Top

Contravenţie la Legea nr. 61/1991. Descriere faptă contravenţională. Legalitatea procesului – verbal de contravenţie

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 1891 (22.11.2006)

Autor: judecator Gabriela Steliana Iancu

Domenii asociate: contravenţii, închisoare contravenţională

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 26.07.20066 petentul C. G. a solicitat instanţei anularea procesului verbal de contravenţie încheiat de Jandarmeria Română – U.M. 0608 Constanţa şi exonerarea de plata amenzii aplicate de agentul constatator.

În subsidiar, petentul a solicitat reducerea cuantumului amenzii aplicate prin procesul verbal de contravenţie contestat sau înlocuirii amenzii cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii petentul a arătat că a fost în mod netemeinic sancţionat întrucât chiar petentul a fost cel care a sesizat organul constatator despre faptul că proprietarii locaţiei „ X” au dat muzica la maxim perturbând în acest mod liniştea publică iar clienţii cazaţi la hotel „Y” se plângeau că nu pot dormi din cauza gălăgiei.

S-a arătat că petentul nu a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa şi din acest motiv nici nu a semnat procesul verbal de contravenţie iar sancţiunea aplicată este disproporţionată faţă de aşa- zisa faptă reţinută.

Petentul a invocat excepţia nulităţii procesului-verbal motivat de împrejurarea că fapta contravenţională nu a fost descrisă în mod corespunzător.

În drept , au fost invocate disp.art.31,art.16,art.17 şi art.19 din O.G. 2 /2001.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru în conformitate cu disp.art.36 din O.G. 2 /2001.

Plângerea a fost depusă la organul constatator şi înaintată instanţei spore competentă soluţionare.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii contravenţionale pentru următoarele motive: susţinerea petentului în sensul că liniştea publică a fost tulburată de patronii terasei „X” nu sunt de natură să înlăture răspunderea contravenţională a acestuia întrucît şi patronii respectivi au fost sancţionaţi iar fapta reţinută în sarcina petentului a fost descrisă în mod corespunzător.

S-a arătat că petentul ,în calitate de patron al Hotelului„Y” şi al terasei „Z”, a dispus difuzarea de manele la volum maxim iar agenţii constatatori au făcut aplicarea corectă a disp.art.2 pct.29 din Lg.nr.61/1991 întrucât petentul a tulburat liniştea turiştilor cazaţi la imobilele aflate în vecinătatea terasei sale.

În combaterea plângerii s-a solicitat administrarea probei testimoniale şi a probei cu înscrisuri.

Potrivit disp. art.137 Cod pr.civ., „instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte ,cercetarea în fond a pricinii”.

În vederea soluţionării excepţiei nulităţii absolute a procesului verbal de contravenţie invocată de petent pentru descrierea necorespunzătoare a faptei instanţa, din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, reţine următoarea situatie de fapt.

Prin procesul verbal de contravenţie contestat petentul a fost sancţionat cu amendă în sumă de 500 RON pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.29 din Lg. nr. 61/1991.

În sarcina petentului s-a reţinut că în noaptea de 25.06.2006, orele 2,00 a tulburat liniştea locuitorilor din localitatea Vama Veche precum şi a turiştilor cazaţi în incinta terasei „X” prin producerea de zgomote muzicale cu aparate folosite la intensitate mare.

În declaraţia olografă datată 25.06.2006 numitul „C.I.” menţionează că a fost deranjat de muzica ce se auzea din curtea petentului în noaptea de 25.06.2006, numita I. I. sesizează faptul că a fost deranjată în noaptea de 23 spre 24.06.2006 de muzica provenind de pe terasa”x”, C. E. şi T. S. au declarat că muzica difuzată la volum mare provenea de la terasa „X” iar numitele D. C. şi V. M. au reclamant faptul că muzica şi zgomotele deranjante proveneau de la terasa„ x ”.

Din analiza întâmpinării depuse de intimată la dosarul cauzei rezultă că petentul administrează terasa „y” iar nu terasa „ x”.

Având în vedere cele reţinute instanţa apreciază că sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea excepţiei invocate de petent.

În drept, potrivit art.16 din O.G.2/2001 „procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu….descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi cu arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite…”

Potrivit art.17 din O.G. 2/2001, lipsa menţiunilor privind descrierea faptei atrage nulitatea procesului verbal, nulitate care se constată şi din oficiu.

Potrivit art.2 pct.29 din Lg.nr.61/1991, constituie contravenţie tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea orcărui aparat, obiect sau instrument muzical la intensitate mare

în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora” .

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere faptul că agentul constatator nu s-a conformat dispoziţiilor legale imperative care reglementează conţinutul obligatoriu al procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi nu a descris în mod corespunzător fapta reţinută în sarcina petentului, cu arătarea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârşită şi mai ales a locului concret de săvârşire, a scopului urmărit şi a urmărilor produse ci s-a limitat la redarea, şi aceasta incompletă, a unui text legal sancţionator, instanţa apreciază că excepţia nulităţii absolute a procesului verbal de contravenţie este întemeiată.

În condiţiile în care locul concret de săvârşire a faptei contravenţionale reprezintă un element esenţial pentru încadrarea juridică a faptei susţinute în sarcina petentului în dispoziţiile art.2 pct.29 din Lg. Nr.61/1991 instanţa apreciază că omisiunea agentului constatator de a menţiona acest element obligatoriu al procesului-verbal de contravenţie are drept consecinţă imposibilitatea exercitării de către organele judiciare a prerogativelor conferite prin disp.art.34 şi următoarele din O.G. 2/2001, de a analiza legalitatea şi temeinicia procesului verbal şi de a hotărî asupra sancţiunii în limita criteriilor legale de individualizare prev. de art. 21 alin.3 din O.G. 2/2001

Astfel, situaţia premisă pentru săvârşirea contravenţiei prev.de art.2 pct.29 din Legea 61/1991 o reprezintă producerea de zgomote în localurile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţie de locuinţă sau în imediata vecinătate a acestora iar procesul verbal contestat, care potrivit legii nu poate fi completat din punct de vedere al conţinutului prin înscrisuri sau alte probe extrinseci, nu menţionează ca loc al săvârşirii faptei decât localitatea Vama Veche, în apropierea terasei „X”, care nu aparţine petentului.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse instanţa a admis excepţia invocată de petent, a constatat nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie contestat şi a dispus exonerarea petentului de plata amenzii aplicate de agentul constatator.

Etichete: , , ,

Contraventii – OUG nr. 195/2002

JUDECATORIA CONSTANTA – SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 11351
SEDINTA PUBLICA DIN 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere contraventionala, actiune formulata de petent DC cu domiciliul in CONSTANTA în contradictoriu cu intimat INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA cu sediul in CONSTANTA, BD. MAMAIA, nr. 104, Judet CONSTANTA.
La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul personal, si asistat de avocat Rosu Silviu Dragos, intimata fiind lipsa.
Procedura este legal îndeplinita.
Prezenta actiune este scutita de plata taxei de timbru.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinita, iar la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 06.06.2008 si 19.06.2008 din partea intimatei planse foto, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, si adresa Serviciului Politiei Rutiere cu privire la împrejurarile constatarii contraventiei, precum si cerere de judecare a cauzei in lipsa. De asemenea la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul de registratura, in data de 02.06.2008 din partea petentului lista cu numele si adresa martorului încuviintat de instanta in vederea audierii.
In temeiul art. 196-198 Cod Procedura Civila, instanta procedeaza la audierea martorului CCV prezent la acest termen in fata instantei, cele declarate fiind consemnate si atasate la dosarul cuazei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de ridicat si probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.
Reprezentantul petentului solicita instantei admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contraventie, si anularea masurii suspendarii permisului de conducere. Arata ca petentul nu a fost sanctionat la locul savârsirii contraventiei, ci dupa ce acesta a mai parcurs 2 km. Fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:
Prin plângerea înregistrata sub nr. 4744/212/2008 din 13.03.2008, pe rolul Judecatoriei Constanta, petentul DC a solicitat anularea procesului-verbal de contraventie seria PCA, nr.1843240 din 24.02.2008, exonerarea sa de plata amenzii contraventionale in cuantum de 450 lei aplicata, si restituirea permisului de conducere retinut in vederea suspendarii.
In motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul a aratat ca ceea ce s-a retinut in procesul- verbal de contraventie nu corespunde realitatii, precizand ca acesta este nelegal, intrucat el circula in mometul in care a fost oprit de catre organele de politie, cu o viteza mult mai mica decat cea mentionata in procesul-verbal de contraventie, care se incadreaza in limitele legale. In acest context, petentul a solicitat ca intimata sa probeze cu inregistrarea foto radar ceea ce s-a retinut in procesul-verbal de contraventie-respectiv ca acesta a depasit viteza legala. In drept, a invocat disp. din O.G.2/2001 si disp din O.U.G. 195/2002R.
Plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie este scutita de taxa de timbru,in temeiul art. 36 din O.G 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 15 lit. i din Legea 146/1997.Conform art. 1 alin.2 din O.G 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata, desi legal citata, nu a formulat si nu a depus la dosar întâmpinare.
La dosar s-au depus urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar. Legal citat, petentul s-a prezentat in instanta si a solicitat administrarea probei cu inscrisurile existente la dosar si a probei testimoniale.
Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :
La data de 24.02.2008, petentul Danciu Cristian a fost sanctionat contraventional de catre intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta-SPR-Constanta cu amenda in cuantum de 450 lei, intocmindu-se procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 102 alin.3 lit. e din O.U.G. nr.195/2002 R respectiv depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic- si sanctionata de acelasi act mormativ, retinandu-se in sarcina sa, ca, in ziua de 24.02.2008, a condus auto marca Dodge, cu nr. de inmatriculare CT 11 DNC, pe Bd. Mamaia, in Constanta, avand o viteza de 130 km/h, inregistrata de aparatul radar. Astfel, pe numele petentului a fost întocmit procesul -verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, petentul fiind sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 450 lei, luandu-se ca masuri complementare retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii. Procesul- verbal de contraventie a fost intocmit in prezenta petentului, fiind semnat de catre acesta, consemnandu-se si obiectiunile petentului, in sensul ca acesta „se grabea”. Instanta, in urma verificarii ceruta de art. 34 din O.G. 2/2001 , constata ca plângerea a fost introdusa in termenul legal de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de contraventie.
Potrivit aceluiasi articol, instanta investita cu solutionarea plângerii analizeaza legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.
Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie,instanta retine ca acesta a fost întocmit cu respectarea art.16-17 din O.G 2/2001, cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute. Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contraventie , instanta constata ca potrivit art.102 alin.3 lit.e din O.U.G.195/2002R, depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, constituie contraventie ce se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale din acelasi act normativ. Pentru a solutiona prezenta plângere, instanta urmeaza sa verifice daca situatia de fapt retinuta in cauza se suprapune peste tiparul legal prin care este descrisa si sanctionata contraventia.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile aflate la dosar: procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, precum si proba testimoniala cu martorul CCV, martor a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosar.
Astfel, audiata fiind, martora a precizat ca este prietena cu petentul si ca la data si locul intocmirii procesului-verbal de contraventie, se afla impreuna cu petentul in masina condusa de catre acesta, deplasandu-se dinspre Constanta spre Mamaia. La acea ora-23,30-, fiind duminica, traficul in zona era destul de aglomerat, astfel incat petentul nu avea cum sa aiba viteza de 130 km/h, asa cum s-a mentionat in procesul-verbal de contraventie. Mai mult, martora a afirmat ca a vazut personal acest lucru, intrucat se uita la vitezometru, si a vazut ca petentul avea in jur de 50 km/h. Instanta va aprecia si va inlatura declaratia martorei ca fiind subiectiva, data fiind relatia de prietenie existenta intre petent si martora, si mai ales ca fiind nesincera, intrucat este de neconceput ca martora se uita permanent la vitezometrul autoturismului, pentru a inregistra cu ce viteza se deplaseaza petentul. Instanta retine ca petentul nu a facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decât cea retinuta în sarcina sa prin procesul verbal de contraventie, desi potrivit art. 1169 cod civil si art. 129 al 1 teza finala cod procedura civila, lui îi incumba sarcina acestei probe. Mai mult decât atât, din înscrisurile depuse de catre organul constatator la dosar, respectiv procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240 din 24.02.2008, in care sunt consemnate si obiectiunile petentului, in sensul ca a justificat viteza excesiva pe motivul ca „se grabea”, copia cartii de identitate a petentului, buletinul de verificare metrologica a aparatului radar, plansele foto care contin inregistrarea radar, reiese în mod indubitabil veridicitatea situatiei de fapt în discutie. Ca atare, tinându-se cont si de împrejurarea ca în speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a procesului verbal, acesta fiind intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16-17 din O.G. 2/2001, prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, instanta constata asadar ca forta probanta a acestuia nu a fost înlaturata, el bucurându-se în continuare de legalitate si temeinicie instituita de lege în favoarea sa.
Avându-se în vedere si faptul ca petentului i-a fost aplicata o amenda spre minimul prevazut de lege pentru contraventia savârsita, astfel încât nu se poate pune problema reindividualizarii sanctiunii, în conditiile în care gradul de pericol social concret al faptei exclude in mod cert posibilitatea aplicarii avertismentului, în temeiul art. 34 alin 1 din OG nr. 2/2001, instanta apreciaza ca plângerea dedusa judecatii în acest dosar este evident nefondata, motiv pentru care o va respinge ca nefondata si va mentine procesul verbal de contraventie ca legal si temeinic întocmit.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge plângerea contraventionala formulata de catre petentul DC, domiciliat în Constanta, în contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE CONSTANTA-SERVICIUL POLITIEI RUTIERE, cu sediul în Constanta, Bd. Mamaia, nr.104, jud. Constanta, ca nefondata. Mentine procesul-verbal de contraventie seria PCA, nr. 1843240, încheiat la data de 24.02.2008, de catre intimata Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, pe numele petentului DC, ca temeinic si legal intocmit. Definitiva.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica din data de 23.06.2008.

Etichete: , ,

Plangeri contraventionale. Consecinte juridice ale lipsei menţiunii privind numele contravenientului

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 15468 (19.12.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  contravenţii, închisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 15468 din 19 decembrie 2008 Judecatoria Iasi a admis plângerea formulata de petentul S.M.C. împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .D nr. 24012/02.08.2007 al intimatei Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut faptul ca, prin înscrisul contestat, a fost aplicata petentului persoana fizica o amenda în suma de 3000,00 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art.96 alin.1 pct.26 din O.U.G. nr. 195/2005, modificata, constatându-se ca, în calitate de locatar, a evacuat ape uzate fecaloid menajere fara a asigura vidanjarea fosei (bazinului) de colectare aferenta blocului în care locuieste, acestea deversând pe terenul din imediata apropriere a blocului infiltrându-se în pânza freatica si în sol si producând un potential mare de infectie .
Având în vedere nota de constatare din 24.07.2007 a intimatei, ce a stat la baza aplicarii sanctiunii contraventionale, din care reiese pe de parte ca toti locatarii blocului au fost somati, atât verbal cât si în scris, de reprezentantii primariei, ca trebuie sa încheie contract cu o firma autorizata în vederea vidanjarii foselor, iar pe de alta parte ca acestia, proprietari de locuinte individuale, fac parte dintr-un condominiu a carui administrare si gestionare revine unei asociatii ce s-a constituit în urma acordului lor, instanta apreciaza ca în speta calitatea de contravenient o poate avea doar asociatia de proprietari, careia îi revin obligatiile privind buna administrare a proprietatii comune si nu în mod individual fiecarui locatar.
În contextul dat, lipsa mentiunii privind numele contravenientului atrage constatarea nulitatii absolute a procesului verbal ce a fost întocmit cu nerespectarea disp. art.17 alin.1 din O.G. nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Etichete: , , ,

Plangeri contraventionale. Perceperea ex propiis sensibus de catre agentul constatator a faptei imputate

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12741 (04.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  Contravenţii. Închisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 12741 din 4 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de petenta SC NS SRL, prin reprezentant legal, impotriva procesul-verbal cu seria XXX nr. 0085984 din 18.07.2008 .
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca potrivit procesului-verbal contestat, petenta SC NS SRL a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.18 din O.G.21/1992, in sarcina petentei stabilindu-se amenda in cuantum de 1000 lei . S-a retinut de agentul constatator ca la punctul de lucru al petentei, salon de infrumusetare corporala din Iasi, stradela C, nr. 1, Bl. 457, sc. B, ap.3, se efectueaza operatiuni de masaj si electrostimulare, fara sa existe pliante sau alte afisaje in forma vizibila care sa informeze asupra conditiilor si caracteristicilor esentiale ale servicilor prestate, ceea ce contravine art. 18 si se sanctioneaza conform art. 50 al.1 lit. d di OG nr. 21/1992. Procesul-verbal a fost semnat pentru luare la cunostinta de petent, iar la rubrica „alte mentiuni” s-a consemnat ca „nu am”.
In conformitate cu prevederile art.34 al.1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a verificat legalitatea si temeinicia procesului-verbal.
Sub aspectul legalitatii, instanta a apreciat ca actul sanctionator contestat in cauza a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art.17 din O.G.272001, cuprinzand toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute. Incadrarea juridica data faptei este corecta. Astfel potrivit art. 18 din OG nr. 21/1992, consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre operatorii economici, astfel incat sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate. Art. 50 al. 1 lit. d din acelasi act normativ sanctioneaza incalcarea art. 18. In ce priveste sustinerea petentei ca o astfel de informare este asigurata de persoanalul specializat al unitatii, instanta retine ca acest aspect nu a fost dovedit cu nici un fel de probe.
In ceea ce priveste temeinicia, instanta a apreciat ca agentul constatator care a incheiat procesul-verbal a constatat in mod direct fapta savarsita de petenta. Obligatia fiind una pozitiva, instanta opineaza ca acesteia ii revine sarcina de a proba respectarea dispoz. art. 18 din OG nr. 21/1992 R; cum petenta nu a administrat probe care sa demonstreze o alta situatie de fapt, instanta a respins plangerea petentei, ca neintemeiata.

Etichete: , , ,

Incidenta prezumtiei de nevinovatie in cazul plangerilor contraventionale. Jurisprudenta CEDO

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 11574 (21.10.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: circulaţie rutieră, contravenţii, inchisoare contravenţională

Prin sentinta civila nr. 11574 din 21 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de petentul GV in contradictoriu cu IPJ Iasi – Serviciul Politiei Rutiere si a dispus anularea procesului verbal de contraventie contestat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 06.09.2008, a fost intocmit de catre un agent din cadrul IPJ Iasi – Serviciul Politiei Rutiere, procesul-verbal de contraventie prin care petentul GV, a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 200 lei si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 zile. In sarcina petentului s-a retinut ca la data de 06.09.2008 ora 17,20 petentul se deplasa cu autovehiculul marca Dacia cu nr. B-82-DUB, iar pe raza localitatii Vulturi, com. Popricani, a efectuat depasirea autovehiculului cu nr. IS-49-TOM pe trecerea pentru pietoni, circuland pe contrasens, incalcand disp. art 100 alin. 3 lit. e din OUG nr. 195/2002.
Sub aspectul legalitatii, instanta a retinut ca procesul verbal seria CC nr.1502877 din 06.09.2008 a fost incheiat cu respectarea tuturor regulilor impuse de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, nefiind incidenta nici una din cauzele de nulitate absoluta prev. de art. 17 din Ordonanta.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta a examinat actul constatator din perspectiva Conventiei Europene a Drepturilor Omului, conform art.20 din Constitutia Romaniei, textul conventiei si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului fiind incorporate in dreptul intern, avand in acelasi timp o forta juridica superioara legilor in materia drepturilor fundamentale ale omului.
Analizand criteriile stabilite pe cale jurisprundenta de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauza LAUKO vs Slovacia, Anghel vs Romania), instanta a constatat ca domeniul contraventional, astfel cum este reglementat prin norma cadru O.G.2/2001, poate fi calificat ca intrand in sfera de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, in latura sa penala. Astfel, Curtea a subliniat in mod repetat si pertinent (cauza ZILIBERBERG vs Republica Moldova) faptul ca elementul esential pentru a stabili daca art.6 paragraf 1 CEDO este aplicabil in latura sa penala, este caracterul preventiv si sanctionator al sanctiunii aplicate sau aplicabile petentului.
In speta, sanctiunea aplicabila petentul consta in amenda contraventionala in suma de 200 lei, scopul sanctiunii fiind atat unul de constrangere cat si de prevenire a savarsirii de noi fapte. Aceasta sanctiune nu priveste si nici nu urmareste acoperirea unui prejudiciu ci are exclusiv o functie represiva si preventiva.
Instanta, retinand aplicabilitatea in speta a dispozitiile art.6 paragraf 1 CEDO, in latura sa penala in mod evident a fost tinuta si de prevederile paragrafului 2 si 3 ale aceluiasi articol, care instituie garantii procedurale specifice in domeniul penal. Printre aceste garantii se numara si cea referitor la obligativitatea respectarii prezumtiei de nevinovatie. Aceasta prezumtie priveste atat atitudinea organelor judiciare fata de savarsirea cauzei, cat si sarcina probei. Tot pe cale jurisprudentiala (cauza SALABIAKU vs Franta), Curtea Europeana a stabilit ca prezumtia de nevinovatie nu este una absoluta, admitand posibilitatea existentei unor prezumtii de drept sau de fapt in cadrul sistemelor de drept national.
Prezumtia de legalitate de care se bucura procesul verbal trebuie sa respecte insa un raport de proportionalitate intre scopul urmarit de lege (consolidarea exercitarii autoritatii de stat prin prisma agentilor constatatori) si mijloacele utilizate.
Instanta a constatat ca in speta sarcina probei, revenea organelor de politie, neputand pretinde petentului, in mod obiectiv si rezonabil sa faca dovada faptului ca nu a depasit linia continua, mijloacele tehnice care ar fi putut consolida sustinerile agentului constatator stand exclusiv la indemana acestuia. O interpretare contrara ar fi incompatibila cu respectarea prezumtiei de nevinovatie si implicit cu dreptul petentului de a nu fi obligat sa-si dovedeasca nevinovatia. In lipsa unor probe certe cu care sa se coroboreze mentiunile cuprinse in actul constatator, dand efect prezumtiei de nevinovatie, instanta a admis plangerea petentului, exonerandu-l pe acesta de plata amenzii.

Etichete: , , ,

Graţiere. Revocare. Pluralitate intermediară

Tip: Decizie
Nr./Dată: 101/A/2005 (16.03.2005)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: contravenţii, închisoare contravenţională

Judecător fond: Aioniţoaiei V.

Prin sentinţa penală nr. 1727 din 21 decembrie 2004, Judecătoria Bârlad l-a condamnat pe inc. B.F. la 2 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea disp. art. 99 şi 41 alin. 2 Cod penal – faptă concurentă cu cea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1028 din 30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad, rămasă definitivă la 30 martie 2004, la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţ. prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 99 Cod penal.

S-a contopit această pedeapsă în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 10 luni închisoare.

S-a revocat graţierea pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1028/2003 a Judecătoriei Bârlad pentru săvârşirea infracţ. prev. de art. 208, 209 Cod penal şi s-a cumulat această pedeapsă cu cea de 2 ani şi 10 luni închisoare, inc. urmând să execute în total: 4 ani şi 10 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 101/A din 16 martie 2005, s-a desfiinţat în parte această sentinţă şi, în rejudecare, s-a contopit pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare – pentru care s-a înlăturat graţierea – cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, ambele pedepse aplicate prin sentinţa penală nr. 1028 din 30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad.

Conform disp. art. 40 Cod penal s-a contopit această pedeapsă rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 10 luni închisoare.

S-a reţinut că faptele deduse actualei judecăţi au fost comise, în mod repetat, ultimul act la 2 aprilie 2004, deci ulterior datei de 30 martie 2004, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 1028/30 septembrie 2003 a Judecătoriei Bârlad, fiind întrunite cerinţele prev. de art. 40 Cod penal şi nu cele ale concursului de infracţiuni. Greşit s-a efectuat cumulul aritmetic între pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 10 luni închisoare şi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru care s-a revocat graţierea.

Nu erau incidente disp. art. 7 din Legea 543/2002 în condiţiile în care cond. nu a beneficiat efectiv de graţiere întrucât el executa o pedeapsă pentru o faptă concurentă egală cu cea graţiată.

Etichete: , ,