Top

Întreruperea executarii pedepsei. Nerespectarea obligatiilor stabilite de instanta (art. 453 ind 1 CPP).Consecinte.

În cazul în care un condamnat a beneficiat de întreruperea executarii pedepsei pentru motive familiale si în perioada cât timp s-a aflat în libertate nu a respectat cu rea-credinta obligatiile stabilite de instanta ( art. 453 ind 1 Cod procedura penala) într-o asemenea ipoteza , instanta revoca masura si dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 4947/312/02008 la data de 05.09.2008 Ministerul Internelor si reformei Administrative – I.P.J. Ialomita Politia mun. Urziceni a solicitat instantei revocarea masurii de întrerupere a pedepsei privative de libertate dispusa prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 de catre Judecatoria Slobozia .

In motivarea cererii se arata în urma activitatii de supraveghere a condamnatului exercitata s-a constatat ca numitul X cu rea-credinta a încalcat obligatiile stabilite prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 ce conduce la revocarea masurii dispuse.

In drept cererea s-a întemeiat pe dispozitiile art. 454 alin 1 si 2 Cod procedura penala, art. 453 alin 1 Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr. 1765 din 24.10.2008 instanta a admis sesizarea Admite sesizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – I.P.J. Ialomita, Politia municipiului Urziceni, Biroul de Politie Rurala, a revocat întreruperea executarii pedepsei a condamnatului X întrerupere dispusa prin sentinta penala nr. 1281/04.07.2008 pronuntata de Judecatoria Slobozia in dosarul penal nr. 3192/312/2008 si a dispus punerea in executare a pedepsei privative de libertate de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 196/18.06.2007 a Judecatoriei Urziceni si baza careia a fost emis mandatul de executare nr. 337/03.07.2007 al Judecatoriei Urziceni.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca prin sentinta penala nr. 1821/04.07.2008 ramasa definitiva prin neapelare la data de 22.07.2008 Judecatoria Slobozia a dispus admiterea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de petentul condamnat X si a dispus întreruperea executarii pedepsei pe o perioada de 3 luni, stabilind totodata, în sarcina condamnatului X o serie de obligatii prevazute de art. 453 ind. 1 Cod procedura penala.

Condamnatul a încalcat cu rea-credinta obligatiile indicate prin sentinta penala nr. 1281/2008 prin aceea ca: nu s-a prezentat periodic, conform graficului de supraveghere la sediul Postului de Politie Movilita, a parasit în mod regulat localitatea sub diferite pretexte, fara a aduce la cunostinta acest lucru, organelor de politie desemnate cu supraveghere sa, în data de 01.09.2008, cu ocazia unei activitati specifice desfasurate de lucratorii din cadrul Biroului de Politie Rurala Urziceni si agentii P.P. Movilita, a fost depistat având in mâini o arma alba , respectiv un cutit.

Potrivit art. 454 alin 1 si 2 Cod procedura penala în cazul în care condamnatul încalca cu rea-credinta obligatiile, instanta de judecata revoca masura si dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate .

Analizând dovezile prezentate de organul sesizator respectiv adresa nr. 359128/A/24.07.2008, procese verbale ( fila 7 -8, 12) , declaratie (fila 8-9), plansele fotografice ( fila 9-11) si tabelul nominal cu prezentarile lui Ionita Ilie, la sediul postului de politie Movilita , instanta constata ca condamnatul X nu a respectat dispozitiile legale prev. de art. 453 alin 1 Cod procedura penala si cele dispuse de instanta prin sentinta penala nr. 1281/2008 respectiv ca nu s-a prezenta periodic conform graficului de supraveghere întocmit si însusit de acesta prin semnatura la data de 14.08.2008 ( fila 13) la termenele din 28.08., 24.08., 26.08., 30.08., si respectiv la 01.09.2008 .Mai mult, acesta a parasit în mod regulat localitatea fara a aduce la cunostinta organelor de politie desemnate cu supravegherea sa aceasta situatie, desi avea obligatia stabilita prin lege si prin hotarâre judecatoreasca (a se vedea procese verbale întocmite) .

În data de 01.09.2008 Organele de Politie l-au depistat având în mâini o arma alba (un cutit) fapt ce contravine acelorasi masuri obligatorii prevazute de lege si de hotarârea judecatoreasca.

Ca urmare, instanta constata ca sesizarea organului de politie desemnat cu supravegherea condamnatului pe perioada de întrerupere a executarii pedepsei este întemeiata, astfel ca o va admite. In consecinta, va revoca masura întreruperii executarii pedepsei si va dispune punerea Si va dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate de 4 ani aplicata prin sentinta penala nr. 196/18.06.2007 a Judecatoriei Urziceni si baza careia a fost emis mandatul de executare nr. 337/03.07.2007 al Judecatoriei Urziceni.

Hotarârea a ramas definita prin nerecurare.

Etichete:

Întreruperea executarii pedepsei

Dosar nr.1205/179/2008

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 181/19.11.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei condamnatul B.G. a solicitat întreruperea executarii pedepsei închisorii, învederând ca se afla în executarea unei pedepse privative de libertate , invocând împrejurarea ca familia sa se afla într-o situatie speciala întrucât mama sa care este foarte bolnava în urma unui accident rutier si nu are nici un fel de ajutor material , el fiind singurul care poate întretine familia , situatie apreciata ca ar avea consecinte grave pentru aceasta , consecinte ce ar justifica întreruperea executarii pedepsei .

Cererea de întrerupere a executarii pedepsei nu a fost întemeiata în drept.

Este de subliniat ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei condamnatul se afla în Penitenciarul Tulcea , în executarea pedepsei de 7 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.206/2007 a Judecatoriei Târgu Bujor .

În timpul executarii pedepsei cu închisoare persoana condamnata poate cere si obtine întreruperea executarii în considerarea unor împrejurari speciale limitativ recunoscute de legea de procedura penala .

Potrivit art.456 Cod pr.penala , este competenta sa dispuna întreruperea executarii pedepsei privative de libertate , instanta de executare sau dupa caz , instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere , corespunzatoare în grad instantei de executare .

Acest text de lege nu reglementeaza o competenta alternativa , ci una exclusiva . Atunci când condamnatul este liber , competenta apartine exclusiv instantei de executare , iar când se afla în executarea pedepsei privative de libertate , competenta revine exclusiv instantei corespunzatoare în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere .

În acest caz , competenta instantei penale fiind institutional conditionata de elementele teritoriale , în raport cu care se disting limitele împuternicirii acordate de lege pentru solutionarea cauzei , urmeaza a declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea, instanta în raza careia se afla locul de detinere al condamnatului .

Ca atare , în temeiul art.42 Cod pr.penala si art.456 Cod pr.penala se va trimite cauza spre competenta solutionare Judecatoriei Tulcea .

Onorariul în suma de 100 lei reprezentând asistenta juridica din oficiu acordata de av.Matei Mirela , va fi suportat din fondurile Ministerului Justitiei.

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 302

Şedinţa publică din 25 martie 2009

J U D E C A T A :

La data de …, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei .., sub nr. .., cererea formulată de petentul .. în prezent deţinut în …, prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pe motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie ajutorul său, membrii familiei neavând nici un venit.

La solicitarea instanţei, s-a ataşat la dosarul cauzei Sentinţa penală nr. …din .. .. a …, cu referatul Biroului executări penale (filele 6-8 din dosar).

În şedinţa publică din …, procurorul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecătoriei … arătând că petentul se află în executarea unei pedepse ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. .. a …

Referitor la excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu disp.art. 456 C.pr.penală, instanţa competentă să se pronunţe asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de detenţie corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Cum în cauza de faţă instanţa de executare este tribunalul având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată, urmând a o admite şi, pe cale de consecinţă, va declina competenţa de soluţionare a cererii formulate de petentul … în favoarea ….

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 100 lei se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. …, pentru avocat …

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.175/19.02.2009

Prin cererea adresată iniţial Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.2888/88/2008, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei închisorii de 4 ani, aplicată de Judecătoria Tulcea prin sentinţa penală nr.666/08.06.2007.

Prin sentinţa penală nr.15/20.01.2009, Tribunalul Tulcea a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

La Judecătoria Tulcea s-a format dosarul nr.809/327/2009.

În motivarea cererii, petentul a arătat că doreşte întreruperea executării pedepsei pentru a face demersuri în vederea obţinerii unei locuinţe sociale de care să se poată folosi după executarea pedepsei.

Conform dispoziţiilor art.453 C.pr.pen. cazurile de întrerupere a executării pedepsei sunt următoarele: a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei iar instanţa apreciază că amânarea executării pedepsei şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în acest caz executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare; b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mic de un an, executarea pedepsei urmând a fi amânată până la încetarea cauzei care a determinat amânarea şi c) când din caza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, în acest caz executarea putând fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Analizând cererea petentului, instanţa a constatat că motivul invocat de acesta nu se circumscrie nici unui motiv de întrerupere a executării pedepsei prevăzut de lege şi nici nu s-a făcut dovada existenţei unor împrejurări ce ar avea consecinţe deosebit de grave pentru condamnat, instanţa urmează a respinge cererea ca nefondată.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va fi obligat petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 100 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea.

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR.166/17.02.2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.5885/327/2008, petentul __ a solicitat întreruperea executării pedepsei pe motiv familial.

În motivarea cererii, petentul a arătat că a trăit în concubinaj cu numita __, care are 5 copii, dintre care 2 sunt ai lui. A mai arătat că relaţiile dintre concubina şi mama sa sunt tensionate, că numita __ nu se ocupă suficient de copii şi doreşte ca minorii să fie luaţi în îngrijire de bunica paternă.

La solicitarea instanţei, a fost efectuată ancheta socială de către Primăria comunei Nufăru, înscris aflat la fila 26.

Din ancheta socială rezultă că cei doi minori, respectiv __ şi __, se află în grija doamnei __, persoană care se ocupă în prezent de creşterea şi educarea acestora.

Având în vedere verificările efectuate de asistenţii sociali, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va fi obligat petentul la plata sumei de 220 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu in cuantum de 100 lei se va vira din fondul MJ către B.A. Tulcea

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 247

Şedinţa publică de la 10 Martie 2009

La data de …………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., sub nr. ………….., cererea formulată de petentul ………….., CNP …………, fiul lui ………… şi …………, născut la data de ………. în …………., cu domiciliul în …………. în prezent deţinut în Penitenciarul …………., prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pe motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie ajutorul său, în vederea edificării unei locuinţe.

La solicitarea instanţei, Penitenciarul ……….. a înaintat la dosarul cauzei copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ………. emis de către Tribunalul ………….. (fila 12 din dosar).

În şedinţa publică din …………, procurorul a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecătoriei ………….., arătând că petentul se află în executarea unei pedepse ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr. ………… a Tribunalului ……………..

Referitor la excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu disp.art.456 C.pr.penală, instanţa competentă să se pronunţe asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de detenţie corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Cum în cauza de faţă instanţa de executare este tribunalul având în vedere dispoziţiile legale mai sus arătate, instanţa constată că excepţia invocată este întemeiată, urmând a o admite şi, pe cale de consecinţă, va declina competenţa de soluţionare a cererii formulate de petentul ………., în favoarea Tribunalului …………..

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de ……… lei se va vira din fondul M.J.L.C. către B.A. ……….., pentru avocat

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 220

Şedinţa publică din 03.03.2009

La data de ……………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……………, sub nr. ……………, cererea formulată de petentul ………………, CNP ………….., fiul lui …………. şi …………., domiciliat în …………………. prin care a solicitat întreruperea executării pedepsei, pentru motive sociale.

În motivarea cererii, petentul a arătat că familia are nevoie de ajutorul său, întrucât mama este bolnavă şi nu realizează venituri, neavând posibilitatea de a le oferi condiţii bune de trai celorlalţi cinci copii.

Prin adresa nr. ……………, înaintată la dosarul cauzei la data de ………………, Penitenciarul ………… a comunicat că, petentul a fost pus în libertate la data de …………….

În atare situaţie, soluţia ce se impune în cauză, este de respingere a cererii, ca rămasă fără obiect.

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 40 lei, se va vira din fondul MJLC către BA Tulcea, pentru avocat ………………………..

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ Nr.300 din data 24 martie 2009

Prin cererea depusă iniţial la Judecătoria Babadag şi înregistrată sub nr.167/179/2009, petentul …. a solicitat întreruperea executării pedepsei ce o execută.

În motivarea cererii, petentul a arătat că solicită întreruperea executării pedepsei motivat de faptul că familia sa se află într-o situaţie specială întrucât soţia şi copilul nu au nici un fel de ajutor material, el fiind singurul care poate întreţine familia, situaţie apreciată că ar avea consecinţe grave pentru aceasta, consecinţe ce ar justifica întreruperea executării pedepsei.

Prin sentinţa penală nr.20/18.02.2009 s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosarul nr…./327/2009.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data de 24.03.2009 petentul învederează că renunţă la cererea formulată.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art.453 al. 21 Cod proc pen. şi ale Deciziei nr.34/2006 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa va lua act de retragerea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod Procedură Penală va obliga petentul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Onorariul apărătorului din oficiu se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru av.Burlacu Paraschiva.

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ NR. 242 din 10 martie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Galaţi la data de 04-12-2008 şi înregistrată la nr…./233/2008, petentul a formulat cerere de întreruperea executării pedepsei invocând motive medicale.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

Prin sentinţa penală nr.64/13-01-2009 a Judecătoriei Galaţi s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr…./327/2009.

S-a desemnat un apărător din oficiu pentru petent şi s-a dispus ataşarea fişei de cazier a petentului şi copia mandatului de executare a pedepsei petentului din care rezultă că a fost condamnat la pedeapsa de 15 ani închisoare prin sentinţa penală nr…/2003 a Tribunalului Tulcea.

Având în vedere aceste aspecte, la termenul de judecată din 10 martie 2009 instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă materială pentru soluţionarea prezentei cauze şi a lăsat cauza în pronunţare cu privire la acest aspect.

Întrucât în conformitate cu art.456 cod procedură penală instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare, urmează ca în temeiul acestui text de lege coroborat cu art.42 cod proc.penală să se admită excepţia de necompetenţă materială şi să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Onorariul apărătorului din oficiu in cuantum de 100 lei urmează a se vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat ….

Etichete:

Intreruperea executării pedepsei

SENTINŢA PENALĂ Nr. 241 din 10 martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea, la data de 05 decembrie 2008 sub nr…./88/2008, petentul … Costel, a solicitat întreruperea executării pedepsei privative de libertate în a cărei executare se află, invocând motive sociale.

Prin sentinţa penală nr…/2009, pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Tulcea şi s-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul nr…/327/2009.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin Decizia penală nr…/R/2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, s-a admis recursul formulat de către el împotriva sentinţei penale nr…./2006 pronunţată de Judecătoria Sector 4 Bucureştii, fiind casată în parte sentinţa penală menţionată, dispunându-se admiterea în parte a plângerii şi obligarea statului român prin Ministerul Finanţelor la plata către recurentul … Costel a sumei de 14.000 Euro, respectiv echivalentul acestei sume în lei la data efectuării plăţii, hotărârea judecătorească care fost investită cu formulă executorie.

Arată petentul că de la începutul lunii aprilie 2008, solicitând punerea în executare a deciziei penale nr…. în sensul virării într-un cont bancar a sumei de 14.000 Euro stabilită de către instanţa de judecată, petiţie pe care a adresat-o şi preşedinţiei dar şi Curţii Europene de la Strasbourg.

Arată petentul că Ministerul Economiei şi Finanţelor i-a comunicat că pentru punerea în executare a sentinţei penale este necesar ca aceasta să fie depusă în original şi investită cu formulă executorie şi totodată să indice banca şi contul în care să-i fie virate sumele, stabilite de către instanţă

În faţa instanţei de judecată petentul a învederat că a comunicat instituţiilor abilitate datele necesare pentru punerea în executare a deciziei penale în sensul că a comunicat Ministerului Finanţelor contul în care pot fi viraţi banii.

La dosarul cauzei s-au depus Decizia penală nr…./R/2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, fişa de cazier a petentului, şi copia mandatului de executare apreciindu-se de către instanţă la termenul de judecată din data de 10 februarie 2009, că în raport de motivarea expusă de către petent în sprijinul cererii de întrerupere a executării pedepsei nu se mai impune efectuarea unei anchete sociale.

Potrivit art. 455 rap. la art. 453 lit. c cod procedură penală, executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unei împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, caz în care executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pe cale de consecinţă, textul de lege condiţionează această cerere de existenţa unor împrejurări speciale pe care deşi nu le defineşte, dă posibilitatea de apreciere a instanţei de judecată asupra lor, statuând că este vorba de acele împrejurări ce pot determina consecinţe grave.

În speţă petentul îşi motivează cererea pe considerentul că trebuie să pună în executare o hotărâre judecătorească aspect dovedit de altfel în cauză prin care Statul Român prin Ministerul Finanţelor publice a fost obligat la plata sumei de 14.000 Euro, respectiv echivalentul acestei sume în lei la data efectuării plăţii.

Instanţa apreciază că argumentele petentului nu se circumscriu textului de lege mai sus menţionat, în considerarea faptului că nu s-a dovedit existenţa acelor consecinţe grave pentru condamnat, petentul însuşi precizând că a co unicat instituţiilor abilitate datelor necesare punerii în executare a hotărârii judecătoreşti în sensul că a indicat numărul şi contul bancar.

Nu în ultimul rând apreciază instanţa că petentul are posibilitatea de a proceda la executare silită a hotărârii luând legătura din cadrul penitenciarului cu un executor judecătoresc

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga obligă petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat din oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru avocat …

Etichete: