Top

Plângere contravenţională. Instanţă competentă

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 147 (20.01.2009)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: competenţă teritorială

În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia.

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe, petentul R. Ş. a solicitat ca în contradictoriu cu intimatul IPJ Constanţa să se dispună anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 3.11.2008.

În motivarea în fapt a plângerii petentul arată că viteza reţinută în procesul verbal contestat nu a fost viteza reală de deplasare.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedire, petentul nu a propus administrarea de probe.

Intimatul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare, depunând un set de înscrisuri.

Instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea plângerii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra excepţiei de faţă, instanţa a reţinut:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, petentului i-a fost aplicată sancţiunea amenzii în cuantum de 486 lei şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, reţinându-se că la data de 3.11.2008, în localitatea Eforie Sud a condus autoturismul cu viteza de 111km/h.

În conformitate cu dispoziţiile art.32 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este de competenţa de soluţionare a judecătoriei în raza căreia a fost săvârşită contravenţia, fiind o competenţă teritorială absolută de la care nu se poate deroga, în accepţiunea art.159 pct.3 C.proc.civ.

Din procesul verbal contestat rezultă că locul săvârşirii contravenţiei este localitatea Eforie Sud, iar în baza HG nr.337/1993 acesta este în circumscripţia Judecătoriei Constanţa, aspect faţă de care instanţa a apreciat că excepţia necompetenţei teritoriale invocate din oficiu este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, instanţa a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanţa.

Etichete: , ,

Obligatie de a face. Autorizare desfiintare lucrari

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 14827 (22.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: autorizare, construcţii

Prin sentinta civila nr. 14827 din 22 decembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de reclamantul Primarul municipiului Iasi in contradictoriu cu pârâtul TC si a dispus obligarea acestuia din urma la desfiintarea lucrarilor realizate fara autorizatie la imobilul situat în Iasi, str. x, pe cheltuiala sa, iar în caz de refuz, a autorizat pe reclamant, ca autoritate administrativa, sa desfiinteze aceste lucrari pe cheltuiala pârâtului.
Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca, in fapt, pârâtului i s-a întocmit procesul – verbal de contraventie nr. 002496/ 18.07.2007 întrucât a executat fara a detine autorizatie de construire lucrari de construire prin inchiderea cu timplarie a unei portiuni din terasa blocului, pe fatada posterioara a blocului si lucrari de inchidere a unui balcon pe fatada principala a blocului fara sa detina autorizatie de construire . Pentru fapta savirsita, alaturi de amenda contraventionala aplicata în cuantum de 1000 lei ,s-a dispus ca acesta sa intre în legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire in cazul in care conditiile urbanistice o permit in caz contrar urmind a se proceda la dezafectarea lucrarilor executate.
Pârâtul nu a initiat procedura necesara obtinerii autorizatiei de constructie .
Potrivit art. 32 din legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii : (1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
Apararile piritului referitoare la nelegalitatea si netemeinicia procesului verbal de constatare a contraventiei nu pot fi primite de instanta in conditiile in care acesta nu a inteles sa uzeze de calea plingerii potrivit prevederilor art. 31 din O G 2/2001, procesul – verbal de contraventie nr. 002496/ 18.07.2007 neatacat constituind , potrivit art 37 din O G 2/2001 titlu executoriu.
Intrucit piritul nu s-a conformat masurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. 002496/ 18.07.2007 in sensul ca nu obtinut autorizatia de constructie pentru lucrarile efectuate la imobilul situat în Iasi, str. x, instanta a constatat ca sint incidente in cauza dispozitiile art. 32 din Legea nr. 50/1991.

Etichete: , , , ,

Plangeri contraventionale. Consecinte juridice ale lipsei menţiunii privind numele contravenientului

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15468 (19.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  contravenţii, închisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 15468 din 19 decembrie 2008 Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de petentul S.M.C. împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .D nr. 24012/02.08.2007 al intimatei Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut faptul ca, prin înscrisul contestat, a fost aplicata petentului persoana fizica o amenda în suma de 3000,00 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.96 alin.1 pct.26 din O.U.G. nr. 195/2005, modificata, constatându-se ca, în calitate de locatar, a evacuat ape uzate fecaloid menajere fara a asigura vidanjarea fosei (bazinului) de colectare aferenta blocului în care locuieste, acestea deversând pe terenul din imediata apropriere a blocului infiltrându-se în pânza freatica si în sol si producând un potential mare de infectie .
Având în vedere nota de constatare din 24.07.2007 a intimatei, ce a stat la baza aplicarii sanctiunii contraventionale, din care reiese pe de parte ca toti locatarii blocului au fost somati, atât verbal cât si în scris, de reprezentantii primariei, ca trebuie sa încheie contract cu o firma autorizata în vederea vidanjarii foselor, iar pe de alta parte ca acestia, proprietari de locuinte individuale, fac parte dintr-un condominiu a carui administrare si gestionare revine unei asociatii ce s-a constituit în urma acordului lor, instanta apreciaza ca în speta calitatea de contravenient o poate avea doar asociatia de proprietari, careia îi revin obligatiile privind buna administrare a proprietatii comune si nu în mod individual fiecarui locatar.
În contextul dat, lipsa mentiunii privind numele contravenientului atrage constatarea nulitatii absolute a procesului verbal ce a fost întocmit cu nerespectarea disp. art.17 alin.1 din O.G. nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Etichete: , , ,

Plangeri contraventionale. Perceperea ex propiis sensibus de catre agentul constatator a faptei imputate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12741 (04.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Contravenţii. Închisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 12741 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de petenta SC NS SRL, prin reprezentant legal, impotriva procesul-verbal cu seria XXX nr. 0085984 din 18.07.2008 .
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca potrivit procesului-verbal contestat, petenta SC NS SRL a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.18 din O.G.21/1992, in sarcina petentei stabilindu-se amenda in cuantum de 1000 lei . S-a retinut de agentul constatator ca la punctul de lucru al petentei, salon de infrumusetare corporala din Iasi, stradela C, nr. 1, Bl. 457, sc. B, ap.3, se efectueaza operatiuni de masaj si electrostimulare, fara sa existe pliante sau alte afisaje in forma vizibila care sa informeze asupra conditiilor si caracteristicilor esentiale ale servicilor prestate, ceea ce contravine art. 18 si se sanctioneaza conform art. 50 al.1 lit. d di OG nr. 21/1992. Procesul-verbal a fost semnat pentru luare la cunostinta de petent, iar la rubrica „alte mentiuni” s-a consemnat ca „nu am”.
In conformitate cu prevederile art.34 al.1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a verificat legalitatea si temeinicia procesului-verbal.
Sub aspectul legalitatii, instanta a apreciat ca actul sanctionator contestat in cauza a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art.17 din O.G.272001, cuprinzand toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute. Incadrarea juridica data faptei este corecta. Astfel potrivit art. 18 din OG nr. 21/1992, consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre operatorii economici, astfel incat sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate. Art. 50 al. 1 lit. d din acelasi act normativ sanctioneaza incalcarea art. 18. In ce priveste sustinerea petentei ca o astfel de informare este asigurata de persoanalul specializat al unitatii, instanta retine ca acest aspect nu a fost dovedit cu nici un fel de probe.
In ceea ce priveste temeinicia, instanta a apreciat ca agentul constatator care a incheiat procesul-verbal a constatat in mod direct fapta savarsita de petenta. Obligatia fiind una pozitiva, instanta opineaza ca acesteia ii revine sarcina de a proba respectarea dispoz. art. 18 din OG nr. 21/1992 R; cum petenta nu a administrat probe care sa demonstreze o alta situatie de fapt, instanta a respins plangerea petentei, ca neintemeiata.

Etichete: , , ,