
Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine:
Prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul s-a dispus grăniţuirea proprietăţii reclamanţilor de aceea a pârâţilor, stabilind hotarul între proprietăţile pe aliniamentul AHP din schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit de expert CE.
Pentru a pune în executare această sentinţă, reclamanţii s-au adresat Biroului Executorului Judecătoresc PAG, formându-se dosarul de executare silită. Cu ocazia deplasării la faţa locului, executorul judecătoresc a constatat că este în imposibilitatea de a pune în executare hotărârea judecătorească, întrucât pe aliniamentul stabilit prin raportul de expertiză, parte integrantă din sentinţă, pârâţii aveau edificate anumite corpuri de clădire, evidenţiate în procesul verbal din data de 16.10.2008 încheiat de BEJ PAG în dosarul de executare silită, respectiv în procesul verbal. În acest din urmă proces-verbal, executorul judecătoresc a consemnat imposibilitatea stabilirii liniei de hotar pe aliniamentul H-P, deoarece pe teren există la stradă circa 40 cm de gard din plăci de beton, parţial anexa 1 şi parţial anexa 2, proprietatea debitorilor.
Reaua-credinţă a pârâţilor reiese din împrejurarea că aceştia au fost părţi în dosarul de grăniţuire, finalizat prin hotărâre judecătorească încă din decembrie 2007, definitivă şi irevocabilă la data de 18.04.2008, şi că vreme de câteva luni au stat în pasivitate şi nu s-au conformat celor dispuse prin sentinţa judecătorească.
Se constată astfel că din primăvara anului 2008 reclamanţii se află în imposibilitatea de a obţine executarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a dispus delimitarea celor două proprietăţi, o parte din terenul reclamanţilor fiind stăpânit fără titlu de pârâţi, contrar hotărârii judecătoreşti anterior menţionate.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului a arătat în cauza Ruianu împotriva României că dreptul la justiţie protejează în egală măsură şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, care într-un stat care respectă preeminenţa dreptului nu pot rămâne fără efect în defavoarea unei părţi. Prin urmare, executarea unei hotărâri nu poate fi amânată o perioadă lungă de timp. Executarea unei sentinţe sau hotărâri trebuie considerată ca făcând parte integrantă din “proces”, în sensul art. 6 alin. 1 din Convenţie şi că dreptul la instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi (Cauza Immobiliare Saffi împotriva Italiei); or, existenţa acestor construcţii pe linia de hotar echivalează cu imposibilitatea de executare a unei hotărâri definitive şi irevocabile, ceea ce conduce la privarea reclamanţilor de dreptul lor de proprietate, aceştia nefiind în măsură să exercite toate cele trei atribute ale dreptului de proprietate, respectiv posesia, folosinţa şi dispoziţia, cu privire la acea porţiune de teren pe care se află amplasate construcţiile pârâtului.
Prin prisma celor dezvoltate anterior, primul capăt de cerere apare ca fiind întemeiat şi, în consecinţă, instanţa îl va admite şi va dispune obligarea pârâţilor la demolarea următoarelor construcţii: gard din plăci de beton pe o porţiune de 40 cm, anexa 1 şi anexa2, în porţiunea amplasată pe terenul reclamanţilor şi pe linia de hotar dintre cele două proprietăţi, astfel cum a fost delimitată prin sentinţa civilă pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul, pe cheltuiala acestora.
Pentru soluţionarea celui de-al doilea capăt de cerere, instanţa va avea în vedere prevederile art. 5802 C.proc.civ., potrivit cărora dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.
Prin urmare, reclamanţii trebuie să aştepte să fie în posesia unui titlu executoriu care să instituie în sarcina pârâţilor obligaţia de a face – de a demola construcţiile amplasate pe linia de hotar şi pe teritoriul proprietatea vecinilor şi, doar în cazul în care, în termenul prescris de lege, pârâţii ar refuza, aceştia au deschisă calea de a solicita autorizarea instanţei de executare ca ei înşişi să ducă la îndeplinire obligaţia, dar pe cheltuiala debitorului.
Prin raportare la dispoziţiile legale anterior redate, instanţa urmează să respingă al doilea capăt de cerere.
Faţă de soluţia la care a ajuns instanţa în urma deliberării, având în vedere dispoziţiile art. 274 C.proc.civ. care prevăd că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, instanţa urmează să admită în parte cererea reclamanţilor privind acordarea cheltuielilor de judecată. În acest sens, pârâţii vor fi obligaţi la plata către reclamanţi a sumei de 458,3 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru legal datorată în cuantum de 8 lei, potrivit art. 13 din Legea nr. 146/1997, timbru judiciar în valoare de 0,3 lei şi onorariu de avocat redus la 450 lei.

Tags:

CIVIL. Obligatia de a face

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect obligaţia de a face formulată de reclamantul L. V., în contradictoriu cu pârâtii

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul personal şi asistat de avocat şi pârâta, lipsind pârâtul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, acţiunea a fost timbrată cu suma de 85 lei taxa judiciara de timbru şi timbru judiciar în valoare de 1,5 lei,cauza fiind amânată pentru a se solicita relaţii de la OCPI şi pentru ca reclamantul să completeze taxa judiciara de timbru la valoarea terenului din chitanţa sub semnătură privata aflata la fila 6 dosar, OCPI a comunicat relaţiile solicitate de instanţă, după care :

Avocat pentru reclamant, depune la dosar chitanţa în suma de 41 lei reprezentând diferenţă taxa timbru, nu mai are probe de administrat în cauză, solicită cuvântul în fond.

Pârâta, precizează că ştie pentru ce a fost chemata în judecată, a vândut terenul reclamantului, este de acord cu acţiunea.

Instanţa în baza art.150 Cod procedura civila, constată cauza în stare de judecata şi acordă cuvântul în fond.

Avocat pentru reclamant, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi a se constata ca reclamantul a obţinut dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren descrisă în acţiune şi vecinătăţile menţionate în contractul autentic de vânzare- cumpărare şi titlul de proprietate, a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare cumpărare avându-se în vedere probele dosarului. Apreciază acţiunea ca fiind admisibilă. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâta, este de acord cu acţiunea.

JUDECATA,

La data de 11.02.2011, reclamantul a chemat în judecată pe pârâţii, solicitând ca pe baza probelor ce se vor administra să se constate că în baza unei convenţii de vânzare cumpărare, a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul com., jud. tarlaua 16/5, parcela 176 şi să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare cu referire la imobilul menţionat.

Reclamantul a luat în posesie terenul şi a plătit în preţul.

Arată că deşi a făcut nenumărate demersuri pentru ca pârâţii să-şi îndeplinească obligaţia asumată prin convenţia de înstrăinare, aceea de a se prezenta la notar pentru încheierea actelor în formă autentică anterior datei de 31.12.2010, aceştia nu au dat curs cererilor sale.

În drept cererea a fost întemeiată de dispoziţiile art. 111 C.pr.civilă, art. 1073 şi urm. C. civil, art. 5 al. 2 –titlul X din Legea nr. 247/2005

Cererea a fost legal timbrată.

În motivarea cererii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri : copia actului intitulat „chitanţă” (fila 6), notificare înaintată prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc , din data de 1.02.2011 (fila 7), încheiere de certificare nr. 760/8.02.2011 emisă de Biroul Notarului Public (fila 8), titlu de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994 (fila 9), contract de partaj voluntar autentificat sub nr. 697/1994 de fostul Notariat de Stat Local (fila 10), contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3715/05.07.2002 de Biroul Notarial Individual (fila 12), adeverinţa nr. 110/8.02.2011 a Consiliului Local (fila 13), taxă timbru (filele 14, 23), certificat de atestare fiscală nr. 85/09.03.2011 emis de Primăria (fila 18).

Din oficiu instanţa a dispus o adresă către OCPI, care prin adresa nr. 10583/15.03.2011- că pentru imobilul teren în suprafaţă de 3700 m.p. de la data de 1.01.1998 şi până în prezent, pe numele nu au fost înscrise sarcini.

Pârâţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare.

În baza art. 167 C.p.c. instanţa admite proba cu acte.

În raport de probele administrate în cauză instanţa reţine că pârâţii au dobândit suprafaţa de 3700 m.p. teren categoria arabil situat în tarlaua 16/5, parcela 176 , în anul 2002, prin act autentic de vânzare-cumpărare, de la numiţii, care la rândul lor îl dobândiră printr-un act de partaj voluntar ( nr. 697/1994) a averii succesorale rămase de pe urma defunctului, privind suprafaţa de 6,25 ha. teren situat pe raza loc., reconstituit în baza titlului de proprietate nr. 58152/15/14.02.1994.

În baza actelor din dosar şi a susţinerilor părţilor, instanţa reţine că între reclamant , în calitate de cumpărător şi pârâţi, în calitate de vânzători, s-a încheiat la data de 15.10.2010 un înscris intitulat „chitanţă” prin care acestea au convenit vânzarea-cumpărarea unei suprafeţe de 3700 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul com. preţul vânzării şi că încheierea contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică să se facă până la data de 31.12.2010, asumându-şi o obligaţie de a face.

De la data încheierii convenţiei de înstrăinare a terenului, reclamantul a plătit preţul şi a preluat bunul, având stăpânirea lui , iar pârâţii au recunoscut în instanţă dreptul reclamantului la acţiune şi au solicitat să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare –cumpărare.

Din situaţia de fapt expusă, instanţa reţine că reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin antecontract – a achitat preţul şi a făcut demersuri pentru încheierea contractului în formă autentică notificând pârâţii să se prezinte la notar – iar încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică nu s-a putut perfecta din culpa pârâţilor, care nu au răspuns acestor solicitări.

Instanţa reţine că reclamantul şi-a îndeplinit exact obligaţiile asumate prin convenţia de vânzare intitulată „chitanţă”, până la momentul stabilit pentru încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Titlul X al Legii nr. 247/2005 „în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract”.

Cum reclamantul şi-a îndeplinit integral obligaţiile asumate prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare intitulată „chitanţă”, cu respectarea dispoziţiilor legale citate, având în vedere şi poziţia pârâţilor care recunosc în totalitate pretenţiile reclamantului, instanţa va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive

În numele legii

Hotărăşte:

Admite acţiunea.

Costată că reclamantul a cumpărat de la pârâţii suprafaţa de 3700 m.p. teren categoria de folosinţă „arabil”, situat în extravilanul comunei în tarlaua 16/5, parcela 176, între vecinii : la Nord:, la Sud:, la Est :, la Vest :, în baza înscrisului sub semnătură privată întitulat „chitanţă” , din data de 15.10. 2010, contra sumei de 1500 lei.

Prezenta ţine loc de contract.

După rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii, un exemplar se va comunica a A.F.P.C..

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,

Tags:

CIVIL.Obligatia de a face

Pe rol solutionarea actiunii civile de fata avand ca obiect obligatia de a face formulata de reclamantii Apostu Gheorghe si Apostu Măriuţa, ambii domiciliati in com.Topliceni, sat Posta, nr.155 jud.Buzau in contradictoriu cu paratul Paţurcă George domiciliat in com.Topliceni sat Posta, jud.Buzau.

La apelul nominal facut in sedinta publica a răspuns pentru reclamanti procurator Apostu Veronica cu procura speciala la dosar, lipsind paratul Paţurcă George.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care arata ca actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 10 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, cauza a fost amanata in vederea intocmirii raportului de expertiza de catre expert Huiu Stefan, acesta fiind inaintat prin serviciul registratura la data de 21.03.2011 si in vederea audierii celui de-al doilea martor propus de reclamanti, procedura este legal îndeplinită, dupa care:

Procuratorul reclamantilor arata ca renunta la audierea celui de-al doilea martor.

Instanta ia de renuntarea la audierea celui de-al doilea martor propus de reclamanti.

Instanta, in baza art.150 Cod procedură civilă, apreciind cauza in stare de judecată, o retine spre solutionare.

Tags:

Civil.Obligatia de a face

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind obligatia de a face formulată de reclamantul D B M ai domiciliat în în contradictoriu cu paratul A D.V domiciliat în comuna .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit reclamantul D Bogdan M pentru care a răspuns avocat E.R ,lipsind paratul A D.V .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de 469 lei cu chitanţa fisc din datade 2.11.2009 şi timbru judiciar de 3 lei, taxe anulate la dosar.

Sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii D M şi Z I , depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat E.R precizează că nu mai are alte probe de administrat în cauză, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă , constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat E.Radu solicită a se lua act că reclamantul a cumpărat de la parat suprafaţa de 27071 m.p. în extravilanul comunei Puieşti, în mai multe puncte şi pentru care a plătit la facerea antecontractului de vânzare cumpărare, urmand ca ulterior să se perfecteze actul autentic.S-a luat legătura cu acesta , a fost şi notificat , însă paratul a refuzat a se prezenta la notariat, reclamantul promovând prezenta acţiune. S-a făcut dovada acţiunii cu actele de la dosar şi martorii audiaţi , astfel că solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Nu solicită cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul D B M domiciliat în , a chemat in judecata pe paratul A D.Vasile domiciliat în comuna , solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca a cumparat de la pirit o suprtafata de teren de 27071 m.p. arabil situat in extravilanul comunei , teren cuprins in titlul de proprietate nr. si sa se dispuna ca hotarirea sa tina loc de contract.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin antecontractul de vinzare cumparare autentificat la nr. a cumparat de la pirit terenul mentionat mai sus la un pret de 8110 lei, reprezentind pretul intreg de vinzare al terenului pe care l-a platit integral convenind ca ulterior piritul sa se prezinte la biroul notarial pentru incheierea actului in forma autentica.

Arata ca in nenumarate rinduri a solicitat piritului direct si prin telefon ,si apoi cu notificare prin notariat sa se prezinte pentru incheierea actului insa acesta a refuzat.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe art.1073-1077 cod civil si art.5 titlul X din legea 274/2005.

La actiune reclamantul a atasat copii de pe antecontractul de vinzare cumparare , titlul de proprietate , certificat fiscal si notificare, filele 4-9 dosar,.

Piritul desi legal citat nu s-a prezentat in instanta si nu a depus nici intimpinare.

Pentru solutionarea actiunii ,la cererea reclamantului , instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori.

Au fost depuse relatii de la OCPI B privind sarcinile imobilului , fila 16 dosar.

In cauza au fost audiati martorii Z I si D M .

Analizind actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

La data de 24.10.2008 reclamantul si piritul au incheiat la Biroul Notarial un antecontract de vinzare cumparare prin care piritul promitea sa vinda reclamantului suprafata totala de teren m.p. teren arabil pe raza , in extravilan , in urmatoarele trupuri astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua 22 punctul O cu vecinii : N- A N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C D ,la S – A V , la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul C cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; 671 m.p.in tarlaua 22 punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua 1 punctul V intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V .

La data intocmirii antecontractului de vinzare cumparare reclamantul a platit pretul in suma totala de 8110 lei ,dupa care a intrat in posesia terenului pe care il stapineste si in prezent.

Antecontractul de vinzare cumparare a fost autentificat la nr. .

Terenul instrainat a fot reconstituit piritului in proprietate conform titlului de proprietate nr. depus in copie la fila 6 dosar.

Din relatiile depuse de OCPI , fila 16 dosar, rezulta ca in legatura cu terenul extravilan de 27071 m.p. pe numele A D V din 1993 si pina in prezent nu au fost inscrise sarcini.

Dupa incheierea antecontractului de vinzare cumparare reclamantul a solicitat piritului sa se prezinte la biroul notarial in vederea perfectarii actului de vinzare cumparre autentic insa a refuzat,piritul nedind curs solicitarii nici dupa ce a fost notificat prin executor judecatoresc .

Conform art.1073 cod civil privind executarea in natura a obligatiei creditorul este indreptatit sa obtina prin mijloace legale executarea obligatiei de catre bebitorul sau.

Pe de alta parte potrivit art.5 din titlul XII din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei in cazul in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la un teren cu sau fara constructii , una din parti refuza ulterior sa incheie contractul,partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta de judecata in vederea pronuntarii unei hotaririi care sa tina loc de contract.

Rezulta ca este deschisa aceasta cale in conditiile refuzului uneia din partile antecontractului de a-si fi mai indeplinit obligatia.

Achiesarea in aceste cazuri la pretentiile reclamantului este o institutie recunoscuta de procedura civila si nu presupune neaparat ca nu a existat un refuz anterior ,partea schimbindu-si conduita abia dupa promovarea cererii de chemare de judecata , iar respingerea actiunii in asemenea context ar insemna o atingere adusa liberului acces la justitie , ceea ce nu este permis.

In concluzie instanta va admite actiunea de fata si pe cale de consecinta va constata ca reclamantul a cumparat de la pirit la data de 24.10.2008 suprafata totala de teren de m.p. arabil pe raza comunei , in extravilan , in urmatoarele trupuri astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua punctul O cu vecinii : N- A a N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C Da ,la S – A V , la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul C cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; m.p.in tarlaua punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua punctul intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V ,contra unui pret de lei .

Se va dispune ca prezenta hotarire sa tina loc de contract.

Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Admite acţiunea civila privind obligatia de a face formulată de reclamantul D B M domiciliat în în contradictoriu cu paratul A D.V domiciliat în comuna , si in consecinta:

Constata ca reclamantul a cumparat de la pirit suprafata de teren de m.p. situata in extravilanul comunei , conform titlului de proprietate nr. ,in mai multe puncte, astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua punctul O cu vecinii : N- A N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C D ,la S – A V la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul Capitaneasca cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; m.p.in tarlaua punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua punctul intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V,contra unui pret de lei la data de .

Prezenta hotarire tine loc de contract.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi .

Tags: